het Weekblad NICARAGU-AVOND IN BUURTCENTRUM Coornhertrede met prominenten Boskoop krijgt polder Achterof Waddinxveen Vandaag: 2000e editie van Woningcorporatie in het zonnetje Weekblad voor Waddinxveen -0.99J Waddinxveense doopt torpedowerkschip Mercuur UW PLAATSEUJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Avond van moedergroep over kraamtijd K Nieuwsblad Onafhankelijk 1 FBASIS MARKT OOK BIJ UNICHEMA CHEMIE ’De Molen’ Speculaas- Programma Unichema International Middelburgseweg ALS WIJ HET 24 uur service - 3 maanden garantie Nesse 32, Waddinxveen Veelzijdiger dan u denkt! Uw televisiedokter S. ATTEMA Unichema Chemie BV Buurtje 1, 2802 BE Gouda, Tel. (01820) 42911 Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Zaterdag 1 november a.s. van 10.00 tot 16.00 uur OPEN DAG CHEMIE 1986 AKTIVITEITEN U wordt geïnformeerd over: produktieprocessen toepas singsmogelijkheden van Unichema produkten voorzieningen op het gebied van het milieu transport over weg en water. Hobbytentoonstelling, georganiseerd door medewerkers. Optreden van een percussiegroep. Drumband en majorette korps ’Gouda-West’ verzorgt ’s morgens een show. Attrakties voor groot en klein. makelaarskantoor?^ aya I LN 1—Txi nI LAo nvm HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 DEZE WEEK BIJ BASISMARKtA Mi LU Hel Echte Franse 4^ Stokbrood/ '7 V WOENSDAG 29 OKTOBER 1986 42e JAARGANG - Nr. 2000 No. 1 Zaterdag 1» Mei 1»45 Maximaal S stuks per klant TELEFOON 01828-13500 A I V WADDINXVEEN - Vorige week vrijdagmiddag heeft de woningbouw vereniging Waddinxveen het 75-jarig bestaan gevierd met de opening van het nieuwe kantoor en werkplaats aan de Staringlaan door oud-voorzitter P. Lips en een open huis op zaterdag. maal zal eindigen”. ”Ook wij zijn van mening dat er dage lijks veel te veel gebeurt dat ’’niet door de beugel kan” en dat het beleid er te recht op moet zijn gericht om op deze uitwassen meer greep te krijgen. Wat men zich overigens in dit verband echter wel als leidraad zal moeten stellen is, dat met het bestrijden van uitsluitend de gevolgen de oorzaken niet worden aan- Geldig t/m zaterdag 1 november 1986 l* LAAGSTE FWZEN VAN HET LAND' Een ervaren makelaarsorganisatie met vakbekwame mensen. En al jaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met In een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verklaarden de be woners bij Boskoop te willen blijven. Toch is GS aan deze wens van de bewo ners van de Middelburgseweg voorbij gegaan. De Coornhertherdenking belooft dit jaar een bijzondere gebeurtenis te wor den. Zelfs drs. J. de Koning, de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, zal er aan deelnemen. Dit naar aanlei ding van de door prof. dr. A.C. Zijder- Aan Boskoop en Waddinxveen gaat al deze "narigheid” van samengaan en herindeling voorbij, want Boskoop en Waddinxveen behoort tot een van de elf gemeenten die zelfstandig blijven. Koninklijke harmonie ”Ons Genoe gen” uit Vlissingen. Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter dan uw ploatselijke makelaar. Als u aan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is. Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. 3 -t A veld (Erasmusuniversiteit) uit te spre ken Coornhertrede over ’’vervagende grenzen van de arbeid”. Minister De Koning zal het kabinetsbe leid inzake he informatie tel. 01829- 3663. Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-12028 Weekblad voor Waddinxveen EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het zat al een tijdje in het vat,, maar gaandeweg wordt het steeds meer zeker: Boskoop gaat de gehele, nu nog bij de gemeente Waddinxveen behorende polder Achterof krijgen en wordt daardoor fors groter. Dat is op te maken uit de ontwerp-regeling voor de herindeling van de gemeenten in noord-oostelijk en midden Zuid- Holland. Aan die gemeentelijke herindeling doen in totaal 30 gemeenten mee. Elf daarvan, waaronder Boskoop, blijven zelfstandig, terwijl negen tien andere, waaronder Hazerswoude en Reeuwijk straks opgaan in nieu we gemeentes. WADDINXVEEN - De Waddinx veense moedergroep van La Leche League komt dinsdagavond 4 no vember bijeen van 20.00-22.00 uur, ten huize van Willy Evelein, Graanakker 51 (tel. 16694). Het onderwerp van de discussie is ”De kraamtijd” en behandelt naast de voorbereiding op de borstvoeding en tips voor de eerste weken dat de borst wordt gegeven ook het aan passen van de gezinsleden aan de pasgeboren baby. In een gezellig kringgesprek komt iedereen aan het woord en het kan geruststellend zijn te horen hoe an dere moeders sommige probleem pjes oplosten. De bibliotheek van de groep be schikt over een schat aan informa tie over alles wat met borstvoeding, voeding en babyverzorging te ma ken heeft. Ter bestrijding van de onkosten van het kopje koffie, de uitgedeel de informatiebladen en de algeme ne onkosten van de groep wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 3,- per avond. Elke belang stellende vrouw is van harte welk om op de bijeenkomst en borstge- voede baby’s komen natuurlijk ge- zelig met mama mee. Wie van plan is te komen gelieve te bellen 16649, 16694 of 14618. Ie Jaargang Verschijnt des Zaterdags Adres Redactie en Administratie: Oranjelaan 30, Waddinxveen Bijdragen, Verslagen, etc. uiterlijk 's Woensdagsavonds inzenden. Twee dagen was er een "open huis” war de woningcorporatie tér gelegenheid van het 75-jarig bestaan bewust de pu bliciteit mee zoekt. Men wilde zich eens wat met meer nadruk dan gewoonlijk ’’naar buiten” manifesteren. ”Wij willen laten zien dat wij er zijn om niet aflatend te blijven ijveren voor goe de en betaalbare woningen voor men sen die het zich om financiële redenen niet kunnen veroorloven een woning te kopen. Wij willen ons blijven inzetten voor onze medemensen. Wij hebben dinxveen. P. Lips opent het nieuwe kantoor van (Foto: Sjaak Noteboom). het kunnen. Wij hebben een sterke en gezonde vereniging met z’n allen opge bouwd’’. ”Ons woningbezit verkeert in een goe de onderhouds-toestand. Ook willen wij weten dat ons uitgangspunt bij de exploitatie van ons woningbezit niet strikt commercieel is. Waar mogelijk la- voor Waddinxveen WADDINXVEEN/GOUDA - Maandagavond 10 november om acht uur wordt in de Goudse Schouwburg de Coornhertrede 1986 uitgesproken, een initiatief van de Coomhertstichting, die wordt voorgezeten door de Waddinxvener dr. A.A. de Bruin. Uitvoerig stond de voorzitter in zijn gepakt”, feestrede van een half uur stil bij datge- ne watTn de afgelopen driekwart eeuw werd bereikt en tot standgebracht. ”Een zekere mate van trots over het tot nu toe bereikte resultaat en dat als een erfgoed aan het nageslacht kan worden doorgegeven is dan ook zeer zeker op z’n plaats”, aldus de heer Van Vuuren. ”De werkzaamheden van een woning corporatie spelen zich merendeels in de anonimiteit af. In de gevallen dat een woningcorporatie ”de pers haalt” is er meestal sprake van een negatieve publi citeit omdat er dan zaken of omstandig- gedurende deze 75 jaar bewezen dat wij heden naar voren komen die ten opzich te van individuele of groepen van perso nen contra woningcorporaties terecht of niet terecht in de controversionele sfeer zijn gekomen of getrokken. Hierdoor kan een beeld ontstaan dat sterk verte kend is en afbreuk doet aan de werke lijkheid”. ’’Goede berichten of handelingen halen ten wij het sociaal-maatschappelijke ka- dagelijks in de krant, op radio of TV. Hierdoor dreigt bij velen de indruk te ontstaan, dat de maatschappij zeer sterk aan het verworden is en men zich tegelijkertijd afvraagt waarmee dit alle- rails” hebben gezet. tot uitdrukking komen. Daarnaast is er echter ook reden tot dankbaarheid. Dankbaarheid aan het adres van de ’’starters” in 1911 die ”de trein op de Dankbaarheid aan hun opvolgers die ”het vaandel overna men”. Dankbaarheid aan de opvolgen de gemeentebesturen en hun ambtena ren die steeds alles in het werk hebben gesteld om zoveel mogelijk contingen ten woningwetwoningen uit Den Haag ”weg te slepen” om de groeiende bevol king van ghoede en betaalbare wonin gen te voorzien”, aldus voorzitter Van Vuuren. Behalve de polder Achterof krijgt Bos- Rijneveld Overigens is het wel duidelijk dat Gede puteerde Staten bij de wijziging van de gemeentegrenzen met Boskoop en Reeuwijk, maar vooral met die van Reeuwijk met Waddinxveen niet hele maal goed wist wat ze moesten doën. Lopen in vele gevallen de grenzen vrij recht (dat was ook het geval met het voorlopig standpunt in 1983) nu zitten er ’rare’ kronkels in, want de nieuw te bouwen rioolwaterzuivering komt straks bij Waddinxveen. Hierdoor maakt de grens een onverwachte bocht. Uit de ontwerpregeling valt niet op te maken, waarom dit gebeurd is. Eigen aardig is verder de naam van de nieuwe gemeente Rijneveld, waarvan Hazers woude de belangrijkste kern gaat wor den. Wel moet opgemerkt worden dat deze naam niet definitief is, omdat er nog tal van veranderingen aangebracht kunnen worden. Rijneveld vormt een samensmelting van Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude en Benthuizen. Er is in alle drie betrokken gemeenten no gal wat verbazing ontstaan over deze naam, die geheel vreemd is voor Kou dekerk en Benthuizen. Er is geen enkel historisch verband in deze naam te ont dekken. In de gemeenten verwacht men ook veel verwarring omdat veel mensen Reijneveld heten. Die verwarring zal er bovendien nog komen omdat ook Bos koop een gebiedje heeft dat Rijneveld heet. De Hazerswóudse historicus C. Kroon heeft al een andere naam voor gesteld: Rijnswoude. WADDINXVEEN - Het torpedowerk- schip ’’Mercuur” is zaterdagmiddag bij de Koninklijke maatschappij ”De Schelde” in Vlissingen gedoopt door de Waddinxveense mevrouw P.C. Wenne- kes-van Ham, echtgenote van kapitein ter zee P.G. Wennekes die tot voor kort project officier mijnenbestrijdingsvaar- tuigen was. De kiel voor dit schip werd gelegd op 6 november 1985. Naar verwachting zal het medio 1987 gaan proefvaren en daarna aan de Koninklijke marine wor den overgedragen. De nieuwe ’’Mercuur” zal de inmiddels 32 jaar oude "Mercuur” gaan vervan gen. Dat schip is indertijd door de Ame rikanen als oceaanmijnenveger ge bouwd en aan de Koninklijke marine uitgeleend. De doopplechtigheid zal muzikaal worden opgeluisterd door de Het torpedowerkschip is operationeel ingedeeld bij de Onderzeedienst, om dat het nauw samenwerkt met onder zeeboten. Omdat de torpedolanceerin- richtingen moeten worden afgeregeld gaan de onderzeeboten regelmatig naar de diepe Schotse en Noorse wateren, daarbij vergfezeld van de ’’Mercuur”. Wanneer een torpedo is gelanceerd en aan het eind van zijn looptijd boven komt drijven*”wordt deze door de be manning van de ’’Mercuur” uit het wa ter gehaald en gereed gemaakt voor de volgende lancering. Tevens doet het schip dienst als doelwit voor de onder zeeboten waarbij niet op maar onder het schip door wordt geschoten. De nieuwe ’’Mercuur” zal worden uitgerust met een torpedolanceerbuis van de voormalige onderzeeboot Hr. Ms. Dol fijn waardoor het zelf ook torpedo’s kan lanceren. Het is de vijfde torpedowerkschip met deze naam in gebruik bij de onderzee dienst. De naam Mercuur of Mercurius is al sinds 1782 in gebruik bij de Konink lijke marine en is sindsdien door 20 schepen gedragen. WADDINXVEEN - Op dinsdagavond 4 november om acht uur wordt in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huij- genslaan een Nicaragua-avond gehou den. Een Boskoper en een Waddinxvener hebben onlangs een bezoek gebracht aan dit Middenamerikaanse land. Ze hebben er gewerkt en veel bezoekjes af gelegd. Door hetgeen ze gezien en ge hoord hebben willen ze in samenwer king met de Wereldwinkel Waddinx veen een informatie-avond geven, voor iedereen die wat meer wil weten over Nicaragua. Op deze avond zullen deze twee perso nen niet alleen vertellen over hun be zoek maar ook zal ds. Mulder, voorzit ter van de Raad van Kerken komen spreken over zijn bezoek afgelopen zo mer aan Nicaragua, waar dominee Mul der het vredesbureau van IKV/Pax Christi geopend heeft. 20.00 uur: Inleiding Sietze Oudshoorn. 20.05 uur: Ds. Mulder vertelt over zijn ervaring. 20.30 uur: Dia’s van de werkbrigade, door Jan Boer (lid brigade). 21.15 uur: Pauze, gelegenheid voor het kopen van producten uit Nicaragua. 21.30 uur: Vragen over Nicaragua kun nen gesteld worden aan de brigade le den en ds. Mulder. 22.15 uur: Sluiting van de avond. In 1979 werd diktator Somoza verjaagd uit Nicaragua. Sinds die tijd heeft Nica ragua een regering onder leiding van de Sandinisten. Deze hadden tot taak ge steld, het verbeteren van de situatie waar in de aller armsten van de bevol king in verkeerden. Daar zijn de Sandi nisten in geslaagd. Zo zijn er vernaderingen gekomen als: gratis onderwijs, gratis gezondheids zorg. Ook gingen de lonen van de alle rarmsten fors omhoog, tegelijkertijd werden de groot grondbezitters van hun land onteigend, en werd de grond ver deeld onder de boerenbevolking. Deze richtte landbouw coöperaties op, om zo een nieuw landbouwsysteem op te zetten. Toch mochten de Sandinisten deze veranderingen niet doorvoeren zonder inmenging van andere staten. koop, als de ontwerpregeling niet ver andert, nog meer. Zo komt - en ook dat was eigenlijk al bekend - de begraaf plaats aan de Roemer straks bij Bos koop. Hazerswoude heeft daartegen geen bezwaar gemaakt. Verlaten is het in 1983 gepubliceerde voorlopige stand punt van Gedeputeerde Staten om het kwekerij gebied van Hazerswoude, of wel de buurtschappen de Roemer en de Loete bij Boskoop te voegen. Een standpunt waar destijds vanuit Hazers woude veel verzet tegen kwam. Het ge meentebestuur van Boskoop gaf overi gens in 1984 zelf ook te kennen dat men geen behoefte had aan deze uitbreiding. Eigenaardig is de wijziging die door Ge deputeerde Staten is neergelegd in de ontwerpregeling voor wat betreft de grenswijziging met Reeuwijk. Kreeg Boskoop er in 1983 (voorlopig stand punt) een tamelijk groot stuk van Reeu wijk in de polder Randenburg bijin de ontwerpregeling krijgt Boskoop slechts een klein stukje. Boskoop raakt daaren tegen nu het stuk kwekerijgrond met een aantal woningen dat gelegen is langs de Middelburgseweg kwijt. De wonin gen vanaf Middelburgseweg nummer 33 tot en met ongeveer nummer 99 (Red. waar de exacte grens loopt is via de kaart moeilijk vast te stellen) komen met een groot stuk van de daarachter liggende kwekerijen bij Reeuwijk. Voor de kwekers, die tuinen hebben die van het Reijerskoop tot aan de huidige grens met de gemeente Reeuwijk lo pen, krijgen straks te maken met in ’tweeën’ geknipte tuinen, die voor een gedeelte bij Boskoop en het andere ge deelte bij Reeuwijk horen. Hoe de be woners van de Middelburgseweg er thans over denken dat ze bij Reeuwijk gevoegd gaan worden, is op dit moment niet bekend. In februari 1984 protes teerden een dertigtal bewoners van de Middelburgseweg tegen een eventuele indeling bij Reeuwijk. De bewoners lie ten die mening horen naar aanleiding van een door de gemeente Reeuwijk ge houden telefonische enquete, waarin gevraagd werd of de bewoners voor het merendeel van hun activiteiten op Reeuwijk georiënteerd waren. Velen hebben toen ’ja’ geantwoord. Bij na vraag over het waarom bleek het de be woners dat Reeuwijk de uitslag van die enquete nodig had om dit gedeelte van Boskoop bij Reeuwijk te krijgen. Oud-wethouder en oud-voorzitter van de woningbouwvereniging Wad- de corporatie officieel. Wat wil het Weekblad Pla&tsgenooten. Hierbij wordt U ter kennismaking aangeboden het eerste nummer van het „Weekblad voor Waddinxveen” Geheel onverwacht, zonder dat iemand op de komst van dit blaadje rekende, is het verschenen, in de veronderstelling, dat het in een leemte zal voorzien. Vooral op het oogénblik, nu een ieder zoo graag op de hoogte wil zijn van belangrijke mededeelingen en besluiten, wordt een plaatselijke po ging ondernomen U van voorlichting te dienen. Die poging mpet op hoogst bescheiden wijze worden gedaan. De paplervoorraden zijn van dien aard, dat vooralsnog geen groote plannen kun nen worden opgezet en dus ook de omvang van dit blad voorloopig niet grooter kan zijn dad het nu aangebodene. Vap meer HttetkenfB Is, dat getracht wordt met ons weekblad de plaatsélijke belangen te dienen. Pretentie om de groote pers in den weg te staan heeft dit blad niet: evenmin heeft de gedachte post gevat, dat de bur gerij aan deze uitgave voldoende zal hebben. Op eenvoudige wijze de plaatselijke belangen voor te staan, het pu bliek te dienen van voorlichting, door middel van kleine annohce's contact te brengen en de plaatselijke winkeliers gelegenheid te geven tot adverteeren, ziedaar het hoofddoel van deze uitgave. Het plan is het blad eiken Zaterdag te doen verschijnen, enkele we ken huis aan huis bezorgd, daarna tegen een billijk abonnementsgeld veer krijgbaaf te stellen, een en ander behoudens de goedkeuring van hoogere instanties, die over het al of niet verschijnen hun oordeel zullen geven. Dit moet worden afgewacht. Wij kozen zee en hopen op gunstlgen wind. Mededeeling. Van belangrijke vergaderingen worden gaarne korte verslagen opge nomen, indien deze uiterlijk Woensdagsavonds aan ons adres bezorgd zijn. Ook actueele bijdragen zijn zeer welkom. Advertenties moeten Donderdags morgens bezorgd zijn, familieberichten uiterlijkVrijdagsmorgens. Nogmaals vestigen wij er de aandacht op, dat de uitgave geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door hoogere autoriteiten, ook wat betreft de prijsvast stelling. De uitgever. GERT HLTZER de echte bakker Zuidkadeil-Tel 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 r Tel 01828-12382-Waddinxveen W* Statensingel 115-Gouda SïïJ Tel 01820-15132 L-UZ immers de publiciteit bijna nooit. Slech- rakter van onze vereniging in onze op- te berichten en handelingen verschijnen stelling ten opzichte van onze bewoners devotre VraiBxilanger Lid NVM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1