WOL EN KATOEN FRICANDEAU KIP HAM ROSBIEF FILET LAPPEN 11.98 10.98 1.39 VANILLE VLA Gerrit v. Ringelenstein gaat weg als raadslid Uit een landelijk onderzoek bleek dat ’’Super Club 199” tot de goedkoopste Supermarkten van Nederland behoort. "deköïïwêhoek” Uv IivUVVv llvvn B.V. ...2.49 .8.98 ELKRANT Vertrek om persoonlijke en zakelijke belangen naar Moskou Modeshow Verbakel KA WADDINXVEEN Mensen in het nieuws bij Baan’s Meubelen Collecte Nierstichting: Omdat ’t moet Dat gaan we natuurlijk vieren met 6 extra Vers aanbiedingen - want ook met vers gaan wij het bewijzen: net zo goed (of beter) en veel goedkoper! Alles in één winkel - Ruime parkeer gelegenheid en doorlopend geopend (ook tussen de middag) PERS SINAAS APPELEN JONG BELEGEN UNIE KAAS GEZOCHT Stokbrood VERKOCHT Burgemeester en ambtenaren Nieuwsblad Onafhankelijk BRADERIE- CONCERT THE MOVE VANAF 5,- PER PAK VRIJWILI_IG(ST)ERS die taal- en/of naailessen (onder begeleiding) willen geven aan: MASSA SPORT Verkiezingen Stromingen Sfeer prima 9 Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 N LITER MENKEN kilo kilo Voordelig winkelen? Wij maken er voor u geen puzzel van tijdens de Passage Driedaagse. Kijk maar naar de extra Passage pagina’s in deze krant en uw puzzel is ook weer opgelost. ALLES MOET WEG!!! DE LAATSTE PAKKEN Verenigingsgebouw, Voorkade ZATERDAG 27 SEPTEMBER om 20.00 uur Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 VERS V/H MES: CAFÉ DE EENDEKOOI REEUWIJK Iedere woensdag PRIJSKLAVERJASSEN aanvang 21.00 uur. Van 18 t/m 27\september ==AUSTIN-ROVEB SHOW— I PROFITEER NU VAN ONZE 0% RENTE REGELING B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 assage 24 september 1986 UKUNT ER BIJ ZIJN! Het Echte Franse 150 gram 2.98 UIT EIGEN SLAGERIJ! Alle modellen uit voorraad leverbaar uit onze showroom. Zuidelijke Dwarsweg 1B Waddinxveen tel.01828-17713 Raam 39-41 Gouda Tel.01820-22332 Kanaalstraat 12, WADDINXVEEN tel. 01828-12028 m VELE WONINGEN ZIJN DIT JAAR VIA ONS KANTOOR VAN EIGENAAR VERWISSELD. i I NEEM DAAROM SNEL KONTAKT OP MET RIJNLAND ALS U VAN PLAN BENT UW HUIS TE VERKO PEN. 01828-12028 VESTIGINGEN IN: VOORSCHOTEN, LEIDERDORP? WADDINXVEEN EN 42e JAARGANG - Nr. 1994 t 4 organisatie: Interkerkelijk Evangelisatie Team. GERRIT VAN RINGELENSTEIN PCW NESSE 40-44 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-19448-10126 G. SIEMONS, ARTS VOORZITTER VAN DE AFD. WADDINXVEEN VAN DE NIERSTICHTING LAND VAN NEDER- a. buitenlandse vrouwen (woensdagochtend): b. buitenlandse mannen (woensdagavond): Ervaring is niet vereist. Inlichtingen: mevrouw T. van Suchtelen-Hoetmer, Vogellaan 12, Boskoop, tel.no. 01727-3776. UdNVM Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR: I» WINKELCENTRUM WADDINXVEEN GERT HÜIZER de echte bakker Zuidkade 11 - Tel 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 WADDINXVEEN - Verandering van inkomen, terugschroeven van rijksbijdragen, bestedingsbeper king. Allemaal termen die een ie der van ons bekend in de oren zul len klinken óf uit eigen ervaring óf door erover gelezen te hebben. Altijd weer even slikken om dan weer geld te vragen voor de Nier stichting. Toch durf ik het dit jaar opnieuw, omdat het moet en omdat het niet anders kan. Ziektes van de nieren behoren tot de ziektes die met steeds meer succes behandeld kunnen worden. Elk jaar opnieuw kan ik u melden welke mogelijkheden er weer bij gekomen zijn. In 1985 is het moge lijk geweest om bij te dragen bij de aanschaf van een niersteenvergrui zer in Rotterdam; kosten 4,5 mil joen. Inmiddels zijn al 2000 patiën ten zonder operatie en vrijwel pijn loos van hun nierstenen verlost. Toch komen er jaarlijks 500 nieuwe chronische nierpatiënten bij. In 1986 komen we aan een aantal van 2500 die slechts in leven kunnen blijven door een kunstnierbehan- deling. In 1985 bracht de landelijke collec te 6,2 miljoen op, Waddinxveen heeft 11.645,- hieraan bijgedra gen. In 1985 werd uitgegeven: ƒ3,3 miljoen voor wetenschappelijk on derzoek (naar betere niertrans plantatie technieken en kunstnier behandelingen, maar ook naar voorkoming van nierziektes), 1,2 miljoen voor kunstnierbehandeling en transplantatie, 2,5 miljoen aan begeleiding en Financiële steun aan de chronische nierpatiënt. Zonder uw hulp is dit allemaal niet mogelijk. Omdat het nodig is durf ik u jaarlijks weer te vragen uw bij drage te geven. Laten we niet ver geten dat we als mens verantwoor delijk zijn voor elkaar, zeker op dit gebied. Geef, geef gul. Wilt u meer weten, kijk dan op woensdag 24 september om 20.28 uur naar Socutera op Ned. 1. De collecte wordt gehou den op 22-28 september. Tijdens de op woensdag 19 maart ge houden gemeenteraadsverkiezingen behaalde de PCW (lijst 4) 2.472 stem men, waarvan er 1.759 naar de nieuwe lijsttrekker gingen. Deze stembusuit slag maakte een einde aan de vrees van de overige deelnemende partijen dat de geboren en getogen Gerrit van Ringe lenstein een grote stemmentrekker zou zijn en de hoop binnen zijn eigen poli tieke achterban dat er weleens een vijf de zetel in zou kunnen zetten. In de gemeenteraad werd de uit de SGP afkomstige tweede man Jan Havenaar aangewezen als de nieuwe fractievoor zitter, terwijl Gerrit van Ringelenstein samen met Kees Senneker (RPF) de be sprekingen over het beleidsprogramma van het college van B. en W. voor 1986- 1990 hadden gevoerd. Dit leidde er ove rigens toe dat de PCW weer buiten het dagelijks bestuur van de gemeente bleef, welke situatie als sinds 1978 be staat. Gerrit van Ringelenstein heeft ervaren dat politiek bedrijven in Waddinxveen geen gemakkelijke zaak is, zeker niet in een fractie met tenminste vier stromin gen. Het bewaren van de eenheid heeft hem als lijstaanvoerder veel inzet ge kost. In de gemeenteraad zelf heeft hij zich nauwelijks laten horen. Dat was wat an ders in de raadscommissie voor de fi nanciën, voor ruimtelijke ordening, wo ningbouw en bedrijfsterreinen, voor onderwijs- en personeelszaken en voor economische- en sociale zaken waarvan hij deel was gaan uitmaken. Fantastische modemiddagshow van Verbakel mode bij Baan’s Meubelen Zuidkade 114. devotreVraiBoulanger* WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1986 slidmaatschap, een functie die de Her vormde Kiesvereniging hem al jaren lang toedacht. Met zijn komst kwam een einde aan het raadslidmaatschap van fractievoorzitter Dick Uitbeijerse (68). Dat bleek direct toen een maand later Gerrit van Ringe lenstein werd aangewezen als de nieuwe lijsttrekker van de PCW, die uit vier partijen ging bestaan: HKV, SGP, RPF van Waddinxveen en bestuurslid van de en GPV. Rabobank Waddinxveen, maakteinok-, tober vorig jaar bekend de gemeentepo litiek in te willen. Zijn partij liet hij toen weten kandidaat te zijn voor het raad- EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Cnjpm CLUB HAGEN B.V f PUTTELAAN 142-146 WADDINXVEEN - Gerrit van Ringelenstein (54), sinds 29 april van dit jaar lid van de Waddinxveense gemeenteraad voor de Protestantse Com binatie Waddinxveen (PCW), heeft per 1 november zijn raadslidmaat schap opgezegd. Vanavond (woensdag 17 september) is zijn laatste raads vergadering, want een verblijf van enkele dagen in het buitenland maakt het hem onmogelijk in oktober het driedaagse debat over de gemeentebe groting voor 1987 bij te wonen. WADDINXVEEN - Waddinxveense mensen in het nieuws: MARIAN BONS (43) van de Mozart- laan is twaalf en een halfjaar hoofdleid ster van de peuterspeelzaal Kabouter- hof aan de J.W. Frisoweg, twee jaar ge leden ontstaan na de samenvoeging van de peuterspeelzalen Hummelhof en ’t Kaboutertje. Het bronzen jubileum zal vrijdagavond 19 september tussen half acht en half negen in de peuterspeelzaal worden gevierd. M.C. KLOET (65) van de Passage viert als oud-secretaris en nu bestuurslid van de schilderspatroonvereniging Het Vak Omhoog (Gouda en omstreken) deze maand het 55-jarig bestaan van deze club. De vereniging heeft tot doel geza menlijk verf in te kopen en de partiële aanbesteding onder controle te bren gen. Het Vak Omhoog telt 75 leden. Rien Kloet is in Waddinxveen nog actief als lid van de culturele commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen, lid van het kerkbestuur van de Remonstrantse Kerk en voorzit ter van het restauratiefonds van dit kerkgenootschap. Directeur P. VAN ZWET (40) van de prot. chr. basisschool Willem van Oran je aan de Oranjelaan, die sinds 1 febru ari 1976 aan deze school is verbonden, wordt de nieuwe directeur van de Ko ningin Julianaschool aan de Peter Zuid- laan. Hij volgt dan-in die functie de vol gend jaar met de VUT gaande directeur S. ROOSENDAAL op. Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs is inmiddels op zoek gegaan naar een enthousiaste man of vrouw die de heer Van Zwet als direc teur van de basisschool Willem van Oranje met 200 leerlingen wil opvolgen. Hij of zij moet over ruime onderwijser varing beschikken als (adjunct)direc- teur en belijdend en meelevend lid zijn van één van de protestantse kerken. Voor de in het clubgebouw van de harmonie Concordia gehouden KNF- muziekexamens slaagden KARIN VAN DEN DOBBELSTEEN (diplo- ma A voorfluit). JOKE BOUMAN (di ploma B voor cornet). JAAP WILLEM DE VRIES (diploma B voor klarinet) en RENEE MULDERS (diploma B voor trompet). De geslaagden werden opgeleid door dirigent GERRIT DE KNEGT. GERDA DE ROO en ELLY VER WERD A hebben deelgenomen aan een kennismakingscursus voor installateur van de Stichting Opleidingen Klimaat Beheersing, zodat er geen sprake was van een opleiding tot verwarmingsmon- teur en loodgieter in het kader van het leerlingwezen, zoals wij ten onrechte hebben bericht. De aan de Groensvoorde 128 wonende W. KOOIMAN heeft bij het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gou- westem het secretariaat overgenomen van D. WESTERDUIN, het aan de Boezemweg wonende CDA-gemeente- raadslid. Voorts is bij De Gouwestem het penningmeesterschap overgenomen door J. BRAND van de Anna Paulow- nastraat 10. Burgemeester C.M. van der Lin den. (Foto: Sjaak Noteboom). De nieuwste kollekties Dames-, Heren- en Kindermode, voor U geshowd door charmante modellen. Toegangsbewijzen af 10.- Drankjes en hapjes gratis. Dit toegangs bewijs kan na ae show tot 1 november 1986 bij uw aankopen bóven f 100.- als aanbetaling worden ingewisseld. Op deze wijze wordt voor U de show gratis. U bent van harte welkom! Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij Verbakelmode Zuidkade 6 Waddinxveen 01828-14000 WADDINXVEEN - De Waddinx veense gemeente-ambtenaren ing. W.J. Dekkers (Openbare Werken en -Be drijven) en A.R. Bakker (Sportzaken) gaan volgende maand op bezoek in Moskou en Leningrad. Zij maken deze Russische trip van de landelijke contac- traad voor lichamelijke opvoeding, sport en recreatie op gemeentelijk ni veau op kosten van de gemeente. Onder de in totaal 164 mensen die van 4-11 oktober deze studiereis maken be vindt zich ook burgemeester C.M. van der Linden. Hij betaalt deze trip uit ei gen zak. Op de deelnemerslijst staan verder de in Waddinxveen bekende aannemer S. Noorlander en een mede werker van het architectenbureau Stuurman Partners BV. In een brief aan burgemeester C.M. van der Linden heeft de uit de Hervormde Kiesvereniging afkomstige Gerrit van Ringelenstein maandag aangegeven waarom hij heeft gemeend na een half jaar een punt te moeten zetten achter het raadslidmaatschap van de vier leden tellende PCW-fractie. Hij rept daarin over niet te voorziene veranderde om standigheden. "De achtergronden hiervan berusten enerzijds op persoonlijke, anderzijds op zakelijke belangen, die zich door re cente ontwikkelingen niet laten vereni gen met mijn raadslidmaatschap”, al dus Gerrit van Ringelenstein in zijn brief aan burgemeester Van der Lin den. Uit een oogpunt van persoonlijke le venssfeer meent hij met deze toelichting te kunnen volstaan, hieraan overigens nog toevoegend dat aan zijn besluit geen politieke motieven ten grondslag hebben gelegen. ”De sfeer in de fractie en de samenwerking is prima”. Gerrit van Ringelenstein, die verder voorzitter is van de afdeling Waddinx veen van het KNOV (middenstandsver- eniging), voorzitter van de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente WADDINXVEEN - Verbakel Mode Textiel BV aan de Zuidka de houdt op woensdag 24 septem ber een middag- (14.30 uur) en een avondshow (20.00 uur) op de tweede etage van Baan’s Meube len, eveneens aan de Zuidkade. Het Waddinxveense modehuis brengt deze professionele modes how dit najaar op veler verzoek. Als lady speaker fungeert oud NOS-nieuwslezeres Eugenie Her- laar. De najaarscollectie wordt ge toond door 5 mannequins, 2 dres- smen en 3 kinderen. De toegangskaarten kosten tien gulden en zijn verkrijgbaar bij Ver bakel Mode Textiel. Gekozen is voor twee modeshows om tege moet te komen aan de grote be langstelling, want ’’onze inkopers zijn weer op pad geweest en heb ben voor dit najaar een uitzonder lijke mooie en betaalbare collectie samengesteld”, aldus het grootste modehuis in dit Gouwedorp. - ._®J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1