m VVD: Discussie was emotioneel SALON DE_BEAUTE Medische weekenddienst Piet Kortlever: Weer mooiste zout waterbak BURGERLIJKE STAND Nierstichting: 10,5 mille AGENDA BIOSCOPEN VVD analyseert crisissituatie binnen eigen gelederen: Wijk Zuidplas zoekt diverse vrijwilligers Weekblad voor Waddinxveen Fred de Ruijter Voor het eerst T Weekenddienst dierenarts: Verkiezingen Bestuursleden Gastschrijven DE KERKEN NODIGEN GRATIS MAKE-UP BEHANDELING. - -- door BERT WOUDENBERG enigzins uit het oog hebben verloren en OPEN HUIS 13.30 te bieden 'M een I Onvoorzichtigheid, onjuist, laakbaar en misverstanden Overleden: Glasbeek, Hendrik, oud 68 jaar; de Rooij, Edith, oud IVz jaar; Janmaat, Johannes Cornelis Petrus, oud 84 jaar. Verloskundige voor het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 I Gehuwd: D.M. Bouwman en N. van der Ben; A.L. Broer en T. Tararum; A.J.M. Groenendijk en D.C.N. van Oijen. Geboren: Eliane Hanna, d.v. B.A.A. Scheven en M.J.T. van Winden; Danielle, d.v. A.H. de Jonge en O. Bor; Frederik Mi- chiel, z.v. F. Vink en M.N. Oosterom; Maaike Johanna Elizabeth, d.v. W.S.J. van der Pligt en Y. Ruiten; Dirk Matthijs, z.v. G. Neven en E. Schouten. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Voor alle duidelijkheid moet hierbij worden opgemerkt dat de betreffende ’’toelichting” met name een werkstuk is van wethouder Karei van Soest. Hij schreef de voor hem welgevallige tekst, liet deze in het gemeentehuis uittypen (dat is ons gebleken uit een tekstverge lijking) en voorzag die van de handteke ning van voorzitter I.eeflang. Deze wei gerde tegenover ons echter elke verkla ring over de totstandkoming van de tekst van de toelichting. ’’Daar zeg ik geen ja en geen nee op”. F. H. DE RUIJTER (VVD) BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 15555. GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.30 uur ds. P. A.C. Bongers 17.00 uur ds. H. Bade, Koudekerk aan den Rijn Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Tijdelijk Het Anker: 10.00 uur geen dienst HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke woensdagavond in Het Trefpunt: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum ZONDAG 12 OKTOBER 1986 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur kand. A. Prins, Driebruggen 17.00 uur ds. H. v.d. Pol, Boskoop De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. G. A. Abma, Gouda Bethelkerk: 9.30 uur ds. G.C. Kunz, Dordrecht 17.00 uur ds. H.G. de Graaf, Loenen aan de Vecht Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th.H.G. Hulst. Apeldoorn 19.00 uur ds. T. van Leeuwen, Rotterdam OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur ZONDAG 12 OKTOBER 1986 Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZATERDAG 11 OKTOBER 1986 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.45 uur student J.R. Visser, Dronten 14.45 uur student J.R. Visser, Dronten Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 09.00 uur Woensdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE ”DE HERE IS VREDE” Openbare Leon van Gelderschool, Essengaarde: 15.00 uur samenkomst GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. A. Bac TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). OPPASCENTRALE (telefoon 13604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur VACATUREBANK VRIJWILLI GERSWERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen). Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Fred Nieuwesteeg, tel. 14433, tst. 229 Dagelijks tijdens kantooruren. SCHOUWBURG Do. en za. 8 uur, zo. 4 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: THE COLOR PUR PLE, al. Za zo ma. en wo. 2 uur: PETER PAN, a.l. FILMHUIS GOUDA Vr. 9 uur, za. 8 en 10.30 uur, zo. 9 uur: HET VUUR VAN HIMAT- SURI. Ondertrouwd: D. Sterkenburg en A.J.M. Smits; C.H. Troost en J. Bos. Uitgeverij: VET A B.V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18:00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 30,65 per half jaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,44 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. THALIA Do. en vr. 8 uur, za. 3.30, 7 en 9.15 uur, zo. en ma. 3.30 en 8 uur, di. 3.30 uur, wo. 3.30 en 8 uur: TOP GUN, a.l. Za. zo. en wo. half twee: BILLIE TURF, HAANTJE DE VOOR STE, a.l. Dinsdag 8 uur: DE AANSLAG, a.l. gen. Het is betreurenswaardig dat in on ze partij de persoonlijke belangen en ambities van enkelen kennelijk belang- rijker zijn dan het gezamenlijk werken aan het bereiken vap. onze politieke doelstellingen en het ondersteunen van de mensen, die voor onze partij geko zen zijn in politieke functies”. WADDINXVEEN - Een emotionele discussie is er vorige week maandag avond in de besloten ledenvergadering van de afdeling Waddinxveen van de VVD voorafgegaan voordat de meer derheid van de 40 aanwezige liberalen wethouder Karei van Soest steunden in zijn voorlopige kandidaatstelling voor de Provinciale Staten van Zuid-Hol- land, die in maart 1987 opnieuw zullen worden gekozen. Dat Karei van Soest door de verkie zingsuitslag, waarbij de liberalen 10 procent van hun aanhang verloren en van 5 op 4 raadszetels terecht kwamen, enig overgebleven wethouderskandi- daat was wordt door voorzitter Jacques Leeflang de schuld genoemd van de le- WADDINXVEEN - De aan de Akkerwinde wonende binnenhuis architect Piet Kortlever (46) heeft opnieuw met zijn zoutwateraquari- um het landskampioenschap be haald. Daarvan was ook al sprake in 1984. Vorig jaar werd hij tweede. De bekendmaking van de landstitel vond ditmaal plaats in Ouwehands Dierenpark in Rhe- nen. Piet Kortlever is voorzitter van de Waddinxveense aquariumvereni- ging De Gouwe Vis. Hij is al vier jaar in de weer met zoutaquaria, waarvan hij dus in zijn huis de mooiste van Nederland heeft staan. Aquariumliefhebbers uit binnen- en buitenland komen geregeld naar de zoutwaterbak kijken. De water bak, met een uitgekiend biologi- osch evenwicht, is twee meter breed, vijftig centimeter diep en vijftig centimeter hoog. Er leven 12 vissen in en nog wat andere dieren. Vanaf donderdag kunt u zich opgeven voor een gratis make-up behandeling in onze salon op zaterdagmiddag. Er zijn maar een beperkt aantal behandelingen mogelijk dus wie het eerst komt die, Voor iedere bezoeker ligt attentie kIaa r -4 Deze stand van zaken bij de Waddinx veense liberalen valt op te maken uit de stukken die voor de vorige week maan dagavond in Partyhome aan de Passage gehouden ledenvergadering van de af deling Waddinxveen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) zijn geproduceerd. Het gaat hier om een ’’toelichting op persberichten”, ’’notulen van ledenvergaderingen” en de ’’rapportage van de commissie” die uitlatingen van Fred de Ruijter heeft moeten onderzoeken. dat er in de voor onze partij zo teleur stellend verlopen verkiezingsperiode onmatig veel tijd en energie in het con flict is gestoken”, aldus het slot van de rapportage van de onderzoekingscom- missie, waaraan Gerard Lambert de conclusie verbond dat de VVD-leden disciplinaire maatregelen zouden moe ten nemen tegen Fred de Ruijter. Dat is dus niet gebeurd, terwijl er ook geen verontschuldigingen zijn uitgesproken. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 8 OKTOBER 1986 KAREL VAN SOEST VVD WADDINXVEEN - De Stichting Wijkwerk De Zuidplas - actie in Wad dinxveense nieuwste woonwijk - is druk op zoek naar vrijwilligers en werk- groepmedewerkers/sters om diverse geplande wijkactiviteiten/in de reste rende maanden van dit jaar te kunnen laten doorgaan. Vooral ook jongeren van 16 jaar zijn van harte welkom. Op zeer korte ter mijn is een aantal medewerkers nodig voor de vossenjacht op zaterdag 18 ok- tober. Verder zoekt men medewerkers voor de volgende activiteiten: lampions ma ken voor de St. Maartenviering (5 no vember), St. Maartensviering (11 no vember), St. Nicolaasfeest (29 novem ber), kaartavond (12 december), kerst stukjes maken (15 december) en bingo- avond (19 december). ”Het al dan niet door kunnen gaan van bovenstaande activiteiten hangt mede af of wij voldoende medewerkers kun nen krijgen. Dus iedereen vanaf 16 jaar, die wil meewerken, organiseren en meedenken; pak de telefoon en geef u op. U bent van harte welkom ook al woont u niet in onze wijk. Laat het wijk werk niet vallen, maar steun ons, want met uw hulp houden wij samen de wijk levendig”, aldus stichtingsvoorzitter Joop Waalboer (tel. 19985). persberichten” geschreven, hebben gewekt bij zowel het bestuur als de leden. Tegenover de leden heeft voorzitter Leeflang zijn aan ook spont aan gegeven verzekering dat het gesch revene ”van het begin tot het einde” overeenkomstig de waarheid was inge trokken en heeft hij gemeend de libera len iets anders op de mouw te moeten spelden. Zo heeft hij bijvoorbeeld zijn goedkeu ring gehecht aan de volgende twee zin nen: op ontoelaatbare wijze onze wethouder tot doelwit van alle agressie gemaakt door op onjuiste wijze een aantal zaken aan menging van feiten en verdachtmakin- ZATERDAG bent u Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. aard i ge Tot z i en s zij enige weken daarvoor hadden ge had, was deze mogelijk aan de orde ge weest. Daarbij had mevrouw Rietveld opgemerkt dat naar haar mening de heer Van Soest vóór moest gaan, indien hij alsnog beschikbaar zou zijn voor het wethouderschap”. ’’Terwijl van een persoonlijk gesprek met mevrouw Rietveld niets was geko men, beging de heer Van Soest de on voorzichtigheid om zijn beschikbaar heid als wethouder te vermelden tijdens een informele avond van bestuur en fractieleden. Een aantal bestuursleden ontving deze informatie met tevreden heid. Het was de heer G. Lambert, voorzitter van de kandidaatstelling- scommissie, die de heer Van Soest wees op het formeel onjuist handelen door hierover niet met mevrouw Rietveld ge sproken te hebben. Daarop gaf de heer Van Soest de inhoud weer van het ge sprek in Den Haag wat ten onrechte vertaald werd als een terugtrekken van mevrouw Rietveld. Deze interpretatie was niet juist en heeft tot misverstanden aanleiding gegeven”. WADDINXVEEN - De jaarlijkse col lecte van de Nierstichting Nederland heeft in Waddinxveen dit jaar 10.527,70 opgebracht. Een behoorlijk bedrag, maar minder dan in 1985, ter wijl Waddinxveen toch gegroeid is. ’’Iedereen die meegeholpen heeft dit bedrag bij elkaar te brengen wil ik hartelijk bedanken voor hun gift. Ook de collectanten die weer een aantal avonden belangeloos op pad moesten, hartelijk dank”, aldus plaatselijk voor zitter G. Siemons. Wie de collecte is misgelopen en toch een bijdrage kwijt wil: giro 388000 t.n.v. Nierstichting Nederland. Wie meer informatie wil of lid wil worden: Nierstichting Nederland, postbus 202, 1400 DA Bussum. los van staande politiek functioneren van de WD-onderwijswethouder, die nu bijna een half jaar lang deel uitmaakt van het college van Burgemeester en Wethouders. Op die plaats zal hij - mid dels zijn politieke daden - het niveau van zijn partij weer moeten kunnen op krikken. Op verzoek van de leden - er zijn er ove rigens die reeds bedankt hebben - heeft het vernieuwde afdelingsbestuur Karei van Soest schriftelijk laten weten dat hij het volledig vertrouwen geniet van de leden en het bestuur ten aanzien van zijn ’’functioneren ais wethouder”. In de brief, ondertekend door voorzitter Jacques Leeflang, wordt de fractie niet genoemd. Met deze brief op zak kan Karei van Soest gaan proberen zijn ge deukte imago wat weg te werken. In de bewogen ledenvergadering van de VVD, waar oud-wethouder Lous Oos- terbroek-Waagmeester nadrukkelijk aanwezig was, is zeer pittig gediscussie erd. Dramatisch en ongecontroleerd was daar vooral ook bezig de pas weer lid van de VVD geworden schrijvende huisvrouw Lotte Hartman, die het mis sen van veel nieuws in haar krant (Rijn en Gouwe) maskeerde door aanvallen op het Weekblad voor Waddinxveen en onze hoofdredacteur. Eind vorig jaar kwam haar zoon Maarten Hartman nog in opspraak door naar aanleiding van een VVD-vergadering een gekleurd lo slippig relaas op te laten tekenen in de Goudsche Courant. STICHTING PEUTERSPEELZALEN Plaatsing mogelijk op één van de vier peuterspeelzalen. Tw^e- of drie ochtenden. Opgave: mevrouw I. Kraan, tel. 13422. Voeg hierbij het gegeven dat1 binnen korte tijd de vijf VVD-bestuursleden mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert (voorzitter), Gerard Lambert, Teun Ververs, Joop van Vuurde (penning meester) en Wim Zurburg teleurge steld, kwaad en voortijdig de pijp aan Maarten hebben gegeven en het zal dui delijk zijn dat er nog steeds sprake is van zeer ernstige moeilijkheden binnen de plaatselijke WD. Hoewel de opgestapte bestuursleden al lerlei verschillende redenen daarvoor zeggen te hebben vonden ze elkaar ech ter in hun kritiek op het gedrag van Ka rei van Soest om wethouder te kunnen worden. De laatste vier vertrokken WD-ers, wiens plaatsen vorige week in een kleiner afdelingsbestuur zijn inge nomen door H.D. Vink (penningmees ter) en mr. T. van der Torren, hebben dan ook unaniem negatief geoordeeld over de kandidaatstelling van Karei van Soest voor de in maart 1987 te houden verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Na een paar rommelig verlopen stem mingen stemde tenslotte een meerder heid van de aanwezige 40 leden in met deze kandidatuur, waarover eerder ook binnen het bestuur de meningen scherp verschilden. tot grote teleurstelling van het bestuur en de kandidaatstellingscommissie mr. Adriana Rietveld van de derde naar de vijfde (onverkiesbare) plaats laten zak ken en Maria Wientjens-van der Velden evenveel plaatsen laten stijgen. Omdat de VVD een zetel had verloren gaf dit een zekere druk op de onderhan- delingen met PvdA en CDA, zo wordt in de toelichting gesteld. "De aanwezig heid bij de onderhandelingen van de PCW met een nieuwe lijsttrekker, de heer G. Ringelenstein. deed daar nog een schepje bovenop. Door vasthou dend en constructief te onderhandelen is een resultaat bereikt dat naast positie ve zaken ook een aantal concessies in zich draagt”. Over het vertrek van de in totaal vijf be stuursleden wordt nog gezegd dat niet het politiek functioneren van Karei van Soest voor iedereen een reden vormde om op te stappen. Dat klopt. Niet het politiek functioneren was aan de orde, maar de houding en het gedrag van de wethouder geworden liberaal deed de betrokkenen op hem afknappen en wel zodanig dat men voor zijn kandidatuur voor het eventuele krachtig een stokje wilde steken. Uit talrijke gesprekken is dit ons gebleken. Daarnaast speelden andere persoonlij ke en zakelij ke overwegingen een al dan niet belangrijke rol. Dit blijkt uit de informatie die is opge nomen in een maandagavond door de VVD verspreid persbericht. Op de le denvergadering moesten de aanwezigen namelijk nog hun goed- of afkeuring uitspreken over deze kandidaatstelling, die door het afdelingsbestuur als pro forma aan de statencentrale van de par tij was doorgegeven. Het zal duidelijk zijn dat de onthullende en op feiten gebaseerde publikaties in het Weekblad voor Waddinxveen voor veel stof tot spreken en kritiek aanlei ding gaven. Afgesproken werd echter niet meer om te kijken naar het verle den, die de VVD door interne menings verschillen en het opstappen van in to taal vijf bestuursleden in een crisissitu atie hebben gebracht, maar om vooruit te zien. Dat werd als de enige weg ge zien om uit de problemen te geraken. De houding en het gedrag van Karei van Soest in het afgelopen jaar zijn daarom verder onbesproken gelaten, terwijl nu alle aandacht wordt gericht op het daar De in het Weekblad voor Waddinxveen verschenen artikelen over de perikelen binnen de WD zouden, zo wordt in de aan de leden uitgereikte ’’toelichting op commissie die het overigens niet van -1-1- verbazing overmatige politieke tact vindt getuigen dat in de kandidaatstellingscommissie steeds dezelfde mensen zitten. De commissie spreekt, mede gezien het nogal persoonlijk karakter van het on derhavige conflict, de hoop uit, dat par tijen door middel van een onderlinge di aloog deze zaak alsnog bevredigd kun nen regelen, waarbij Fred de Ruijter het ongepaste van zijn uitlatingen en Gerard Lambert zijn dubbelfuncties en de zeer lange staat van dienst van Fred ”In de recente persartikelen wordt de Ruijter goed in het oog moeten hou- 1 1 den. ”Tot slot is de commissie van oordeel dat partijen bij het uitvechten van het elkaar te koppelen en door een ver- onderhavige conflict het partijbelang Intussen blijkt dat het tevergeefs een den. Die hadden immers vorig najaar voorkeursjctie gevoerd hebbende kan- didaat-raadslid Fred de Ruijter is ”afge- droogd” door een uit en door de VVD- leden ingestelde onderzoekscommissie. De commissie, bestaande uit Th. v.d. Velde, W. Druyff en T. van der Torren, concludeerde namelijk dat de oud-frac- tievoorzitter laakbaar had gehandeld door in de krant Gerard Lambert als voorzitter van de kandidaatstelling scommissie manipulatie te verwijten. Fred de Ruijter stond namelijk op de VVD-kandidatenlijst op de (onverkies bare) zevende plaats. ->* De onderzoekscommissie hoorde de be trokkene (Fred de Ruijter), de kandi daatstellingscommissie (Gerard Lam bert, Joop van Vuurde en Adrie Ou- dijk) en het afdelingsbestuur (Gijs Krai- jesteijn en Jan Speetjens), Geoordeeld werd dat het beschuldigen van individu ele leden van de VVD via de plaatselij ke pers een laakbare gang van zaken is en bij de VVD niet thuis hoort en dat voor manipuleren, waaronder moet wor den verstaan het op niet geheel nette wijze beïnvloeden of in een bepaalde richting dwingen, door Gerard Lambert ten aanzien van de kandidaatstelling statenlidmaatschap van Fred de Ruijter in directe zin bij de :,J- iaatste kandidaatstelling geen overtui gende bewijzen zijn aangevoerd. De onderzoekscommissie vond het wel zeer verstrekkend dat Fred de Ruijter zonder enig signaal zowel in 1982 (na 8 jaar raadslid en 4 jaar fractievoorzitter te zijn geweest) als in 1986 op een on verkiesbare plaats is gezet. Maar onvre de over de gang van zaken in die jaren betekent niet dat hij op terechte wijze aan de weg is gaan timmeren, aldus de 11 oktober van 13.30 - 17.00 uur. welkom in onze Salon de Beauté. Onze schoonheidsspecialistes staan dan voor u klaar om u, onder het genot van een drank je, van informatie te voorzien. Een van de mogelijkheden die wij u hebben is een make-up behandeling. Tijdens ons open huis kunt u een demonstratie meemaken of ondergaan en informatie krijgen over onze make-up kursus. WADDINXVEEN - VVD-lijstaanvoerder en wethouder Karei van Soest is onvoorzichtig geweest en heeft onjuist gehandeld. Kandidaatraadslid en oud-fractievoorzitter Fred de Ruijter, die een voorkeursactie heeft ge voerd, is laakbaar bezig geweest. Oud-partij-voorzitter Gerard Lambert, ten onrechte in eigen kring beschuldigd van manipulatie, is verbolgen over het achterwege blijven van disciplinaire maatregelen tegen Fred de Ruijter. De VVD-leden hebben nu voor het eerst iets te horen gekregen wat Karei van Soest overhoop heeft gehaald om alsnog wethouder te kunnen worden. Daar was duwwerk van zijn kant voor nodig omdat immers toenmalig voorzit ter mr. Adriana Rietveld zich als wet- houderskandidaat beschikbaar had ge steld. Gebleken was namelijk dat er geen ander beschikbaar was om de dit voorjaar vertrokken onderwijswethou der Lous Oosterbroek-Waagmeester op te volgen. Wat er vervolgens gebeurde toen bleek dat Karei van Soest - door het opzeggen van zijn baan als provinciaal ambte naar, een baan die overigens blijft be staan na zijn politieke avontuur - alsnog de eerste wethouderskandidaat van de VVD kon worden wordt in verhullende bewoordingen (afkomstig van Karei van Soest) geschetst in de ’’toelichting op persberichten” van voorzitter Jac ques Leeflang. Daarin valt niettemin te lezen over onvoorzichtigheid, formeel onjuist handelen, niet juiste interpreta tie en misverstanden. Aan de orde is echter gedraai en leugens. Leest u maar: ’’Voordat de commissie de kandidaten bekend had gemaakt, kreeg de heer Van Soest nieuwe informatie over de mogelijkheden om wethouder te wor den van de Dienst Personeelszaken van zijn werkgever: de Provincie. Dit deed hem besluiten alsnog aan te kondigen beschikbaar te zijn. Om hierover met mevrouw Rietveld te spreken, heeft hij haar bezocht in het ziekenhuis”. ’’Door ander aanwezig bezoek was een gesprek erover niet mogelijk. Wel heeft de heer Van Soest haar aangekondigd haar binnenkort persoonlijk te willen spreken, waarop zij liet weten te ver moeden waarover dat zou gaan. Im mers. in een gesprek in Den Haag, dat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 5