BRADERIE- CONCERT THE MOVE Shellprijs voor prof, dr D. Bootsma ELKRANT Hefbrug dicht PROFITEER!! KA WADDINXVEEN Mensen in het nieuws Vrijdagavond open huis bij De Bas doe-het-zelf Werktempo ambtenaren Stokbrood/ Ze komen er Avond over borstvoeding Politie wordt actief in wijk Zuidplas weer aan VERKOCHT WD-raadslid Maria Wientjens-van der Velden delft onderspit met voorstel Raad: In Zuidplas liever Otto-erf danGijsbert-erf Nieuwsblad Onafhankelijk Verenigingsgebouw, Voorkade ZATERDAG 27 SEPTEMBER om 20.00 uur F3 NISSAN DANSAVOND BOSKOOP A.S. ZONDAG 20.30 UUR De Rozenburcht MARTIN VISSER ONZE BEHANGVAKKEN MOETEN LEEG!!! SHOW RljNIAND Uit de toon Pionier Niet geschikt Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 ALS WIJ HET - Uw televisiedokter S. ATTEMA DIVERSE TAPIJT-AANBIEDINGEN arwa apljtservice RESERVERING MOGELIJK organisatie: Interkerkelijk Evangelisatie Team Zie verder pagina 5. PROJEKT- EN WONINGSTOFFERING GROENSVOORDE12 WADDINXVEEN Tel: 01828- 16119 de primeur van deze show i is natuurlijk de nieuwste Nissan Sunny Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Het Echte Franse 45 NISSAN GA BIJ ONS OP LEEUWENJACHT! VAN 25 SEPTEMBER TOT EN MET 4 OKTOBER (Zie advertentie elders in dit blad) AUTOBEDRIJF BOONSTOPPEL B.V. Showroom: Jul. v. Stolberglaan - Waddinxveen |j PEUGEOT Kanaalstraat 12, WADDINXVEEN tel. 01828-12028 yg VELE WONINGEN ZIJN DIT JAAR VIA ONS KANTOOR VAN EIGENAAR VERWISSELD, i i NEEM DAAROM SNEL KONTAKT OP MET RIJNLAND ALS U VAN PLAN BENT UW HUIS TE VERKO PEN. 01828-12028 VESTIGINGEN IN: VOORSCHOTEN, LEIDERDORP WADDINXVEEN EN -r*? Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1986 42e JAARGANG - Nr. 1995 N 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 I KORTING I, SUNNY 1 MARIA WIENTJES- VAN DER VELDEN VVD te liggen tussen Machteld-erf en Woub- recht-erf. ”Je zou er ook nog een Maria- erf van kunnen maken, maar die naam komt in de Waddinxveense geschiede nis van toen niet voor. Gijsbert vind ik echter niet acceptabel". Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. WADDINXVEEN - De hefbrug over de Gouwe zal in de nacht van maandag 29 september op dinsdag 30 september 1986 van 01.00 tot 05.00 uur, of zoveel korter als mogelijk of langer als noodza kelijk afgesloten zijn. Met oranje bor den zal een omleidingsroute worden aangegeven. WADDINXVEEN/ROTTERDAM - De in Waddinxveen aan de Sou- burghlaan wonende prof. dr. Dirk Bootsma (50) heeft vorige week woensdag de Koninklijke/Shell Prijs 1986 gekregen. Deze grootste Ne derlandse wetenschappelijke prijs kreeg de hoogleraar Genetica aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam voor zijn baanbrekende en uitzonder lijke wetenschappelijke werk gedurende 20 jaar. De uitreiking van de prijs - 50.000,- en een beeldje - was in handen van ir. J.H. Choufoer, di recteur van de NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij. Off. Nissan dealer voor Waddinxveen GERT HLIZER de echte bakker Zmdkade 11 Tel. 01828-12354 WnkelgaJeni Groensvoorde 8 Tel 01828-12382-Waddinxveen Statensingei 115-Gouda Tel. 01820-15132 NU20TOT500/ AUTO aas de votre Vrai Boulanger in gevoegd. Om die reden moest de nieu we naam enig verband leggen met het ontstaan van Waddinxveen, 753 jaar ge leden. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 De christen-democraat meende dat in een geheel nieuw deel van Zuidplas nog namen zijn te vernoemen die in de sfeer van de emancipatie liggen, want de vol gende wijkjes hebben als achtervoegsel hoeve en stee. Die lijken hem niet zo ge- B. en W. waren met deze straatnamen op de proppen gekomen omdat nog niet alle straten in dat gedeelte van Zuidplas waar de namen te maken hebben met het ontstaan van Waddinxveen een naam gekregen. Gekozen werd voor Otto-erf, omdat Otto Proost van De venter één van de getuigen was van de verkoop van een stuk grond op 20 april 1233, het begin van Waddinxveen. In Zuidplas bestaan als sinds het najaar van 1984 de historische straatnamen Floriserf, Herbarenerf, Machtelderf en Woubrechterf, terwijl daar een jaar ge leden de naam Nicolaaserf aan was toe- WADDINXVEEN - ’’Voordelen van borstvoeding voor moeder en kind” is het onderwerp van de avond die door La Leche League dinsdagavond 7 okto ber om acht uur wordt gehouden ten huize van Willy Evelein, Graanakker 51. In Waddinxveen bestaat al enkele jaren een moedergroep van de in vele landen actieve organisatie ”La Leche League”. Moeders die borstvoeding geven en ook zwangere vrouwen die zich graag willen oriënteren, praten met elkaar over al lerlei dingen die van belang zijn bij het geven van borstvoeding. Vaak kunnen moeders geholpen wor den door andere moeders die hetzelfde meegemaakt hebben. Ook voor wie geen moeilijkheden heeft, kunnen de groepsavonden waardevol en gezellig zijn. Wie belangstelling heeft is altijd van harte welkom - en de baby natuur lijk ook! WADDINXVEEN - VVD-gemeenteraadslid Maria Wientjens-van der Velden heeft in de vorige week woensdagavond gehouden gemeente raadsvergadering tevergeefs geprobeerd de nieuwe naam Otto-erf in de woonwijk Zuidplas veranderd te krijgen in Gijsbert-erf. Ze vond dit om diverse redenen een betere naam, maar 11 van de 19 raadsleden dachten er echter anders over en hielden met succes vast aan het Otto-erf. WADDINXVEEN - De rijkspolitie zal extra toezien en zonodig proces-verbaal opmaken tegen bromfietsers die ge bruik maken van het fietspad van de Gerstakker. Dit fietspad is verboden voor bromfietsers. Ook zal het parkeergedrag van automo bilisten nabij de cirkelflat in de wijk Zuidplas vaker gecontroleerd worden. Alhoewel hier voldoende parkeergele genheid aanwezig is, wordt regelmatig zodanig geparkeerd dat de straat rond om de flat wordt geblokkeerd. Bij con statering van dergelijke parkeerover- tredingen zal proces-verbaal worden opgemaakt. De Waddinxveense hoogleraar is in Ne derland de pionier op het gebied van de somatische celgenetica van menselijke genen. In het begin van de jaren ’70 ont wikkelde hij met zijn medewerkers ver beterde methoden om genen op mense lijke chromosomen te localiseren door middel van somatische celhybriden. In de daarop volgende jaren leverde hij een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van een gedetailleerde kaart van de menselijke genen. De ken nis over de plaats waar genen op de chromosomen liggen is van fundumen- teel belang gebleken bij de bestudering van aangeboren afwijkingen bij de WADDINXVEEN - Het door minister drs. C.P. van Dijk van Binnenlandse Zaken bekritiseerde werktempo van rijksambtenaren heeft hem geen in stemming in Waddinxveen opgeleverd. Inhakend op de actualiteit zei VVD- wethouder Karei van Soest in de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering dat hij zich niet kan scharen achter de door de be windsman gemaakte opmerkingen. Burgemeester C.M. van der Linden veroorloofde zich daarop de opmerking dat het werktempo van gemeenteamb tenaren een stuk hoger ligt dan dat van rij ksambtenaren Van 18 t/m 27 september De in Waddinxveen wonende prof. dr. D. Bootsma. (Foto: Shell Persdienst). mens en bij de bestudering van de ver anderingen in het DNA die aanleiding geven tot kanker. ”Otto-erf valt uit de toon”, oordeelde Maria Wientjens. De naam deed haar bovendien denken aan een postorder bedrijf, terwijl bij het wegvallen van het streepje er weer iets heel anders stond. Ze bekeek daarom de oorkonde van toen nog maar eens, ontdekte er geen tweede naam van een vrouw in, maar zag wel dat Gijsbert (van Gasbert) ook een getuige was, zodat haar keus op zijn naam viel. ”Gijsbert-erf is beter”, sloot ze af. Jan Hielema (CDA) bedacht ter plekke nog een andere reden: het Gijsbert-erf komt vlak achter de woning van oud- CDA-fractievoorzitter drs. Gijsbert Blom te liggen, zodat dat best passend genoemd kan worden. PvdA-fractie- voorzitter Bep Vermeij, die betoogde ditmaal voor het laatst over straatna men in de gemeenteraad het woord te zullen voeren, was het eens met Maria Wientjens dat Otto-erf niet goed klinkt. ”Ik ben er niet gelukkig mee. Hoe werkt de staatnaamcommissie eigen lijk, wordt er ook gekeken naar de door de bevolking ingediende straatnamen?” CDA-wethouder Paul van Schie had de taak opde gestelde vragen en gemaakte opmerkingen in te gaan. Hij bracht naar voren dat in dat deel van de woonwijk Zuidplas het achtervoegsel erf achter de straatnamen wordt geplaatst. Associ aties met een postorderbedrijf zag hij niet. Bovendien klopten dé gekozen na men alphabetisch gezien. Otto-erf komt WADDINXVEEN - Vrijdagavond van half acht tot half tien is er open huis bij De Bas doe het zelf aan de Jan Dorre- kenskade-Oost. In een half jaar tijd is hier de winkel vergroot van 200 naar 360 vierkante meter. Dat kon doordat het voormalige magazijn bij de winkel kon worden gevoegd. Hierdoor verdubbel de bijna de verkoopruimte. Bij De Bas is het nu ruim en prettig kie zen. Alles staat zeer overzichtelijk op gesteld. Bovendien Is ook alles te zien wat men verkoopt. Er staat niets meer verborgen in het magazijn. De grondige verbouwing is gebeurd, terwijl de win kel gewoon overbleef. Henk de Bas is dan ook bijzonder ingenomen met het begrip van zijn klanten tijdens die peri ode. Zo moest er bijvoorbeeld van bin nen ook nog worden geheid. Het open huis gaat gepaard met een eta- lage-wedstrijd die De Bas heeft gehou den. Het bedrijf waar 6 vaste krachten werken is van alle moderne comfort voorzien. Een camara bewaakt het win- kelgebeuren. De klant heeft er een rui me keus. Zo is er bijvoorbeeld een 25 meter lange wand met handgereed- schap. Alle ijzerwaren en elektronische gereedschappen zijn goed zichtbaar tentoongesteld. De oude waarheid dat zien ook kopen is wordt nu bij De Bas doe-het-zeif be waarheid. Want er is van alles te zien en van alles te koop. Tot in de wijde omge ving weet men dat. WADDINXVEEN - Honderden Wad dinxveense kinderen gaan volgende week woensdag 1 oktober weer op pad om' huis-aan-huL'k.nderpostzegels te verkopen. Ze komen vast ook bij ieder een aan de deur. Stel ze niet teleur. Bij de kinderen kan men kinderzegels en ansichtkaarten bestellen. Betalen doet u pas op 12 november, wanneer de kinderen uw bestelling komen afleve ren. Dit is een bijzonder jaar: de zestigste kinderspostzegelactie. Ter gelegenheid van dit jubileum zendt de IKON-televi- sie vanaf dinsdagavond 7 oktober vier keer een programma uit over kinderen in de knel. Daar gaat tenslotte al het geld van de kinderpostzegelactie naar toe. Dus niet vergeten: op de enveloppe kij ken wat de kinderen u allemaal te bie den hebben, en naar de IKON kijken om te weten waar het allemaal goed voor is. In het begin van de jaren ’70 startte Dirk Bootsma ook zijn baanbrekende onder zoek over de zeldzame erfelijke stofwis selingsziekte xeroderma pigmentosum, waarbij de reparatie van schade in DNA is gestoord. De Waddinxvener en zijn medewerkers lieten zien dat dit ziekte beeld genetisch heterogeen is, dat wil zeggen dat er een aantal verschillende defecten zijn die aanleiding kunnen ge ven tot dezelfde stoornis in de reparatie van schade in DNA. In de laatste tien jaar is Dirk Bootsma er in geslaagd zijn celbiologische en cyto- genetische onderzoekingen te comple menteren met een moleculair-biologi- sche aanpak. Dit heeft tot belangrijke ontdekkingen geleid in 1982 en in 1984. In dat laatste jaar slaagden Dirk Boot sma en zijn medewerkers er als eersten in om een menselijk gen te isoleren dat betrokken is bij de zogenoemde excisie- reparatie van schade in menselijk DNA. Dit is een belangrijke stap op de weg naar de opheldering van aangeboren stoornissen in de DNA-reparatie bij de mens en de verworven kennis zal wel licht ook nieuwe mogelijkheden bieden om het verband tussen stoornissen in de DNA-reparatie en het ontstaan van kanker te leren begrijpen. De Koninklijke/Shell Prijs, die dit jaar voor de 27e maal is toegekend, vormt een erkenning voor verricht weten schappelijk onderzoek op het gebied van de exacte, de maatschappij- of de levenswetenschappen. De toekenning geschiedt overeenkomstig het advies van een commissie, die is ingesteld door de Hollandsche Maatschappij der We tenschappen. Deze commissie, die de aanbevelingen beoordeelt welke van universiteiten en andere instellingen worden ontvangen, bestond dit jaar uit prof. dr. P. Borst, prof. dr. W.H.O. Ernst, prof. dr. ir. A.J.H. van Es en prof. dr. ir. C.T. de Wit. Professor Dirk Bootsma ontving als blijvend aandenken aan de Koninklij ke/Shell Prijs tevens een verkleinde uit gave van het door de beeldhouwer Eric Claus gemaakte beeld ”11 dottore” (’’Commedia dell’arte”). ELLY VAN WICHEN is in het buurt centrum De Boog aan de C. Huygen- slaan elke werkdag tussen half één en half vier te vinden als gastvrouw tijdens het daar vorige week begonnen open huis, dat is bedoeld voor buurtbewoners en belangstellenden. Er kan een praatje worden gemaakt, de krant of de lees map worden gelezen, koffie worden ge dronken en allerlei mensen worden ont moet. Elly van Wichen is al twaalf jaar bij het sociaal-cultureel werk in Wad- dinxveen-Noord betrokken. Haar man, BART VAN WICHEN, is penning meester van De Boog en bestuurslid van de Commissie Sociaal-Cultureel Werk in Waddinxveen. De Gemeenschappelijke Geneeskundi ge Dienst (GGD) Midden-Holland in Gouda heeft als full-time secretariaat smedewerkster benoemd mevrouw H.J. RAVENS-BERGEN uit Wad dinxveen. Het vervullen van secretari- aatswerkzaamheden op het terrein van de gezondheidszorg (WVG) en de se cretariële ondersteuning van de dienst verlening voor het Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf Midden-Hol land en Rijnstreek behoren onder meer tot haar takenpakket. Bij dezelfde GGD is in de Waddinxveense M.C. VAN EYLE benoemd als full-time regi- stratie-functionaris. De Centrale Hervormde Gemeente heeft predikantskandidaat A. PRINS uit Driebruggen benoemd tot bijstand in het pastoraat, zolang wijk Oost zon der predikant blijft zitten. Hij zal de meeste catechisatie-uren voor zijn reke ning nemen en het nodige pastorale werk gaan verrichten. Benoemd tot bijstand in het pastoraat voor wijk West van de Centrale Hervormde Gemeente is de heer D. DEN HARTOG uit Schoonhoven. Hij is zilversmid, ouder ling en catecheet. Bejaardenwerk, pas toraat en catechisaties zullen tot zijn werkzaamheden gaan behoren. De Waddinxveense gemeenteraad heeft unaniem mevrouw M.G. RAN- SELAAR-SLINGERLAND van de Weidezoom 10 benoemd tot lid van de gemeentelijke commissie voor het marktwezen. De fysiotherapeut B.M.F. GERTS heeft aan de Rijks-Universiteit te Lei den zijn doctoraal geneeskunde be haald. schikt. ’’Maar we zullen er naar kij ken”, aldus Paul van Schie, die vertelde dat er ook suggesties waren binnenge komen om het oude meubelvak in de straatnamen tot uitdrukking te laten ko men. Omdat alleen de VVD-raadsleden en vier PvdA-raadsleden (uitgezonderd Marie Boere) het met Maria Wientjens- van der Velden eens waren en CDA, PCW en D’66 aan Otto-erf vasthielden bleef alles bij het oude. Dat wil zeggen het voorstel van B. en W. om niet te kie zen voor Gijsbert-erf, hoewel de wet houders drs. Martin Kraaijestein (PvdA) en Karei van Soest (VVD) staande de vergadering hun mening hadden gewijzigd. MAKELAARSKANTOOR

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1