Rabobank verbouwt grootscheeps OU iffl Echte Dökma 17% 6% 5 Kwaliteitswhisky voor kenners rw BOKMA 14?s 21?s Voordeeltip bij 6 flessen Franse wijn fee Fraaie wijnkarafcadeau 99 en de prijs is echt. Wèlzo voordelig biiAguilar. 19% 25% 27% 21% 13% 3.95 3% 3% 495 5? 5% 7% 8% ^28^^ „21?5 1»5 I i 99% 9 Ans Wortel Nieuwe pastorie Opwaartse lijn landelijke meubelindustrie exposeert in galerie Dorpstraat 58 Voorlichting hondentraining Culturele manifestatie van Amnesty RUILDAG IN GOUDA ClAUSTHALER i 1^9^ SUPERVOORDELIG WADDINXVEEN WINKELCENTRUM PASSAGE 224 WINKELCENTRUM GROENSVOORDE 20 JONGE lil|| 99- Autodidact I Mc IsSsei® is zelfs helemaalgmtis! 999^ «■i I0H50 Hoppe Vieux Kontiki Terry Sherry Heublein Pina Colada t ‘is9 Spa Lemon Spa Orange LU (ook maandagmiddag geopend) «•VS 1>U RIK Beefeater Gin Blanc de Blancs sec Spécial Fruits de Mer- fris fruitige droge witte wijn Cöteaux de Peyriac 1983 Vin de Table rouge - eerlijke streekwijn uit de Minervois Vin de Pays des Bouches du Rhone 1984 Stevige, volle rode wijn met een kruidig bouquet Grolleaux Gris Vin de Table blanc - milddroge witte Loire-wijn Domaine des Pochettes 1985 - Anjou A.C. Cabernet/Sauvignon - milde rode wijn Muscadet de Sèvre Maine 1985 A.C. Fruitige witte wijn; zacht en verfrissend La Chasse du Pape 1985, Cötes du Phöne A.C. Dieprode wijn; volle rijke smaak, kruidig bouquet F 1 Duchanel Cognac*** White Horse Fine Old Scotch Whisky J&B Whisky Blended 100% Scotch Whisky Canadian'Club 6 Years Old Canadian Whisky Gaston de Lagrange*** ^85 Clausthaler Bier alcoholvrij draagkarton 6 flesjes 0,33 I IPUCHANEJI flillj ^■1^ WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1986 i 't/uxtilhilrin (9 Wokum iNDS 1826 5 x?W> 5407194 i I 86-16 ving voor de activiteiten en het 25-jarig bestaan van Amnesty International. Plaatselijke kunstenaars (professioneel en amateur) hebben hun medewerking aan deze kunstmarkt toegezegd door middel van het beschikbaar stellen van eigen werk. INH 1 LTR JONGE JENEVER 35 ALC GEEN STATIEGELD Er is muzikale omlijsting van diverse muziekgroepen, waaronder de Big Band van de Streekmuziekschool Wad- dinxveen. ’s Avonds is er een benefiet concert met het duo "The Amazing Stroopwafels”. GOUDA - Komende zaterdag houdt de Vereniging van Postzegelverzame laars Gouda, waarvan de Waddinxve- nerM.W. de Jong van de Tollenslaan 52 bestuurslid is, een ruildag in De Veste aan de Ridder van Catsweg 300 te Gou da van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen die postzegels spaart, wil rui len of wil gaan verzamelan is van harte welkom. Een beperkt aantal (semi- jhandelaren zal aanwezig zijn, zodat het eveneens mogelijk is postzegels en fila telistische benodigdheden te kunnen kopen. Het accent ligt echter op het rui len van postzegels. De toegang is gratis en voor de jeugd is er een aparte ruilhoek ingeruimd. De aanwezige bestuursleden van de vereni ging zullen desgewenst nadere informa tie verstrekeen over het verzamelen en over de voordelen van het lid zijn van de - Goudse vereniging. WADDINXVEEN - De leden van de Rabobank Waddinxveen krijgen maandagavond tijdens de jaarlijkse algemene vergadering de groot scheepse plannen gepresenteerd om het hoofdkantoor van Waddinxveens groptste bankinstelling aan de Kerkweg-Oost geheel te moderniseren en volledig aan te passen aan de wensen en verlangens van'het publiek in de ze tijd. 1X1 fZ* '.'fioknui rs.^tt uunnhn JONGE BOKMA JENEVER Pieter Bokma qar;in<Jee«l «fat z-i" zu«ve»e ionqe Deze ipnerfC’ «s t Ans Wortel is geboren op 18 oktober 1929 te Alkmaar. Ze werkte enige tijd als patronenmaakster in Enschede. Daarna werd het tekenen en schilderen heel erg belangrijk voor haar. Inmid dels verhuisde zij naar Amsterdam, waar zij van 1958 tot 1969 woonde en werkte. Sinds 1969 woont en werkt zij in Bergen (NH)^waar zij ook 4 gedichtenbundels en 4 romans schreef: Een mens van onze soort, In de bloei van het leven, noemen ze dat, Onderweg in Amsterdam en Noem mij maar Jon. Har 5e boek (Nan- netje) verschijnt half oktober bij Ar- kantes Maartensdijk. Ans Wortel is autodidact. Haar werk is in bezit van velen particulier en over heidsinstellingen. Ze exposeert regel matig door het gehele land. LM M ...en de karn WADDINXVEEN - De kerkvoogdij van de Hervormde Immanuëlkerkge- meente heeft een nieuwe pastorie ge kocht aan de Jan Dorrekenskade Oost 58. In deze woning zal het nog te beroe pen nieuwe predikantsgezin kunnen worden gehuisvest. De naar Apeldoorn vertrokken ds. Th.H.G. Hulst woonde in de pastorie aan de Souburghlaan maar dit huis is van de hand gedaan. WADDINXVEEN - Vanavond (woensdag 27 augustus) wordt er in Het Trefpunt aan de Stationsstraat een voorlichtingsavond over puppy- en jon ge hondentraining gehouden en op don derdagavond 28 augustus over elemen taire gehoorzaamheid. Beide avonden, die om acht uur beginnen, zijn vrij toe gankelijk. De puppy- en jonge hondentraining van 15 lessen vindt plaats in het veilingge bouw, Bredeweg 23, Waddinxveen. De E.G.-cursus van 15 lessen vindt plaats op het terrein van Hobó-Faam, Ant- werpseweg, Gouda. Het lesgeld be draagt 75,- per cursus, te voldoen op de voorlichtingsavond. Aanvang cur sussen zaterdag 30 augustus en maan dagavond 1 september. Drie dagen voor de Amnesty-manifes- tatie worden de kunstwerken, welke verkocht worden voor Amnesty, in De Bonkelaar tentoongesteld. Tijdens de manifestatie zijn er activiteiten van de diverse werkgroepen van De Bonke laar. WADDINXVEEN - De werkgroep Waddinxveen van Amnesty Internati onal houdt zaterdag 27 september in De Bonkelaar aan de Beukenhof van 10.00- 17.00 uur een culturele manifestatie. Tijdens deze manifestatie wordt er een kunstmarkt gehouden van fondswer- i i 17 18% Aanbiedingen zijn geldig t/m 3 september 1986, zolaqg de voorraad strekt. J WADDINXVEEN - In Meubelstad Waddinxveen worden de landelijke ge gevens gegevens over een zich krachtig herstellende meubelindustrie met ple zier onderschreven. Het in 1984 inge zette herstel zet zich namelijk voort. Het produktieniveau van houten meu bels ging met drie procent omhoog van 1.517 miljoen tot 1.560 miljoen. De metalen meubelindustrie sprak vorig jaar duidelijk haar woordje mee. Hier ging de omzet met bijna een kwart om hoog van 769 miljoen naar 951 mil joen. Omzetgroei in houten meubelen wordt vooral bereikt op de buitenlandse mark ten. De export steeg met 16 procent. De uitvoer van houten meubelen ging van 445 miljoen naar 547 miljoen, maar die van stalen meubelen bleef met 330 miljoen nagenoeg gelijk, zo blijkt uit het jaaroverzicht van de Centrale Bond van meubelfabrikanten. Minder aangenaam voor de (houten) meubelindustrie is de aanhoudende stroom van produkten uit het buiten land. Na een beperkte groei in 1984 trad vorig jaar een stijging op van ruim 18 procent, waardoor het marktaandeel van het buitenland steeg van 47 tot 53 procent. Van de importen kwam onge veer 10 procent of 113 miljoen uit Oost-Europa. De Centrale Bond stelt vast, dat het herstel van de Nederlandse economie in de branche zich nu voorzichtig aftekent. Degenen die al volop genieten van de aantrekkelijke economie zijn de inte- rieurbouwers. Volgens een conjunc- tuurenquête van de bond kon driekwart van hen vorig jaar de omzet verhogen. Van de bedrijven behaalde 91 procent een gelijk of beter resultaat dan in 1984. De investeringen in de industrie van houten meubelen namen voor het eerst sinds jaren weer behoorlijk toe en ook de orderpositiie verbetert. In de meta len meubelindustrie daalde de investe- ringsomvang met 6 procent. Het aantal werknemers in de industrie tak veranderde vorig jaar niet en bleef 15.900. In houten meubelen verdwenen 300 arbeidsplaatsen, maar die kwamen er in de metaalsector weer bij. Overi gens is vorig jaar het aantal verkoop punten van meubelen met 228 afgeno men van 5156 tot 4937. Eén van de primaire verantwoordelijk heden van het bankbestuur is de ont wikkelingen plaatselijk, regionaal, maar zeker ook landelijk nauwlettend te volgen, om daar waar nodig, alert te kunnen reageren. Het is dan ook vanuit deze verantwoor delijkheid, dat het bestuur in nauw overleg met directie en staf zich de afge lopen tijd zeer intensief hebben bezig gehouden met het uitzetten van een aantal beleidslijnen voor de eerst ko mende jaren, waarbij de snelle en sterk veranderde ontwikkelingen in de bank wereld en mede in onze eigen organisa tie centraal hebben gestaan. Als basis voor het overleg en de daar mee samenhangende besluitvorming diende een tweetal in samenwerking met Rabo Nederland samengestelde rapporten met betrekking tot de ont wikkelingen binnen de organisatie en de daarmee nauw samenhangende auto matisering, waarbij de eigen marktposi tie van vandaag en morgen centraal stond. Vanuit deze wetenschap heeft het be stuur haar beleid bepaald en vastge steld, met als gevolg dat voor de prakti sche uitvoering hiervan het hoofdkant oor ingrijpend moet worden verbouwd. Dan alleen zal het mogelijk zijn de zo noodzakelijke nieuwe organisatiestruk- tuur alsmede de daarmee samengaande automatisering op een verantwoorde wijze in te brengen en die ruimte te scheppen waarin de medewerksters en medewerkers zo efficiënt mogelijk kun nen werken. Hierdoor zal het ook mogelijk worden om een van de doelstellingen uit het be leidsprogramma van de Rabobank te verwezenlijken, namelijk het behouden van de marktpositie en daar waar moge lijk uit te breiden. Vervolgens service en advisering aan de cliënten op een nog hoger peil te brengen, waarbij een opti male privacy centraal zal staan. WADDINXVEEN - Schilderes Ans Wortel (bijna 57), die in galerie Dorp straat 58 exposeert op een tentoonstel ling die komende zaterdagmiddag door burgemeester C.M. van der Linden wordt geopend, wordt wel eens omsch reven als een feministische kunstenaar. Haar werk hing eerder in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis. Onvoorwaardelijk, in veel gevallen een te makkelijk gebruikte karakteristiek, behoort toch wel tot de eerste en meest onontkoombare trefwoorden, waar het Ans Wortel betreft. Onvoorwaardelijk in haar leven, in haar gehele werk als kunstenaar en in de onverbrekelijke eenheid tussen beide. Het maakt haar tot een van de meest authentieke en on verwisselbare persoonlijkheden binnen de naoorlogse schilderkunst, een schil deres, voor wie een niet aflatende ver wondering, een permanente strijd, een radikaal onderzoek naar het meest ele mentaire en wezenlijke van haar be staan als mens en vrouw, als minnares en moeder tot grondslag heeft gediend voor haar creativiteit als beeldend kunstenaar. Zo was zij al bij haar eerste verschij ning, halverwege de jaren vijftig en zo is zij gebeleven tot op heden, onvoor- waardelijk trouw aan zichzelf en daarbij tegelijk, wonderbaarlijk en bewonde- renswaardig, zonder zichzelf te herha len, zonder in een sleur of manier te ver vallen. Daarvoor ontstaan haar werken toch ook weer te spontaan, telkens weer gevoed door nieuwe ervaringen op haar onopzettelijk bewogen levensweg. On opzettelijk, want voortgekomen uit een al heel vroeg openbarende noodzaak, te breken met alle taboe’s, traditionele ze kerheden. vooroordelen en schijnheL ligheden, om het even of het om sex ging of om ras, huidskleur, religie of maatschappij, om het even, of het een etiket van links of rechts kreeg opge plakt. TERRY®]

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 8