Gemeente kort buurtwerk niet Schoolhoofden ra WOL NIEUW! HALVE PRIJZEN! Rabobank O WOL lZ (7 boycotten heropening FDQft ELKRANT Rijk keert 136.000,-minder uit Van vernieuwde bibliotheek gaat weg Vrijdagmiddag windwijzer op windvaan Treurwilg Rabobank NIVON fietst seizoen open Burgemeester en VVD-wethouder al eens over lokatie SMAKMAN Stokbrood' as LaL» KA WADDINXVEEN Onafhankelijk Nieuwsblad VERKOCHT DANSLESSEN MASSA SPORT ALGEMENE VERGADERING VAN DE RABOBANK TE WADDINXVEEN Minder huizen Slecht feestvieren Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1986 42e JAARGANG - Nr. 1991 Dansschool ;-X: 2 TOTALE LEEGVERKOOP!! AFDELING TOTALE LEEGVERKOOP!! AFDELING ALLÉÉN DEZE WEEK ALLES VOOR Uw televisiedokter S. ATTEMA Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank ’’Waddinxveen” B.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 1 september 1986 om 20.00 uur in het bankgebouw, Kerkweg-Oost 61, Waddinxveen. 5 JUIvandenBroek Installateurs bv MAAK UW VOORDEEL KEUZE SHOARMAVLEES, RUNDERGEHAKT of FRICANDEAU PER KILO 9,90 DE HELE WEEK 1 Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 DANSSCHOOL WADDINXEEN AMBACHTELIJK SLAGER KANAALSTRAAT 2 WADDINXVEEN Het Echte Franse VOOR GEHUWDEN EN PAREN BOSKOOP in de „ROZENBURCHT” Rozenlaan. Aanvang Woensdagavond 10 september, 21.30 uur. Voor deze lessen vooraf telefonische inschrijving 071-761249 en graag ’s middags tussen 13.00 en 18.00 uur. A.S. ZONDAG DANSAVOND B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. 5 Hi Verkorte agenda V BOSKOOP- T I 01727-7116 9 WADDINXVEEN S gj 01828-19888 wmdenJBro«* Niet redelijk VELE WONINGEN ZIJN DIT VOORJAARVIAONS KANTOOR VAN EIGENAAR VERWISSELD. i NEEM DAAROM SNEL KONTAKT OP MET RIJNLAND ALS U VAN PLAN BENT UW HUIS IE VERKO PEN. 01828-12028 VESTIGINGEN IN: VOORSCHOTEN, LEIDERDORR WADDINXVEEN EN iXSuiAWiU vakkundig plaatsen van ketels,geysers na^wandketels^ Hat Gemeente denkt al aan zesde openbare school n 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 dinischool Ballroom- en Latijns-Amerikaanse dansen, oude dansen en rock and roll. Speciale clubs voor: kinderen, jongeren, paren en 60+-ers. Over de nieuwe openbare basisschool wordt vanavond (woensdag 27 augus- WADDÏNXVEEN - Als het parlement instemt met de voornemens van WVC-minster mr. drs. L.C. Brinkman om de rijksbijdrage voor het soci aal-cultureel werk in 1987 voor bijna de helft (44,94 procent) te gaan kor ten - een beslissing die de bewindsman deze zomer met één pennestreek vanaf zijn vakantieadres nam - betekent dit voor Waddinxveen een bezui niging van 136.000,-. Dat zei PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijestein donderdagavond in de her opende bibliotheek aan de Van Mec klenburg Schwerinlaan tegen de aanwe zige bewindsman. ”Wij zullen de raad tus) gesproken in de raadscommissie voor onderwijs- en personeelszaken KAREL VAN SOEST VVD NESSE 4044 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-19448-10126 WADDINXVEEN - De op het par keerterrein achter de Rabobank aan de Kerkweg-Oost staande treurwilg zal worden gerooid en vervangen. B. en W. hebben de gemeenteraad laten weten hiervoor vergunning te hebben afgege ven. Aan de Goudse Politie Sportvereniging is toestemming verleend tot het organi seren van een kwart-triathlon op 16 au gustus voor wat gebruik van Waddinx- veens grondgebied betreft. Bloemen voor WVC-minister mr. drs. L.C. Brinkman van mevrouw P. van Leeuwen, directrice van de Provin ciale Bibliotheek Centrale (PBC) Zuid-Holland, district De Rijnstreek. In het midden op de achtergrond bibli- Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. 0) I 4 Inlichtingen of inschrijven per telefoon of aan de zaal: maandag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. NU REEDS IEDERE ZATERDAG VRIJ DANSEN VAN 20.30 TOT 23.30 UUR. WIJ GEVEN 7 AVONDEN PER WEEK LES en altijd mogelijkheid tot inhalen. Onze zaai heeft een vrije dansoppervlakte van 180 m2 (20 x 9 meter). 2) BOSKOOP REIJERSKOOP 2 U? WADDINXVEEN KERKWEG-W.1C MUIDERKRING 98 - LEIDEN TELEFOON 071-76 12 49 Staringlaan 19, Waddinxveen Tel. 01828-16000 de votre Vrai Boulanger’ DANSEN IS PLEZIER VOOR TWEE M Hl GERT HUIZER de echte bakker Zixdxaoe 11 - Te< 01823-12354 WmketaafeHJ Groensvooröe 8 Te> 01828-12382 -Waödinxveen Statensmgei 115- Gouda Tel 01620-15132 WADDINXVEEN - Met een zondag te houden fietstocht door het Groene Hart van Holland (’t Weegje, Reeuwijkse Plassen, Bodegraven) gaat het nieuwe seizoen van de NIVON-afdeling Wad dinxveen van start. Vertrokken wordt om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein Beukenhof. HOOFDREDACTEUR; EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 De NIVON-afdeling is verder nog een cursus handvaardigheid aan het voorbe reiden en wil tevens een cursus Frans voor beginners in huiskamerverband organiseren. Aan Ahold NV is toestemming ver leend voor het inrichten van twee par keerhavens bij de plaatselijke vestiging van Albert Heijn ten behoeve van win kelwagens. Aan JLeenaerts Buitenreklame te Den Haag is toestemming verleend tot plaat sing van een veertiental driehoeksrecla- meborden in het zwembad in de periode van 16 tot en met 25 augustus 1986 ten behoeve van extra publiciteit voor de in die periode te houden zwem vierdaagse. commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw heeft PCW-raadslid G. van Ringelenstein daar aandacht voor gevraagd. De Rabobank is een coöperatieve bank. Dus een bank met leden. Leden die door middel van leden vergaderingen en het door hun gekozen bestuur, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatselijke bank. Dat is een garantie voor u, dat bij elk advies dat de Rabo bank geeft het belang van de leden en cliënten zwaar weegt. WADDINXVEEN - ”Ik vind dit jammer. Ik had graag met de schooldi recteuren willen discussiëren. Ze hebben zich - met respect voor hun be slissing - hieraan onttrokken, terwijl daaarvoor alle tijd was”. otheekman van het eerste uur (1931) P. Roos en zijn vrouw. Rechts burgemeester C.M. van der Linden. (Foto: Sjaak Noteboom). -- schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 in het Weekblad voor Waddinxveen af gedrukt in de rubriek Lezers Schrijven. Onderwijs De Stichting Openbare Bibliotheek had het onderwijs in alle geledingen bij de opening betrokken omdat er aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan sprake is van een speciaal opgezette jeugdafde ling en omdat per 1 oktober een jeugd bibliothecaris in dienst treedt. Stichtingsvoorzitter A. Kaufman: "Wij zullen actieve contacten gaan onder houden in de jeugdsector. De scholen in Waddinxveen zullen benaderd worden om de kinderen bekend te maken met de mogelijkheden die deze nieuwe bi bliotheek te bieden heeft en om de be langstelling voor het lezen onder de jeugd nog te vergroten". Op het programma staan verder mu- seumbezoek (zomertentoonstelling Delfts Aardewerk in Delft, 13 septem ber) familieavond in De Boog (30 okto ber), lezing over het exploiteren van een kwekerij (De Boog, 20 november), kerstkaarten maken (10 december), nieuwjaarsreceptie in Het Trefpunt (9 januari), eerste koffieochtend (3 sep tember) en een afdelingsweekeinde (22- 24 mei). tü Opening Notulen vorige vergadering Verslag 1985 Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht Presentatie bouwplannen Mededelingen en rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede het verslag 1985 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het Bestuur WADDINXVEEN - In het Waddinxveense gemeentehuis wordt nu al ge dacht aan de stichting van een zesde openbare basisschool in de woonwijk Zuidplas. In dit woongebied werd vorig seizoen al de verplaatste openba re Jan Ligthartschool aan de Sperwerhoek in gebruik genomen. Burge meester C.M. van der Linden en onderwijswethouder K. W.Th. van Soest (VVD) zijn het met elkaar al eens waar de nieuwe school in het tweede deel van de Zuidplas moet komen. want wethouder Van Soest heeft dit punt aan de agenda toegevoegd. In de brief aan de commissieleden staat dat het collége van Burgemeester en Wet houders het gewenst acht tot de stich ting van een tweede openbare basis school in Waddinxveens woonwijk in wording over te gaan. In de raadscommissie voor de ruimtelij ke ordening en woningbouw van dins dagavond vroeg PvdA-raadslid A. Ver- meij al naar nadere bijzonderheden over de gekozen lokatie, welke zo is ge situeerd dat de school midden in het woongebied komt te staan. Burgemeester Van der Linden zei nog niet te willen spreken over eventuele ge volgen voor bestaande scholen maar niet uitgesloten is dat er sprake zal kun nen zijn van samenvoeging. In Waddinxveen-Noord staan nu drie openbare scholen: De Klaas de Vries- sohool aan de Herman Heijermanslaan, ise’ mr. A. Roosschool aan de Win gerd en de Leon van Gelderschool aan de Essengaarde. voorstellen deze bezuinigingen niet ten koste te laten gaan van het welzijns werk, hetgeen in zeer veel gemeenten echter onontkoombaar zal zijn. Wel be tekent dit dat gemeenten feitelijk weer zwaarder belast worden in tegenstelling tot alle goede voornemens van het re geerakkoord op dit punt”. Volgens de Waddinxveense welzijns- wethouder zijn het bibliotheekwerk en het sociaal-cultureel werk niet los van elkaar te zien’’Beide werksoorten rich ten zich onder meer op vorming en edu catie; beide richten zich op ontspanning en vrijetijdsbesteding. Natuurlijk is er begrip voor bijstellingen en ombuigin gen in het beleid. Voor het onderhoud zullen bijvoorbeeld meer middelen ter beschikking moeten komen, maar bijs tellingen wel in redelijkheid”. ’’Deze maatregel is niet redelijk meer en werkt ontmoedigend voor allen die bij deze sector betrokken zijn, want er is in de sector sociaal-cultureel werk al veel gasaneerd: de franje is er af. Nu rest nog slechts afbraak. Het buurthuis is dan wel niet de hoeksteen van de sa menleving maar wel van de buurt”, be toogde drs. Kraaijestein die er bij minis ter Brinkman op aandrong van zijn be leidsvoornemens af te zien en zich hier voor in de ministerraad sterk te maken. Het ziet er overigens wel naar uit dat er in Zuidplas iets in totaal minder huizen komen dan in het bestemmingsplan staat aangegeven. Er is namelijk sprake van minder hoogbouw. In de raadscom missie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw maakte Waddinxveens eerste burger ook duidelijk dat er niet meer aan wordt gedacht langs de IJser- manweg een bedrijvenstrook te realise ren. In het gemeentehuis is inmiddels wel bekend hoe het eerste deel van Zuidplas er nu uit komt te zien. Aan de orde is nu de invulling van het centrumgebied, ter wijl er ook wordt gerekend en getekend voor de invulling van het andere deel van de woonwijk. Een punt van discussie is nog in welk mate daar het huisvesten van bejaarden gerealiseerd moet worden. In de raads- MtAKE^iARS^STOOR^^' Kanaalstraat 12, WADDINXVEEN tel. 01828-12028 m [eel WADDINXVEEN - Komende vrijdag middag om half twee zal - zoals al kon worden bericht - Waddinxveens burge meester C.M. van der Linden door het plaatsen van de windwijzer op de wind vaan extra aandacht schenken aan het bereiken van de hoogste top in restaura tie zijnde kerkgebouw van de Remon strantse Gemeente Waddinxveen. De restauratie van dit aan de Zuidkade 59 staande kerkgebouw wordt uitge voerd door aannemersbedrijf Wouden berg bv te Ameide. Het karwei, dat in december 1985 is begonnen, verloopt tot op heden zeer voorspoedig. On danks de vorstperiode aan het begin van dit jaar ligt het aannemersbedrijf op schema. Naar verwachting zullen de werkzaamheden aan het einde van dit jaar zijn beëindigd. Het historisch waardevolle orgel van de Remonstrantse Kerk zal eveneens wor den gerestaureerd. Met restaureren en instandhouden van monumenten is veel geld gemoeid. Naast de reeds toegekende rijks- en ge- meentebijdragen en een bijdrage van de Stichting Comité voor de Zomerpostze- gels is nog een behoorlijk bedrag beno digd om de voor zijn eigen rekening ko mende kosten te kunnen voldoen. Gif ten zijn daarom nog steeds bijzonder welkom en kunnen worden gestort op het speciaal daarvoor geopende actie- nummer bij de plaatselijke Rabo-bank, te weten 3668.10.710. Dat was de reactie van WVC-minister mr. drs. L.C. Brinkman toen het W'eek- blad voor Waddinxveen hem ervan in kennis stelde dat tien Waddinxveense schoolhoofden niet naar de door hem heropende bibliotheek waren gekomen uit protest tegen bezuinigingsplannen van dit kabinet op het onderwijs, cul tuur en welzijn. "Het is slecht feestvieren met leden van dit kabinet, die een beleid voorstaan waarvan de jeugd de dupe dreigt te wor den”, aldus de schoolleiders in een vlak voor de heropening naar het Weekblad voor Waddinxveen gestuurde ingezon den brief. Een schrijven met dezelfde inhoud was ook gestuurd naar het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Wad dinxveen, dat eveneens een verontrus tende brief had gekregen van oud- PvdA-raadslid drs. Dirk Lont. Onderwijswethouder Karei van Soest (VVD) wist echter van niets, doch schaarde zich achter de reactie van de bewindsman. "Jammer dat zij de kriti sche noot, die hier vanavond aan het adres van de minister te horen is ge weest, niet met applaus hebben kunnen ondersteunen", aldus de liberaal wiens afkeurende woorden brede politieke ondersteuning kregen. De door J. Dijkhuizen (prot. chr. Groen van Prinstererschooi), H. Rott- schafer (openbare Leon van Gelder- school), L. Smit (openbare. Jan Ligt hartschool), D.E. v.d. Weide (openba re Klaas de Vriesschool), A.J. Zand bergen (RK Wijkschool St. Jozef), J.M.W. Keus (openbare TheoThijssen- school), A. de Rijke (openbare Mr. A. de Roosschool), B.J. Vroegop (prot. chr. De Savornin Lohmanschool), drs. M. Verhoog (samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum) en P. van Zwet (prot. chr. Willem van Oranje- school) ondertekende brief staat elders Weekblad voor Waddinxveen iHpfMW -t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1