Zuidhollands Verzetsmuseum officieel open Mendelssohn Trio biedt Mozart-program Rabobank O Slootwater vervuild een echte vakbeurs Nederland investeert flink in kantoor- informatie-en communicatietechniek Efficiency beurs blijft o efficiency beurs 86 ut* Loze bom melding in gemeentehuis In raadzaal gemeentehuis Boete voor dronken man (24) op fiets De Gouwe Dis in boek De beste recepten Feestavond FNV-bonden in Het Trefpunt Volwassenen catechese Waddinxveen vrijgemeente? In een groep of ensemble op muziekschool 5« Voor sparen geldt: Jong geleerd is oud gedaan ■i r 11 j Violiste Eenjarige? Thema’s I - 6i|m15 oktober 86 l Nederland investeert flink in kantoor-, informatie- en communicatietechniek zaterdag en zondag gesloten AMSTERDAM Ffli .V1 h bad WOENSDAG 8 OKTOBER 1986 Het Mendelssohn Trio en violiste Marieke Blankestijn. (Foto’s: Neder- De Rabobankadviseur Beurs-impressie: volop belangstelling voor de laatste snufjes op automatise- ringsgebied. investering 4 WADDINXVEEN - Bij het bouwter rein voor de nieuwe rioolwaterzuiver ingsinstallatie langs de Henegouwerweg heeft het hoogheemraadschap van Rij n- land watermonsters genomen. Het hier dit najaar aangebrachte zand, dat nu ligt in te klinken, zou een nadelig effect hebben op de kwaliteit van het Een publikatie van de Rabobanken in Boskoop en Waddinxveen. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 17 oktober houdt de afdeling Waddinx veen van de Bouw- en Houtbond en de Voedingsbond FNV een feestavond, die in Het Trefpunt zal worden gehou den en om acht uur begint. lands Impressariaat) Marieke Blankesteijn, geboren in 1963 in Den Haag, kreeg haar eerste vioolles sen van John Poth. Vanaf 1977 was zij leerlinge van Herman Krebbers aan het Sweelinck Conservatorium te Amster dam. Thans studeert zij bij de Hongaar se violist en pedagoog Sandor Vegh aan het Mozarteum in Salzburg. Zowel in 1974 als in 1976 won zij de eerste prijs van het Edith Stein Concours, waarna GEEF EENS EEN BOEKENBON Dat geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Tel. 01828-12620 WADDINXVEEN - Het Mendelssohn Trio met Marieke Blankestein op viool opent volgende week donderdagavond om half negen een nieuwe serie kamermuziekconcerten in de raadzaal van het Waddinxveense ge meentehuis. Op het programma staan alleen werken van Wolfgang Ama deus Mozart. De toegangsprijs bedraagt 10,-. (CJP’ers en 65-plussers 7,50). 1 T WADDINXVEEN - De werkgroep Volwassenen-catechese van de rooms katholieke St. Victorparochie houdt dit najaar drie thema-avonden over het on derwerp ’’Onze Vader”. Het ’’Onze Vader” zal in twee gedeel ten worden behandeld op woendag- avond 22 en 29 oktober. De inleider is pastoor C.J. van der Voort. Op de der de avond - woensdag 5 november - is men zelf actief bezig met behulp van een foto-serie, die betrekking heeft op het "Onze Vader”. De aanvang is telkens om 20.00 uur. Het einde is uiterlijk om 22.30 uur in de hal van de Ontmoetingskerk. De kosten voor deze drie avonden samen bedra gen 5,- per persoon en 7,50 per echt- paar. WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Een 24-jarige Waddinxveense student heeft van de Rotterdamse politierechter een boete van 200,- gekregen omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. Hij was door de rijkspolitie op de Juli ana van Stolberglaan aangehouden. En dat terwijl hij omdat hij zou gaan drin ken de auto voor de fiets had verwis seld. De Waddinxvener had de vroege och tend van de 22e september van het vorig jaar een beetje blauw gekeken, toen de politie hem aanhield. Zeker toen hij na de blaastest mee moest naar het politie bureau. En later ook nog naar de dokter om een bloedproef af te nemen. Daaruit bleek, dat hij op de fiets in de Juliana van Stolberglaan, die nacht 1.75 promille alcohol in zijn bloed meetorste op de fiets. Ondanks de grote belangstelling bij particulieren voor automatisering, blijft de tweejaarlijkse „Efficiency Beurs" toch vooral op het bedrijfsle ven gericht. Dit jaar vindt de beurs plaats van maandag 6 tot en met woensdag 15 oktober. Op een totale oppervlakte van 64.000 m2, verdeeld over het Europa- en Hollandcomplex van de Amsterdamse RAI-tentoonstellingshallen, biedt de Efficiency Beurs een breder aanbod aan kantoormachines dan ooit. Voorts wordt het hele scala aan auto- matiseringsmogelijkheden getoond. Nieuw is het software-paviljoen. pet.; steeg van 2,2 naar 2,6 miljard, in- komen. De invoering van kantoor-, informatie- en communicatietechniek maakt in Nederland een gunstige ontwikkeling door. Dit blijkt uit een aantal voor Naast de permanente expositie zullen regelmatig thema-exposities worden ge houden waarbij naast teksten, foto’s en voorwerpen ook ruimte is voor film en geluid. De eerste thema-expostie is geti teld ’Het dagelijks leven tijdens de be zetting in het Hart van Holland’, waar voor Benthuizen model staat. Deze ten toonstelling is ingericht door de leden van de Historische Kring uit Benthui zen. In het museum is een verkooppunt van boekhandel Helikon gevestigd waar li teratuur over de Tweede Wereldoorlog en het fascisme (ook tweedehands) te koop is. Het museum beschikt niet al leen over een gezellige koffiekamer die ook voor niet-museumbezoekers open staat, maar ook over een tuin die door kenners als een van de fraaiste stadstui nen van Gouda wordt bestempeld. In deze tuin wordt in het voorjaar een per- omringende slootwater. En daar heb ben de koeien en schapen last van. Een kalf zou aan het verontreinigde water al zijn overleden. Er wordt nu gestudeerd op te nemen maatregelen, zoals het opvangen van drainwater en het verhogen van het zuurstofgehalte van het sloowater. Met de opening wordt een periode van ruim anderhalf jaar afgesloten waarin het stichtingsbestuur onder voorzitter schap van Hekon Pasman heeft geijverd voor het tot stand komen van dit mu seum, hierbij gesteund door talloze vrij willigers en bruikleengevers. De tot standkoming van dit projekt heeft ruim 700.000,- gekost. Dit bedrag is bijeen- gebrqacht door eenmalige bijdragen van de provincie Zuid-Holland, 96 Zuidhollandse gemeentes, diverse sponsors en fondsen en meer dan 1000 particuliere donateurs. Het museum moet een funktie vervul len zowel voor degenen die de periode ’40-’45 hebben meegemaakt en door leefd als voor de jongeren die met het heden worden geconfronteerd. Het le ven in de oorlogsperiode tijdens de fas cistische overheersing en het verzet van de inwoners daartegen vormt het sa menhangend verhaal dat het museum toont. Het doel is aanknopingspunten te bieden voor een beter begrip van ver gelijkbare gebeurtenissen in de moder ne tijd. manente beeldenexpositie geopend van replica’s van Zuidhollandse verzetsmo- numenten. z De openingstijden van het museum zijn dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag’s van 12.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs is 2,- per persoon en 1,50 voor houders van een CJP. be jaardenpas, jongeren tot 16 jaar en groepen van 10 of meer personen. Hou ders van een museumjaarkaart hebben gratis toegang. Ook voor de jaarlijkse exploitatie blijft de stichting hopen op vele donateurs. Naast de bijdragen van gemeenten en provincie blijft er behoefte aan indivi duele steun. Vanaf een minimumbe drag van 25,- per jaar (giro 4507 t.n.v. Stichting Zuidhollands Verzetsmuseum Gouda) hebben donateurs gratis toe gang tot het museum en leveren zij een bewuste bijdrage aan een geschiedsch rijving over een periode die zich nooit meer mag herhalen. Het Mendelssohn Trio met Alwin Bar, Lex Korff de Gidts en Elias Arizcuren werd door de laatste in 1969 opgericht. Het heeft een breed repertoire met zo wel moderne, als klassieke en romanti sche composities. Verschillende voor aanstaande hedendaagse componisten hebben werken aan het trio opgedra gen. Niet alleen in Nederland heeft het en semble successen geboekt, ook in de be langrijkste muziekcentra door geheel Europa, van Parijs en Brussel tot Lon den en Genève, heeft het het publiek tot groot enthousiasme gebracht. Daar naast heeft het Trio verschillende con certreizen naar het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika gemaakt. Het recital in Carnegie Hall in New York kreeg de meest positieve recensie in New York Times. Het ensemble heeft ook een groot aan tal grammofoonplaten gemaakt. De vi- olist bespeelt een Gian Battista uit 1690, de cellist een instrument van^rancesco Ruggieri uit 1687. Alwin Bar (piano) studeerde bij o.a. Géza Anda, Andor Foldes, Eduardo del Pueyo en Wlado Perlemuter. In 1975 won hij de eerste prijs op het Schönberg-concours. Hij trad op als so list o.a. onder Bernard Haitink, Edo de Waard en Willem van Otterloo. Alwin Bar heeft verscheidene grammofoon platen op zijn naam staan. Hij is tevens hoofdleraar aan het conservatorium te Utrecht. Lex Korff de Gidts (viool) studeerde bij Peter Ashley en behaalde zijn solo-di- ploma bij Davina van Wely in Amster dam. Hij specialiseerde zich in de ka mermuziek bij Jeannelotte Hertzberger en Rostislav Dubinsky, primarus van het Borodin Kwartet. Van 1973 tot 1978 was hij primarus van het Miranda Kwar tet. Hij is hoofdleraar aan het conserva torium te Utrecht. Elias Arizcuren (cello) oprichter van het Mendelssohn Trio, studeerde bij zijn vader in Spanje, bij Marcel Cervera j in Zwitserland en behaalde zijn solodi- I ploma bij Gaspar Cassadó in Keulen. Verder studeerde hij bij André Navar ra, Sandor Vègh en Paul Baumgartner. Hij is hoofdleraar aan de conservatoria te Utrecht en Amsterdam en maakte een film-methode over de cellotech- niek. zij op 13-jarige leeftijd optrad als soliste met het Residentie Orkest. In 1981 won zij de tweede prijs van het Nationaal Oscar Back Concours. In ja nuari 1985 won zij de eerste prijs op het internationale Mozart Concours in Salz burg. Marieke Blankesteijn treedt veel vuldig op met ensembles en als duo met de pianist Bernd Brackman. Als soliste is zij ondermeer opgetreden met het Residentie Orkest, het Noordhollands Philharmonisch Orkest, het Overijssels Philharmonisch Orkest en het Utrechts Symfonie Orkest. Marieke Blankestijn is concertmeester van het Chamber Orchestra of Europe, waarmee zij ook solistisch optreedt. In het komend najaar zal zij met dit orkest onder leiding van Claudio Abbado een plaatopname maken voor DGG van Haydns Sinfonia Concertante. Zij is door Claudio Abbado persoonlijk uit verkoren ais zijn keuze voor deelname aan het promotieprogramma voor jon ge veelbelovende musici van de Interna tional Music Foundation in Chicago, hetgeen onmiddellijk resulteerde in een uitnodiging voor een recital in Chicago in januari 1987 en voor optredens in het zomerfestival 1987 aldaar. Dat het niet plezierig is om volwassenen van dienst te zijn bij het zo goed mogelijk afhandelen van hun financiële zaken, zult u mij niet horen zeggen. Maar ik moet bekennen dat jeugdige bankcliënten bij mij altijd wat extra enthousiasme oproepen. Het is nu eenmaal leuk om te zien hoe kinderen met een mengeling van trots en spanning aan de balie hun spaarpot legen om dat geld op een spaarrekening te laten zetten. Zo komen ze al jong op speelse wijze in aanraking met het belang van spa ren. Een belang dat best eens mag worden benadrukt op een moment dat de spaarweek (dit jaar van 13 tot en met 17 oktober) aanstaande is. Bij de bank sparen is een manier om je geld veilig te bewaren en het levert rente op. Je hebt wat achter de hand als je voor onverwachte uitgaven wordt geplaatst. Door regelmatig (bijvoorbeeld automatisch) te sparen, breng je een grote aankoop dichterbijBovendien vinden veel mensen het een plezierig gevoel dat ze een bedrag dat op een spaarrekening is gezet, niet zo gemakkelijk zul len uitgeven. Het spreekwoord ’jong geleerd is oud gedaan' geldt zeker voor sparen. Kin deren leren het nut van sparen en het omgaan met geld het beste als ze er in de praktijk mee omgaan. Die mogelijkheid krijgen ze door het openen van een Tienerrekening. Dat is in de eerste plaats een spaarrekening, maar het is ook mogelijk om er bijvoorbeeld de clubcontributie of het abonnement voor een jeugdblad mee te betalenOuders kunnen het kind machtigen om zelfstandig over hun rekening te beschikken. Een Tienerrekening kan geopend worden door de jeugd van 10 tot en met 14 jaar en kan maximaal doorlopen tot de betrokkene 18 wordt. Op de 15e verjaardag ontvangt de rekeninghouder van de bank een aardig cadeautje, namelijk een premie van 5% met een maximum van 25,- per deelgeno men spaar jaar. Er zijn meer spaarvormen die zich specifiek richten op jeugd en jongeren. Zo is er het Kinderspaarplan dat met name bestemd is voor ouders en groot ouders die hun (klein)kinderen een leuk bedrag willen meegeven als ze zelf standig worden. Tieners kunnen lucratief sparen op een Zilvervlootrekening. Om het sparen te stimuleren geeft de overheid onder bepaalde voorwaarden een premie van maar liefst 10%. Samen met de rente van de bank kan het eindbedrag dus aardig oplopen. Op de Zilvervlootrekening mag jaarlijks maximaal 480,- worden gestortmeer sparen is uiteraard mogelij k via andere spaar vormen. Naast de specifieke jeugdspaarvormen kent de bank een pakket aan andere spaarmogelijkheden. De keuze van de juiste spaarvorm wordt met name bepaald door de mate waarin men over het tegoed wil beschikken. Geld dat men ieder moment weer nodig kan hebben moet niet voor langere tijd worden ’vastgezet’. Kortom: het spaardoel is bepalend voor de spaarvorm. De hoogte van de rente houdt direct verband met de gewenste beschikbaar heid van het geld. Over het algemeen kan de bank minder doen met geld dat u direct kunt opvragen en dat komt tot uitdrukking in het rentepercentage. Wie de komende spaarweek naar de bank komt om de spaarvorm te kiezen die het best bij de persoonlijke omstandigheden past, mag naast een goed advies en gunstige voorwaarden ook nog een aardige attentie verwachten. WADDINXVEEN/GOUDA - Zuidhollands commissaris der Koningin mr. S. Patijn verricht komende zaterdagmiddag de officiële opening van het Zuidhollands Verzetsmuseum aan de Turfmarkt in Gouda. Vanaf zondag 12 oktober is dit museum van de Stichting Zuidhollands Verzet smuseum voor het publiek toegankelijk. Bij de opening zijn ook betrok ken Gouda’s burgemeester drs. K.F. Broekens, stichtingsvoorzitter H. Pasman en de uit het verzet bekende Peter Noord (P. Hordijk). WADDINXVEEN - Gisteren was er weer sprake van een loze bommelding in Waddinxveen. Ditmaal moest tegen het middaguur het gemeentehuis geheel worden ontruimd en werd het Raad huisplein door de rijkspolitie verkeers vrij gemaakt. Tegen half één werd, na een wachten, een onderzoek ingesteld, maar politie, brandweer en ambtenaren konden niets verdachts ontdekken. De bommelding kwam via een anoniem telefoontje op het gemeentehuis bin nen. Dit gebeurde op dezelfde manier als twee weken geleden bij Glasbeek Autoschade BV aan de Noordkade. Besloten werd het gemeentehuis direct te ontruimen en voor het publiek te slui ten. De ambtenaren gingen tijdelijk naar huis of trokken nabijgelegen hore cabedrijven in om te wachten op de din gen die niet zouden komen. Het college van B. en W. onderbrak zijn wekelijkse vergadering. Direct na de middag was alles weer voorbij. In het gemeentehuis was loco-burge- meester Paul van Schie (CDA) eerst verantwoordelijk, .want burgemeester Kees van der Linden is op studiereis in Moskou. Gemeentebode Jan Meijer had het ver laten gemeentehuis afgesloten, terwijl buiten de wacht hielden gemeentesecre taris Jan Meuleman, brandweercom mandant Piet Baan en vier rijkspolitie mannen. Een politiebusje sloot het Raadhuis plein af. Voorbijgangers konden hun weg zonder problemen vervolgen. WADDINXVEEN - Wie een poosje in een groep of een ensem ble wil spelen kan goed terecht bij de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen aan de Zuidkade. Daar kan van alles: - popgroep: een deskundige leider zoekt enthousiaste zanger(es), en instrumentalisten om met elkaar een goede popgroep te worden. El ke week een uurzelf spelen. Vooral beginnende popmuzikanten zijn van harte welkom. - jazz-combo: lekkere swingende jazz. Pianisten, bassisten, drum mers, gitaristen, blazers, kom maar op. Een poosje proberen? Dat kan. Geef je op voor bijvoorbeeld 3 maanden, het kost dan slechts 40,-. - allerlei ensembles: lichte mu ziek, klassieke muziek, elk niveau, elk instrument. Een poos niet ge speeld, 3 maanden proberen voor 40,-. Verder is er nog een hele goede big band, een geweldig enthousiast ac- cordeon-orkest en een cursus koor- scholing. Hier krijgen vooral de kleinere soft- gelegenheid zich te presenteren, ware-bureaus en systeemhuizen de zonder dat deze groep vaak gespe cialiseerde bedrijven verloren gaat in de massa. Het software-paviljoen bevindt zich in de lounges rond de Grote Zaal in het RAI Congrescen trum. Zo'n 50 producenten tonen hier hun (soft)ware(n). Voorts omvat het expositiepro- gramma: kantoormachines, waar onder administratie-, registratie- re- produktie-, micrografie-, post- en tekstverwerkings-apparatuur, en dergelijke. Daarnaast is er volop aandacht voor kantoor- en bedrijfs inrichting, kantoorgebruiks- en ver- bruiksgoederen. Informatie- en communicatietechniek, zowel appa ratuur als programmatuur, ontbre ken evenmin. Het aantal deelnemers bedraagt 450. WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense restaurant De Gouwe Dis is één van de honderd vooraan staande restaurants in Nederland dat wordt genoemd in het boek ”De beste recepten”, gepresen teerd door Sandy Lesberg in sa menwerking met The Master Chefs Institute en met een voorwoord van De Telegraaf-journalist Stan Huy gens. In het door In den Toren in Baarn uitgegeven boek met 160 pagina’s beschrijft men van De Gouwe Dis het voorgerecht Le foie gras de ca nard chaud en salade, het voorge recht Les petits choux farcis de bar- bue au cavair en het hoofdgerecht Le filet d'agneau aux trois herbes. Van het hoofdgerecht staat in het smakelijke boek een prachtige kleurenfoto afgedrukt van chef kok Anton Eckhardt. De recepten worden vergezeld van gastheer Maarten M. van Velzen, die vol gens het boek wordt geassisteerd door Barbara Boreel (inmiddels naar Heineken), Marga Engels en Arie Hendriks. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Waddinxveen is één van de gemeenten in tien proefgebieden in ons land waar vier jaar geëxperimenteerd zou moeten gaan worden als ’’vrijgemeente”. In dit Gouwedorp wordt overigens als sinds enkele jaren geëxperimenteerd met de centralisatie van het welzijnsbeleid. Het nieuwe vrijgemeente-idee. naar Zweeds en Deens voorbeeld, heeft de Stuurgroep Ontwikkelingsprojecten waarin de proefgebieden samenwer ken, gelanceerd in Den Haag. Het zou de dienstverlening aan de bur ger ten goede komen en kunnen bijdra gen in de bezuiniging op ambtelijke kos ten op terreinen als bijstand, gezond heidszorg, onderwijs, milieu, werkgele genheid en sociaal-cultureel werk. Vrijgemeenten zouden voor een experi- menteerperiode van vier jaar moeten worden vrijgesteld van de regelgeving van rijkswege die zij als overbodig erva ren. De gemeenten willen de regels kunnen afstemmen op hun eigen plaat selijke omstandigheden. De informatie- uitwisseling tussen rijk- en gemeenten zou veel eenvoudiger moeten worden. Volgens voorzitter drs. L. van Leeu wen, die burgemeester is van Capelle aan den IJssel, zou de overheid honderd miljoen gulden kunnen besparen op ambtelijk werk door het afschaffen van landelijke circulaires, toezicht vanuit Den Haag en verplichte rapportage door de gemeenten. Nederland telt ongeveer 140 gemeenten die op gebieden als onderwijs, gezond heidszorg of welzijnswerk de status van proefgemeenten hebben. Efficiency Beurs '86 is geopend van maandag 6 oktober tot en met woensdag 15 oktober aanstaande, dagelijks van 9.30 uur tot 17 uur. Op maandag 13 en dinsdag 14 ok- Ruim 400 standhouders tonen op de tober van 9.30 tot 19.30 uur. Zater- Efficiency Beurs het complete scala dag 11 en zondag 12 oktober is de automatise- beurs gesloten. De toegangsprijs belangrijke onderzoeken. Zo leidt het onderzoek van het Centrum bedraagt 17,50 per persoon. Informatiebeleid tot de verrassende conclusie dat Nederland, anders dan i steeds werd aangenomen, volstrekt niet achterloopt bij andere Europese landen voor wat betreft investeringen in kantoor-, informatie- en commu nicatietechniek. aan kantoormachines en ringsmogelijkheden. Volgens dit onderzoek bedroeg de huis bestedingen van 4 naar 4,6 mil- gemiddelde investering per jard gulden en de overige uitgaven, werkende in ons land 224,50 tegen waaronder bijvoorbeeld toebehoren 220,67 in Frankrijk, 212,20 in en communicatie vallen, van 800 West-Duitsland, 192,34 in Groot— miljoen naar 1,3 miljard. Brittannië en 120,59 in Italië. Ver- Andere produktgroepen binnen de geleken met andere Europese lan- branche doen het eveneens goed, den doet Nederland het dus prima. Enkele voorbeelden: Het aantal in Bestedingen in informatietechniek, gebruik zijnde copiers steeg in twee inclusief in-huis bestedingen, nemen jaar van 160.000 naar 210.000 stuks, volgens een door het Bureau voor Het aantal offset-machines steeg in Systeem Ontwikkeling gestimuleerd dezelfde periode met 40 pet. naar onderzoek in Nederland jaarlijks met 13.800. De investeringen in rnicro- zo'n 20 pet. toe en bedroegen in grafie namen in twee jaar toe van 1985 al een kleine 15 miljard gulden. 80 miljoen naar zo'n 100 miljoen in Hard-ware leveranties stegen tussen 1985. Opvallend hierbij is dat kan- 1984 en 1985 van 4,8 miljard gulden toor-, informatie- en communicatie- tot 6,4 miljard, een stijging met bijna techniek geleidelijk het kantoor van 43 pet.; computerdienstverlening het midden- en kleinbedrijf binnen- een gezellig samenzijn met het trio New c Op deze avond zal J. van Helden wor den gehuldigd wegens 25 jaar lidmaat schap en Th. Bunnik, W. Hoogerdijk, R. Jenner, G. Verwoerd en C. de Vlieg wegens 40 jaar lidmaatschap. De feestavond bestaat verder uit de op voering van het blijspel De onbetaalba re loodgieter door de Reeuwijkse to neelvereniging VIOS. Na afloop is er een oezellio samenzijn met het trio N Ways uit Bodegraven en de zangeres Teuni Verlaan. ".V?"

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 7