GEMEENTE WADDINXVEEN Vijf rijders onder invloed VROEGOP KORTING! VROEGOP KORTING! Bouma geheel in ’t nieuw el Bep Vermeij (PvdA) wil zorgvuldiger beleid Alcomobilist PARAD0NTAX blOLO&ISG+ie MOHb- EN tahgRa^ta, Bruggen- wedstrijd Eén jaar Evangelische Gemeente Scouting bij waterfeest POLITIENIEUWS WADDINXVEEN J 31 telefoonnummers/openingstijden 'Jij SPOR T EN RECREA TIE elke werkdag 07.00-19.00 uur op Belg.-VI. 2 Kabelkrant Waddinxveen KUNST EN CULTUUR VERGADERINGEN A VONDOPENSTELLING Zorgvuldiger Hefbrug Diefstal Aanrijdingen SPREEKUREN COMMISSIE SOCIAAL- CULTUREEL WERK f52- ZATERDAG Ah VooR- enkelbad 3,65 10 badenkaart 33,— 20 badenkaart 62, KRUIDERIJ de peperboom 01820-15767 01727-4044 070-210001 Woensdag 07.00-08.30 uur 1)2) 10.00-11.30 uur volw. 2) 13.00-15.30 uur 21.00-22.30 uur volw. 12222 01820-24255 13000 13000 "ZATERDAG VAN 9-11 uur" KI 01820-16066 010-362244 ƒ117,50 I Commissie voor Volksgezondheid, milieu en woonruimtebeleid Donderdag 4 september 1986, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Sluiting openlucht zwembad Het openlucht zwembad zal voor het publiek worden gesloten op zondag 31 augustus a.s. om 17.00 uur. BEP VERMEIJ PvdA 1) van 07.00-07.20 uur beweegbare vloer op 1.20 m.daarna op 0.50 m. 2) tevens zwemles. Extra verwarmd bad. Deze tijden gelden niet voor de schoolvakanties. Vrijdag 07.00-08.30 uur 1)2) 12.00-13.15 uur 2) 17.30-19.00 uur Zondag 10.00-12.00 uur ouder en kind 12.00-14.00 uur had de drogisterij-parfumerie als aan bieding een langspeelplaat sfeermuziek bij aankoop van twee huidverzorgings- produkten en deelden alle Groensvoor- de-winkeliers een plantje uit bij een be steding van minimaal tien gulden. WINKELCENTRUM de Passage WADDINXVEEN. Tel. 01828-17689 Zaterdag 12.00-13.30 uur ouder en kind 13.30-15.30 uur Een 28-jarige Waddinxveners reed op maandag 18 augustus, rond midder nacht, vanaf de Sniepweg de Dreef op, raakte de macht over het stuur kwijt en ramde op het woonwagenkamp een personenauto. De auto moest worden weggetakeld. GEZINSABONNEMENT voor ouders en hun kinderen die nog thuis wonen: 4 maanden basiskaart bijkaarten 5,75 Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 Dinsdag 07.00-08.30 uur 1)2) 12.00-13.15 uur 2) 20.15- 21.15 uur 2115- 22.30 uur volw. 2) beneden19jaaren houder van PAS 65 ƒ2,10 ƒ16,50 ƒ31,- Inlichtingen over en aanvragen van een abonnement aan de kassa van het zwembad (tel. 01828-12570). Openingstijden Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst openbare werken en bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 27 AVGGS1 U3 ivoo WADDINXVEEN/DEN HAAG Een 34-jarige Waddinxvener moet 600,- boete betalen en mag een jaar lang geen voertuig besturen, omdat hij in 1984 met alcohol in het bloed (2.03 promille) op de Henegouwerweg had gereden. Deze straf van het Haagse gerechtshof volgt op de veroordeling door de Rot terdamse politierechter eerder dit jaar. Voor eenzelfde misdrijf kreeg hij toen 800,- boete en negen maanden ont zegging van de rijbevoegdheid opge legd. Zie hiervoor de publikaties in het Weekblad voor Waddinxveen. Toegangsbewijzen en prijzen: BADENKAARTEN 19 jaar en ouder Op zondag 24 augustus raakte een 34- jarige inwoner van Almere (op weg naar zijn vakantiebestemming Óister- wijk) van de rijksweg en kwam in de berm tegen een bord tot stilstand. De man bleek in slaap te zijn gevallen en had alcohol genuttigdNog voor zij n va kantie begon, moest hij reeds blazen en een bloedproef ondergaan. De auto moest worden afgesleept. Totaal 7 automobilisten kregen rijver boden opgelegd. ABONNEMENTEN (met pasfoto), dat elke dag van het jaar kan ingaan: 4 maanden 78,- VAjS 9-11 LhX WADDINXVEEN - De Waddinxveense Rijkspolitie heeft deze week vijf automobilisten aangehouden, die met te veel alcohol op aan het verkeer deelnamen. Drie van hen waren Waddinxveners. Vier bestuurders onder gingen de bloedproef en één weigerde dat. Twee van deze bestuurders waren bij ongevallen betrokken. slag is openbaar en de beslissing is open baar. "Ik zou graag zien dat dit heel zorgvuldig behandeld wordt en dat het collega van Ben W. nog eens nader be ziet om het anders te doen dan tot nu Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken Woensdag 3 september 1986, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Beleidsprogramma Rijkspolitie. Ontwerp-rampenplan Concept-instructie gemeente-secretaris, alsmede (ter kennisne ming) diverse stukken voortvloeiende uit het besluit tot instelling van een management-team. Verordening geldelijke steun ouderen bij verhuizing 1986. Voorzitterschap Commissie bezwaar- en beroepschriften. Op algemene feestdagen en op algemeen erkende Chr feestdagen is het zwembad gesloten. Maandag 07.00-08.30 1)2) 10.00-11.00 uur volw. 2) 12.00-13.15 uur 2) 17.30-18.30 uur WADDIINXVEEN - Tot en met maan dag 15. september is het nog mogelijk werkstukken in te leveren voor de cre atieve wedstrijd, die wordt georgani seerd in het kader van de 50-jarige hef- brug.in Waddinxveen. Deelname is mogelijk in de leeftijds groepen 6-12 jaar, 12-16 jaar en 16 jaar en ouder. In de leeftijdsgroepen 6-16 jaar geldt een vrije materiaalkeuze en uitvoering terwijl in de leeftijdsgroep 16 jaar en ouder deelname mogelijk is in de categorieën: fotografie, tekeningen, schilderwerken, textiele werkvormen, plastiek, beeldhouwwerk of keramiek en overige als legobouw, maquettes en sieraden. Er is ook een algemene prijs voor groepsinzendingen. Ook hier is de ma teriaalkeuze en uitvoering niet onder verdeeld in categorieën. Per leeftijds groep zijn drie prijzen beschikbaar, de beste inzendingen per categorie wordt beloond met een geldprijs. Een selectie van de werkstukken zal eerst worden tentoongesteld in het ge meentehuis van Waddinxveen, daarna in Boskoop en Gouda. De werkstukken kunnen worden ingeleverd tot en met 15 september op werkdagen tussen 9.00- 12.00 uur en na telefonische afspraak bij de gemeente Waddinxveen. Expositie in de raadzaal Tot en met 13 september a.s. wordt in de raadzaal van het gemeente huis van Waddinxveen een expositie van werk van beeldende kunstenaars gehouden. Ditmaal wordt geëxposeerd door PIET WARFFEMIUS EN JOHN LIE A FO met schilderijen en werken op papier, waarvan een deel gezamenlijk is gemaakt en door JAN SNOECK met keramiek. Openingstijden: maandag t/m vrijdag, tijdens kantooruren; donderdag van 19.00 tot 21.00 uur; zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Commissie voor de financiën Donderdag 28 augustus 1986, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Aankoop van een kunstwerk. Verslag minderhedenbeleid 1983 tot en met 1985. Aangaan van een overeenkomst van dading (gronden ’t Weegje). Vaststelling verordening geldelijke steun ouderen bij verhuizing 1986. Verlenen van een startsubsidie ten behoeve van het ophalen van af valstoffen. Voorstel tot aanleg van een Gebakoveld (W.S.E.) Voorstel tot wijziging van de onroerend-goedbelastingen voor win kels en toonzalen. Voorstel beeldende kunsttoepassing. Bij wijze van experiment is het Bureau Burgerzaken van de gemeen tesecretarie gedurende 1 jaar iedere dinsdagavond geopend voor het publiek van 19.00 tot 20.00 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstelling alleen het bureau Burgerzaken betreft. Alle overige secretarie-afdelingen zijn ’s avonds gesloten. Ze zei dat in de gemeenteraadsvergade ring van vorige week woensdagavond. Op de agenda stonden vijf beroepschrif ten van mensen die - overigens tever geefs - naar de gemeenteraad waren ge stapt in een poging alsnog gelijk te krij gen. Hierbij ging het om het staan op de vrijdagse weekmarkt, een ruimtelijke ordeningskwestie en om geldelijke steun voor twee verhuizende bejaar den. "Ik weet dat in de betreffende raads commissie altijd wordt gevraagd of men tegen openbare handeling is. Ik vrees overigens dat men niet altijd kan over zien hoe openbaar dit allemaal is en dan met name beroepschriften over eenma lige uitkeringen en andere persoonlijke zaken", aldus Bep Vermeij. Deze openbaarheid brengt de betref fende zaken met naam en toenaam in de krant, want de behandeling is open baar, de stukken zijn openbaar, het ver- p s t uk 3,95 ZWITSAL BIJDEHANDJES 3 voor J Schrap naam in openbare stukken WADDINXVEEN - PvdA-fractievoorzitter Bep Vermeij stoort zich aan het met naam en toenaam in openbare stukken van de gemeente noemen van mensen die bezwaar of beroep aantekenen tegen besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders en dan vooral als het gaat om eenmalige uitkeringen of andere financiële bijdragen. WADDINXVEEN - De Evangelische Gemeente Waddinxveen viert komen de zondag in de gemeenschapsruimte van de openbare Leon van Gelder- school aan de Essengaarde het éénjarig bestaan. Dat gebeurt in een bijeenkomst die om drie uur begint en waarin gesproken wordt over het onderwerp "Vroeger al coholist, nu evangelist; vroeger onge neeslijk ziek, nu op weg naar gene zing”. De toegang is vrij. Bij enkele incidentele controles nabij de hefbrug werden 6 fietsers en/of bromfietsers bekeurd daar zij het ver plicht fietspad niet volgden en onder gingen 5 (brom)fietsers hetzelfde lot in verband met het rijden door rood licht. Vijf automobilisten negeerden even eens het rode verkeerslicht wat hen eveneens een bekeuring opleverde. Op maandag 18 augustus werd in de j- Groenezoom uit een personenauto ca. 26 liter benzine geheveld. Op het vei- lingterrein werden ca. 200 pallets ont- I vreemd ter waarde van ca. 5.000,-. 1 Hierbij werd gebruik gemaakt van een heftruck. Op donderdag 21 augustus werd tussen 08.00 en 10.00 uur ingebroken in een woning aan de Genestetlaan. Ont vreemd werden 2 paspoorten en 400,- contant geld. In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 augustus werd nabij de Passage een personenauto opengebro ken. Hieruit werd een radiocassettere corder ontvreemd. Een draagbare tv en zendbakkie en een radiocassetterecorder was de buit bij de inbraak in een vrachtauto, welke nabij de Bosboom Toussaintsingel stond ge parkeerd. Op zondag 24 augustus werd uit een kelderbox van de Joh. Postlaan een Puch-bromfiets ontvreemd. De afgelopen week werd 6 keer aangifte van diefstal van een fiets gedaan. Drie fietsen werden gevonden en dankzij de fietscode kon een eigenaar worden blij gemaakt. Maandag 18 augustus: Drie auto’s wa ren betrokken bij een kop-staart-bot- sing op de Henegouwerweg. Lichte ma teriële schade. Oorzaak: onvoldoende s WADDINXVEEN/REEUWIJK - Ook Waddinxveense scoutinggroepen doen mee aan de zaterdag 30 augustus in Reeuwijk-Brug te houden Waterspek- takeldag. Er is die dag op diverse loka- ties van alles te doen. Zo is er een braderie, komt scouting met een watergebeuren bij het vereni gingsgebouw De Brug (plonsen en spet teren, kinderspelen, wrikwedstrijden met vletten en een touwbrug), een wa- terspektakel, een bootshow, een plas- senpuzzeltocht, kanowedstrijden. surf- prestatietocht, een tweede-handswater- sportmarkt en een gondelvaart. advies op het gebied van geneesmidde len, cosmetica en parfumerieën. Terge- Burgemeester C.M. van der Linden:eerste vrijdag van de maand en na afspraak. i Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder, M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: gaat niet door. toe”. Burgemeester Kees van der Linden gaf aan dat er een zekere zorg is voor de be scherming van de persoonlijke levenss feer van de betrokkenen, die het verras send kunnen vinden dat hun bezwaar- of beroepschrift ook in de krant terecht komen. Of er sprake kan zijn van een besloten behandeling wordt in de raads commissie voor advies over bezwaar- en beroepschriften beoordeeld, maar de beslissing speelt zich altijd af in de open baarheid. "Toch vinden wij ook dat er wegen ge zocht moeten worden om wat subtieler dit soort zaken te regelen. We delen de zorgen op dit punt. Het blijkt dat som migen zich het effect van openbaarheid niet realiseren. Dat is een stukje ge meenschappelijke zorg waar we extra aandacht aan moeten besteden. Ook van de pers is een zekere kiesheid en te rughoudendheid nodig, al is het mis schien toch wel lekker om te lezen”. CDA-raadslid Gerrit van den Berg her innerde er in de raad aan dat er afspra ken bestonden om in dergelijke open bare stukken geen namen meer te noe menBep Vermeij zag wel wat in het ge bruik van initialen. ”We verdiepen ons erin, maar nogmaals er blijven openba re kanten aan zitten”, aldus burgemees ter Kees van der Linden tot slot. afstand houden. Een 18-jarige Wad dinxveense scholiere liep bij een aanrij ding op de Kerkweg-Oost een boven beenbreuk op. Een automobilist wilde rijdend op de Kerkweg-Oost de Oran- jelaan inrijden. Enkele tientallen me ters voor deze T-splitsing gaat hij links de file voorbij en nabij de splitsing met de Beukenhof botst hij tegen de brom fietster. Dinsdag 19 augustus: Een aanrijding tussen een bromfietset en een pers onenauto op dezelfde hoek. Lichte ma teriële schade. Op dezelfde dag raakte een achteruitrijdende automobilist met zijn voertuig een geparkeerd staande auto die op zijn beurt weer een andere auto beschadigde. Woensdag 20 augustus: Aanzienlijke materiële schade aan 2 auto’s bij een aanrijding op de hoek Sniepweg-Plas- weg. Oorzaak: geen voorrang verlenen. Een bromfiets werd zwaar beschadigd en lichte materiële schade aan een auto ontstond bij een aanrijding op de hoek Julianastraat-Kerkweg-Oost. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. Donderdag 21 augustus: Op de hoek Mozartlaan-Beethovenlaan bij het poli tiebureau ontstond een aanrijding, doordat geen voorrang werd verleend. Eén van de bestuurders liep een lichte hoofdwond op. Vrijdag 22 augustus: Op de hoek Wad- de-Groensvoorde een ongeval waarbij twee auto’s betrokken zijn. Nadat de ene auto de andere raakte, kwam één van de voertuigen de stoep op en be landde tegen een lantaarnpaal. Deze auto moest worden afgesleept. Bij het achteruitsteken raakte een vrachtauto in de Kon. Willem Il-straat een aldaar geparkeerde auto. Lichte materiële schade was het gevolg. Zaterdag 23 augustus: Een automobilist wilde op de Zuid. Dwarsweg een voor hem rijdende automobilist inhalen. De andere bestuurder echter sloeg linksaf een inrit in met gevolg een aanrijding. Van beide voertuigen (vermoedelijk to tal loss) werden de kentekenbewijzen ingenomen. Zondag 24 augustus: Lichte schade aan 2 auto’s bij een aanrijdinkje op de Sta- ringlaan nabij Tesselschadelaan. Geen persoonlijke ongelukken. Een 17-jarige Waddinxveense bromfietster raakte licht gewond bij een aanrijding op de kruising Julianastraat-Stationsstraat. Een automobiliste zag de bromfietster niet, reed tegen deze bromfiets aan waarna deze ten val kwam. Maandag 25 augustus: Op de hoek Sta- tionsstraat-Kanaaistraat vond een aan rijding plaats tussen een automobilist en een bromfietser. De automobilist sloeg vanaf de Kanaalstraat naar rechts de Stationsstraat in, vlak voor de achter hem naderende bromfietser. Geen per soonlijke ongelukken van betekenis. Vanaf heden ligt het activiteitenprogramma 1987 met de daarbij be horende begroting ter inzage in het gemeentehuis (afd. Welzijnsza ken), in de Bonkelaar (Beukenhof 5), in de Boog (C. Huygenslaan 2) en in de openbare bibliotheek). Inwoners van Waddinxveen worden in de gelegenheid gesteld tot 4 september a.s. schriftelijk op- en/of aanmerkingen op de voorgeno men plannen en begroting ter kennis te brengen van de commissie Sociaal-Cultureel Werk, danwel deze mondeling naar voren te bren gen tijdens de op 4 september a.s. te organiseren hoorzitting. De hoorzitting van 4 september a.s. vangt aan om 20.00 en zal wor den gehouden in het gemeentehuis van Waddinxveen. Schriftelijke op- en/of aanmerkingen kunnen worden gericht aan: De Commissie Sociaal-Cultureel Werk p/a Postbus 400 2740 AK Waddinxveen. Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelij ke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder Centrale Antenne Inrichting (CAI) Opening overdekt zwembad Openingstijden (wijzigingen voorbehouden): Het verwarmde overdekte bad zal worden opengesteld op maan dag 1 september a.s. Donderdag Ö7.00-08.30 uur 1)2) 09.30-10.30 uur ouder en kind 12.00-13.15 uur 2) 16.45-18.15 uur ouder en kind 18.00-19.00 uur ook een vestiging heeft in Capelle aan 1 den IJssel (Schollevaar), slaagde er in tien dagen in om het winkelend publiek legenheid van de feestelijke heropening te verrassen met een winkelindeling die 1'~'1 J~ J c- 1 mooi, kleurrijk, sfeervol en overzichte lijk is en bijzonder aangenaam aandoet. De reacties zijn dan ook zonder uitzon deringspositie. Bouma staat bekend om zijn vakkundig Belangrijkste agendapunten: Nota handhaving milieuwetgeving Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland. Ophalen afvalstoffen in Waddinxveen. Jaarrekening 1985, begroting 1987 en wijzigingsbesluiten 1986 van het Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek. Overeenkomst terzake van de overdracht van alle milieuwerkzaam- heden aan het milieubureau van het I.S.O. Midden-Holland. Voorstel tot vaststelling van de Verordening geldelijke steun oude ren bij verhuizing 1986. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissie. Belangstellenden of belanghebbenden kunnen van het spreekrecht tijdens de commissievergadering gebruik maken. Drogisterij-parfumerie Bouma in het winkelcentrum Groensvoorde opende vorige week donderdag een geheel vernieuwde zaak. De winkel kreeg een totaal ander, smaakvol, interieur. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Drogisterij-parfu merie Bouma in het winkelcentrum Groensvoorde heeft vorige week don derdag een geheel vernieuwde zaak in gebruik genomen. Het is er in het totaal veranderde interieur nog gezelliger en prettiger winkelen. De al tien jaar in Groensvoorde geves tigde zaak van de heer S. Bouma, die

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 3