Directeur F. v. Kempen Ingenomen met resultaat KERSTBOMEN TE KOOP ii Verjaardag van de profeet P. KALKMAN I I c NIPO houdt in opdracht van Veta BV groot lokaal onderzoek Herindeling dit deel Zuid- Holland roept vragen op Modelbouw in De Boog UW PLAATSEUJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL Weekblad tijdens de feestdagen ELKRANT WADDINXVEEN KRANT SCOORT IN ALLE OPZICHTEN HOGE CIJFERS BROUWER Nieuwsblad Onafhankelijk 120-40% KORTING Nieuws in verschillende maten en soorten, met of zonder kluit Meest gelezen ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË- VLAAMS 2 Aankopen Compliment Ingenomen ALS WIJ HET BOEZEMLAAN 23A - BOSKOOP WADDINXVEEN - Het Weekblad voor Waddinxveen is in de afgelopen tijd onderwerp geweest van een groot lokaal NI- PO-onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Uitgeverij Veta BV. Deze vennootschap is onder meer uitgeefster van het Weekblad voor Waddinxveen in Waddinxveen, De Gou we Koerier in Boskoop en de Kabelkrant Waddinxveen. Het NIPO ondervroeg voor dit onderzoek 260 Waddinxveners WEIHNACHTSTOLLEN^ TULBANDEN KERSTKRANSEN VAN GERT NET IETS BETER. ECHT JE PROEFT HET!! Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Voor de kinderen een klein boompje cadeau (zolang de voorraad strekt) /I Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 WONINGINRICHTER IvOORRAAD TAPIJT h 0-30% KORTING: KARPETTEN TAFELKLEDEN p0-40% KORTING? BANKSTELLEN i Nesse 34-Waddinxveen W Telefoon 01828-12285 OsssssssssssssssssssssssJ! eekblad voor addinxveen 42e JAARGANG - Nr. 2006 7 Weekblad voor Waddinxveen veruit meestgelezen krant Pittige brief W’veen afpakken” gronden over MAKELAARSKANTOOR Woddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-12028 1 r EXPLOITATIE: F VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL (01828) 14788: NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 laan werd dit feest door de kinderen van Waddinxveense moslims uitbundig ge vierd. Het is de bedoeling van dit feest een jaarlijks gebeuren te maken. De Het Weekblad voor Waddinxveen biedt voldoende plaatselijk nieuws, voldoen de informatie over politieke zaken, vol doende informatie over sport en vol doende informatie over verenigingen. De cijfers daarover stellen de andere weekbladen ten opzichte van deze krant ver in de schaduw. Dat kan ook niet an ders want 91 procent van de onder vraagden rept over een grote betrok kenheid van het Weekblad voor Wad dinxveen bij plaatselijke gebeurtenis sen. Inmiddels worden alle gegevens van het NIPO-onderzoek, dat voor het Week blad voor Waddinxveen een uiterst rooskleurig beeld oplevert, op een rijtje gezet. Het zijn tenslotte hele mooie rap portcijfers die geen enkele twijfel laten bestaan over de belangrijke en onmis bare functie die het Weekblad voor Waddinxveen, dat onlangs de 2000e editie haalde sinds 1945, zich in dit Gou- wedorp heeft verworven. niet verder dan 62 of 53 procent. Als het gaat om het lezen van de laatste zes nummers haalt het Weekblad voor Waddinxveen de hoge leesdichtheid van 80 procent. Wat ook opvalt - het wordt wellicht een tonig, maar de cijfers spreken wat dit betreft duidelijke taal - dat het Week blad voor Waddinxveen ook echt in mi nuten gesproken het meest wordt gele zen. Meer dan de helft (65 procent) is wekelijks tien tot twintig minuten ver diept in deze krant. Zo’n 14 procent leest er zelfs 20 tot 30 minuten in. Deze hoge cijfers steken schril af bij de ande re weekbladen, waarvan uit het onder zoek blijkt dat meer dan de helft tien minuten of minder nodig heeft om ze te lezen. WADDINXVEEN - Geïnteresseerde jongeren tussen de 12 en 23 jaar kunnen zich nog altijd opgeven voor de nieuwe modelbouwcursus, die tot in februari 1987 in het buurtcentrum De Boog aan de C.Huijgenslaan gegeven zal gaan worden. De cursus is op dinsdagavond van 19.00-20.30 uur. Na de eerste serie cursussen zal bij vol doende belangstelling iedere dinsdag avond de modelbouw vervolgd worden. Verschillende technieken komen aan bod zoals de bouw, het verbouwen en de air brush techniek. De kosten bedragen 12,- voor mensen tot 16 jaar en 20,- voor degenen die 17 tot 23 jaar zijn. Informatie en opgave bij Jenny Roost, tel. 17272. ten zuid-westen van ’t Weegje dat thans weer niet naar Waddinxveen overgaat”, meent het college van B en W. Weekblad voor Waddinxveen Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter dan uw plaatselijke makelaar Als u aan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is. Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld Een ervaren makelaarsorganisatie met vakbekwame mensen. En al jaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van i tn afspraak kunt u altijd bellen met GERT HIIIZEK öe echts bakker Zu-dkade 11 Tel 01828-12354 Wtnkelgalenj Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 -Waddinxveen Statensmgei 115 - Gouda Tel 01820-15132 NVM Met het oog op de komende feestda gen zal de verschijning van deze krant enkele wijzigingen moeten ondergaan. In de week van Kerst mis (25 en 26 december) zal het Weekblad voor Waddinxveen niet verschijnen. In de week daarop komt de krant uit op dinsdag 30 de cember. De uitgever en de redactie verzoeken belanghebbenden hier mee rekening te houden. Adverten ties kunnen voor de laatste krant in het jaar tot uiterlijk maandag 29 de cember, 10.00 uur. worden ingele verd. Redactionele bijdragen vóór het weekeinde. WADDINXVEEN - De verjaardag van de profeet Mohammed is ook in Wad dinxveen niet ongemerkt voorbij geg aan. In de moskee aan de Busken Huët- HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBËRGrFEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Nota bene staat in de Nota Organisatie van het Binnenlands Bestuur van de Mi nister van Binnenlandse Zaken van 1983 dat herindeling van gemeenten noodzakelijk is om een voldoende draagvlak te vinden voor de uitvoering door de gemeenten van de steeds inge wikkelder wordende taken. Vanwege het beleid gericht op decentralisatie van Veta-directeur aan. Deze cijfers zullen in een brochure verwerkt worden, zodat de relaties, adverteerders en reclamebureaus, een helder en informatief inzicht krij gen van het Weekblad voor Waddinx veen en de andere uitgaven. ’’Deze brochure wordt nu gemaakt en ver schijnt over een paar weken”, zo zegt hij tot slot. WOENSDAG 10 DLTËMBER 19^6 WADDINXVEEN - Directeur F. van Kempen van Uitgeverij Veta BV, die verantwoordelijk is voor de uitga ve van het Weekblad voor Waddinx veen in Waddinxveen, De Gouwe Koerier in Boskoop en de Kabelkrant Waddinxveen, is de man achter het door het NIPO uitgevoerde onder zoek. Dit onderzoek betreft niet alleen het Weekblad voor Waddinxveen, maar ook De Gouwe Koerier en de Kabel krant Waddinxveen. ”Het houden van dit onderzoek vonden we van be lang om zowel naar de adverteerders als naar de consument inzicht te ge ven in de mate waarin onze uitgaven worden gewaardeerd”, zegt de heer Van Kempen over de reden van dit onderzoek, dat voor de eerste maal en ook in deze grote omvang werd ge houden. Inmiddels worden in het kantoor aan de Oranjelaan de resultaten van het onderzoek uitgewerkt en op een rijtje gezet. ”De resultaten zijn wat ons be treft boven verwachting. En dat be- de taak van onze uitgeverij”, geeft de treft dan niet alleen het Weekblad voor Waddinxveen, maar evenzeer onze andere uitgaven: De Gouwe Koerier en de Kabelkrant. Het is bij zonder plezierig dat nu uit onafhan kelijk en representatief onderzoek is gebleken dat wij heel duidelijk in een belangrijke informatiebehoefte van de bevolking voorzien. Wij vonden het van belang dit eens een keer op WADDINXVEEN - In een pittige brief willen B en W van Waddinx veen bij het provinciaal bestuur van Zuid-Holland nog eens laten horen grote bezwaren te hebben tegen de gemeentelijke herindeling van noord-oostelijk en midden-ooste- lijk en midden Zuid-Holland, om dat Waddinxveen onnodig en onte recht grond daardoor kwijt raakt. wekelijkse boodschappen. Het Week blad voor Waddinxveen is dan veruit de belangrijkste informatiebron en laat wat dit betreft de weekbladen, dagbla den en folders ver achter zich. Ook wanneer het gaat om de aankoop van duurzame artikelen, zoals kleding en dergelijke, speelt het Weekblad voor Waddinxveen een overheersende en be langrijke rol. In de aankopensfeer blij ven is in de ênquete vastgesteld dat de Waddinxveners het liefst hun wekelijk se inkopen doen op donderdag (23 pro cent) en op vrijdag (22 procent). De za terdag scoort 18 procent. Precies29 pro cent van de ondervraagden zegt geen voorkeur voor een aankoopdag te heb ben. Deze vraag is belangrijk om vast te stellen dat het Weekblad voor Wad dinxveen goed zit met de verschijnings dag van woensdag. Aan de Waddinxveners is ook gevraagd in welke plaats meestal de wekelijkse aankopen worden gedaan. In de eigen woonplaats antwoordde 88 procent. Voor de advertentieafdeling van het Weekblad voor Waddinxveen is natuur lijk van belang hoe het koopgedrag van de Waddinxveners in elkaar steekt en welke rol de krant daarbij speelt. Terug naar het Weekblad voor Wad dinxveen. Op de vraag of er in de afge lopen wedk één van de weekbladen is ingezien zegt 78 procent dat dit het Weekblad voor Waddinxveen is ge weest. De andere weekbladen komen taken naar met name de gemeenten zal de noodzaak om over sterke, bestuurs- krachtige, gemeenten te beschikken al leen maar toenemen. Ook voor intergemeentelijke samen werking zijn - aldus deze nota - be- stuurskrachtige partners vereist. ’’Te gen de achtergrond van het bovenstaan de begrijpen wij niet waarom Waddinx veen een bijna 24.000 inwoners tellende gemeente welke niet alleen getalsmatig maar ook feitelijk in ruime mate aan de ze uitgangspunten voldoet, er bij de on derhavige streeksgewijze herindeling zo bekaaid afkomt. Er is nl. géén gemeen te in Midden-Holland welke na deze ge meentelijke herindeling wordt gehand haafd, doch territoir moet inleveren. Wij hebben dan ook de conclusie moe ten trekken dat de gemeente Waddinx veen in een ongerechtvaardigde ongun stige uitzonderingspositie wordt ge bracht”, aldus het college van B en W. In het in juli 1983 gepresenteerde voor lopige provinciale standpunt inzake de gemeentelijke herindeling werd uitgeg aan van het afstaan door Waddinxveen van verschillende gebieden aan bijna al le buurgemeenten, in totaal 16% van Van de in Waddinxveen verschijnende weekbladen konden de ondervraagden dadelijk noemen dat zij het Weekblad voor Waddinxveen het meest lezen (92 procent). De andere kranten blijven steken bij percentages als 82 en 81. Het Weekblad voor Waddinxveen is ook de krant die het meest wordt ge raadpleegd voor de aankoop van de dagelijkse boodschappen. Hiermede scoort deze krant dubbel zo hoog als de andere weekbladen. Daarvan is ook sprake als het gaat om het doen van de het Waddinxveens territoir uitmakend. Het financieel en maatschappelijk draagvlak van Waddinxveen werd hierdoor ernstig aangetast. De raad van Waddinxveen protesteerde hiertegen dan ook met grote nadruk en wees er daarbij op dat Waddinxveen in 1964 reeds vrijwillig 455 ha grondgebied voor de stadsuitbreiding van Gouda heeft af gestaan. Uit het in juni 1984 toegezonden pro- vincie-voorstel bleek dat aan de krachti ge protesten van Waddinxveen voor een belangrijk deel gehoor had gegeven. Van het afstaan door Waddinxveen van enkele gebieden werd teruggekomen, terwijl het totale voorstel over Wad dinxveen - hoewel er enige duidelijke meningsverschillen bleven - aanmerke lijk tegemoet kwam aan de fundumen- tele kritiek van de Waddinxveense raad. "Om die reden werd een compliment gegeven wegens de in dit geval gevoerde reële inspraakprocedure. Helaas moe ten wij thans vaststellen dat wij met dit compliment voorbarig zijn geweest. Im mers, uit het thans voorgelegde voorstel blijkt dat de provincie op een voor ons essentieel punt, teruggekomen is op een eerder standpunt. Wij doelen daarbij uiteraard op het Moordrechtse gebied Van de ondervraagden meent 93 pro cent de door het Weekblad voor Wad dinxveen geboden informatie van goed tot redelijk te vinden. Beduidend lager scoren ook wat dit betreft de andere weekbladen, die hoge percentages ha len in de sfeer van "slecht” en "geen oordeel". En dan nu de vraag of men een bepaald weekblad zou willen missen. Op die vraag van het NIPO zegt 85 procent het Weekblad voor Waddinxveen niet te willen missen. Meer dan de helft (52 en 53 procent) van de ondervraagden ge ven aan de andere twee weekbladen bestrie kunnen missen-; oor de plaatse lijke informatie. 't kinderen werden die dag in het voorma lig ketelhuis van de wijkverwarming verwend. objectieve wijze te laten vaststellen. Bovendien wordt het hierdoor moge lijk nog beter in te spelen op de wen sen van onze adverteerders en lezers, maar ook om gericht op de toekomst een goed beleid te voeren”. De heer Van Kempen geeft nog aan dat hij bijzonjder ingenomen is me' de zeer gunstige beoordeling van het hier verschijnende Weekblad voor Waddinxveen, hoewel er week-na- week naar wordt gewerkt dit resultaat te bereiken. ”En als je dan ziet dat 85 procent van de ondervraagde Wad dinxveners zegt onze krant niet te wil len missen en je zet dit percentage af tegen de andere hier verschijnende weekbladen dan is dit een heel erg goed rapportcijfer. Tenslotte zijn al onze activiteiten, inzet en inspannin gen er op gericht om te kunnen blij ven beschikken over goede en vooral ook goed gelezen produkten. Dat is SSSSSSSSSSSSSfiSSS Kabelkrant

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1