van 28 huizen Burgemeester start bouw In Zuidplas 1.263 huizen Uitbreiding van EüJen Haëzerschool Voetpad op Ringdijk krijgt asfalt ELKRANT Bedding-Cottage Er staan er al 820 Bloemschikken op NCVB-avond OPEN HUIS ALPHAZET UW PLAATSELIJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL Kleuterschool Prinses Margrietstraat verhuist Twintig mille voor onderzoek Mensen in het nieuws Schrijfster Els de Groen Driedaags debat over begroting KA WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Stokbrood/ grondwater in bibliotheek Verkoop expositie Welfare Nieuwsblad Onafhankelijk elke werkdag 07.00-19.00 uur Kabelkrant Waddinxveen Uitgeslapen Waddinxveners kunnen vanaf volgende week weer lekker snurken. Ministerie Voetpad EN WONINGSTOF* FERING Herverdeling Begane grond r' ALS WIJ HET apijtservice de Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 CAFÉ DE EENDEKOOI x WEGENS REORGANISATIE X 40-60% KORTING K OP BEHANG B. J. WOUDENBERG, PEULEYÈN 144, TEL. (01828) 15594 C4VL SI1 42e JAARGANG - Nr. 1998 WOENSDAG 15 OKTOBER 1986 I 1 S’ De heer R.L. ANDREOLIE - voor heen als badmeester in het zwembad te Boskoop - is in vaste dienst als badmees ter in het gemeentelijk zwembad aange steld, dit in verband met onder andere het schoolzwemmen door Boskoopse kinderen in het Waddinxveense zwem bad. Aan de heer F. TH. BRENKMAN chef van de afdeling Financiën c.a. zal in'ver band met het gebruikmaken van de Vervroegde Uittredingsregeling met in gang van 1 februari 1987 eervol ontslag worden verleend. Twee nieuwe ondernemers hielden open huis. Nico Bakker (zittend) en Cok Rademaker (staand) van AlphaZet aan de Nesse. (Foto: Sjaak Note- boom). Daar konden ze vrienden, bekenden en relaties begroeten. De twee zegde een vaste baan op om aan de Nesse 8a, be reikbaar via partycentrum De blauwe druif, een nieuw bedrijfje te starten. Een ervaren makelooreorganisatie met vakbekwame mensen. En al jaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met Omdat het college van B. en W. tegen de uitbreiding van de Eben Haëzer- school geen overwegende bezwaren heeft is de Waddinxveense gemeente raad volgende week gevraagd in te stemmen met de vaststelling van een voorbereidingsbesluit. Op die manier kan een versnelde ruimtelijke orde- ningsprocedure in werking treden. Ter afronding van de totale werkzaam heden aan de Ringvaartkade komt het de gemeente gewenst voor een voetpad op de kruinen van de Ringvaartkade tussen de Soubrughlaan en de Alb. Thijmlaan aan te leggen met bescheiden afmetingen en een onderhoudsgeringe constructie. Het voetpad zal een totale lengte krijgen van circa 1800 m. De constructie van de fundering bestaat uit gebroken betonpuin. In een later stadium, wanneer de zetting van het voetpad is bereikt, kan alsnog de open fundering worden afgewerkt met een deklaag van asfalt. De kosten van aan leg van het voetpad met bijkomende werkzaamheden (waaronder de plaat sing van borden en het aanbrengen van oversteekplaatsen worden geraamd op ƒ75.000,-(incl. BTW). Van de voor de fase I en II gevoteerde kredieten resteert nog ruim 11.000,-. Daarnaast zijn in de begroting 1986 de lasten geraamd van de kosten van uit voering van de 3e fase ad. 80.000,-. Bij overbrenging naar de functionele post is derhalve beschikbaar rond 91.000,-. Benodigd is 140.000,- zodat nog een aanvullend krediet te worden verstrekt van 49.000,-. Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter dan uw plaatselijke makelaar. Als u aan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is. Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa De nieuwste modellen keuken;, KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 GERT HUÏZER de echte bakker ZtPdkade 11 - Te< 01828-12354 Winke*ga*en, G'oensvtxxde 8 Tel 01828-12382 Wadd^r/een Statensmset 115 Gouda Td 01820-15132 REEUWIJK Iedere woensdag PRIJSKLAVERJASSEN aanvang 21.00 uur. "HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS PROJEKT Weekblad voor Waddinxveen Het Echte Franse de wtre Vrai Boulanger* UdNVMi J RfJTl MAKELAARSKANTOOR WMR xA 11 L/Al LVo nvm I Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel 01828-12028 WADDINXVEEN - Onder het mofto ”De A is gezet” hebben de nieuwe on dernemers Nico Bakker en Cok Rade maker hun bedrijfje AlphaZet (tekst verwerking en grafisch adviesbureau) gepresenteerd tijdens een open huis. WADDINXVEEN - De Waddinx veense gemeenteraadsleden zullen volgende maand drie dagen gaan praten over de begroting voor 1987 en de toelichting daarop. De vijf raadsfracties zullen dan ook hun al gemene beschouwingen houden over wat dit jaar is bereikt en wat volgend jaar allemaal zou moeten gaan gebeuren. De begrotingsdebatten beginnen maandagavond 20 oktober om half acht, in welke vergadering eerst de maandelijke punten zullen worden afgewerkt. Op dinsdagmiddag 21 oktober om drie uur gaan B. en W. in op alle gemaakte opmerkingen. De hele donderdag 23 oktober is vanaf 9.00 uur uitgetrokken voor het afhandelen van de jaarstukken. tenzijde 1:2 en talud binnenzijde 1:6. Gebleken is dat de kruinhoogte van de kade niet overal voldoet aan de vereiste hoogte. Naast het ophogen van de dijk zal ook de oever van een beschoeiing worden voorzien. Na uitvoering van deze wer ken voldoet dit gedeelte weer aan de ge stelde eisen van de keur. De hieraan verboden kosten worden geraamd op 65.000,- (incl. BTW). EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN - Deze zomer stonden er in de woonwijk Zuidplas 820 huizen, waren er 240 in aanbouw en zal nog dit jaar met de bouw van 203 woningen worden begonnen. Dat zijn in totaal 1.263 huizen, nijna evenveel koopwoningen (626) als huurwoningen (637). WADDINXVEEN - Erisnogen kleine halve ton (ƒ49.000,-) nodigvoor werkzaamheden aan de kade laigs de ringvaart in de Oranjewijk en Von- delwijk, met inbegrip van de amleg van een voetpad. De gemeenteraad gaat dit geld op tafel leggen. WADDINXVEEN - In augustus volgend jaar moet de voormalige her vormde kleuterschool aan de Prinses Margrietstraat ondergebracht zijn in de uit te breiden basisschool Eben Haëzer aan de Jan Dorrekenskade- Oost. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond houdt woensdagavond 22 oktober om kwart over acht haar le denvergadering in ”De Hoeksteen” aan de Esdoornlaan. Deze avond heeft als onderwerp ’’Bloemschikken” en wordt verzorgd door bloemsierkunstenaar Henry Ver- wey. inachtneming van een gezonde explo itatie in lagere dichtheden kan worden gebouwd Voorts wordt thans bezien of nabij de wijk een recreatievoorziening (bos) kan worden gerealiseerd. In Zuidplas wordt er verder aan gedacht om kantoren- bouw langs de Limaweg mogelijk te ma ken, terwijl er een globale structuur schets komt over de verdere ontwikke ling van de gemeente na het volbouwen van Zuidplas in 1991 In de overeenkomst, die op 24 novem ber 1982 is gesloten met Noorlander Bouw B.V. te Leiderdorp is onder meer een bouwrecht aan Noorlander ver leend tot de bouw van 820 woningen. Van deze 820 woningen moeten er nog 386 (47%) worden gerealiseerd, niet meegerekend de 74 woningen, voor de bouw waarvan in de raadsvergadering van 20 augustus 1986 grond is verkocht. WADDINXVEEN - Ongeveer 457,- per maand exclusief servicekosten zal de huurprijs zijn van de vier woningwetwoningen, die in opdracht van de 75-jarige woningbouwvereniging Waddinxveen worden gebouwd voor 50-plussers aan de Onderweg. MICHIEL DE BAARE van de Were- meus Buninglaan. die als jonge starter ruim vier jaar geleden in Waddinxveen een hoveniersbedrijf begon, heeft in Utrecht op de beurs Tuin en Park voor de kring Tuin- en Landschapsvoorzie- ning een korte inleiding gehouden over het onderwerp "Hoe benader ik mijn klanten". Michiel de Baare schonk ach tereenvolgens aandacht aan het werken met een commerciële strategie, het se lecteren van doelgroepen in de markt en de wijze van benadering van toekomsti ge cliënten. De uitbreiding van de Eben Haëzer school is door de gemeenteraad dit voorjaar al voorzien. Want de raadsle den stelden toen het overzicht vermeer dering huisvestingsvoorzieningen 1987/ 1990 vast. Hierin is onder meer opgeno men een uitbreiding van de Eben Ha ëzerschool aan de Jan Dorrekenskade- Oost, ten name van de Vereniging tot stichting en instandhouding van Neder lands Hervormde Christelijke scholen te Waddinxveen. Naar verwachting zal de minister van Onderwijs en Wetenschappen binnen afzienbare tijd zijn goedkeuring aan de ze uitbreiding verlenen. Inmiddels heeft het schoolbestuur een schetsontwerp met twee varianten bij het college van B. en W. ingediend. Afhankelijk van de ministeriële goedkeuring zal een defini- De huizen vormen een onderdeel van de in totaal 28 woningen die aan de Klei- kade en de Onderweg zullen worden neergezet en waarvoor burgemeester C.M. van der Linden dinsdagmiddag de eerste paal heeft geslagen. Hte bouwplan, naast 4 woningwetwo ningen 19 premie-D 155.500,-) en 5 premie-A-woningen 144.500,-)-om vattend, wordt gerealiseerd door het Bergambachtse bouwbedrijf De Lan gen Van den Berg BV. De koopwo ningen zullen eerst aan de Waddinxve ners worden aangeboden. De woningbouwvereniging Waddinx veen is zeer ingenomen met het initi atief van het college van B. en W. om vier woningen voor ouderen in de direc te nabijheid van de oude dorpskern te projecteren. Juist omdat de woningen worden gebouwd voor de generatie van vijftig jaar en ouder, welke ook de meeste affiniteit bezit met waddinxveen van voor de diverse uitbreidingen. Het bouwen van juist deze woningen, waarbij door architecten en ingenieurs bureau Treffers en Polgar te Waddinx veen alle gebruiksruimten op de begane grond zijn gesitueerd met op de eerste verdieping een logeer annex hobbyka- mer en een ruime zolder, geeft weer dat de woning als vijftig plus woning een doelmatige gebruikswaarde verkrijgt. Mede door de integratie in een totaal complex van 28 woningen waarin diver se generaties zich gaan vestigen wordt een meer veelzijdige samenstelling van bewoners brewerkstelligd. Hier wordt wonen met en door elkaar een meer so ciaal maatschappelijk gebeuren. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de gemeenteraad gevraagd 20.000,- op tafel te leggen voor een hydrologisch onderzoek in het - niet uitgeveende - ge bied tussen de Gouwe en de spoorlijn. Bij het college is namelijk een brief ge komen van G. Verdouw BV te Gouda namens een aantal bewoners, eigenaren en bedrijven wonende in de Juliana- straat. waarin zij hun verontrusting uit spreken over de gevolgen van de te lage grondwaterstand. In verband hiermede hebben B. en W. de Grontmij NV inmiddels opdracht ge geven hiernaar een onderzoek te laten instellen. De hieraan verbonden kosten worden geraamd op ongeveer 20.000,- Kijkend naar de financieringswijze om vatten de 1.263 woningen in Zuidplas de sociale huursector (24,5 procent), marktsector met premie (12,5 procent), vrije sector-premie C (31,5 procent) en vrije sector-zonder subsidie (31,5 pro cent). B. en W. blijven proberen 30 pro cent van de Zuidplaswoningen in de wo- ningwetsfeer te bouwen. ’’Zuidplas kenmerkt zich sedert het slaan van de van de allereerste paal in 1983 door een voortdurend bouwpro ces”, schrijven B. en W. in de begro tingstoelichting.Ten behoeve van 1987 zijn bouwplannen in voorbereiding in het centrumgebied en in het gebied ten noordwesten van de Zuidplaslaan. Daarbij wordt tevens onderzocht of met Bij de herverdeling 1986 van de woning- contingenten zijn aan Waddinxveen in totaal 90 extra budgetcontingenten toe gekend (5 premie-A-koopwoningen, 74 premie-C-koopwoningen en 11 woning wetwoningen, terwijl eerder dit jaar reeds 19 premie-D-koopwoningen wa ren toegekend). Een en ander betekent, dat aan Waddinxveen dit jaar in totaal zijn toegekend 219 budgetcontingenten (98 woningwetwoningen; 5 premie-A- koop-, 97 premie-C-koop- en 19 pre- mie-D-koopwoningen). Een verdubbe ling derhalve van het begin dit jaar toe gekende aantal contingenten. WADDINXVEEN - De deze week aan de gang zijnde Kinderboekenweek 1986 zorgt ook voor extra activiteiten in de hoofdvestiging van de Stichting Open bare Bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan. Er zijn twee tentoonstellingen over alle bekroonde boeken en de boeken van de ’’Vlag en Wimpe!”-lijst en over boeven in kinderboeken. Met het thema ’’Boe ven” kunnen 2 puzzels opgelost wor den. Voor goede oplossingen zijn prij sjes beschikbaar. Vanmiddag (woens dag 15 oktober) werd er in de bibli otheek een boevenboek voorgelezen en boevenkleurplaten gemaakt. Donder dag 16 oktober is Els de Groen, een jeugdboekenschrijfster, in de bibli otheek. Vanaf half 4 vertelt zij voor kinderen vanaf 9 jaar over haar boeken en hoe je een jeugdboek schrijft. Bekende boe ken van haar zijn: Je zal ze de kost ge ven (1981). De splijtzwam (1982) en Het Foetsie-kind (1985). Deze en ande re boeken van Els de Groen zijn te leen in de bibliotheek. De aan de Vijverlaan wonende heer N. BAKKER treedt niet meer op als voor zitter van de Vereniging tot stichting en instandhouding van Nederlands Her vormde Christelijke Scholen in Wad dinxveen. Hij heeft, mede door drukke werkzaamheden, besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen als hij aan de beurt is om periodiek af te treden in 1987 (voorjaar). Als gevolg van dit be sluit heeft het bestuur van de schoolver eniging besloten om nu reeds de nieuwe voorzitter aan te wijzen. Dit is dan ge worden J. BOSNoordeinde 40. De heer Bos functioneert dus nu reeds als voor zitter. HOOFDREDACTEUR: Het onderzoek zal zich uitstrekken tot het gebied, dat globaal wordt begrensd door de Gouwe en de spoorlijn, althans voor zover niet uitgeveend. In hoeverre een (te) lage grondwaterstand (finan ciële) gevolgen voor de gemeente heeft is thans nog niet duidelijkEen en ander hangt mede af van de resultaten van voornoemd onderzoek. Uiteraard is van een en ander melding gedaan aan de verzekeringsmaatschappij van de ge meente. WADDINXVEEN - Mevrouw G. Fahrner, hoofdverpleegkundige in Hu- ze Souburgh aan de Prins Bernhare laan, opent komende vrijdagmorgen om tien uur de jaarlijkse verkooptet- toonstelling van de afdeling Waddin;- veen van het Welfarewerk. Deze tentoonstelling wordt zoals ge bruikelijk gehouden in het Anne Frant- centrum aan het Jan van Bijnenpad. I'e sluiting is ’s middags om vijf uur. De suggestie van de PvdA om het an te leggen voetpad te voorzien van but- snippers als deklaag is terzijde geilho ven. B. en W.: ”Wij merken hieover op dat onze voorkeur om onderbud- stechriische redenen uitgaat naarisfal- tering. Wel hebben wij beslota de breedte van het voetpad terug tetren- gen tot 0,80 m. Voorts zeggen vj toe nog de mogelijkheden na te gaan >t het eventueel aanbrengen van schelpn als deklaag”. Ten behoeve van de werkzaameden ter verbetering van de ringvartdijk Oranjewijk/Vondelwijk heeft c raad in zijn vergadering van decembr 1983 en juni 1984 een krediet beschikbar ge steld van elk 90.000,-. De opbgings- werken aan de Ringvaartkade tssen de Souburghlaan en de Staringlaaizijn in middels voltooid. Gebleken is, dat ook het gedelte van de Ringvaartkade tussen de Stamglaan en de Alb. Thijmlaan, waarva de ge meente Waddinxveen eigena:sse is, alsmede onderhoudsplichtige, iet vol doet aan de keur van het w;erschap Noordwoude. Op grond hiervan dient de ondrhouds- plichtige de kade te onderhflden op tenminste de volgende afietingen: kruinhoogte in meters t.o.v. IAP 1,95, kruinbreedte in meters 2,50, ilud bui- tieve bouwaanvraag kunnen worden te gemoet gezien. Ten aanzien van de planologische aspecten wordt opgemerkt dat van toe passing is het geldende bestemmings plan ’’Stationsstraat”. Ter plaatse is de grond bestemd voor bijzondere bebou wing, waaronder gebouwen ten dienste van het onderwijs zijn toegestaan. De planvoorschriften geven aan dat slechts 50% van het totale oppervlak mag worden bebouwd. Bij realisering van de voorgenomen uitbreiding zal het bebouwd oppervlak ongeveer 68% be dragen, zodat het bouwplan hiermede in strijd is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1