Theo den Boon Waddinxveen vereist deskundige reparatie. I, 140 langdurig werklozen Schade aan uw auto F7Z) iforoict1 rificl/iindirio IFocwn Via hefbrug vooral Waddinxveens verkeer BBK-voorzitter Medische weekenddienst BURGERLIJKE STAND Boete voor Kookcursus kinderen in De Bonkelaar Provincie hield een verkeersonderzoek VVD-fractie- beraad AGENDA BIOSCOPEN Schrijfmomenten Waddinxveen op nieuwe stadsplattegrond Gouda slaan agent Gemeente zoekt kunstenaars voor opdrachten Weekblad vooi Waddinxveen BxXASSüheman STADSPLATTEGROND met Waddinxveen Bibliotheek Weekenddienst dierenarts: waddinxveen Juli-cijfers Dichtbundels Dreef c t 11’ ft 1e druk I voorzien van a&: (brom)fietspaden buslijnen straatnamenregister éénrichtingsverkeer belangrijke gebouwen uitgebreide centrumkaart FOCWA, PLAN DE KERKEN NODIGEN ZELF VERHUIZEN? LATEN VERHUIZEN? WweegemieM... Tel. 01828-18708 GLASBEEK Autoschade reparatiebedrijf Noordkade 24 cenmerk voor vakwerk SCHAAL 1:10.000 •Q M Q,’K Kunst moet Dreef stuk mooier maken Cart Inst CTTOPLAN b.v. —Groot Hertogittnelaan 156- Den Haag - Tel: 070-469312 i da’sm Gehuwd: D. Monster en J.E. Uilenbroek; E.C.J. van Leeuwen en K.A. Hofman; S. Wondergem en G.W. Bijlsma; G.C. Geluk en N.J.K.M. Bonefaas; G.J. Windhorst en E.M. Leemans; E.W.G. Kiebert M. van Roon. Geboren: Helmer, z.v. R. W. Scholte en G. Breemhaar; Irma, d.v. P. Ruit en A.D. Markus; Jennifer Melanie, d.v. G.F. Nijbroek en G. Regters. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). FILMHUIS GOUDA Za. 10 uur: STOP MAKING SENSE. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Op de hefbrug over de Gouwe be vindt zich vooral verkeer dat in Waddinxveen moet zijn of is geweest (her komst- en bestemmingsverkeer), terwijl de Boskoopse hefbrug met rela tief veel doorgaand verkeer te maken heeft. Verder bestaan er belangrij ke verkeersstromen tussen Waddinxveen en Rotterdam en omgeving en Den Haag en omgeving. Waterstaat van Zuid-Holland. Met de studie wilde de provincie meer informatie krijgen over de huidige ver keersstromen in en naar de Gouwe- streek. De problemen die bewoners van woonkernen aan de regionale verbin- ZONDAG 31 AUGUSTUS 1986 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 12078 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1986 Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 12979 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZONDAG 31 AUGUSTUS 1986 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. A. Zoutendijk, Groningen 17.00 uur ds. A. Zoutendijk, Groningen De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 9.30 uurJ.W. Goossen 17.00 uur ds. J.W. Goossen Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. L.J. Kors-de Koning, Hendrik-Ido-Ambacht 19.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. A.D. Noordam, Bleiswijk Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. A.C. Bongers 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Tijdelijk Het Anker: 10.00 uur geen dienst Elke woensdagavond in Het Trefpunt: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mereuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 9.30 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 09.00 uur Woensdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE Openbare Leon van Gelderschool, Essengaarde: 15.00 uur samenkomst THALIA Do. en vr. 8 uur, za. 3.30,7 en 9.15 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: OP HOOP VAN ZEGEN, a l. Za. en zo. half drie, wo. half drie: SJORS EN SJIMMIE IN HET LAND DER REUZEN, a l. Dinsdag 8 uur: THE LIGHTSHIP, 16 jr- SCHOUWBURG Do. en vr. 8.15 uur, za. 7 en 9.15 uur, zo. 4 en 8 uur, ma. t/m. wo. 8.15: THE JEW EL OF THE NILE, a l Za, zo. en wo. 2 uur: E.T a.l. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.15 uur ds. J.S. v.d. Net GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v.d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Tesselschadeiaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking OPPASCENTRALE (telefoon 13604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur WIJKVERPLEGING Gebouw: Stationsstraat 12, tel. 12455. Spreekuur: dagelijks van 11.30-12.30 uur, voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar: op werk dagen tussen 8.00 en 17.00 uur, tel.nr. 17377. Buiten deze tijden en in het weekend bereikbaar via het Bleu- land Ziekenhuis, tel. 01820-19556. Zuigelingen- en kleuterbureau: vol gens afspraak en kraamcentrum: maandag van 14.00-14.30 uur. Uitle nen artikelen: dagelijks tijdens het spreekuur of maan-, dins-, donder- en vrijdag van 17.30-18.00 uur. TELEFOONC1RKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Secretariaat: J. F. v.d. Klauw, Oltmanstraat 12, tel. 13642. Aanvraag deelname: mevr. J.S. Deters-Stapel, Schuberthof 17, tel. 17716 Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 15555. STICHTING PEUTERSPEELZALEN Plaatsing mogelijk op één van de vier peuterspeelzalen. Twee- of drie ochtenden. Opgave: mevrouw I. Kraan, tel. 13422. WADDINXVEEN - Maandagavond 1 september om acht uur zal voor het eerst na de zomervakantie weer het openbaar fractieberaad plaatsvinden van de VVD-fractie in de Waddinx- veense gemeenteraad. Dit beraad wordt gehouden in het ge meentehuis. Leden en sympatisanten van de VVD zijn op die avond van harte welkom. Op de agenda staan onder meer de aankomende begrotingen door wethouder K.W.Th. van Soest. Eventuele belangstellenden kunnen de agenda met bijbehorende stukken op vragen bij K.A. Warmenhoven, tel. 18695. Verloskundige voor het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 WADDINXVEEN - In september gaat de werkgroep Waddinxveen van Am nesty International weer van start met diverse schrijfgroepen om gewetensge- vangenen in allerlei landen vrij te krij gen. De data waarop ingeschreven kan wor den zijn: 1 september, 3 september, 8 september, 9 september en 10 septem ber. WADDINXVEEN - Het cartografisch instituut Cito-Plan BV in Den Haag heeft de eerste druk laten verschijnen van de stadsplattegrond Gouda. Op deze nieuwe kaart, die voor 6,50 bij boekhandel Veldwijk in het winkel centrum ”de Passage” te koop is, is op een schaal van 1 10.000 ook Wad dinxveen in kaart gebracht. Waddinxveen en het straatnamenregister van onze gemeente staan in zwart-wit op de achterzijde van de plattegrond afgedrukt. Duidelijk ingete kend staan de straten in de woonwijk Zuidplas, terwijl ook wordt inge speeld op nieuwe wegsituaties, zoals bij de Coenecoopbrug (de voormalige rijkswegbrug over de Gouwe). Verder zijn aangegeven de (brom)fietspaden, de buslijnen van Westneder- land, belangrijke plaatsen (kerken, begraafplaatsen, stations, sportaccom modaties en parkeerplaatsen. Het opzoeken van straten wordt, zoals ge bruikelijk, vergemakkelijkt via blok-indelingen en cijfercodes. Uitgeverij: VETA B.V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 30,65 per half jaar. Advert en tie-tarieven: Losse mm-prijs 0,44 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag.- woon-werkverkeer aanzienlijk lager dan bij het overige verkeer (1,24 tegen 1,74 persoon per auto). Op 15 mei 1984 is tussen 16.00 en 18.00 uur een kentekenonderzoek uitgevoerd waarbij op 51 waarnemingsposten in het gebied in totaal zo’n 37.000 auto’s zijn geteld (het verkeer dat via de rijkswe- gen 12 en 20 het gebied passeert is niet geteld). Daarna is aan ongeveer 19.000 van deze automobilisten (waarvan het adres via het kenteken is achterhaald) gevraagd een enquêteformulier in te vullen. Er werden meer dan 11.000 vragenfortmu- lieren naar de onderzoekers terugge zonden. Het onderzoek geeft onder an dere inzicht in het soort verkeer, de ver keersbelasting, de motieven van de weggebruikers en vertrek- en aankom- •stadressen van de automobilisten. Fazantdreef 2 - 2743 DC Waddinxveen Natuurlijk kunnen we ook de gehele verhuizing voor u uitvoeren! Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Ondertrouwd: A.J. van Vliet en J. de Vlaam; F.L.J. van Leeuwen en W.T.H. Captein; R. Heijkoop en I.C. Verkuil. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk 2741 EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 plaats van deze regeling komt er voor een kunstbeleid 60 miljoen gulden be schikbaar dat per ingang van 1987 niet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden uitge geven maar door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon wordt misschien de nieuwe voorzitter van de Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars (BBK) in het gewest Midden-Holland. Hij volgt dan later dit seizoen in deze functie de Reeuwijkse beeldhouwster Sonja Meijer (56), die de voorzittershamer 31 jaar heeft gehanteerd, op. WADDINXVEEN/GOUDA - Waddinxveen kent zo’n 140 inwoners die langdurig (twee jaar of meer) werkloos zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) in Gouda. In Waddinxveen zoeken in totaal zo'n 550 mensen werk. 3. De dreef is een doorgangsweg zon der duidelijke omgeving. Beeldende kuunst zal zich hier op plastischhe en ruimtelijke vormgeving van de boorden van de weg en op de relatie tussen 1en 2. Overwogen wordt voor deze drie pro jecten gezamenlijk aan één kunstenaar opdracht te geven tot het vervaardigen van een ideeschets, waarvoor het hono rarium circa 6.000,-zal bedragen. De Projektgroep Beeldende Kunsttoe- passing Waddinxveen, waarin het Prak- tijkburo Beeldende Kunstopdrachten participeert, is belast met de advisering over selectie en uitvoering. De in de Oostpolderwijk wonende Theo den Boon (45) - nu vice-voorzitter en penningmeester van het BBK-ge- west - heeft zijn werkruimte aan de Dorpstraat 58, in welk pand ook Gale rie 58 is gevestigd, een door zijn vrouw Henny den Boon gerunde tentoonstel lingsruimte, welke begin dit jaar nieuw leven werd ingeblazen. Op gemeentelijk vlak was de Waddinx- vener geruime tijd lid van de commissie voor kunst en cultuur. Het Gouwedorp is voor de geboren en getogen Gouwe naar Theo den Boon sinds 1962 woon- en werkplaats. Hij trouwde er met de bakkersdochter Henny Huizer. Tussen die twee mogelijkheden moet u vaak kiezen. De ene mogelijkheid kost veel tijd en moeite, de andere kost veel geld. Laat u eens informeren over andere mogelijkheden. Vraag vrijblijvend informatie 2. Het knooppunt Dreef-Beijerincklaan vormt een haakse ontmoeting met een belangrijke invalsweg, die uitloopt op een komvormige ruimte. Hier moet een kunstwerk die ruimtelijke kwaliteit ver der uitwerken en het benaderen van de gemeente markeren. dit jaar. De zeer langdurige werkloosheid (lan ger dan drie jaar) heeft inmiddels ver ontrustende vormen aangenomen. Van de mannen is nu 24% langer dan drie jaar werkloos en van de vrouwen 12%. Dat is een verslechtering ten opzichte van een jaar geleden (resp. 15% en 10%). Hartje zomer had Waddinxveen vol gens cijfers van het Gewestelijk Ar beidsbureau in Gouda 552 mensen zon der werk: 313 mannen en 239 vrouwen. Een jaar geleden waren er in Waddinx veen 608 werkzoekenden (364 mannen en 244 vrouwen). In het juli-getal van 552 zijn ook begrepen de schoolverla ters die vanaf 1 augustus beschikbaar zijn. In het gehele gewest Gouda steeg vorige maand de werkloosheid van 267 (plus 4 procent). Die toename is vooral een ge volg van de inschrijving van schoolver laters. Per saldo kwamen er in juli 196 schoolverlaters bij. De toename van de werkloosheid doet zich ook provinciaal voor (met 3%) en in geheel Nederland (met 4%). Het aantal werkloze mannen nam toe van 3.757 tot 3.819, dus met 62. Bij de vrouwen bedroeg die stijging 205 (van 2385 tot 2590). Ten opzichte van juli 1985 is de werk loosheid met 13% afgenomen. De da ling is vooral terug te vinden in de leef- tijdsgroep t/m 24 jaar, namelijk met 24%. In mindere mate daalde het aantal werklozen tussen 25 en 50 jaar, name lijk met 8%. Voor de 50-plussers blij ken de kansen op een baan ongunstiger te zijn geworden. Hun aantal nam met 6% toe. WADDINXVEEN - Professionele beeldende kunstenaars in ons land zijn opgeroepen eigen werk te laten zien om mee te dingen naar de opdracht voor kunstobjecten bij de vernieuwde bibli- otheekvestiging aan de Van Mecklen burg Schwerinlaan en langs de Dreef in de woonwijk Zuidplas. Daartoe heeft de gemeente Waddinxveen adverten ties geplaatst in BK-informatie, het door de Nederlandse Kunststichting uit gegeven bulletin voor beeldende kunst enaars. WADDINXVEEN - Naast de teken en knutselclub voor kinderen van 9-12 jaar (vanaf 9 september 10 weken op dins dagmiddag 16.00-17.30 uur voor 18,-) kunnen de kinderen in dezelfde leef tijdsgroep ook weer leren koken in het buurtcentrum De Bonkelaar aan de Beukenhof. De keukenlessen worden vanaf maan dag 8 september elke maandagmiddag van 16.00-18.00 uur gegeven en duren 7 weken. Tijdens de cursus worden na tuurlijk de elementaire handelingen aangeleerd en het is de bedoeling de kinderen telkens een eenvoudig menu te laten klaarmaken. Op het program ma staan Nederlandse en buitenlandse gerechten. ”Het is handig, wanneer ze al iets in de keuken hebben gedaan. Maar het is niet strikt noodzakelijk”, aldus de organisa tie. Zijn opleiding ontving de plaatselijk en regionaal zeer goed bekend staande kunstenaar op de Koninklijke Acade mie voor Beeldende Kunst in Rotter dam en op de Vrije Academie in Den Haag (grafiek). Theo den Boon is in het bezit van de Kunstprijs van de stad Gouda, de Geert Bouwmeester Kunst prijs en de aanmoedigingsprijs litera tuur Gouda. Werk van zijn hand was te zien op tien tallen exposities in en. buiten de Rand stad Holland, waar hij zijn werk als eni ge tentoonstelde. Behalve tekenen en schilderen bekwaamde hij zich ook in de dichtkunst. Theo den Boon richtte destijds het overigens niet meer be staande literaire tijdschrift Kamhaar op en liet de dichtbundels ’’Achtertuin" en ’’Vervolg op morgen” verschijnen. Met anderen werkte hij mee aan de uitgave Daglicht”. Theo den Boon begint zijn nieuwe be stuurswerkzaamheden in een periode dat de Beeldende Kunstenaars Rege ling (BKR), die de kunstenaars be staanszekerheid bood, verdwijnt. In WADDINXVEEN/DEN HAAG Een 59-jarige Waddinxveense automo bilist heeft een boete van 200,- gekre gen. Hij had een agent in Rotterdam, die hem had aangehouden wegens het achteRuitrijden met zijn Mercedes op de vluchtstrook van de autosnelweg bij IJsselmonde, op 23 mei 1985 geduwd en gestompt omdat deze zo arrogant had gedaan. Zowel politierechter mr. A.N. van Zelm als officier van justitie mr. R A.F. Gerding vonden dat de Waddinxvener zich ten onrechte had misdragen. De man moest zelfs enkele uren op het bu reau worden vastgehouden voordat hij met een taxi weer terug kon naar zijn auto. Het gemeentebestuur en het bestuur van de bibliotheek achten het van be lang bij het gebouw een kunstwerk te doen plaatsen. Hierbij wordt gedacht aan het (buiten)gebied bij de entree. Het kunstwerk zal het karakter van dat gebied moeten aangeven en accentu eren en tevens de functie van het ge bouw als bibliotheek tot uitdrukking moeten brengen. Voor voorbereiding en uitvoering van het project is een bedrag van ongeveer 17.000,- beschikbaar, waarvan circa 2.000,- kan worden aangewend voor het maken van een schetsontwerp. Een projectgroep, waarin gemeente, bi- bliotheekbestuur, de architect en leden van de Commissie voor Kunst en Cul tuur vertegenwoordigd zijn, zal over se lectie en uitvoering adviseren. De ’’Dreef” is een belangrijke ontslui- tingsweg tusen de in aanbouw zijnde wijk ’’Zuidplas” en de rest van de ge meente. Het gemeentebestuur wil door toepassing van beeldende kunst de tota le beeldkwaliteit van die weg versterken waarbij gedacht wordt aan de volgende projecten: 1. Het knooppunt Dreef-Zuidplaslaan vormt een driesprong met een open, on gestructureerde omgeving. Een kunst werk moet hier door autonome kwali teit en ruimtelijke werking de plaats als kern-, spil-, of verdeelpunt van ruimte lijke oriëntaties kenmerken. Dat zijn een paar van de conclusies die voorkomen in het Verkeersonderzoek Gouda-Rotterdam/Den Haag dat in op dracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd door het Adviesbureau voor Verkeerskunde Van Dijk en Partners Om aan te geven hoe het met de langdu rige werkloosheid in dit Gouwedorp is gesteld heeft het GAB vier peildata ge publiceerd. Daaruit blijkt dat Waddinx veen in februari 1985 143 langdurig werklozen telde van de in totaal 696, in augustus 1985 119 (van de 640), in fe bruari 1986 133 (van de 537) en in juli 1986 141 (van de 526, exclusief de schoolverlaters die vanaf 1 augustus be schikbaar zijn). Van de werklozen in de gehele GAB- streek Gouda is 49 procent langer dan een jaar ingeschreven, 55 procent van de mannen en 40 procent van de vrou wen. Dat is een relatieve verslechtering als we de cijfers van een jaar geleden er naast zetten: 45 van het totaal (49% van de mannen en 38% van de vrou wen). Langdurige werkloosheid doet zich vooral voor onder ingeschrevenen met geen of een niet voltooide eerste opleiding. Van alle werklozen met alleen lager on derwijs is liefst 70% langer dan een jaar zonder werk. Cliënten met een niet-vol- tooide LBO of Mavo-opleiding hebben al betere kansen. Van hen is de helft langer dan een jaar ingeschreven. De kans op langdurig werkloosheid is veel minder groot voor werkzoekenden met LBO of Mulo/Mavo-opleiding (35% langer dan 12 maanden), voor HBO-ge- diplomeerden (33%) of academici (40%). De beste mogelijkheden lijken er voor bezitters van een MBO of Havo/ Atheneum-opleiding. Van hen is 26% een jaar of langer ingeschreven. Het totaal aantal langdurig werklozen (langer dan twee jaar) bleef merkwaar digerwijs op hetzelfde niveau 1953: op de totale werkloosheid moeten we toch een relatieve toename constateren: van 26% augustus 1985 tot 32% eind juli van dingswegen ondervinden van verkeer en de problemen die het verkeer onder vindt op de aansluitpunten van de regi onale verbindingen vormen de aanlei ding voor het onderzoek. Vrachtautoverkeer blijkt ruim tien pro- BV in nauw overleg met de provinciale ‘cent uit te maken van al het doorgaande --j t j verkeer in het gebied rond de gemeente Gouda, Moordrecht, Moerkapelle, Waddinxveen, Boskoop en Reeuwijk. In dit gebied is 62 procent van alle auto ritten woon-werkverkeer. Het gemid delde aantal personen per auto ligt bij WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1986 t X Q L I mawktA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 5