Nieuw accent Souburgh 557 Waddinxveners zonder werk •J DAMES ATTENTIE |W3 ‘vtui clen 1 MODESTOFFEN PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein op jubileumviering: UW PLAATSEUJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL Het regent briefjes van 250,- NU f 15,- PER METER rl 5 bedrijven minder Begrafenis verongelukte fysiotherapeute iAlLéd? iïï ELKRANT WADDINXVEEN Nieuwsblad Onafhankelijk 25500 54499 13537 25737 10913 43850 39923 87069 66673 33715 50744 Historie w Onze vaste klanten weten het Onze nieuwe klanten zien het Al de stoffen op de aanbiedingstafel van 30-28-25 en 20,- per meter DANSAVOND BOSKOOP A.S. ZONDAG 20.30 UUR De Rozenburcht MARTIN VISSER 1 Vorig jaar r '1 ALS WIJ HET Uw televisiedokter S. ATTEMA Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 r ROOMBOTER- X AMANDELLETTERS EN -STAVEN VAN GERT NET IETS BETER. ECHT JE PROEFT HET!!^ Leuke kadootjes; do’s meestal makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom hebben we voor u een serie mooie en vooral kwalitatieve kadosuggesties. Want ook voor Sinterklaas hebben we precies wat u zoekt. CW. w_«. I In 1—TkIXI LzO nvm 11 X Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Huize Souburgh is niet weg te denken •n i F* ber 1985) waren dat nog 589 werkzoekenden (349 mannen 240 vrouwen). 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 WADDINXVEEN - ’’Huize Souburgh neemt een onmisbare plaats in on ze gemeente in en is daardoor niet meer weg te denken uit de Waddinx- veense gemeenschap”. Een ervaren makelaarsorganisatie met vakbekwame mensen. En al jaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met WADDINXVEEN/GOUDA - Waddinxveen telde vorige maand volgens gegevens van het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) in Gouda 557 inwo ners zonder werk (311 mannen en 246 vrouwen)Een j aar geleden (okto- werkloosheid neemt geleidelijk toe; een jaar geleden nog was 48% van de werk lozen langer dan een jaar zonder baan, nu is dat percentage 51. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter dan uw plaatselijke makelaar. Als u aan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. Dorpstraat 12 Boskoop Tel.: 01727-4002 voor werkelijke modestoffen WADDINXVEEN - Het blijft in Waddinxveen briefjes van 250,- regenen als gevolg van de Sint Ni- colaasactie 1986 van de midden- standsvereniging Waddinxveen, Er zijn nu weer drie trekkingen van lotnummers te melden, waarbij per keer viermaal 250,- te verdienen viel. De volgende trekkingen zijn op 28 november, 1 december, 3 decem ber, 5 december en 8 december. Voor informatie over de prijzen kunt u terecht bij KNOV-penning- meester Wim Rip, Kerkweg-West 8, tel. 01828-14278. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 De f I Uitslag trekking woensdag 26 november: Uitslag trekking maandag 24 november: Uitslag trekking vrijdag 21 november: 34031 Sinterklaas kan zich er mooi vanaf maken! X- 42e JAARGANG - Nr. 2004 GERT HU1ZER deecMthakter Zu*Xadell Tel 01828-123M Winketgaienj Groensvooróe 8 Tel 01828-12382 Waödmxveen Statensngei 115 Gouda Tel 01820-15132 Jongens- en mannenmode Boskoop. Dorpsstraat 20, TeL (01727) 25 20 Een jaar geleden waren er in het gewest Gouda bijna 7.000 personen zonder werk; nu ruim 6.100. Het gunstige ver schil is in de meeste beroepsgroepen te rug te vinden, zoals metaalbewerkers met 130, bouwvakkers met 190, handel- spersoneel met 200. Daarentegen nam het aanbod van kantoorpersoneel met ongeveer 10 toe: minder mannen (75) maar meer vrouwen (85). Opmerkelijk is ook dat het aantal kliën- ten voor ’’algemene dienst” nauwelijks afnam. Het aandeel van de langdurige aard, er niet zo gemakkelijk meer in”. ”En de toekomst? Het flankerend be leid is een nieuw accent in ons huis, dat in de toekomst belangrijker gaat wor den. Zorg voor ouderen die in huis wo nen, tijdelijke zorg voor ouderen in de buurt. Zo is Souburgh met recht een verzorgingstehuis, een tehuis met een open deur voor de ouderen van Wad dinxveen”. WADDINXVEEN/GOUDA - In de maand oktober heeft Waddinx- 1 veen per saldo te maken gekregen met een afname van vijf bedrijven. i Dit blijkt uit de maandgegevens 1 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. i Vorige maand was er weliswaar sprake van vier nieuwe bedrijven, die zich ook voor het eerst als zoda- i nig in het handelsregister hadden laten inschrijven, maar er verdwe nen er weer 6 door opheffing, 2 door vertrek en 1 door faillisse ment. Volgens de in- en uitschrijvingen in het handelsregister is in oktober het aantal werkzame personen toe genomen met 133 (bij benadering). Het aantal nieuw ingeschreven be drijven kwam deze maand per sal do op 36. De nieuwe inschrijvingen betreffen voornamelijk éénmans zaken (32). Het blijkt dat in de branches groot handel (erbij 14), exploitatie van en handel in onroerend goed (erbij 12) en de zakelijke dienstverlening (erbij 9) per saldo de meeste muta ties voorkwamen. De gemeente Gouda was deze maand koploper bij de mutaties per gemeente; per saldo 18 nieuwe inschrijvingen. Nieuwerkerk a/d IJssel kende 8 nieuwe inschrijvingen en Nederlek 6. Vorige maand vond een aanzienlijk aantal inschrijvingen plaats van be drijven die afkomstig zijn uit het district Rotterdam, d.w.z. 11 van de in totaal 15 bedrijven die van el ders kwamen. Uit de mutaties van ondernemingen met 10 of meer werkzame personen, valt af te le zen dat 3 nieuwe inschrijvingen plaatsvonden in de categorie 10-19 werkzame personen. Het betreft één bedrijf in de zake lijke dienstverlening in Gouda en één bedrijf in Moerkapelle in de branche land- en tuinbouw, die bei de inschrijfplichtig zijn geworden vanwege ien gewijzigde juridische bestuursvorm. Daarnaast vestigde zich één bedrijf in Woerden in de branche bouwnijverheid. Vanuit het district Rotterdam vestigde zich een groothandel in Bergambacht met tussen de 10 en 19 werkzame personen. Uitbreiding en inkrimping van het aantal werkzame personen bij on dernemingen na inschrijving in het handelsregister worden in de gege vens van de Kamer niet vermeld. Failissementen worden gerigi- streerd na ontvangst van de mel ding van de uitspraak van het fail lissement door de arrondissements rechtbank. Het district Midden-Holland om vat de gemeenten: Bergambacht, Bleiswijk, Bodegraven. Boskoop, Driebruggen. Gouda, Moerkapel le, Moordrecht, Nederlek, Nieu werkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Woerden en Zeven huizen. Volgens de Wet Handelsregister zijn ingeschreven: alle onderne mingen, die in Nederland zijn ge vestigd, een filiaal of bijkantoor hebben, dan wel vertegenwoordigd worden door een handelsagent, die gemachtigd is tot het sluiten van overeenkomsten dan wel behoren aan een in Nederland gevestigde rechtspersoon of vennootschap. De inschrijvingen moeten plaats vinden bij iedere Kamer in welker gebied de onderneming gevestigd is. Niet ingeschreven zijn die onderne mingen welke aan een publiekrech telijk lichaam behoren, die waarin uitsluitend landbouw of visserij door een natuurlijk persoon als enig eigenaar wordt bedreven en ten slotte die waarin uitsluitend straathandel in de vorm van venten wordt uitgeoefend door de onder nemer of leden van zijn gezin. Ook uitgezonderd zijn de vrije beroeps beoefenaren, voorzover niet in de vorm van een rechtspersoon geor ganiseerd. MAKELAARSKANTOOR?^ 8M8 Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-12028 i EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 WADDINXVEEN - In het bijzondere nummer van Souburgh Nieuws heeft di rectrice zuster C.A. Blok teruggekeken op 20 jaar Souburgh en stelde zich de vraag hoe het twee decennia geleden was. ’’Ouderen”, zo schrijft ze, ”die min of meer verzorging nodig hebben waren welkom. Twee zijn er nog vanaf het begin. Nu heeft bijna iedereen ver zorging nodigen kom je, zelfs hoogbej- WADDINXVEEN - Dinsdagmorgen is aan de Alberdingk Thijmlaan de 24-ja- rige Karin van der Stam begraven. Het ontzielde lichaam van deze jonge, vro lijke en hulpvaardige fysiotherapeute is vorige week vanuit het IJslandse Nes- kaupstad naar ons land gevlogen. Karin van'der Stam.riie gewoond heeft aan de Koningin 'Wilhelminasingel, is vorige week zondag bij een wandeling in het land waar ze in een ziekenhuis werkte verongelukt. De Waddinxveen- se maakte een wandeling in de bergen en werd vorige week maandagavond als vermist opgegeven. Karin van der Stam was als fysiotherapeute werkzaam in het ziekenhuis van Neskaupstad. Ze hield van de natuur, maakte regelmatig toch ten door de bergen en maakte dan fo to’s. Toen ze niet op haar werk ver scheen, werd ze als vermist opgegeven. Een team van 120 vrijwilligers heeft ver volgens naar haar gezocht. Bij de zoe kactie werden een helikopter en honden ingezet. Nabij Neskaupstadur, in het oosten van Ijsland is dinsdag haar li chaam gevonden. Haar ouders werden maandagavond gewaarschuwd en zijn met hun zoon vanuit Waddinxveen per vliegtuig naar Ijsland vertrokken. Na hun aankomst in Ijsland kregen ze te horen dat hun dochter was verongelukt. De eerste vergadering van het bestuur van Huize Souburgh was op 18 decem ber 1961In dat bestuur hadden zitting: S.P. Bax, P. de Bruin. H.C. Kooijman. A.H. Olie, H. Poot, W. Verboom, J.T. Voorbach, R.J. de Vries, H. Postma, J. Rootert en mevrouw M.M. Warnaar- Veerman. De eerste vergadering werd geopend door de ’oudste’ in jaren, de heer H.C. Kooyman met het lezen van Openbarin gen 3:1-11, de brief aan Sardis. Blijkens de notulen is de stichtingsacte op 12 de cember 1961 bij de notaris gepasseerd. De aanwezigen kiezen een voorzitter: H.C. Kooyman, een secretaris: H. Post- ma en een penningmeester: J.T. Voor bach. Allen nemen hun benoeming aan, de Gedurende de maand oktober nam het aantal werklozen nu in het gehele ge west Gouda met 127 af tot 6.138. Er is nu minder aanbod van o.a. metaalbe werkers (min 27) en kantoorpersoneel (min 35). De daling wordt vooral teruggevonden onder de schoolverlaters. Eind oktober waren er 73 minder werklozen dan aan het eind van de voorgaande maand. Van de ingeschreven schoolverlaters zijn er 217 jonger dan 19 jaar en 377 tus sen 19 en 23 jaar. Op een totaal van 594 zijn er 380 (64%) vrouwen. Weekblad voor Waddinxveen ■- - - laatste met de aantekening dat er te zij- kwi.ner tijd een administrateur zal worden gesteld op 525,- per maand. Op 17 aangesteld. Bestek en tekeningen van het te bouwen bejaardentehuis worden op tafel gebracht en door diverse be stuursleden toegelicht. De som om de stichting 'Protestants Christelijke Stichting Bejaardentehuis Waddinxveen’ in het leven te roepen - totaal 250,- - wordt als volgt verdeeld: 6/11 voor de Hervormde Gemeente, 3/ 11 voor de Gereformeerde Kerk en 2/11 voor de Immanuëlgemeente. Op de ver gadering van 22 februari 1962 bleek van het college van B en W een schrijven te zijn ontvangen met betrekking tot de toewijzing van dertig bejaardenwonin gen aan de Prins Bernhardlaan. Uit de notulen van 5 februari 1963 blijkt dat de bouwkosten per bed niet meer dan 10.000,- mogen bedragen. Voor 79 bedden betekende dat een gerenom- eerde bouwsom van 790.000,-. laagste inschrijving komt op 1.043.966,-; een groot verschil. De aanbesteding vindt plaats op 26 no vember 1963. Er zijn drie gegadigden. En op de vergaderingen van 9 december 1963 is het bestuur blij omdat burge meester Van der Hooft heeft medege deeld dat de bouwvergunning verstrekt is. Op 25 maart 1964 blijkt dat de bouw: kosten inmiddels gestegen zijn tot 1.215.000,-. Op 13 maart 1964 wordt door burgemeester C.A. van der Hooft de eerste paal geslagen, volgens de no tulen om 10.45 uur. Uit de notulen van 13 oktober 1964 blijkt dat men een naam heeft voor het bejaardentehuis, het zal ’Souburgh’ gaan heten. In dezelfde vergadering wordt besloten 'drie-vakschalen zonder oren’ aan te schaffen. Op 2 februari 1966 blijkt dat men voor de voeding uitgaat van ƒ2,10 per dag en dat bakker Huizer heeft gevraagd of hij het brood mag leveren. De bouw van het bejaardentehuis vor dert gestaag, vandaar dat bestuur een aantal regels opstelt met betrekking tot het logeren van gasten. Zij beperkt het tijdstip van ’thuiskomen’ van de bewo ners op half elf. Voor de logé’s kost een warme maaltijd 3,50; een broodmaal tijd 1,50 en slapen met ontbijt 5,-. De eerste vergadering in het tehuis vindt plaats op 10 oktober 1966. Op die "Het beginsel van Souburgh is nog al tijd, dat ouderenzorg een christenzorg is. Geen vrijblijvendheid maar een ei gen verantwoordelijkheid”. Het bestuur staat volgens de heer Jans sen nog altijd voor ogen dat het oude renbeleid en de ouderenzorg in de eer ste plaats bestemd zijn voor ouderen die behoefte hebben aan een bepaalde op vang. En dat moet dan op een zodanige manier geregeld zijn, dat wordt geko men tot een verantwoord benutten van de in te zetten krachten en middelen. Een lange rij gasten maakte van de gele genheid gebruik om het bestuur geluk te wensen en bloemen en andere geschen ken te overhandigen. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan is een speciaal nummer verschenen van 'Souburgh- nieuws’ met een overzicht van de ge schiedenis van het tehuis. Daarin ko men ook enkele bewoners aan het woord. Het huidige bestuur van Souburgh ziet er zo uit: G.J. Janssen (voorzitter). J. Rootert (waarnemend voorzitter), J. Blonk (penningmeester), J.G. Roos (secreta ris), J. Slinger (lid), A.C. Marchand (lid), A.J. Both (lid), mevrouw T.M. de Moor-Kerkhof (lidL mevrouw E,de Bas-Asscheman (lid), B. Vos (lid) en mevrouw F. van Amerongen (lid). HOOFDREDACTELJR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144TtEL. (01828) 15594 - V "V- WOENSDAG 26 NOVEMBER 1986 Lovende woorden van PvdA-wethou der drs. M. Kraaijestein vrijdagmiddag tijdens de viering van het 20-jarig be staan van dit Waddinxveense bejaar dencentrum. De grote belangstelling op de recptie onderstreepte de woorden van de wethouder. Namens het jubilerende tehuis sprak voorzitter G.J. Janssen over het bejaar denbeleid en de plaats daarin van Huize Souburgh. In dit tehuis hebben ouderen volgens hem een plaats gevonden met behoud van een stukje privacy. vergadering wordt de pensionprijs vast- voor 14,- per 100 kg gekocht bij Mei- Jerwijk, er worden twee 'papegaaien' april 1967 blijkt "een verhoging naar gekocht en het personeel krijgt per jaar 545,- nodig. De aardappelen worden 1 japon en 2 schorten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1