GEMEENTE WADDINXVEEN Gemeenterozen en oude dame r' Lezers schrijven Uw voeding alléén is niet voldoende! Behandeling huishoudboekje op 20,21 en 23 oktober VEERPONT UIT DE VAART De Paddestoel Verlies Korbis Informatie-avond SSW over slechte vloeren zoekt dansparen en houdt bazar Ziektekosten verzekeren met gezond verstand. 01718*29881 KRUIDERIJ "de peperboom” SPOR T EN RECREA TIE KUNSTEN CULTUUR 44.30 WET OP HET BASISONDERWIJS SPREEKUREN VERGADERING DE VERPLEGING BOUWVERGUNNINGEN Inkomsten A VONDOPENSTELLING TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN 1 1 01820-15767 01727-4044 070-210001 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. WINKELCENTRUM PASSAGE WADDINXVEEN TELEFOON: 01828 - 17689 12222 01820-24255 13000 13000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 8 OKTOBER 1986 01820-16066 010-362244 vrijdag 17-10-1986 zaterdag 18-10-1986 zondag 19-10-1986 dinsdag 14-10-1986 woensdag 15-10-1986 24.95 l'i Waddinxveen, 8 oktober 1986. De burgemeester voornoemd, P.F.J. van Schie, l.b. Sinds begin augustus moesten dagelijks fietsers, bromfietsers en voetgangers worden overgezet in verband met re- constructiewerkzaamheden aan deze vaste oeververbinding. De werkzaamheden, die onder verant- In genoemd plan is opgenomen een in de wijk ’’Zuidplas” te stichten openbare school. Cantamega 1000 2 8 dragees Waddinxveen, 9 oktober 1986. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman. P.F.Jvan Schie, l.b. 07.00-10.00 uur 10.00-11.00 uur 11.00-13.00 uur 13.30- 15.30uur 16.00-17.30uur 17.30- 18.30 uur 07.00-10.00 uur 10.00-11.00 uur 11.00-13.OOuur 13.30- 15.30 uur 16.00-17.30 uur 17.30- 18.30 uur 20.15- 21.15 uur 21.15- 22.30 uur 07.00-09.00 uur 10.00-11.30 uur 11.30- 13.00 uur 13.30- 15.30uur 21.00-22.30 uur vrijzwemmen alleen volwassenen ouderen kind vrijzwemmen ouder en kind vrijzwemmen vrijzwemmen alleen volwassenen ouderen kind vrijzwemmen ouder en kind vrijzwemmen vrijzwemmen alleen voor volwassenen vrijzwemmen*' alleen volwassenen* ouderen kind* vrijzwemmen* alleen volwassenen* vrijzwemmen* alleen volwassenen* ouderen kind* vrijzwemmen* vrijzwemmen* Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Openingstijden Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 07.00-10.00 uur 10.00-11.00 uur 11.00-13.00 uur 13.30- 15.30 uur 16.00-17.30uur 17.30- 19.OOuur 10.00-12.00 uur 12.00-14.OOuur 10.00-13.00 uur 13.30-15.30uur vrijzwemmen alleen voor volwassenen ouder en kind vrijzwemmen ouderen kind vrijzwemmen ouderen kind vrijzwemmen ouderen kind vrijzwemmen 14433 14433 van het Brugcentrum, langs de Rabo bank loop, zie ik haar staan bij de bus halte aldaar. Ik loop vlak langs haar en als ik haar leeftijd moet taxeren dan zit ik tussen de 80 en de 90 jaar. Onze blikken ontmoeten elkaar. Haar oogjes twinkelen ondeugend. Heeft Sonja haar over de streep getrokken? Is zij een recidiviste? Ik weet het niet en zal het nooit weten, maar zeker is dat mijn vriendin, die ver in de winter van haar-leven is, nu mooie rozen op tafel heeft staan. Daar heeft ze zelf voor ge zorgd. Misschien had ook nog nooit ie mand haar in haar lange, lange leven een rozentuin beloofd. L. WIJNSTOK Kon. Wilhelminasingel 13 Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 9 oktober 1986 gedurende 6 weken in het raadhuis ter inzage ligt het in art. 53 van de "Wet op het basisonderwijs" bedoelde en door de raad op 17 september 1986 vastgestelde plan van nieuwe basisscholen voor de periode 1987/1988 t/m 1989/1990. Burgemeester C.M. van der Linden: de eerste vrijdag van de maand (gaarne na afspraak met secretaresse van het college van burge meester en wethouders) en na afspraak. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften Woensdag 15 oktober 1986, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Behandeld zal worden een bezwaarschrift tegen de kwalificatie "matig urgent” verbonden aan een inschrijving als woningzoeken de. De stukken liggen op de dag der vergadering van 08.30-12.30 uur voor een ieder ter inzage bij het secretariaat van de commissie of op andere dagen in overleg met het secretariaat. WADDINXVEEN - Het eerste team van Korbis heeft met 14-7 van het zeer zuiver scorende Argento uit Schoonho ven verloren. Aanvankelijk ging de strijd gelijk op (3-3) maar in de rust stonden de Waddinxveners al met 8-5 achter. Ziektekostenverzekeringsmij. zonder winstoogmerk. Na kantoortijd 01718-15534 Gemeentebegroting omvat 55 miljoen hoogde behoefte van uw lichaam aan vitaminen, mineralen en enzymen. Tel hierbij op de huidige eet- en leef gewoonten van onze westerse maat schappij en ook u zult beamen dat ons lichaam voedingssupplementen nodig heeft. Beslist u Cantamega 2000 dagelijks in ting in de komende jaren wederom de nodige zorgen met zich zal brengen. Omdat echter de in de meerjarenra ming opgenomen wensen vaak geen on ontkoombare uitgaven zijn maar ’’poli tiek gewenste ontwikkelingen”, die des noods kunnen worden uitgesteld, blijft het gemeentebestuur hoopvol gestemd. Het doorzettende herstel van de econ omische situatie in Nederland zal er ho pelijk toe leiden dat de nadere ombui gingen van het kabinet minder ingrij pend zullen worden. Het college verwacht dat in 1987 beslis singen kunnen worden genomen over de toekomst van de zwembaden en dat een totaalvisie op de buitensportaccom modaties kan worden afgerond. De eer ste resultaten van het verkeersveilig- heidsplan en het verkeerscirculatieplan zullen ook in 1987 het licht zien. uw voedselpakket op te nemen, dan bent u zeker dat u op de langere duur aan uw elementaire voedingsbehoefte voldoet en maakt u de weerstand te gen ziekten groter. Een produkt van: NUTRI VITAL B. V.'*' WADDINXVEEN - De sluitende gemeentebegroting voor 1987 van de gemeente Waddinxveen, die op 20, 21 en 23 oktober zal worden behan deld, omvat het totale bedrag van bijna 55 miljoen gulden. De eindjes zijn weer aan elkaar geknoopt ondanks structurele kortingen van het rijk op de algemene uitkering uit het gemeentefonds tot voorlopig een bedrag van 450.000,- en een voorgenomen korting op de welzijnsuitkering van rijk aan gemeente van 135.000,-. donderdag 16-10-1986 07.00-10.00 uur 10.00-11.00 uur 11.00-13.00 uur 13.30-15.30uur 16.00-17.OOuur Dienst openbare werken en bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Tot zover de uitgavenkant van de be groting. De inkomstenkant laat het vol gende beeld zien. Waddinxveen gaat er vanuit per 1 januari 1987 zeker 23.550 inwoners en 8.225 woningen te hebben. De hogere uitkeringen uit het gemeen tefonds die daaruit voortvloeien en de hogere opbrengst uit de belastingen worden gebruikt om de kortingen die het rijk de gemeente oplegt te compen seren. Evenals in 1984, was het dit jaar nood zakelijk een beroep te doen op de saldi reserve, die per 1 januari 1987 op 8 miljoen wordt berekend. Door een be drag van 1 miljoen uit deze deze reser ve aan te wenden om voor een gelijk be drag aan boekwaarden af te boeken, wordt een bijdrage geleverd aan het Cantamega 2000, 28 dragees Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin gen verleend: - aan de heer C.A.F. Greeve, Kleikade 31 alhier, voor het geheel vernieuwen van een woonhuis en het oprichten van een garage aan de Kleikade 33 alhier; - aan de heer W. Breedijk, Heemraadweg 28 alhier, voor het op richten van een woonhuis aan het Machtelderf 11 alhier; - aan het Aannemingsbedrijf De Langen en Van den Berg, Postbus 15 te Bergambacht, voor het oprichten van 24 woningen en vijf bergingen aan de Kleikade en de Onderweg alhier; - aan de heer D. Griffioen, Kerkweg-West 16 alhier, voor het op richten van een duivenhok; - aan de heer F.H. Kampf, de Akker 59 alhier, voor het plaatsen van een dakraam in het achtergeveldakvlak; - aan de heer A. A.J. van Veen, Wingerd 199 alhier, voor het plaat sen van een dakraam in het voorgeveldakvlak; - aan de heer W. van Berkel, Noordeinde 46a alhier, voor het ver groten van een kweekkas; - aan Timmerbedrijf P.F. Groen, Tollensstraat 32 te Gouda, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van het perceel Burgemeester Trooststraat 16 alhier; - aan de heer W.H.J.M. Wientjens, Distelveld 18 alhier, voor het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een garage; - aan de heer D.J. Groot, Sportpad 6 alhier, voor het oprichten van erfscheidingen op de percelen Sportpad 6 en 8 alhier; - aan de heer J. Slinger, Stationsstraat 13 alhier, voor het oprichten van een kippenhok; sluitend maken van de begroting (ad 160.000,-/jaar). De tariefs- en belastingverhogingen tot een totaal van 125.000,- per jaar zullen eveneens een bijdrage leveren aan de sluitende begroting. Voor de ge meentelijke diensten en voorzieningen zal iets meer betaald moeten worden. De onroerend-goedbelastingen zullen volgens het voorstel van Burgemeester en Wethouders, met 1,5% moeten stij gen, de rioolrechten en de afvalstoffen heffing met 2%de huren van de accom modaties gemiddeld met 2'12%. Opvallend in de begroting 1987 is dat voor het eerst de geraamde vergoedin gen van het rijk voor de exploitatie van het basisonderwijs ongeveer gelijk zijn aan de geraamde uitgaven. Het voorne men uit het beleidsprogramma een eind te maken aan de jarenlange bijbetaling aan het onderwijs uit de gemeentekas is daardoor, zonder ingrijpende maatre gelen, nu al gerealiseerd. Over de toekomstperspectieven zijn B. W. blijkens hun toelichting op de meerjarenraming tot 1991, gematigd positief. De verwachting, dat de inkom sten in de komende jaren niet meer zo sterk zullen stijgen, leidt tot de conclu sie dat het sluitend maken van de begro- woordelijkheid van de Provinciale Wa terstaat in Zuid-Holland werden uitge voerd, namen precies zoveel tijd (vier weken) in beslag als van tevoren was ge dacht. Met het pontje van de provincie konden 35 mensen tegelijk worden overgezet. Het heen en weer varen was gratis. Ge varen werd er tuisen zes uur ’s morgens en tien uur ’s avonds. Nu het pontje niet meer vaart moet de hoge trap van de Coenecoopbrug weer beklommen wor den. De nieuwe begroting biedt ruimte voor zogenaamd nieuw structureel beleid ten bedrage van 1,25 miljoen gulden. Voor ongeveer 400.000,- zal dit be drag besteed worden voor uitbreidingen en aanpassingen in de personeelssector. Zo’n 365.000,- wordt besteed aan de kapitaallasten, die het gevolg zijn van voorgenomen investeringen, zoals, naast een groot aantal andere zaken, een verkeerslichtinstallatie op het Ko ningin Wilhelminaplein en de recon structie van de weg en het lekriool van het Noordeinde (le deel, 2e deel in 1988). Ongeveer 350.000,- zal worden be steed aann aanpassingen van het ge meentelijke dienstenpakket, aan de vo lume toename van de gemeente en de groei van de bevolking. Voor onvoor ziene uitgaven resteert dan nog ruim 130.000,-. Daarnaast biedt de begroting 1986 nog de mogelijkheid om voor 154.000,- eenmalige uitgaven te doen. Dat betreft bijvoorbeeld de aanschaf van gereed schappen voor de gladheidsbestrijding, reparaties aan de aula van de begraaf plaats en de vervanging van oude be plantingen. Verzoek om vrijstelling De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van het vergroten van de woning Werumeus Buninglaan 2 met een zij- en een achtergevelaanbouw. Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aangezien het bouwplan in strijd is met de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Vondelwijk, en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, en artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vrij stelling te verlenen, genoemde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen de gevraagde bouwver gunning te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter in zage met ingang van donderdag 9 oktober 1986 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, voor een ieder ter ge meentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Orde ning, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstel ling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Raad huisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). Sport Overdag In sportzaal "Groenswaard” is weer van start gegaan het project ’’Sport Badminton Overdag”. Het project wordt met ondersteuning van de gemeente georgani seerd door de badmintonverenigingen ’’Aeolus” en ’’Florida”. Het heeft tot doel mensen die overdag in de gelegenheid zijn, op een speelse wijze kennis te laten maken met sport en in dit geval bad minton. De begeleiding en training worden geheel verzorgd door leden van de beide badmintonverenigingen. ’’Sport Badminton Overdag” wordt gehouden op donderdagmor gen van 09.00-11.30 uur in sportzaal ’’Groenswaard” aan de Win gerd. Een ieder die hier aan wenst deel te nemen, betaalt slechts 3,50 per keer. Voor informatie kan men terecht bij Marjo Appel (tel. 17843) of Liesbeth van Bergeijk (tel. 17251). t Kamermuziekconcert Op donderdag 16 oktober a.s. zal in de raadzaal van het gemeente huis van Waddinxveen een kamermuziekconcert worden verzorgd door het Mendelssohn Trio met Marieke Blankestein, viool. Zij zul len een MOZART-programma ten gehore brengen. Verkoop van plaatsbewijzen op het gemeentehuis. Bureau Burger zaken, op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur en vanaf een half uur voor de aanvang van het concert, aan de zaal. Er kunnen zowel losse kaarten als abonnementen worden aange schaft. Het concert begint om 20.30 uur. Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Bij wijze van experiment is het Bureau Burgerzaken van de gemeen tesecretarie gedurende 1 jaar iedere dinsdagavond geopend voor het publiek van 19.00 tot 20.00 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstelling alleen het bureau Burgerzaken betreft. Alle overige secretarie-afdelingen zijn ’s avonds gesloten. Bij Sonja op maandag (VARA-tv) kon den we het vorige weekaanschouwen. Je loopt gewoon een winkel binnen en neemt wat van je gading isPakkans is te verwaarlozen. Hebt u wel eens met met die gedachte gespeeld? Meenemen en niet betalen. Zo eenvoudig is dat. Een VARA-medewerker toonde ons vol trots zijn buit. Hoeveel mensen zouden er door deze vertoning het laatste stukje terughoudendheid kwijt raken? Op een morgen loop ik naar het cen trum van ons dorp. Net voorbij de pas geopende bibliotheek lopende ontwaar ik ter hoogte van het benzinestation van Boonstoppel een klein oud dametje dat bij de daar in bloei staande Gemeente rozen haar tasje op de grond heeft ge zet. Op veertig meter afstand gekomen zie ik haar een roos plukken en snel in haar geopende tas stoppen. Er nadert met een daarna van de Kerkwegkant een voetganger en het oude dametje richt zich op en gaat vol bewondering naar het fraaie pand van Mieke En Marius staan kijken. Koppie gaat naar links en koppie gaat naar rechts. Als ik langs haar loop zie ik kleine kraal oogjes die slim om zich heen kijken en omdat ik nu de passant ben, blijft ze haar bezigheden staken. ”Zo, roosjes pikken, hè” zeg ik in het voorbij lopen maar ze verblikt of verbloost niet. ”Als de politie het ziet, gaat u de cel in” voeg ik ertegen beter weten aan toe. Tegenover de Amrobank houd ik mijn pas in en kijk om. Daar er geen passan ten zijn is het kleine kraaloogje weer druk in de weer en achter elkaar ver dwijnen er rozen in haar tas. Als er iemand passeert, gaat ze even recht op tot de kust weer veilig is. Ik ver volg mijn weg en bij de hoek tegenover Smit (waar licht is, is vreugde) kijk ik nog een keer om. Ik zie haar om het ro zenpark heen lopen naar de rijweg en vanaf de rijweg begeeft zij zich naar het midden van het rozenpark, waar ze haar tas weer neer zet en verder oogst. Fietsers komen langs, auto’s passeren bij de vleet. In haar muisgrijze mantel tje tot aan de grond gaat kraaloogje van bloem naar bloem. Als ik 10 minuten later, terugkomende - aan mevrouw B.A. Sip-Schroevers, Heemraadweg71 alhier, voor het plaatsen van een tochtportaal aan de achterzijde; - aan de heer A.J.M. Groenendijk, de Akker 119 alhier, voor het plaatsen van een dakraam in het achtergeveldakvlak; - aan de heer M. van Os, Gerstakker 38 alhier, voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van elk der vijf woning en Gerstakker 34, 36, 38, 40 en 42, alsmede het plaatsen van een dakraam in het achtergeveldakvlak van elk der drie woningen Gerstakker 38, 40 en 42 alhier; - aan de heer G.F. Nijbroek, Heemraadweg 30 alhier, voor het op richten van een woonhuis met garage aan het Herbarenerf 11 al hier. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter secretarie. e voedingswaarde van uw dage- L-Z lijkse maaltijden is niet zo groot als menigeen denkt. Zelfs als u uw maaltijden zorgvuldig samenstelt krijgt u niet alle vitaminen en minera len binnen die uw lichaam dagelijks nodig heeft. Cantamega 2000 een natuurpro- duktis een voedingssupplement waarin alle belangrijke vitaminen, mineralen en enzymen (maar liefst 48 stuks) in zeer ruime mate aanwezig zijn. Cantamega 2000 de sleutel voor een gezond lichaam Het gebruik van kunstmest, de toe voegingen van geur-, kleur- en smaakstoffen, enz. leiden tot een ver in luchtdichte verpakking WADDINXVEEN - De wijk- en speel tuinvereniging De Paddestoel in de Bo menwij kdie volgende week de j aarli j k- se tweedaagse bazar zal houden, heeft op de vandaag (woensdag 8 oktober) van start gaande dansconcours nog plaats voor enkele paren. De kosten be dragen 10,- per paar per avond. Opga ve en inlichtingen bij W. Hidding, Meidoornstraat 28, tel. 10293. Vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober houdt de wijk- en speeltuinvereniging De Paddestoel weer haar jaarlijkse ba zar in het wijkgebouw aan de Lijster besstraat. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud en de vernieuwing van de speeltuin en voor extra activiteiten voor de kinderen van haar leden. Burgemeester C.M. van der Linden zal vrijdagavond 17 oktober om 19.00 uur de opening verrichten. De bazar is open vrijdag van 19.00 tot plm. 22.00 uur, za terdag van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot plm. 22.00 uur.Tevens is er op zaterdagavond de trekking van de lote rij. WADDINXVEEN/GOUDA - Het pontje ter hoogte van de voormalige brug in de rijksweg over de Gouwe, die in april 1987 als Coenecoopbrug in ge bruik genomen kan worden, vaart niet meer. Op de dagen dat het water niet extra warm is bedraagt de watertem peratuur altijd nog 28°C. extra warm water. Programma vrijzwemmen herfstvakantie van 13-10-1986 t/m 19-10-1986 maandag 13-10-1986 WADDINXVEEN - Dinsdagavond werd er door de woningbouwvereniging SSW in Het Trefpunt aan de Stations straat een informatieavond 'gehouden over de niet deugende vloeren van 82 huurwoningen aan de Wingerd. Uit TNO-onderzoek is gebleken dat de vloeren van de betreffende huizen zijn gemaakt van ondeugdelijke betonele menten. Deze vloeren zullen in de toe komst gerepareerd moeten worden, want anders ontstaan er nog grotere moeilijkheden. De huizen zijn 13 jaar oud. De klachten zijn gekomen doordat de bewoners over vochtproblemen repten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 3