Eén van drie kunstenaars was aanwezig Ir. Jan Leonard Roggeveen (32) ontwierp vernieuwde bibliotheek Weer cursus Geschenken in geld en natura onder strepen plaats van welzijnsvoorziening Kindermarkt Oranjewijk koorscholing muziekschool Bijbelbus in W’veen Ontvouwd door WVC minister in Waddinxveen Grote kooravond u. I K u Kritiek Tot het uiterste Albert Heijn Jeugdbibliothecaris 26 Werken Lage drempel ff I 4 1 Jonge architect oogst waardering van velen i< Wegwijs in de bibliotheek 14.30- De heropening van de bibliotheek ging plattegrond. De bewindsman wordt geholpen door bibliotheekvoorzitter A. Kaufman. (Foto: Sjaak Noteboom). de vestiging voor geopend verklaarde. Voorzitter A. Kaufman van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen noemde de heropening van de bibli- otheekvestiging een absoluut hoogte punt in haar bestaanHij stelde dat de in 1981 verschenen gemeentelijke bibli- otheeknota en de beleidsnota van het bibliotheekbestuur vijf jaar geleden de aanzet vormde voor een unieke samen werking tussen de gemeente en het bi bliotheekbestuur op weg naar de huidi ge huisvesting. "Het bleek een vruchtbare samenwer king", aldus de heer Kaufman, die sa men met J. Dijkstra, F H. de Ruijter, G.H. van Lochem. D. Wicherts, J. Grinsven, I. v.d. Haagen en B. Criel- aard deel uitmaken van het bibliotheek bestuur. Na alle alternatieve lokaties de revue te hebben laten passeren en alle financiële mogelijkheden afgewogen te hebben werd unaniem besloten het be staande pand te nmoderniseren en uit te breiden. De heer Kaufman: "Binnen een jar werden de plannen voltoooid en met de nieuwe entourage behoort het huisves- In de bibliotheek zijn aangegeven de af delingen tijdschriften/kranten. Wad dinxveen informatie, literaire en actu ele documentatie, documentatie, na slagwerken. romans, buitenlandse ro mans, informatieve boeken en jeugdbi bliotheek met leesboeken, informatieve boeken en strips. Centraal in de bibliotheek een inlichtin genbureau voor abonnementen, reser- veringen/aanvragen. hulp bij het zoe ken naar informatie en catalogi. Bij de entree is de uitleen- en inneembalie. In het gebouw zijn verder een kopie erapparaat, toiletten, een gardarobe en 55 zitplaatsen. Langs de Van Mecklen burg Schwerinlaan zijn 10 autoparkeer- plaatsen gemaakt en kunnen 40 fietsen worden gestald. In het "waaier-vormige" gedeelte van de bibliotheek staan de informatieve boeken voor de jeugd (vanaf 9 jaar) en volwassenen door elkaar, geranschikt naar onderwerp. Iedereen kan zo zelf kiezen op welk nivo hij iets over een be paald onderwerp wil lezen. Boeken over landen (cultuur, natuur, geschie denis en aardrijkskunde) staan alfabe tisch op land). Verder zijn er dus Neder landse romans, groot-letterboeken en buitenlandse romans alfabetisch op achternaam van de schrijver. Docu mentatie en de nieuwste nummers van tijdschriften zijn ter inzage aanwezig. WADDINXVEEN - Iedereen was vol lof over de vorige week donder dagavond officieel door WVC-minister mr. drs. L.C. Brinkman heropen de uitgebreide en vernieuwde bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. Architect ir. Jan Leonard Roggeveen (32) uit Waddinx veen kreeg van alle kanten complimenten over zijn door het Moordrecht se bouwbedrijf Frans Vink en Zonen gerealiseerde ontwerp. De nieuwe bibliotheek - een gaaf geïntregeerd geheel - is ruim, licht en overzichte lijk, terwijl de kleuren wit, geel en grijs voor een rustige en aangename sfeer zorgdragen. Schilder Piel Warffemius en danseres Vita Lie A Fo. dochter van de even eens schilderende, maar afwezige Lie A Fo, te zien in het Waddinxveense gemeentehuis (Foto: Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN - Van maan dag 8 tot en met vrijdag 12 septem ber komt het Rijdend Bijbelhuis van het Nederlands Bijbelgenoot schap (NBG) naar Waddinxveen. De bedoeling van deze huis-aan- huis-actie is om de mensen in con tact te brengen met de bijbel. De bijbelbus zal voornamelijk te vinden zijn in de wijk Zuidplas en in een deel van oosteiijk en noorde lijk Waddinxveen. Albert Heijn blijft op de kleintjes letten want het bibliotheekbestuur kon dit maal. evenals bij de heropening van de supermarkt aan het Koningin Wilhelmi- naplein, opnieuw 2.500,- tegemoet zien voor de inrichting van de kleuter- leeshoek. In totaal dus een gift van vijf mille. Talrijke instellingen en particulieren boden het stichtingsbestuur bloemen en andere geschenken aan. Notaris J in ’t WEEKBLAD tbriii WA DDi AA v t Lrx - - itvf.éöb.'vir AcJiiL JT Cis izc,», De CDA-bewindsman zei de alertheid en de flexibiliteit van het bibliotheekbe stuur door intensiever samen te willen werken met het welzijnswerk en het on derwijs en als eerste stap hierin per 10 oktober een jeugdbibliothecaris aan te stellen die relaties naar de scholen ver der zal gaan uitbouwen. Dit past in de nieuwe wettelijke regeling van het bibli otheekwerk. ”Ik wens uw nieuwe bibliotheek dan ook een goede toekomst toe, een toe komst waarin veel Waddinxveners van oud tot jong veelvuldig in dit prachtige gebouw zullen vertoeven teneinde met de hulpmiddelen die hier in talloze scha kering wordt geboden hun leven te ver rijken. Veel succes”, besloot minister Brinkman, die met de onthulling van een ingekleurd plattegrondsbord in de entree van de bibliotheek de vernieuw- J eugdcontributie- plan valt slecht formatiecentrum Sinds niet al te lange tijd is het pakket aan overheidsstukken dat in de bibliotheek te raadplegen is zo als Kamerstukken, provinciestukken en gemeenteraadsstukken uitgebreid met foldermateriaal van de overheid over al lerlei zaken; u kent ze wel. de Postbus- 51 folders. Op deze manier kan de bibli otheek voor steeds meer mensen een onmisbare instelling gaan worden”. gepaard met een aantal geschenken in geld en natura. Dit zijn ze. De oude Stichting Algemeen Vereni gingsgebouw v/h Stichting Het Dorps huis - een vergrijsd orgaan dat ooit heeft geprobeerd een sociaal-cultureel een trum te bouwen, doch via een andere weg is dat uiteindelijk De Bonkelaar aan de Beukenhof geworden - heeft zichzelf opgeheven en de in de kas zit tende 28.000,- geschonken aan de Stichting Openbare Bibliotheek Wad dinxveen. Met dat besluit stemt de ge meente in. Uit de gemeentekas is eenmalig 10.000,- extra beschikbaar gesteld voor de aanschaf van boeken. Er is 20.000,- uitgetrokken om bij de ingang van de bibliotheek een kunst werk te kunnen neerzetten. De ge meenteraad heeft dat besluit een dag voor de officiële opening genomen. WVC-minister mr. drs. L.C. Brinkman onthult in de entree van de ver nieuwde en uitgebreide bibliotheek de door architectenbureau L. Rogge veen BV en aannemer Frans Vink en Zonen BV geschonken ingekleurde ”’t Gaat goed in waddinxveen maar dat het zo goed ging wist ik niet", grapte de bewindsman direct na binnenkomst in de bibliotheek, welk gebouw hij aan trekkelijk en prachtig noemde. Hij toonde zijn erkentelijkheid voor alle ge toonde inzet, ondanks alle financiële narigheid. "Dat deze nieuwbouw met unanieme steun van de gemeenteraad is gereali seerd toont wel aan dat de Waddinx veense gemeenschap de bibliotheek hoog in het vaandel heeft. Dit wordt nog eens onderstreept door de extra fi nanciën die de raad voor de nieuwbouw heeft gefourneerd. En dat in een onge twijfeld ook voor Waddinxveen vast niet gemakkelijke periode, waarin ge zocht moet worden om de eindjes aan elkaar te knopen”, aldus minister Brinkman. man, die later de bewindsman herhaal delijk zou horen zeggen: Het geld is op. In zijn toespraak ging de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur uitgebreid in op het overhevelen van de bevoegdheden ten aanzien van het bi bliotheekwerk van rijk naar provincies en gemeenten (decentralisatie). "De beslissingsbevoegdheid van de gemeen te over het bibliotheekwerk wordt hier mee enorm verruimd”. Ook de even min aan de bibliotheken voorbijgaande technische ontwikkeling op het gebied van computers en telecommunicatie - met ingrijpende gevolgen voor de pro- duktie, de overdracht en de kennisname van informatie - werd door hem belicht. Wat dat laatste betreft wordt er bijvoor beeld gewerkt aan een provinciale geautomatiseerde catalogus. "Is bij voorbeeld een boek dat u graag wilt le zen niet in Waddinxveen voorradig dan zal u op de Waddinxveense terminal kunnen zien waar het in de provincie wel is en vervolgens kunt u het dan be stellen", maakte de bewindsman duide lijk in de Waddinxveense bibliotheek, die haar uitleen volledig heeft geaut omatiseerd. Wat minister Brinkman betreft moeten de nieuwe technische ontwikkelingen het informatieve gezicht van de bibli otheek scherper naar voren brengen. Daarnaast profiteert de openbare bibli otheek zich op een andere manier als in- in de raadzaal hangen 7 werken van Piet Warffemius, 5 werken van Piet Warffemius en John Lie A Fo. 6 werken van John Lie A Fo en 8 ke ramiekwerkstukken van Jar» Snoeck. De prijzen van deze 26 kunstzinnige uitingen variëren van 750,- tot 3.500,-. De werkstukken hebben wij met gemengde gevoelens bekeken. Piet Warffemius vinden we alléén beter dan met John Lie A Fo. maar wij konden ons niet aan de indruk ont trekken dat Piet wat slordig om springt met zijn techniek, waaraan het vakmanschap niet steeds viel af te lezen. John Lie A Fo is een kleurrijk en emotioneel geladen kunstenaar, die daarvan in zijn werken getuigt. Zijn werkstukken springen als het ware de raadzaal van het gemeen tehuis uit en hebben zichtbaar meer ruimte nodig. Jan Snoeck maakt keramiek maar bij ons verdwijnt de charme voor zijn werk ais we zien dat de keramiekkunst niet vakkun dig wordt uitgeoefend. De expositie aan het Raadhuisplein duurt tot en met zaterdag 13 sep tember. De openingstijden zijn tij dens kantooruren op werkdagen (9.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur), op donderdagavond (19.00- 21.00 uur) en op zaterdagmiddag (13.00-16.00 uur). WADDINXVEEN - Van de drie nu in de raadzaal van het gemeen tehuis exposerende kunstenaars was er zaterdagmiddag tijdens de opening maar één aanwezig: Piet Warffemius. John Lie A Fo, die in Frans Guyana woont en Jan Snoeck schitterden door afwezig heid. Waddinxveens cultureel ambte naar drs. Cees Seelen leidde de ex positie van schilderijen en werken op papier (Piet Warffemius en John Lie A Fo) en van keramiek (Jan Snoeck) in door te zeggen dat het gezin van de in Paramaribo ge boren John Lie A Fo toch vrij com pleet aanwezig was. John Lie A Fo met zijn doeken, zijn dochter Vita Lie A Fo (19) met de dans ”’n Vleugje tropen” en haar moeder, die de choreografie van het stukje ballet dat de herin nering aan Frans Guyana uitbeeld de had gemaakt. ’’Alleen de zoon van de familie ontbreekt nog’’, sprak Cees Seelen opgewekt. Hol feliciteerde bijvoorbeeld met een boekenbon. Het mededelingenbord en de platte grond in de hal werden geschonken door het architectenbureau L. Rogge veen BV en aannemer Frans Vink en Zonen BV. De Provinciale Bibliotheek Centrale (PBC) Zuid-Holland. rayon De Rijn streek, bood wissellijsten aan. WADDINXVEEN - Bij P. den Hertog aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan 17 - het adres van het regionaal comité Stichting Woord en Daad worden kaarten verkocht voor de vrijdagavond 5 september om kwart voor acht in de Goudse St. Janskerk te houden grote koor- en samenzangavond. Aan deze avond doet ook mee de Her vormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans uit Waddinxveen. Andere koren zijn Jubilate (Katwijk) en Jong Sursum Corda (Gouda). De toegangs prijs bedraagt vijf gulden. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Tot de medewerkenden behoren verder de Bodegraafse organist Herman van Vliet en ds. A. Beens, voorzitter van de interkerkelijke Stichting Woord en Daad, die als doel heeft vanuit een christelijke levensvisie hulp te verlenen aan landen, groepen en personen die overal in de wereld in nood verkeren. WADDINXVEEN - De speeltuinver eniging Oranjewijk aan de J.W. Friso- weg gaat zaterdag 13 september van 10.00-15.00 uur een kindermarkt hou den. Alle kinderen tot 15 jaar mogen dan hun eigen spullen verkopen. Het speeltuinbestuur breidt de kinder markt uit met extra attracties. Voorzitter AKaufman van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen gaf aan dat de grootste zorg van het bi bliotheekbestuur en het personeel is om de dienstverlening tenminste op het hui dige niveau te handhaven. Wij zijn van mening dat de boeken zo dicht mogelijk bij het lezend publiek moeten blijven. Ons beleid is daarop gericht Heel bewust proberen we mo gelijke drempels laag te houden. De contributie moet betaalbaar blijven, ca talogi toegankelijk en personeel be hulpzaam bij het zoeken naar juiste in formatie". "Wij zijn zeer benieuwd of ons beleid daarin past. Zullen nieuwe "ombuigin gen" ten koste gaan van het huidige ni veau van dienstverlening van onze bibli otheek, of, laat de nieuwe wetgeving voldoende financiële ruimte voor uit voering van ons beleid nu en later? Ik hoop dat de minister onze zorg hierin kan delen”, betoogde voorzitter Kauf- "De gemeente is financieel tot het uiter ste gegaan bij de realisering van deze bi bliotheek. Meerzit er echt niet in, zeker gezien de bezuiniginsbrieven die "Den Haag" ons nog zal sturen. Maar we zijn blij met het resultaat”, aldus PvdA-wet houder drs. Martin Kraaijestein die na mens het college van Burgemeester en Wethouders in de bibliotheek het woord voerde. "Een bibliotheek waar we trots op mo gen zijn", meende de welzijnswethou- der. die de heropening van de uitgebrei de en vernieuwde openbare bibliotheek een heugelijk moment voor alle Wad dinxveners noemde. Hij stelde dat nu de huisvesting geregeld is ook de demo cratisering van de bibliotheek, waarin alle geledingen van de Waddinxveense WADDINXVEEN - WVC-minister mr. drs. L.C. Brinkman heeft in Waddinxveen voor landelijk nieuws gezorgd door in de door hem her opende bibliotheek te reppen over de mogelijkheid die gemeenten zullen krijgen om jeugdcontributie te innen. tingsprobleem tot het verleden. Maar ook de dienstverlening, dierin het verle den helaas zowel door gemeente als bi bliotheekbestuur, met een dikke onvol doende moest worden beoordeeld, is ons inziens sterk verbeterd. Vanaf he den kan het publiek zonder enig pro bleem informatie opvragen, boeken re serveren en de hulp van het personeel inroepen". "De enorme ruimte die wij nu tot onze beschikking hebben biedt plaats aan 55.000 banden en daarbij een aantal stu dieruimten waarin in een oase van rust en met meer dan voldoende informatie kan worden gestudeerd”, aldus voorzit ter Kaufman. Het idee om met jeugdcontributie uit de geldzorgen te komen - "Het is maar een kwartje in de week", aldus de bewinds man - leverde direct kritiek op van me vrouw P. van Leeuwen, directrice van de Provinciale Bibliotheek Centrale (PBC) Zuid-Holland. rayon De Rijn streek (7 bibliotheken). "Op het moment dat ik zoiets hoor moet ik echt een zielestnjd voeren”, zei ze. Ook over bezuinigingen wilde ze niets meer horen. "Ik heb daar persoon lijk mijn buik van vol. Door nijpend personeelsgebrek en een beperkt boe kenbudget kunnen de bibliotheken het amper rooien”. Haar woorden werden onderstreept dooi PvdA-wethouder drs Martin Kraaijestein. "Een bibliotheek behoort tot de vanzelfsprekendheden in een maatschappij, waarin we vinden dat ie dereen gelijke kansen moeten hebben om zich te ontplooien". bevolking zich voldoende kunnen her kennen bijna rond is. De onderhandelingen tussen gemeen ten bibliotheekbestuur over de defiitie ve huisvesting - uitbreiding van het uit 1967 stammende gebouw aan de Juliana van Stolberglaan met de leeggekomen kleuterschool Pinkelotje - kenschetste drs. Martin Kraaijestein als "pittig doch plezierig". het raadsbesluit van 24 april vorig jaar om uit eigen kas de bibli otheek te verbouwen vond hij moedig en goed. "De bibliotheek is een welzijnsvoorzie ning met een lage drempel De bibli otheek heeft in Waddinxveen ook rela tief een groot lezersbestand", sprak de wethouder vol overgave Kijkend naar de toekomst herinnerde hij eraan dat de gemeente mee wil helpen het boeken bestand gevarieerder te maken en het eventueel realiseren van andere uitleen vormen (culturele mediatheek) Met instemming had drs Kraaijestein kennis genomen van het voornemen van het bibliotheekbestuur om extra veel aandacht té gaan besteden aan de jeugd, zeker nu de mogelijkheden daar toe aanzienlijk zijn vergroot Ook het voornemen de contacten met andere in stellingen te intensiveren wordt gewaar deerd. "Centraal in het beleid zal moe ten blijven staan: een lage drempel, ten einde een ieder de mogelijkheid te bie den van deze voorziening gebruik te maken”. Deze gedachte, waarvoor de nog in het parlement te behandelen Welzijnswet zal worden veranderd, zorgde direct voor afkeurende geluiden onder de aan wezigen in het vernieuwde en uitgebrei de pand aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. De bewindsman vond wel dat de jeugd contributie nooit méér zou mogen zijn dan de helft Van het bedrag dat aan vol wassenen aan contributie wordt ge vraagd. "Dat is naar gemiddelde cijfers van vandaag plusminus 20,-. Bij ge lijkblijvend lezersaantal zou dit een op brengst geven van 21.778.400 miljoen namelijk ruim twee miljoen jonge lezers maal tien gulden”, rekende minister Brinkman voor, terwijl in Waddinxveen de jeugd nu nog tot en met 17 jaar gratis boeken kan lenen. ”Ik realiseer me natuurlijk wel dat er bezwaren tegen de jeugdcontributie in te brengen zijn. Zo zou de samenwer king tussen bibliotheken en basisscho len bemoeilijkt worden en daarmee het aandeel van bibliotheken in het van jongsaf aan bevorderen van het lezen en leren omgaan met informatie. Tegelij kertijd vind ik het redelijk in deze tijd van helaas noodzakelijke ombuigingen en nadere afwegingen, ook in de privé- uitgaven, toch ook dit opnieuw aan de volksvertegenwoordiging in overwe ging te geven”. WADDINXVEEN De Streekmu- ziekschooi Waddinxveen aan de Zuid- kade houdt voor het tweede seizoen een cursus in koorscholing De prijs van de een jaar durende cursus, die in de derde week van september van start gaat, is 125,-. Cursusleider is Malcolm Hund- Davies, die in Waddinxveen ook gaat lesgeven in het dirigeren van en leiding geven aan koren. Vorig jaar maakten veel belangstellen den en ook een compleet koor van dc gelegcnhciS gebruik de cursus in koor scholing té volgen. Sommigen vonden de lessen zo waardevol dat ze besloten hebben ook dit jaar hun hobby op deze manier verder te ontwikkelen. De cursus omvat lessen in het lezen van muziek en het vormen van een goede zangstem. Ook de achtergronden van koormuziek staan op het lesprogram ma. Velen die de cursus gevolgd heb ben. ontdekten dat ze zich zekerder van zichzelf voelden als nieuwe muziek in gestudeerd werd. De cursisten ervaren ook dat ze langer achter elkaar kunnen zingen zonder moe te worden en hun stem te veel belasten Verder bestaat de mogelijkheid een cursus te volgen in het dirigeren van en leiding geven aan koren. Beide cursus sen gegeven door Malcolm HundDa- vies. dirigent van verschillende koren. Hij is bezig met het schrijven van eenn handboek voor koorleden, wat veel ma teriaal van deze cursus zal bevatten. WADDINXVEEN - Met ingang van deze week is de vestiging van de Stich ting Openbare Bibliotheek Waddinx veen aan de Van Mecklenburg Schwe rinlaan vootaan zes dagen in de week open. In totaal 31 uur. Aan de bibliotheek, die in totaal voor 1,4 miljoen gulden is verbouwd en die driemaal zo groot is geworden (en niet viermaal zoals het bibliotheekbestuur meende), zijn 11 medewerksters fullti me en parttime verbonden. De officiële opening op donderdagavond door WVC-minister mr. drs. L.C. Brinkman werd zaterdag gevolgd door een drukke open dag met poppenkast, muziek en cabaret. De nieuwe openingstijden zijn: Maandag: 14.30-20.30 uur. Dinsdag: 10.00-12.00 uur en 17.30 uur. Woensdag: 14.30-20.30 uur (voorlezen van 14.00-14.30 uur). Donderdag: 14.30-20.30 uur. Vrijdag: 14.30-20.30 uur. Zaterdag: 10.00-12.00 uur. De bibliotheek is voor iedereen vrij toe gankelijk. Alle boeken, brochures, tijdschriften kunnen kosteloos ter plaat se worden ingezien. Voor het lenen van materialen moet men zich als lezer laten inschrijven. De abonnementstarieven zijn: jeugd t/ m 17 jaar gratis, lezers 18 jaar en ouder 18,-, houder CJP 10,-. lezers 65+ 2,50 en schoolabonnement 18,-. •A- t? WSjw.Di fi'" A A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 9