Aeolos Waddinxveense clubs thuis goede middenmoters sterk Eerste winst voor De Gouwe Volleybalsters winnen opnieuw Flyers wint net Grote winst Excelsior 3 Be Fair verliest en WSE speelt gelijk Be Fair A-l gelijk Korbis-korfbal Weer winst voor Florida Autorit van De Bonkelaar protesteerde WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Weer bridge Lionsclub zwemmers De Gouwe Promotie voor drie Drie mille voor de dieren Juke Joints in ’t Gemaal Leiding bij WSV in andere handen Film Breakfast Club vrijdag in De Bonkelaar Gouwe Rijders Diploma’s Reigersburgh deelt de punten WSE Be Fair Dames Waddinxveen-za. Onderlinge den, dat 3 duels onbeslist eindigden. 4 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 22 OKTOBER 1986 WADDINXVEEN - Tegen Vivax is het eerste waterpolozevental van De Gouwe gelukt de eerste twee winstpunten in huis te halen. De nipte 8-7- overwinning werd behaald in een alleszins aantrekkelijke wedstrijd. De Gouwe deed zichzelf bijna in de vierde periode nog de das om door wat ongelukkige wisselingen. WADDINXVEEN - De in Waddinx- veen gehouden collecte voor de Stich ting Dierentehuis Midden-Holland te Gouda - Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren afd. Gouda - heeft 3001,85 op gebracht. WADDINXVEEN - Voor de der de maal gaat de Lionsclub Wad dinxveen met hulp van de bridge club Waddinxveen weer een brid ge-drive houden. Er zal worden ge speeld in 3 of 4 groepen, naar sterk te ingedeeid, waarbij de ’’thuis spe lers” een aparte groep vormen. De drive wordt gehouden op woensdag 26 november om acht uur in het Anne Frank-centrum. Het inleggeld bedraagt 25,- per paar. In iedere lijn en speelsterkte zijn minstens 2 prijzen. De meer opbrengst van de bridge drive komt weer ten goede aan de door de Lions club opgerichte stichting ’’Kinderhulp Aktie Wad dinxveen”. Deze stichting heeft 8 kinderen geadopteerd in SOS-Kin derdorpen over de gehele wereld en voorts worden regelmatig be dragen geschonken aan SOS en an dere (kinder-)projekten. Het afge lopen jaar kon voor een bedrag van 15.000,- hulp worden geboden. Tijdens de telling zal er een loterij met leuke prijzen ten bate van het kinderfonds worden gehouden. De drive was tot nu toe een groot suc ces. Ook dit jaar rekenen de Lions weer op een grote deelname. Spoe dige aanmelding is dan ook drin gend gewenst. De inschrijving sluit woensdag 19 november of zoveel eerder als volgeboekt, zo laten D.C. van Doorn (Pr. Bemhardlaan 3-5) en D.J. Schutte (Souburgh- laan 2) ons weten. overduidelijk blijken dat laatstgenoem de spelsoort duidelijk haar voorkeur heeft. WADDINXVEEN - De autoclub Gou we Rijders uit Waddinxveen houdt op zaterdag 25 oktober in de gemeente Waddinxveen een najaars auto-oriënta- tierit. Meerijdende kinderen worden niet vergeten. Inschrijven vanaf 16.30 uur in het ve- linggebouw, Bredeweg 23 te Waddinx veen alwaar tussen 17.00 en 18.00 uur ook wordt gestart. Intermezzo dat de punten maakte, met name door een aantal lange serveer-se- ries. Met Miranda Both op de plaats van Marlies Ringelenstein en Marianne Roes terug naar de haar vertrouwde plaats als buitenaanvalster begon Be Fair aan de moeilijke opdracht een 13-5 achterstand alsnog om te buigen in een setwinst. Onder aanvoering van Jannie Zeeman en met de steun van het publiek, dat zichtbaar genoot van de vechtlust van de dames, lukte het deze set alsnog met 15-13 te winnen. In de derde set, met Annemarie de Rooy voor Joke Baans, legde Be Fair de tegenstandster een hoog tempo op. Duidelijk is inmiddels wel dat de Wad- dinxveensen beter presteren wanneer ze een sneller aanvalsspel spelen. Inter mezzo kwam er niet meer aan te pas (15- 6)- mende in de 8e klasse distrikt, kende tot nu toe weinig succes. Maar met een 6-2 overwinning boekte het team, bestaan de uit Diana Hendriks, Carina Verwey, Carolien Bongaarts, Theo van Grieken, Marcel Rodenburg en Nico van Grie ken, een uitstekend resultaat. Het le team speelde weliswaar op een andere lokatie ook in Delft. Danig verz wakt trad men daar aan tegen het 6e van BC Delft. Het gemis van de eerste dame deed zich goed voelen. Invalster Kora Kros en ook invaller Marcel van Grie ken missen nu eenmaal echter de erva ring om op 2e klasse-niveau mee te kun nen komen. De winst was dan ook met 6-2 voor het team van BC Delft. Het 3e team toog zaterdag naar Leimui- den voor de ontmoeting tegen het 2e van BC Smash ’80. Alhoewel men er al les aan deed om de overwinning mee naar Waddinxveen te nemen, bleef de 6-2 winst in Leimuiden. Het 3e teambestaande uit Jan de Heer, Jan Both, Cor Stolker en Sjaak de Wit, wist de eerste wedstrijd uit tegen Zeg veld verdienstelijk op een puntendeling (4-4) te houden. Op donderdag 16 okto ber werd in Het Trefpunt over de Bode gravers gewalst. Janneke Terpstra speelde voor de on derlinge competitie van Excelsior een verdienstelijke partij tegen de ervaren Adriaan Blom. Deze fraaie strijd eindigde in een puntendeling. Ondanks deze remise voert Adriaan Blom na 7 speelronden de ranglijst van de Excelsi- or-dammers aan (gemiddelde bereke ning). Voor de eerste keer in de seniorencom petitie moest de jeugdige Fred van Beek capituleren. In een eindspel met dam aan weerszijden wist Ruud van Dijk een overmachtseindspel te creëren. On danks deze nederlaag weet Fred zich nog altijd geplaatst op een fraaie ge deelde 5e plaats. Voorzitter Piet Swart wist de tot nu toe ook nog ongeslagen Teun Twigt zijn eerste nederlaag te bezorgen. Dankzij de Kikkerzet gingen beide punten naar de voorzitter. Perry de Leeuw den Bouter ging tegen Gert Dankers iets te gretig in op een ogenschijnlijk haalbare combinatie. Het bleek dus inderdaad gezichtsbe drog en dat kostte hem aanvankelijk een schijf en later de partij Ten koste van Piet van Es vijzelde Dik Heeren 1 zijn moyenne weer wat op. Hetzelfde kan worden gezegd van Gert van Mannekes, die Piet van Gils aan de zegekar wist te binden. WADDINXVEEN - In De Bonkelaar draait komende vrijdagavond om acht uur de film Breakfast Club. De toe gangsprijs bedraagt 3,50. Over de inhoud van Breakfast Club valt het volgende te vertellen: Het is zater dagochtend zeven uur. Eén voor één stoppen de auto’s voor het schoolge bouw. Stuk voor stuk begeven zich vijf slaperige figuren naar de bibliotheek van de school. Vijf leerlingen moeten allen terugko men, omdat zij - om verschillende rede nen - straf hebben gekregen. Vijf tie ners, met vrijwel niets gemeenschappe lijks, ontmoeten elkaar voor de eerste keer. Een denker, een sporter, een lek ker stuk, een rebel en een eenzame ziel. Ze zijn verdeeld in hun ervaring, milieu en materiële zaken, maar verenigd in hun haat tegen de school in het alge meen. Eén ontmoeting bleek genoeg om hun levens voorgoed te veranderen. Coach Lupgens had zijn dames al van te voren gewaarschuwd voor onderschat ting. Zonder de geblesseerde Gonnie Mastenbroek maar met Marlies van Ringelenstein in de basis ging Be Fair fanatiek van start. Via een snelle 6-1 voorsprong liep Be Fair uit naar een ri ante 13-6 stand. In deze periode vielen de goede passes van debutante Marlies én de harde aan val over het midden van Marinanne Roes op. Een aantal opeenvolgende persoonlijke fouten brachten Intermez zo toch nog dichterbij maar met een goed geplaatste service maakte Marcel la Bos een eind aan de set (15-12). In de tweede set was het aanvankelijk BOSKOOP/WADDINXVEEN - Zaterdag hebben drie zwemmers van ”De Gouwe”, tijdens de B- klasse wedstrijden in Nieuwerkerk aan den IJssel, hun records zodanig weten te verbeteren dat zij onder de A-limiet bleven. Michel Jonge- jan kwam met een tijd van 2.42.2 als eerste aan op de 200 meter wis selslag jongens onder 14 jaar en bleef daarbij 3.8 sec. onder de A-li miet. Op het zelfde nummer bleef Edgar ter Braake met 2.45.4 net 0.4 sec. boven de limiet maar verover de wel de 2e plaats. Verder was het Rene Jonckheere die op de 100 me ter schoolslag jongens onder de 12 jaar met 1.34.1 eerste werd en daarmee tevens 0.9 sec. onder de A-limiet bleef. Bij de meisjes onder de 16 jaar werd de 100 meter vrijeslag een to tale overwinning voor ”De Gou we”, eerst werd hier Gillian v.d. Berg met 1.03.9 wat 1.1 sec. onder de A-limiet was, tweede werd Astrid Cornelissen in 1.06.9 en der de Diana v.d. Zijden in 1.07.0. Gil lian v.d. Berg was tevens op de 100 meter schoolslag eerste in 1.26.3, wat net 0.3 sec. boven de A-limiet was, ook op dit nummer was de tweede plaats voor ”de Gouwe” deze werd binnen gehaald door Di ana v.d. Zijden in 1.27.1. En tenslotte was het bij de dames op de 100 meter schoolslag Helen Cornelissen die met 1.28.0 de der de plaats behaalde. WADDINXVEEN - Na de zevende ronde van de onderlinge competitie van de Waddinxveense Schaakvereniging WSV heeft V.d. Hoek de leiding van clubkampioen Van Deelen overgeno men. In hun onderlinge treffen wist V.d. Hoek de Toren van Van Deelen te isoleren wat resulteerde in kwaliteits winst en uiteindelijk partijwinst ople verde. Het belooft overigens uitermate span nend te worden in de top van de ran glijst. Door deze nederlaag werd Van Deelen ook nog gepasseerd door Philip- se en Eric Claassen die tegen elkaar re miseerden. Wolfs, die verhinderd was en Van Vuuren die Hans van Wouden berg versloeg, tellen ook nog volop mee. Ook Ellers, winst op Smitskamp, blijft goed volgen. Kardol, die zijn afgebro ken partij tegen Bloem in winst omzet te, klom naar de ”top tien”. Van San- dijk en Littooy bleken te sterk voor resp. Van Bergeijken Van Egmond. W. v. Oort kwam tot zijn eerste zege in de onderlinge. Retel Helmrich moest te gen hem de Koning omleggen. Smit komt er na jarenlange afwezigheid steeds beter in en klimt gestaag op de ranglijst. Nu moest Ponsioen in hem zijn meerdere erkennen. D. van Offe ren en Asscheman deelden na een span nende partij het punt. De overwinnin gen van Goor en De Bock op resp. v.d. Ree en Alblas mogen gezien de stand op de ranglijst niet onverwacht genoemd worden. Ritter bleef via een knappe remise te gen J. van Oort ook deze ronde ongesla gen. Versluis kon het tegen Chris Roos endaal niet bolwerken. V.d. Starre tast te in een veelbelovende stelling mis het geen door Besemer vakkundig werd uit gebuit. WADDINXVEEN - Het eerste heren team van Flyers-basketbal heeft vrijdag de kleinst mogelijke overwinning be haald. Het Haagse Jumpers 1 werd in de sporthal ”de Sniep” met 87-86 over wonnen. Met deze belangrijke winst punten blijft Flyers in de middenmoot. Flyers begon uitstekend tegen de Hage naars. Door goed spel met goed afger onde aanvallen, vooral door de sterks- corende Rijk Meuleman, werd een mooie voorsprong bereikt: 29-13 na 10 minuten. Daarna bleek dat Flyers nog steeds niet op een voorsprong kon ’’zitten” want Jumpers verkleinde het verschil ziende rogen. Flyers’ manco was het niet vol doende uitspelen van de aanval. Rust: 47-46. Tot aan de 15e minuut na rust liet de wedstrijd een nek-aan-nek race zien. Toen wist een beter spelend Flyers zich schijnbaar los te maken van Jumpers. Schijnbaar want met nog anderhalve minuut te spelen en 85-76 op het score bord deed Jumpers een ales-of-niets po ging en raakte Flyers in paniek. Alleen Henri Boere hield het hoofd koel en scoorde dan ook Flyers laatste punten. Doordat Jumpers’ laatste schot een fractie van een seconde te laat werd genomen won Flyers toch nog: 87-86. Scores: Mark van Es en Dirk Rijnsbur- ger beiden 17, Rijk Meuleman 14, Hen ri Boere, Marco Mak en Bart Zwam- bom allen 10 pnt. WADDINXVEEN - De Waddinxveense dammers van Excelsior hebben geen klagen waar het gaat om de wedstrijden, gespeeld in de competitie van de Dambond Midden-Holland. Een 7-1 winst van het 3e team (vier tal) op het bezoekende OGB uit Bodegraven betekent, dat na 7 wedstrij den nog geen enkel Waddinxveens team is verslagen. Gezegd moet wor- De eerste periode wees al wat in een evenwichtige richting want beide ploe gen kwamen niet verder dan één treffer. Good-old Dick Langerhorst kon voor de eerste maal in zijn carrière in Wad dinxveen een doelpunt maken. Veel werd hem niet in de weg gelegd want door een wat verkeerd rondkijken van de thuisploeg kwam hij vrijwel geheel vrij voor keeper Kors van Tilburg te lig gen (0-1). Het was hierna de goed spe lende Ed den Boon die een gave door- tikbal achter keeper Van Duinhoven van Vivax kon werken (1-1). De 2e periode gaf een vrijwel gelijk op gaande strijd te zien. Het was Frauen- felder van Vivax die de stand op 1-2 bracht. Marcel Verhey bracht met een goede goal beide ploegen weer naast el kaar (2-2). In de derde periode wist De Gouwe een eigen stempel op de wedstrijd te druk ken. Papat en Frauenfelder van Vivax moesten in deze periode voor 45 secon- WADDINXVEEN - In ’t Gemaal aan de Kanaaldijk treedt Vrijdagavond 24 oktober op de twee jaar oude rhytm- en bluesband The Juke Joints. Het repertoire omvat veelal eigen werk, waarbij ook ruimte is voor het traditi onele materiaal. De liefhebbers van het spetterende gitaarwerk komen bij de band zeker aan hun trekken, terwijl de voorhoede mede bepaald wordt door prima mondharmonica werk en de krachtige zang. De bas en de drums zorgen daarbij voor een solide basis die de vaart er prima in houdt. De inspiratie voor het eigen werk putten de leden voornamelijk uit de talloze Texas bands, waarvan Stevie Ray Vaughan en The Fabulous Thun derbirds wel de bekendste namen zijn. WADDINXVEEN - In en tegen Schoonhoven speelde het voetbalelftal van Be Fair A-l in een rommelige en veel te harde wedstrijd met 2-2 gelijk. Dirk Griffioen opende de score voor de Waddinxveners, die met 0-1 gingen rus ten. In de 2e helft kon Schoonhoven langszij komen maar het was Rob As scheman die opnieuw Be Fair op voor sprong zette en even later werd het zelfs 1-3 maar deze goal werd afgekeurd. In de allerlaatste minuut kreeg Schoonho ven een strafschop toegewezen, die be nut werd. Met de 2-2 eindstand blijft Be Fair op een (gedeelde) derde plaats. De vele en harde overtredingen kost Gert Jan Houweling een groot deel van deze competitie. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek hij een gebroken scheenbeen opgelopen te hebben. Be Fair A-2 verloor met 4-0 bij Spirit. WADDINXVEEN - Tegen Den Bommel heeft zaterdagderdeklasser Be Fair met 0-3 het onderspit moeten delven. De Waddinxveners, die fout op fout maakten, staan met 7 punten uit 7 wedstrijden in de middenmoot. WSE speelde met 1-1 gelijk tegen PFC. Deze zondagderdeklasser heeft evenveel punten verzameld als Be Fair en is eveneens halverwege de ran glijst te vinden. In de afdeling Gouda won Waddinxveen-zo met 1-2 van Stolwijk. Het elftal heeft 7 punten uit 6 wedstrijden en staat op de vijfde plaats van boven. Waddinxveen-za won met 3-0 van Linschoten 3 en staat bovenaan in de afdeling Gouda tweede klasse. Super v.d. Sluys - wisten de machtigen en zonder onnodige bewegingen het net wisten te vinden en Be Fair al voor rust op een kansloze 0-3 achterstand brach ten. Na rust was Eric Verkerk ingewisseld voor Fred Klomp. Met een een-op-een- verdediging werd een alles-of-niets ini tiatief ingezet. Toen bleek dat ook Be Fair direct kon spelen. De bal werd zon der omwegen naar voren getranspor teerd en hoewel doelpunten uitbleven was er nu doorlopend gevaar voor het Bommelse doel te constateren. Kansen kwamen hieruit veelvuldig voor zoals bleek uit de uitstekende kopbal van Rens Overdijk, schot van Erny Dieckman, kopballen van Razi Licou- mine en een duikvlucht van Fred Klomp, maar zowel de uitstekende keeper, het richtingsgevoel en domme pech hielden de score echter op 0-3. Aan de ander kant waren de uitbraak- pogingen zeker niet van gevaar ont bloot. Tor driemaal toe wist een attent spelende Ed v.d. Brink - soms wel met duw- en trekwerk - een grotere achter stand te voorkomen. Vijftien minuten voor tijd kwam Leon Konijn in de ploeg voor Rens Overdijk, maar ook hij kon het tij niet keren. Toch was de tweede helft veel attractie ver dan voor rust en zal Be Fair bij zich zelf te raden moeten gaan om het ”tik- tak”-spelletje niet beter in het archief opgesloten kan worden en het directere spel niet de voorkeur geniet. Het toch al uitgedunde publiek liet zaterdag al Een goede dag voor de zaterdagvoet- ballers van Waddinxveen. Zelf wonnen zij met 3-0 van Linschoten, terwijl de concurrentie punten liet liggen. De overwinning was echter een matige af spiegeling van de werkelijke krachts verhoudingen. Waddinxveen overheer ste op alle fronten. Het was na tien minuten al raak toen Edwin de Vrind één van zijn befaamde kanonskogels losliet. Waddinxveen bleef aandringen en creëerde vele kan sen. Een fraaie een-twee tussen Ruud de Lange en Hans v. Offeren had een beter lot verdiend, terwijl een solo-actie van Hans v. Offeren veel gevaar zorgde. De haarscherpe corners en voorzetten van aanvoerder Kreuk bezorgde de Lin schoten achterhoede grijze haren maar vooralsnog kon Waddinxveen de voor sprong niet uitbouwen. Vij minuten voor rust werd good-old Ed den Adel slachtoffer van een te grove charge van Linschoten. Foto’s in het ziekenhuis wezen uit dat het gelukkig nogal mee viel en Den Adel wellicht spoedig zijn rentree weer zal kunnen maken. Cock v.d. Berg werd zijn vervanger. Na rust een nog sterker Waddinxveen en een doelpunt hing in de lucht. Het was de opgekomen Wim Hordijk die spits Ruud de Lange bediende, deze haalde hard en zuiver uit en zorgde voor 2-0. Even later was het weer raak, toen de uitblinker van de wedstrijd Hans v. Offeren, met enkele fraaie kapbewegin- gen de Linschoters op het verkeerde been zetten en vervolgens laag en hard in te schieten. Hierna geloofde Waddinxveen het wel, terwijl Linschoten niet beter kon. Jan Monster kreeg de kans om Waddinx veen op 4-0 te brengen, toen aanvoer der Kreuk hem in vrije positie voor de keeper bracht, helaas schoot hij over. De kracht van dit Waddinxveen schuilt zeker niet in oogstrelend voetbal doch in een sterk collectief met hardwerken de voetballers. den de kant op en het was Jaco van Tol die 3-2 kon aantekenen. Hierna was het Ed den Boon en Eric van Leeuwen die voor De Gouwe konden doelpunten (5- 2). Toen in het begin van de 4e periode Marco Kraak er 6-2 van maakte, dacht een ieder dat de wedstrijd voor De Gou we ’’gelopen” was. Het venijn zat ech ter wel in de staart. Kors van Tilburg kon weliswaar nog een strafworp keren doch hierna was het Dirk vdBosch van Vivax die er 6-3 van maakte. Marcel Verweij deed zijn naam eer aan en te kende 7-3 aan. Doch hierna kwam de totale inzinking van de De Gouwe-ploeg. Het was we derom de goed spelende Dirk v.d. Bosch van Vivax-die geen enkele tegen stand ontmoette en 7-4 aantekende. Toen hierna voor 45 seconden Jaco van Tol en Marco Kraak de kant mochten opzoeken was het dezelfde Dirk v.d. Bosch die Vivax op 7-6 bracht. Het was de, met wederom veel inzet spelende, Jan Verweij die een hard schot op het doel van Jan Duinhoven lo sliet doch helaas op de paal belandde. Het was Eric van Leeuwen die de terug springende bal opving en hem in het Vi vax doel frommelde. Toen Jaco van Tol voor de tweede maal in deze wedstrijd de kant mocht opzoe ken was het Rompes van Vivax die de eindstand op 8-7 kon bepalen. In de laatste 30 seconden van de wedstrijd bleef De Gouwe het hoofd goed koel te houden nu eens de bal in ploeg zodat Vi vax geen enkele kans meer kreeg. Als de ploeg de mentaliteit van afgelo pen zaterdagavond weet te handhaven ene en ieder zich in dienst van het team stelt, zal ongetwijfeld de op 1 november geplande thuiswedstrijd tegen streekge noot Katwijk met winst worden afgeslo ten. WADDINXVEEN - Het eerste team van de badmintonclub Florida trad aan tegen Velsen 2 uit IJmuiden en behaal de een dik verdiende 5-3-overwinning. Erik de Frankrijker had er zin in en opende als eerste heer direct met een 15-11/15-5 zege, wat zijn teamleden in spireerde om ook prima resultaten neer te zetten. Martien Kuyf volgde met 15- 1-, 6-15 én 15-8 en Herma Schwiebbe met 11-0 en 11-4. Alleen Conny v.d. Hij den moest het hoofd buigen voor haar tegenstandster met 11-12 en 7-11. In de mix-dubbels werd de stand verder uitgebouwd naar 5-1, waarna in de heren- en damesdubbel wat gas werd te ruggenomen wat dan ook prompt door de gasten werd afgestraft. Tja, badmint on is een harde sport, even de teugels la ten vieren stelt de tegenstander in staat onverwacht terug te komen. Hier was echter de zege al veilig: 5-3 einduitslag. Team 2 speelde in Voorburg tegen Cor- bulo 2 en nam de puntjes mee naar huis: 5-3. Dik van Teijlingen begon met een makkelijke 15-5, 15-3 overwinning, ge volgd door een nipt verlies van John Schouten: 14-17 en 13-15. De dames zorgden via betrekkelijk een voudige’overwinningen voor een veilige 3-1 voorsprong na de enkelspelen waar na in de dubbelspelen werd afgekoerst op de uiteindelijke zege. Het laatste punt hiervoor werd behaald in de mix- dubbel van John Schouten en Liesbeth van Bergeijk: 15-4 en 15-9. De overige teams scoorden ook prima resultaten, team 6 met name, met de te ruggekeerde Henk Wolswijk weer in de gelederen, won met maar liefst 6-2 van Flair 9. Team 10 was ook zeer goed op dreef onder aanvoering van Johan v.d. Ree werd Aigis uit Zoetermeer met 6-2 verslagen. Team 9 veroverde zijn derde punt in een spannende partij tegen eveneens Aigis via een 4-4 gelijkspel, met gedegen spel van het echtpaar Hoogendoorn. Team 7 speelde erg onfortuinlijk tegen Shuttle- woude uit Zoeterwoude en keerde naar huis terug met een grote nederlaag: 0-8. Team 11 kon ondanks helfhaftig verzet van vooral Kees Kranendonk het net niet bolwerken tegen Kouderkerk en verloor met miniem verschil: 3-5. Team 8 tenslotte trof in Eridos 8 dermate zwa re tegenstand aan dat mën na afloop zich afvroeg wat dat team in hun afde ling te zoeken had: 0-8. WADDINXVEEN - Vrijdag is er op manege Reigersburgh aan de Piasweg diploma gereden. De geslaagden zijn: Dressuur en Springen klasse B: Patty Paling, Nienke Trommel, Bianca Verkley, Tamar Born, Merel Güttin- ger, Aletta v.d. Breggen, Karin v.d. Horst (alleen dressuur), Marjolien Bonte, Daniëlle Smit, Karin Bosman, Ursula v.d. Made, Pauline van Rhijn en Vincent en Nina Hölzel (alleen sprin gen). Dressuur klasse L: Wouter v.d. Westeringh en Yvonne Verstoep. Dressuur klasse M: Kim Born, Esther Veldstra, Sandra v.d. Voort. Sandra is ook geslaagd voor M- springen. Zondag werd op manege Reigersburgh de vierde clubwedstrijd gehouden. Op zondag 16 november worden de club kampioenen bekend gemaakt waarbij er een verklede pas de deux plaats vindt. Iedereen is welkom om te komen kijken. WADDINXVEEN - Het eerste team van Korbis-korfbal heeft zaterdag tegen Reeuwijk de punten gedeeld. Het werd 5-5. De wedstrijd kende aanvankelijk een veldoverwicht voor Reeuwijk hetgeen resulteerde in 1-0. Niet lang daarna wist Aart Westerduin voor Korbis 1-1 te sco ren. Tot aan de rust veranderde er niets meer, een voor korfbal uitzonderlijke lage ruststand. In de tweede helft nam Korbis het spel over en liep door 2 doelpunten van Wim Lebbing uit tot 1-3. Het was de invallen de jeugdspeelster Miriam de Boer die zelfs voor 1-4 zorgde. Hierna begon Reeuwijk weer tegenstand te bieden en wist de achterstand tot 3-4 terug te bren gen. Ria Molenaar stelde voor Korbis orde op zaken door voor 3-5 te zorgen. Hoewel de wedstrijd met nog tien minu ten te gaan wel gespeeld leek, waren het eerst een strafworp en in de allerlaatste minuut een doorloopbal die Reeuwijk nog nèt langszij bracht. De koploper PFC uit Geervliet kon bij WSE geenszins waarmaken wat de stand op de ranglijst doet vermoeden. Een gelijkopgaande eerste helft met hardwerkende maar niet goed voetbal lende ploegen. Na een kwartier kregen Pim Sluijs en Rob Verbakel de kans voor open doel om WSÈ op voorsprong te ztten maar er werd te slordig omge sprongen met de geboden kansen. De veel schrijvende scheidsrechter be paalde het wedstrijdbeeld door in de 20e minuut een penalty te geven aan PFC waarvan niemand iets begreep. De Melker verzilverde dit kadootje voor zijn ploeg. Vlak voor rust kreeg WSE een goedmakertje. Deze penalty werd echter gemist door Ron Scheurwater. De tweede helft stond ook in het teken van de ’’One man show” van de scheids rechter. Eerst werd Ron Scheurwater uit het veld gestuurd en wat later moes ten Jan Willem van Triet en Hans Bank ook de kleedkamer gaan opzoeken. Tussen de bedrijven door werd er ook nog gevoetbald. Eerst schoot PFC tegen de kruising doordat de bal door de felle wind naar beneden werd gedrukt en even later miste Leo Ruighaver voor open doel. Pim Sluijs was trouwens ook niet in goede doen toen hij vlak voor open doel een goede voorzet ontving en zo lang nodig had om de bal onder con trole te krijgen dat de kans was verke ken. Toen zorgde Kees Mourits weer door één van z’n sterke momenten om te zet ten in een doelpunt. Uit een voorzet nam hij de bal aan en met een omhaal bracht hij zijn ploeg op gelijke hoogte. Het laatste kwartier stond WSE met 9 man met de rug tegen de muur maar met degelijk opruim werk hield men het doel schoon. Flyers-dames 1 verloor zaterdag in en van Leiderdorp. Zowel in het eerste deel van de eerste als tweede helft speel den de dames behoorlijk goed maar na zo’n 10 minuten sloegen conditie- en een daarmee samenhangend concentra- tiegebrek toe. Deze leidden tot veel fouten als balver lies en overtredingen. Bovendien draait Flyers aanvals-spelletje nog niet zo be st, al wordt het samenspel wél al vol doende kwaliteit. Via 38-20 bij rust werd het 75-50 voor het overigens hele maal niet zo beste Leiderdorp 2. Voor Flyers scoorden Bernice Posthu mus met 12 en de erg goede spelende Gea Kok met 11 de meeste punten. WADDINXVEEN - Ook in de vijfde speelweek van de districtscompetitie werden er weer goede resultaten ge boekt door diverse teams van de bad mintonvereniging Aeolus. Met name het 5e team lijkt dit seizoen niet te stuiten in haar dadendrang. Het bezoekende 7e team van BC Nieuw koop, uit de gelijknamige plaats, onder vond dit afgelopen zondag aan den lij ve. In recordtijd walstte men met 8-0 over de tegenstander heen. Ook het 2e en 4e team speelden net als het 5e thuis in sportzaal Groenswaard. Het 2e team had aanzienlijk meer moei te met haar tegenstander. Het 12e van BC Flair uit Alphen a/d Rijn bleek een taaie tegenstander te zijn. Doch met 5-3 bleef de winst in eigen huis. Ook het 4e team had de handen vol aan de tegen stander. Met moeite wist men het 7e van BC Mijdrecht uit Mijdrecht op een 4-4 gelijkspel te houden. De uitwedstrijden werden dit week einde met minder succes afgewerkt. Al leen het 6e team wist in Delft tot een overwinning te komen. Op het sport complex van de TH in Delft ontmoette men het 2e van de studentenbadminton vereniging Poets. Het 6e team, uitko- WADDINXVEEN - Vanmiddag (woensdag 22 oktober) is De Bonkelaar aan de Beukenhof gesloten geweest. Het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Werk De Bonkelaar was van mening, dat alle medewerkers, vrijwilli gers en beroepskrachten, in de gelegen heid gesteld moesten worden aan de manifestatie in Den Haag deel te ne men. Deze manifestatie richtte zich te gen de plannen van de minister van WVC om het sociaal-cultureel werk met de helft te korten. WADDINXVEEN - Na de knappe overwinning van een week geleden (3- 1 op Van Santen/Haag) moesten de volleybalsters van Be Fair ditmaal in sportzaal Groenswaard de strijd aanbinden tegen Intermezzo uit Middel- harnis. De dames wonnen opnieuw met 3-0 en staan daarmee ongeslagen aan kop van de derde divisie G. De heren van Be Fair-volleybal behoef den dit weekeinde niet in actie te komen. Tegen Den Bommel liep Be Fair zater dag tegen de eerste nederlaag van dit seizoen op. Een nederlaag die hard aan kwam, geheel voor eigen rekening was. Want Be Fair verloor niet van een bete re tegenstander, maar door een speel wijze te (blijven) spelen die de tegen stander duidelijk in de kaart speelde. Hoewel Be Fair fris startte en van meet af de aanval zocht was het Den Bommel dat de score opende. De schuld lag vooral bij Be Fairs achterhoede die wei gerde om afdoende op te ruimen toen de bal hoog voor het doel werd gebracht en de spits ongehinderd kon inschieten. Be Fair stond al na 10 min. spelen op achterstand. De Waddinxveners zetten wat meer mankracht in om de tegenvaller goed te maken. Enkele goede momenten van Aart Bos leverden kansjes op voor Razi Licoumine en Peter Konijn. Doelpun ten bleven echter uit. Zeer manmoedig optreden van Marcel Straver voorkwam dat Den Bommel bij een uitval de score nog kon uitbreiden. Toch was dit slechts uitstel van executie. Want terwijl Be Fair het spel dicteerde was het Den Bommel dat scoorde. Ook nu was het omslachtige uitverdedigen van Be Fair’s verdediging oorzaak en gevolg. Het eindeloze combineren en terugspelen had tot gevolg dat er op el ke bal jagende Bommelnaren tot tweemaal toe de bal - geschonken door

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 23