Stomerij Bijna 4 mille voor Welfare Bedding-Cottage open ELKRANT Ouderen van toneel genoten Ir. Karei van Soest geïrriteerd door te kort antwoord Wim van der Bas is slaapadviseur UW PLAATSELJJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL KA WADDINXVEEN Elke werkdag Van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Stokbrood Onafhankelijk Nieuwsblad 10.- PCW Contacten Grieks Ontwerpen DANSAVOND BOSKOOP A.S. ZONDAG 20.30 UUR De Rozenburcht MARTIN VISSER KOSTUUM VOOR öl1 IN LAN nvm PROJEKT EN WONINGSTOF- FERING S' apijtservice v MET ONZE NIEUWE \GORDIJNMODE Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. ALS WIJ HET HUISWZ&X DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. HERFSTAANBIEDING: tegen inlevering van deze bon: Het Echte Franse B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 X DE HERFST BEGINT PAS GOED 'i. k1 v -Ji WOENSDAG 22 OKTOBER 1986 42e JAARGANG - Nr. 1999 PvdA-wethouder wuift VVD kritiek Zuid- Afrika weg A O* 5 Ingrid Smi depot: Badhuisweg Een ervaren makelaarsorganisatie met vakbekwame mensen. En al jaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van een afspraak kunt u alujd bellen met JAAP VAN DEN BERG VVD WADDINXVEEN - In de gemeenteraad zien CDA, VVD en PCw niets in een muziekpodium in het Warnaarplantsoen. Burgemeester C.M. van der Linden heeft dan ook aangekondigd binnen het comité dat de plannen aan het uitwerken is - naar aanleiding van een gift van 15.000,- van de opgeheven woningbouwvereniging St. Joseph - de plek opnieuw ter dis cussie te stellen. Ook omwonenden blijken negatief op de activiteiten, waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, gereageerd te hebben. Over het muziekpodium werd het vol gende opgemerkt. PCW-fractievoorzit- ter J. Havenaar: ”De afgeronde notitie die zal verschijnen betreffende het War- MARIA WIENTJES- VAN DER VELDEN VVD Na de vakantie zal over het openlucht podium verder worden gesproken. Er Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa gehaald bij mevrouw Deters, Schubert- hof 17, tel. 17716. WADDINXVEEN - Koel en zeer zakelijk heeft PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijestein VVD-fractievoorzitter ir. Karei Warmenhoven te recht gewezen nadat deze tijdens de algemene beschouwingen kritiek had opgeleverd op de Zuid-Afrika-activiteiten van het college van B. en W. Martin Kraaijestein wees er heel simpel op dat een en ander is afgespro ken in het beleidsprogramma, dat is onderschreven door VVD, PvdA en CDA. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur 19.00-20.00 uur schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Weekblad voor Waddinxveen inclusief versteviging de votre Vrai Boulanger' UdNVM HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Een van de vredestaken van het Rode Kruis is het vrijwillige Welfarewerk. Het Welfarewer richt zich op minderva- liden, zieken en ouderen, in de vorm van activiteiten, creatief bezig zijn en het bezoeken van huisgebondenen, die weinig of moeilijk contacten hebben of maken en behoefte hebben aan gezellig samen zijn en bezig zijn. De vrijwillige Welfare is een manier om zinvol bezig te zijn, het zij als deelnemer hetzij als vrijwilliger. Ook :n Waddinx veen is er een afdeling, die zich daarmee bezig houdt om de veertien dagen in Huize Souburgh op dinsdagmiddag en elke week in het Anne Frank-centrum op woensdagmorgen. Ook het regelen en verzorgen van de door het Rode Kruis georganiseerde va- kantie’s en bootreizen voor zieken en mindervaliden is een van de taken. Zo biedt het zinvol bezig zijn, plezier aan velen. 1 MAKELAARSKANTOOR R7R MAMLAAA Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-12028 GERT HUIZER de echte bakker Zuidkade 11 Tel 01828 12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828; 12382 Waddinxveen Statensmgel 115 - Gouda Tel 01820 15132 Dat vinden althans het comité van aan beveling, dat voor het kunnen betalen van alle kosten acties onder de Wad- dinxveense bevolking wil gaan houden, en een werkgroep van dit comité. Bei den hebben onder leiding van burge meester C.M. van der Linden intensief van gedachten gewisseld over de te kie zen plek. Even is nog door sommigen gedacht aan de aanschaf van een mobiel podium, dat de mensen zou kunnen op zoeken op die plekken waar wat te doen is, maar daarvan werd al gauw afgestapt gezien de kosten van vervoer en opslag. Drie partijen tegen muziekpodium in Warnaarplantsoen zijn overtuiging dat men tegenwoordig veel meer aandacht besteed aan het slaapcomfort en daarvoor ook het beno digde geld wil uittrekken. In de zaak, die prettig oogt en royaal rondkijken mogelijk maakt, worden ook videodemonstraties gegeven. Wat opvalt is dat de wereld van het slapen een heel bijzondere is, waarover nog veel valt te lerenWim en Astrid van der Bas hebben in hun assortiment alle gro te merken zittenzodat ze zich met recht slaapadviseurs mogen noemen. De opening van Bedding-Cottage gaat gepaard met een aantrekkelijke drie daagse aanbieding. WADDINXVEEN - Het Welfarewerk van het Rode Kruis hield vrijdag in het Anne Frank-centrum een door mevrouw G. Fahrner (hoofdver pleegkundige in Huize Souburgh) geopende verkoopdag van gemaakte goederen door de leden van de afdeling. Al direct na de opening was het vrij druk en gingen de spullen al snel van hand tot hand. WADDINXVEEN - Bedding-Cottage speciaalzaak geopend met een informe- heet de eerste echte slaapspeciaalzaak Ie bijeenkomst. in Waddinxveen van Wim en Astrid van der Bas aan (woensdag 22 oktober) is deze bedden- ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOER verwenners 4 Allen ondersteunden de gedachte om Waddinxveen aan een openluchtpodi um te helpen. Het idee daarvoor kwam sinds vorig jaar van de toen 25 jaar oude woningbouwvereniging St. Joseph. De corporatie wilde namelijk nu eens niet cadeaus ontvangen, maar geschenken weggeven. Niet alleen aan de leden, die een handdoek en een washandje ontvin gen, maar, ook aan de bevolking en dan wel in de vorm van een bedrag als aan zet om te komen tot de oprichtjhg van een openluchtpodium. Dit podium zou gebruikt kunnen wor den, zo werd al aangegeven en verdui delijkt aan de hand van door R. Visser van de gemeentelijke dienst van Open bare Werken- en Bedrijven gemaakte tekeningen en schetsen, voor uitvoerin gen van muziek, ballet, toneel, (kinder- jmusicals en dergelijke, maar ook als sprekersjioek en gelegenheid voor (beeldende) kunstenaars om zich te pre senteren. De gemeente-ambtenaar had een Grieks aandoend podium ontwor pen, amphitheaterachtig van vormge ving en met twee toegangspoorten aan weerszijden. Van PCW-fractievoorzitter Jan Have naar kwamen deze opmerkingen: "Vanuit onze prettig zittende raadszetel in Waddinxveen kunnen wij heel goed aangeven wat er moet gebeuren in deze wereld. Dat is onze taak niet. Als Raad van Waddinxveen hebben wij ons bezig te houden met aangelegenheden die dit dorp aangaan. Het buitenlands beleid is een zaak van de rijksoverheid. Zij heeft alle moeite om te komen tot een beleid inzake Zuid-Afrika, laat staan dat wij, hier in dit toch eigenlijk vrij kleine dorp, een oplossing voor de problemen daar kun nen aandragen. Het verbreken van de banden met bedrijven die relaties on derhouden met Zuid-Afrika, lijkt ons een slechte zaak, omdat het in de eerste plaats al moeilijk is om uit te maken welke relaties wel en welke niet zijn toe gestaan. Het college noemt het verbre ken van betrekkingen met bedrijven als hierboven genoemd geen boycot, maar een stukje bewustmaking van de Wad- dinxveense bevolking. Als iedere ge meente in Nederland dit beleid zou vol gen, zou indirect toch boycotbevorde- rend worden gewerkt. Het gaat niet goed in Zuid-Afrika, dat hebben we al eerder betoogd, maar laten zij die daar voor verantwoordelijk zijn, het beleid bepalen. Het openluchtpodium, waarvoor de ju bilerende rooms-katholieke woning bouwvereniging St. Joseph vlak voor haar opgaan in de nieuwe woningbouw vereniging SSW 15.000,- op tafel leg de, komt in het Warnaarplantsoen - me de gezien de talud-werking van het ter rein - het beste tot zijn recht. programma betreffende Zuid-Afrika. Wij herhalen dat wij deze zinsnede op gespannen voet vinden staan met de Nota Werken in Waddinxveen. Overi gens vonden wij het interessant te horen van de PvdA-wethouder dat de zinsne de in het beleidsprogramma meer een symbolische dan een economische be doeling heeft. ”Ook wij vinden de gevolgen van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika, wel ke wij bijna dagelijks kunnen constate ren op tv en in de kranten, mensonwaar dig. De brief van Ben W. over de zaak aan deze raad wordt door de meerder heid van de VVD-fractie als uiterst pij n- lijk ervaren. Wij hadden niet voor mo gelijk gehouden dat u deze uitwerking aan het beleidsprogramma geeft”. "Daar waar u stelt niet een hetze te wil len voeren, doet u dat in de daaropvol gende alinea’s wél. Bovendien geeft u aan over de rug van een bedrijf de publi citeit te willen zoeken om de door u ge wenste bewustwording te realiseren. Wij kunnen dit nauwelijks een zorgvul dige benadering vinden. Graag zouden wij van u een rechtvaardiging van de ge kozen koers vernemen”. Over de Zuid-Afrika-zaak werd door PvdA-fractievoorzitter Bep Vermetj het volgende gezegd: l ot slot van onze beschouwing over het hoofdstuk wel zijn willen wij onze grote teleurstelling uitspreken over de wijze waarop u in een recent verleden de relatie Zuid- Afrika-Shell-gemeente hebt behan deld. In de raadsvergadering van 26 maart 1980 heeft uw college toegezegd dat het toen geldend contract met de Shell bij het afgelopen daarvan in maart 1986 kritisch zou worden bekeken. Ge constateerd is dat het contract in 1984 is beëindigd en dat vervolgens met de fir ma Boot (een volle dochter van de Shell) zonder enige terughoudendheid een nieuw contract is afgesloten voor de periode van 10 jaar. Gaarne vernemen wij van het college welke maatregelen thans worden getroffen, gezien tegen de achtergrond van het overeengekomen beleidsprogramma” Het korte antwoord wekte wel de irrita tie op van de liberalen, van wie er dit voorjaar twee - Karei Warmenhoven en Jaap van den Berg - een voorbehoud hadden gemaakt ten aanzien van de Zuid-Afrika-paragraaf. Deze paragraaf kreeg toen de volledige steun van VVD- wethouder Karei van Soest en het raad slid Maria Wientjens- van der Velden. Inmiddels geeft het landelijke Komitee Zuidelijk Afrika hoop op van de Wad- dinxveense activiteiten. In hun blad "Amandla” staat bijvoorbeeld: ''Wad dinxveen is een andere in het oog sprin gende plaats. Het college van B. en W. is in deze Zuidhollandse gemeente sa mengesteld uit wethouders van PvdA, CDA en VVD. In hun ’’Beleidspro gramma voor de raadsperiode 1986- 1990” zeggen de drie partijen uitdruk kelijk dat handhaven van economische betrekkingen met Zuid-Afrika ’’conse quenties” kan hebben voor de relatie die betreffende bedrijven met de ge meente onderhouden”. In de gemeenteraad betoogde Karei Warmenhoven: ”Een ieder is bekend met de standpunten die in de VVD-frac- tie leven over de zinsnede in het college- naarplantsoen zien wij met belangstel ling tegemoet. Wij hebben begrepen uit reacties van de bevolking, dat niet een ieder is ingenomen met de plaatsing van een muziekpodium in dot park. Wij achten de extra openstelling van het die renparkje een goede zaak. Wij advise ren u deze uitbreiding van uren op woensdagmiddag en zaterdagmiddag te doen geschieden, zodat de gehele be volking daar profijt van kan hebben. VVD-fractievoorzitter ir. Karei War menhoven betoogd: ’’Het plaatsen van een muziekpodium in het Warnaar plantsoen lijkt onze fractie geen goede zaak, mede gelet op de ruimte en de be perkte parkeermogelijkheden. Beter zou het ons inziens zijn dit muziekpodi um bij de Petteplas op te stellen om de recreatieve functie van dat gebied te versterken.” En van CDA-fractievoörzitter Jan Hie- lema kwamen deze opmerkingen: ”De notitie over het Warnaarplantsoen zien' wij met belangstelling tegemoet. Met vele bewoners zijn wij van mening dat het karakter van het Warnaarplantsoen niet wezenlijk mag worden aangetast. Een muziekpodium zien wij liever op een centrale plaats in de gemeente. Eer lijk gezegd verbaast het ons dat met een comité van aanbeveling bijna panklare plannen voor een muziekpodium wor den besproken, waarvan de raad de fi nanciële en ruimtelijke consequenties niet kan overzien.” ligt dan een nader ontwerp op tafel, dat uitgaat van een ’’open” podium en een podium met een mobiel en een perman ent dak, een Vostenraming en een sug gestie in het Warnaarplantsoen een ver harding op te nemen ten behoeve van het publiek. De eerste bijeenkomst van het comité van aanbeveling werd bijgewoond door C.M. van der Linden, C.J.M. Seelen, R. Visser, Th.C.M. Blom-van Dillen, H.J. Groenendijk-Bernard, H.M. Me- ijer-Lafeber, J. de Rijke-Buijs, W.G. van Baarle, A.L.M. Boer, C. Dijks hoorn, J.D. Geel, J. in ’t Hol, R.G. de Lange, B.F-. Langendam, A.C. van Rutten, T.W. Verweij en B.J. Wouden berg. Van de werkgroep maken deel uit C.M. van der Linden, J. de Rijke-Buijs, C.J.M. Seelen, R. Visser, A.L.M. Boer, R.G. de Lange, B.F. Langen dam, T.W. Verweij en (sinds kort) ook N.J. van de Poll, verbonden aan de leer lingenwerkplaats Waddinxveen. Grote waardering was er over het alge meen voor de fraaie werkstukken, die aan hoge eisen voldeden. Dit bleek ook wel aan de opbrengst aan het eind van de dag, omdat de netto-opbrengst het prachtige bedrag te ?ien gaf van 3807,25. Een resultaat waar de afde ling erg blij mee is, omdat hiermee het voortzetten van het Welfarewerk in de komende winter verzekerd is. De oude ren en gehandicapten hebben hun werk dan ook niet voor niets gedaan. De naam van de pop ’’Catotje” is door niemand geraden, zodat deze pop in het volgend seizoen weer dienst kan doen. Ook de aangeboden loten vonden gretig aftrek en de nog niet afgehaalde prijzen zijn gevallen op de nummers 816, 890, 915 rood en de nummers 3, 830, 853, 873, 875, 943 geel. De prijzen, gevallen op deze lotnummers kunnen worden af- ’’Alter Ego”. Dit keer zal er geen ker stavond, maar een kerstmiddag worden gehouden en wel op maandag 22 decem ber 1986. Reden hiervan is dat een aan tal ouderen bezwaar hebben tegen het naar buiten gaan in de avond. Om hier aan tegemoet te komen zal dit seizoen één middag worden gehouden, wat te vens een proef zal zijn, om te zien hoe de opkomst dan is. Het aanwezige gezelschap was in feite internationaal, omdat een bij mevrouw Van Bergen logerende mevrouw Ak- kermans aanwezig was, die in Zuid- Afrika woont in het Afrikaans vertelde hoe zij had genoten van de avond. Al met al was het een mooie avond, die gelukkig ook dit keer werd bijgewoond door een aantal mindervaliden. Zoals bekend is het streven van de commissie er op gericht deze groep mensen zoveel mogelijk bij het gebeuren van de cultu rele commissie te betrekken. Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter dan uw plaatselijke makelaar. Als u aan verkoop denkt, maak don eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is. Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. ,r Wim van der Bas (36) heeft zich in de af- de Nesse 10. Vandaag gelopen jaren helemaal gespecialiseerd ■- J - JJin technisch slapen en bedmode. Het is WADDINXVEEN - Dinsdagavond vond in het Anne Frank-centrum een avond plaats van de culturele commissie voor de ouderen en mindervaliden. Dit keer trad de amateur-toneelclub ”Gou- da’s Glorie” op, die de twee éénakters ’’Huis met huishoudster" en ’’Zeer ge acht bruidspaar” opvoerden. Bij het eerste stuk genoten de aanwezi gen van de charmeur die lelijk in de boot werd genomen en bij het tweede stuk vond een ontknoping plaats wat niemand verwacht. De nieuw benoem de gemeente-secretaris werd zwaar in de boot genomen door zijn burgemees ter. Even voor de pauze zong Thea Mole naar een aantal liedjes, die goed werden gezongen. Wellicht is het beter enkele liedjes te kiezen die meer zijn bestemd voor de ouderen. In zijn dankwoord zei voorzitter A. Both dat de aanwezigen vooral hebben genoten van de ontknopingen in de stukken en dat vooral het laatste stuk erg werd gewaardeerd. Tevens was hij verheugd over de volle zaal. Gezien de weersomstandigheden was dit maar afwachten geblazen. Te vens deed de voorzitter de mededeling dat de commissie was uitgebreid door de benoeming van mevrouw A. Dijk man. De volgende avond zal worden gehou-, den op maandag 25 november met de musical, die zal worden gebracht door sk. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1