Twee vrouwen NIEUW! 5 JAAR CD verongelukt >-bls. op Piasweg 1 Roe® R MERK Volgende week driedaagse DANSSCHOLEN Partners BV THE STYLE Open huis Stuurman OPEN DAG BRANDWEER PHAS VOORUITSTREVENDE SCHOONHEID KABELKRANT WADDINXVEEN Mensen in het nieuws Principiële onvrede over de gang van zaken binnen de partij” ”de Passage” VERKOCHT M<IJNIANDS Stokbrood/ Nieuwsblad Onafhankelijk BASIS i MARKT Roodmerkkoffie Paalklimmen Dixieland 0, Kwaad bloed DANSAVOND BOSKOOP A.S. ZONDAG 20.30 UUR De Rozenburcht MARTIN VISSER Al een poosje Voordelen Tegen boom Iwjmti drogisterij parfumerie .-.. groensvoorde 10 L waddinxveen j Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1986 N ALS WIJ HET Set k- haard WADDINXVEEN - Grote principiële onvrede over de gang van zaken binnen de plaatselijke VVD hebben maandagavond vier bestuursleden van de Waddinxveense afdeling doen besluiten alsnog op te stappen. Hun besluit volgt op dat van mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert, die vijf maanden geleden met onmiddellijke ingang het voorzitterschap van de li beralen neerlegde. KAREL VAN SOEST VVD 42e JAARGANG - Nr. 1993 Al 5 jaar in Gebouw TOOS-soos. Al 5 jaar een vertrouwd adres. Al 5 jaar iedere maand een dansavond. Al 5 jaar les op woensdagavond. Inschrijven voor ons jubileumjaar vanaf heden 010-4710415 of 01828-16490 Op 10 en 17 september van 19.30 tot 21.00 uur aan de zaal. Eerste lesavond 24 september. 26 Weken normaal 249- NU 200,— 25 OKTOBER: GROOTS JUBILEUMBAL 20,- p.p. Lestijden brons: 18.30-19.30 uur, 19.30-20.45 uur. Lestijden zilver: 20.45-22.00 uur. Lestijden goud: 22.00-23.15 uur. Aangesloten bij Visitors International. Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 DANSSCHOOL WADDINXEEN Staringlaan 19, Waddinxveen Tel. 01828-16000 2 *0 WADDINXVEEN - Bij een ernstig verkeersongeluk zijn vrijdagavond omstreeks half negen op de Piasweg twee vrouwen om het leven geko men. De 26-jarige Marina van der Wagt uit Den Haag was op slag dood door een gebroken nek en de 40-jarige Erica Gretel-Visscher uit Voor burg overleed aan een halsslagaderlijke bloeding. Directe hulp van huis arts P.C.W. Hertogh en ambulancepersoneel heeft niet meer mogen ba ten. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 BOSKOOP 01727-7116 WADDINXVEEN 01828-19888 va»<Ji<ewl8ro^iJ rol J een nieuwe veilig zuinig en gezellig de JJvandenBroek Installateurs bv JAAR VIA ONS KANTOOR VAN EIGENAAR VERWISSELD. NEEM DAAROM SNEL KONTAKT OP MET RIJNLAND ALS U VAN PLAN BENT UW HUIS TE VERKO PEN. 01828-12028 VESTIGINGEN IN: VOORSCHOTEN, LEIDERDORP WADDINXVEEN EN Kanaalstraat 12, WADDINXVEEN tel. 01828-12028 a e VELE WONINGEN ZUN DIT Uitstekende kwaliteit laag in prijs Dubbelpak 2x250gram Geldt alleen vw>r Vivö 500 grams verpakking Het Echte Franse fê* I Waddinxveense door BERT WOUDENBERG ,e dansschool Nesse 32, Waddinxveen I Max. 3 pakken per klant Weekblad voor Waddinxveen Ballroom- en Latijns-Amerikaanse dansen, oude dansen en rock and roll. Speciale clubs voor: kinderen, jongeren, paren en 60+-ers. Mevrouw M.G. RANSELAAR-SLIN- GERLAND van de Weidezoom 10 wordt het nieuwe lid van de gemeente lijke commissie voor het marktwezen, omdat één van de kandiaten zich voor deze functie laatst terugtrok. De Wad dinxveense vertegenwoordigt de groep marktbezoekers/sters. De procedure rond de kandidaatstelling voor de in maart gehouden gemeente raadsverkiezing en het door de knieën gaan van de WD voor drie essentiële punten in het beleidsprogramma van B. en W. voor 1986-1990 (erfpacht, Pette- plas, Zuid-Afrika) vormen nu ook voor de tweede secretaris T. Ververs, pen ningmeester J.C. van Vuurde, redac teur W.J. Zurburg en bestuursadviseur G.A.M. Lambert aanleiding om hun functies in de deze maand te houden VVD-ledenvergadering ter beschikking te stellen. ”De vier bestuursleden vertrekken met pijn in het hart over de gang van zaken binnen de WD in de afgelopen maan den”, weet bestuurslid en propagandist Jan Speetjens. Hij blijft zitten, evenals vice-voorzitter J.E. Leeflang, secreta resse C.C. Blonk, tweede penning meester en kandidaat-voorzitter G.P. Kraijestein en jeugdgemeenteraadslid Marianne Boer. Met het vertrek van de vier bestuursleden is dé scheuring bin- zijn streven te geven, daarbij op de koop toenemend dat mr. Adriana Riet veld-van Dooijeweert in een kwaad daglicht werd gesteld en door alle ver wikkelingen en intriges zichtbaar af brandde. WADDINXVEEN - Volgende week donderdag start het winkelcentrum de Passage met een kraskaartactie die drie zal duren. Bij besteding van 10,- ont vangt men een kraskaartje en indien er drie maal een drie op staat wordt direct ƒ3,- uitgekeerd, en dat meer dan hon derd keer. Gezien het succes van de vorige kras- kaartaktie die ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan werd gehouden zal ook deze actie zeker enthousiast worden ontvangen. Het geheel zal omlijst wor den door diverse activiteiten. Inlichtingen of inschrijven per telefoon of aan de zaal: maandag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. NU REEDS IEDERE ZATERDAG VRIJ DANSEN VAN 20.30 TOT 23.30 UUR. GERTHIJÏZÉR de echte bakker Zuidkade 11 - Tef. 01828-12354 Winkelgalerij GroensvoottJe 8 Tel 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 O 0) LM UdNVM nen de VVD compleet. Er was overi gens al een tijd sprake van slecht functi onerende contacten en een heel stroeve omgang tussen sommige liberalen. Binnen de Waddinxveense VVD is het al een poosje geen koek en ei meer. Na het wegsturen van fractievoorzitter Fred de Ruijter (53) in 1982 en de komst van Waddinxveens jongste gemeente raadslid Karei van Soest (34) als zijn op volger brak overigens eerst nog een pe riode van liberale eensgezindheid aan. De nieuwe ploeg, met ook ir. Karei Warmenhoven (36) en Jaap van den Berg (54), kreeg toen al gauw het volle dige vertrouwen van dit jaar vertrokken wethouder Lous Oosterbroek-Waag- meester (55). En wel in die mate dat ze al halverwege de laatste gemeenteraadsperiode (1982- 1986) besloot een punt te zullen gaan zetten achter haar 15-jarige raadslid- WADDINXVEEN - Zaterdag 13 september wordt er in de bran dweerkazerne aan de Noordkade door de vrijwillige brandweer van Waddinxveen een open dag gehou den in het kader van de Nationale Brandweerdag. Deze dag stond tot in 1984 in het teken van de jaarlijk se brandweerwedstrijden, maar daaraan is bij gebrek aan voldoen de belangstelling een einde aan ge komen. De open dag omvat een rondrit voor de jeugd op brandweerwagens (9.00-10.00 uur) en een open huis (10.00-14.00 uur). Tijdens het open huis zal al het brandweermateriaal in de brandweerkazerne bekeken kunnen worden, worden er demon straties met duikersapparatuur ge geven, worden er voorlichtings films getoond en zal duidelijk wor den gemaakt hoe hartreanimatie moet worden gegeven. Het is ook dit aan de dag gelegde gedrag van Karei van Soest geweest dat in de VVD veel kwaad bloed zette, zonder dat er overigens gevolgen werden ver bonden aan deze boosheid. De op woensdag 19 maart gehouden gemeen teraadsverkiezingen zorgde er ondanks alles voor dat de liberale gelederen nu zoveel mogelijk gesloten bleven. Te meer daar de WD-leden al op een tot ver na middernacht durende verga dering in november 1985 zeer tegen de zin van het bestuur in hadden huis ge houden op de lijst met kandidaat-raad- sleden: partijvoorzitter mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert moest van de derde naar de onverkiesbare vijfde plaats en oud-onderwijzeres Maria Wientjens-van der Velden klom via de zelfde plaatsen naar boven. Phas biedt: optimale verzorging optimale veiligheid cosmetisch comfort hypo allergene garantie op de samenstelling van de producten. Phas producten zijn: prettig in gebruik (snel en ongecompliceerd) doeltreffend zacht geparfumeerd veilig Phas moet u proberen om te voelen hoe heerlijk het is voor je huid. Nog één keer die schitterende kennismaking Zo zal er op donderdagavond weer een paalklimwedstrijd gehouden worden bij slager Smakman en op het Passageplein zal een steltloopwedstrijd plaatsvinden. Ieder half uur ligt er voor de snelste deelnemers een kadobon van 25,00 klaar. Voor de muzikale klanken zal er een disco opgesteld worden naast groenteboer Van Gorkum, in de Ka naalstraat. Vrijdagmiddag zal er een orgineel mini- draaiorgel op diverse plaatsen in het winkelcentrum te beluisteren zijn. Dit draaiorgel is een uniek instrument, dat met de hand bediend wordt. Een niet al ledaags gebeuren wat zeker de moeite van het beluisteren waard is. De WD haalde een half jaar geleden 2.785 stemmen (21,7 procent), die goed waren voor vier raadszetels. De libera len hadden er vijf. Karei van Soest (”Da’s andere koek”) zag voor zijn naam 1.972 vakjes rood gemaakt. Oud-fractievoorzitter Fred de Ruijter, die vanaf zijn zevende plaats op solisti sche wijze de voorkeursactie ’’Wad dinxveen is mij lief’ ging houden, kreeg 117 stemmen. Het opmerkelijke per soonlijk ingrijpen van Karei van Soest om aan deze actie een einde te maken had schipbreuk geleden. het onderzoek door de rijkspolitie nog niet is afgerond is al wel gebleken dat de auto tientallen meters in de berm heeft gereden alvorens tegen een boort» tot stilstand te komen. De auto botste fron taal tegen de boom en moest total-loss worden afgevoerd. Het ongeluk veroorzaakte vrijdag avond een enorme drukte op de Pias weg. Voertuigen van de rijkspolitie, de vrijwillige brandweer en de ambulance dienst Midden-Holland reden met loei ende sirenes af en aan. Voordat alle in zittenden konden worden afgevoerd moesten eerst de drie voorinzittenden worden bevrijd. Ze waren klem komen te zitten. Het verkeer op de Piasweg werd twee uur lang omgeleid. maatschap en 8-jarige wethouderschap. Probleem was alleen wie nu naar voren kon worden geschoven als lid van het college van Burgemeester en Wethou ders, want die post mocht niet - zoals in de periode 1974-1978 - verloren gaan. Van de zittende gemeenteraadsleden kon niemand zich echter helemaal voor deze deeltijdbaan vrijmaken. Maar in middels was het oog gevallen op de ju riste mr. Adriana Rietveld-van Dooije weert (33), een kersverse liberale, die via het voorzitterschap van de Wad dinxveense VVD-afdeling moest wor den "klaargestoomd” voor het wethou derschap. Zij was dan ook sinds vorig jaar zomer de eerste en de beste college- kandidaat van de WD. WADDINXVEEN - Architecten bureau BV in Waddinxveen be staat 75 jaar. In het kader van dit jubileum houdt dit bedrijf op zater dag 13 september van 10.30 tot 16.00 uur open huis in het eigen kantoor aan de Brugweg 119. Een panelpresentatie geeft een goed beeld van de door Stuurman Partners BV ontworpen projekten. Iedereen, die in de activiteiten van Stuurman Partners (architectuur, stedenbouw, planning, kostenbe heersing en bouwbegeleiding) is geïnteresseerd, is zaterdag van harte welkom. Voorafgaande aan het open huis zal de directie van Stuurman Part ners een autobusje aanbieden aan Waddinxveens burgemeester C.M. v.d. Linden, die op zijn beurt deze bus aan de Waddinxveense EHBO zal overhandigen. Hiermee zal een jarenlange wens van de EHBO in vervulling gaan. De raadsverkiezingen en de daarop ge volgde collegebesprekingen waren voor mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert dè momenten om uit vrede met de gang van zaken binnen de partij definitief en nog wel binnen een jaar een punt te zet ten achter het voorzitterschap van de VVD. Ze deed dat op 17 april van dit jaar met onmiddellijke ingang. ’’Door een aantal ontwikkelingen in de laatste maanden is zij tot de conclusie gekomen, dat zij niet meer op een voor haar gevoel verantwoorde wijze leiding kan geven aan de plaatselijke afdeling”, zo stond het in de door de VVD uitgege ven verklaring. O WADDINXVEEN - mensen in het nieuws: MARIAN KOK-BOES (tel. 13951) fungeert als contactpersoon voor men sen die de handen uit de mouwen willen steken voor het Dierentehuis aan de Bloemendaalseweg,dat sinds kort is vernieuwd. Bovendien is er een nieuw bestuur dat op zoek is gegaan naar men sen die het dier een warm hart toedra gen, zoals zij die al werkzaam zijn in de dierenopvang en -verzorging, het voe ren in de winter, voorlichting en opvoe ding van dieren, collectanten en kalen- derverkopers. Van het bestuur van de afdeling Gouda van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Die ren, dat tevens het bestuur vormt van de Stichting Dierentehuis Midden-Hol land, maakt ook deel uit als penning meester de Waddinxvener P.W.M. KOK, de echtgenoot van Marian Kok- Boere. SIETZE OUDSHOORN, die dit voor jaar op de derde plaats stond van de PSP-kandidatenlijst voor de gemeente raadsverkiezingen, is terug uit Nicara gua, waar hij samen met de Boskoper Jan Boer heeft meegewerkt aan de op bouw van dit Middenamerikaanse land, dat zich in juli 1979 bevrijdde van 40 jaar onderdrukking en dictatuur. Het tweetal maakte deel uit van een werk- brigade van de Jongerenbeweging FNV en het Nicaragua Comité Nederland. Ze zijn er een maand geweest. Op een in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan te houden dia-avond zul len Sietze oudshoom en Jan Boer over hun ervaringen vertellen. In de kring waar werd gewerkt aan de nieuwe kandidatenlijst en het nieuwe verkiezingsprogramma werden haar voordelen moeiteloos opgesomd: ze was jong, een vrouw, academisch ge vormd en had een goede baan bij de af deling rechtspraak van de Raad van Sta te. Maar er was ook kritiek op Adriana Rietveld-van Dooijeweert, die als nieu welinge volgens de autochtone achter ban van de VVD wel erg hard van stapel liep met haar in krante-interviews open lijk geuite ambities. Maar zij wist echter dat zij voor het wet houderschap was uitverkoren als eerste VVD-kandidate. Een keus waar fractie voorzitter Karei van Soest volledig ach ter stond, want de politiek leider van de Waddinxveense liberalen kon zich im mers niet vrijmaken voor het wethou derschap van zijn partij. Het was om fi nanciële en bestuurlijke redenen uitge sloten dat dit werk te combineren viel met zijn baan bij de provincie Zuid- Holland. In die situatie kwam niettemin vrij plot seling verandering. Karei van Soest be sloot op de valreep zich voor het wet houderschap wél te gaan inzetten. Hij zou zijn baan bij de provincie na verkie zing opzeggen, een stap die ook finan cieel op te brengen was. Punt was alleen dat mr. Adriana Rietveld-van Dooije weert de eerste keus had. Maar met gedraai, leugens in eigen be lang en het opzetten van oogkleppen lukte het Karei van Soest de jonge juris te van haar plaats weg te drukken. Voor het bestuur zat er toen niets an ders op dan hem het groene licht voor Tenslotte de zaterdag. Voor diegenen die het Gouds Jazzfestival gemist heb ben of voor hen die de tonen nog eens willen horen zal er een optreden zijn van de bekende boerenkapel en een di- xielandorkest. Om het bezoek aan het winkelcentrum nog aantrekkelijker te maken is er bo vendien een halfuurtjesmarkt. Van 09.00-17.00 uur zullen er per half uur aanbiedingen worden omgeroepen via een geluidsinstallatie. Koopjes die men uit kan zoeken op de Passage-adverten- tiepagina in het Weekblad voor Wad dinxveen van volgende week woensdag. In de auto zaten ook nog vier andere personen die zwaar en licht gewond raakten. De 40-jarige bestuurder uit Den Haag raakte evenals zijn op de ach terbank zittende 22-jarige stadgenote ernstig gewond en werden in het Goud se Bleulandziekenhuis opgenomen om te worden geopereerd. De twee andere achterin zittende mannen (een 21-jarige Hagenaar en een 22-jarige Voorburger) liepen enkele schaaf- en snijwonden, re spectievelijk een gebroken arm op. Op de Piasweg was ter hoogte van Toyota-dealer Van Leeuwen BV sprake van een eenzijdig ongeval. De auto met de zes inzittenden (drie vrouwen en drie mannen, welke ook nog een ongedeerd gebleven hond bij zich hadden) reed in de richting van de Bredeweg. Hoewel ELLY VERWERDA en GERDA DE ROO zijn de Waddinxveense deel neemsters die in Gouda worden opge leid tot installateur door de Stichting Opleidingen Klimaat beheersing en de Stichting Opleiding GaWaLo (Gas-Wa- terLood). De opleiding tot verwar- mingsmonteur en loodgieter valt onder het leerlingwezen. Dat betekent vier dagen werken en één dag theorie op een streekschool. Pt LAAGST! PRIJZEN VAN HET LAND! WIJ GEVEN 7 AVONDEN PER WEEK LES en altijd mogelijkheid tot inhalen. Onze zaal heeft een vrije dansoppervlakte van 180 m2 (20 x 9 meter); ..i - BOSKOOP REIJERSKOOP 2 WADDINXVEEN KERKWEG-W.10 MAKELAARSKANTOOR.’ 'S) 25, Scheuring in de VVD. vier bestuursleden weg de votre Vrai Boulanger*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1