Afscheid van directeur WINTERSPORT RUILBEURS UKmassaUK ggSPORT^ A.M. Zwamborn Ia ba UW PLAATSELIJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL Volgende week geen Weekblad Opslag van gestolen parfum DODE BIJ BOTSING DANS AVOND BOSKOOP Aanvang 20.30 uur DE ROZENBURGHT MARTIN VISSER ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Nieuwsblad Onafhankelijk 2e KERSTDAG U o DAGVISVERGUNNING voor het vissen in ’tWeegje is verplicht en verkrijgbaar bij de uitspanning „Het Praathuis” alwaar desgewenst roeiboten gehuurd kunnen worden Boekwaarde Kerstdiner /weihnachtstollenS TULBANDEN KERSTKRANSEN VAN GERT Ij’ tu ALS WIJ HET O O O VANAF 18 DECEMBER IEDERE DAG WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad be handelt vanavond (woensdag 17 december) het voorstel tot verkoop van gronden in ’t Weegje. Het gaat hier om ander half miljoen gulden. K E R S T D I N E R Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 HUISWERK DOEty, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 INBRENG VAN SKI’S KLEDING - SKISCHOENEN ENZ. VERHUUR TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN VAN SKI’S - SCHOENEN - SKI-BOXEN NESSE 40-44 - WADDINXVEEN - TEL. 01828-19448 OOK REPAREREN - WACHSEN EN SLIJPEN WIJ UW SKI’S OP VAKKUNDIGE WIJZE K E R S T D I N E R Ristorante - Pizzeria La Tarantella, Zuidkade3, Waddinxveen. 01828-10295. NET IETS BETER. ECHT JE PROEFT HET!! Door dat beetje extra aandacht voor uw kleding draagt u bij aan die bijzondere sfeer rond Kerst. Daarom vindt u bij ons diverse kledingsuggesties en accessoires. Want ook voor de feestdagen hebben we precies wat u zoekt. 42e JAARGANG-Nr. 2007 nu in gemeenteraad het recreatie- missie voor de Financiën. 1 Ter gelegenheid hiervan zal in een bij- Q Q Q Verkoop ’t Weegje Eerder zijn in 1980 met steun van de provincie en het Rijk de gronden, die Reeuwijk in de Reeuwijkse Hout en die Gouda in de Goudse Hout bezat, ver- WADDINXVEEN - In verband met de Kerstdagen verschijnt er volgende wcil. *cen Weekblad voor Waddinxveen. De eerstvol gende editie verschijnt op dinsdag 30 december. "Door het sluiten van deze transactie lijkt na vele jaren overleg en onderhan delen alsnog een voor alle partijen be vredigende oplossing te zijn bereikt", aldus B. en W. tot de raad. Een ervaren makelaarsorganisatie met vakbekwame mensen. En aljaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met Niemand kent de huizenmarkt, de vroag én het aanbod, beter dan uw plaatselijke makelaar. Als u aan verkoop denkt, moak dan eersteen afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is. Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. f 135.000.-. komt voor rekening van de gemeente Waddinxveen. Het totaal 622.500,- plus 207.500.- plus f 285.000.- plus 250.000,- plus 135.000,-) bedraagt aldus 1.500.000,-. Het niet of afwijzend besluiten van de GERT HI'IZEK teftcMaMter Zmdkaöeli - Ter 01828 2354 W>n«e^a>en| G'oensvooröe 8 Tel 01828-12382 Waoomrveen Statensmgei 115 Gouda Tel 01820-15132 MAKELAARSKANTOOR ^5) PMR olxlIInLctlInI1—nvm Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 0I828-12028 WOENSDAG 17 DECEMBER 1986 In de vrachtwagen zaten met de be stuurder nog twee anderen, maar zij kwamen met de schrik vrij. Het verkeer moest enige tijd worden omgeleid. Boskoop. Dorpsstraat 20, TeL (01727) 25 20 WADDINXVEEN - Bij een frontale botsing in een flauwe bocht van de He- negouwerweg is de 46-jarige automobi list J.J. de Beer uit Uithoorn om het le ven gekomen. Hij reed in de richting Boskoop plotseling op de linkerweg- helft, waar hij tegen een tegemoetko mende vrachtwagen botste. De man werd op slag gedood. Weekblad voor Waddinxveen fHOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 J De provincie zal bijdragen voor een be- Omdat dit laatste een afwijking betreft drag van f 250.000,-. Het restant, zijnde van de overeenkomst tussen het recre atieschap en de gemeente Reeuwijk zal ook door de raad van de Reeuwijk een besluit daartoe moeten worden geno men De nog uit te b -talen restant subsi diebedragen zal het ijk nu versneld aan het recreatieschap er beschikking stel len. waardoor het steunfonds eerder dan aanvankelijk volgestort zal zijn. eenkomst op donderdag 18 december 1986 in de raadzaal van het gemeente huis afscheid van de heer A M. Zwam- born worden genomen. De bijeenkomst zal om 15.00 uur aanvangen. Aanslui tend aan de bijeenkomst zal de heer en mevrouw Zwamborn een receptie wor den aangeboden, welke om 16.30 uur zal aanvangen. 2e KERSTDAG GEOPEND vanaf 17.00 uur Pranzo Natalizio men in ’t Weegje aan schap. De verkoop zal geschieden tegen de boekwaarde van betreffende gronden zijnde 1.500.000,-. Van dit bedrag zal het Rijk, in casu het ministerie van Landbouw en Visserij 622.500,- voor zijn rekening nemen, zijnde 75% van dè door het Bureau Beheer Landbouw gronden van het ministerie van Land bouw en Visserij getaxeerde waarde van 830.000,-. De resterende 25% van de getaxeerde waarde, zijnde 207.500,- zal door het recreatieschap worden betaald uit de zogenoemde "zandpot” bestaat uit de opbrengsten van de zandwinning in de polder Broekvelden en Vettenbroek, die bij overeenkomst d.d. 5 januari 1979 i 3, Na jarenlange onderhandelingen is tus sen de diverse betrokken partijen, het Rijk, de provincie, het recreatieschap Reeuwijkse Plassen en de gemeente Waddinxveen, overeenstemming be reikt over de verkoop aan het recreatie schap Reeuwijkse Plassen e.o. van 't Weegje en omliggende gronden, thans eigendom van de gemeente Waddinx veen. De grote plas in 't Weegje met de omlig gende gronden is in het begin van de zestiger jaren door de gemeente aange kocht om te voorkomen dat deze plas een dempingsput zou worden voor het Goudse huisvuil en met het doel hieraan een recreatieve bestemming te geven. Om de verwezenlijking van het beoog de recreatiegebied in een groter geheel onder te kunnen brengen is destijds, in samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Reeu wijk, Gouda en Waddinxveen, opge richt het recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving, waarna in ’t Weegje nog meerdere eigendommen zijn verworven. kocht aan het recreatieschap Reeuwijk se Plassen e.o. Voor subsidiëring van de onderhavige verkoop van de Waddinxveense eigend ommen deelde het Rijk aanvankelijk mede géén middelen beschikbaar te hebben. Na aandrang van de zijde van de ge meente en de provincie op het recreatie schap en het Rijk is thans door de be trokken partijen uiteindelijk alsnog overeenstemming bereikt over de ver koop van de Waddinxveense eigendom- tussen de gemeente Reeuwijk en het re creatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. door deze gemeente aan het recreatie schap ter beschikking zijn gesteld. Voorts zal het recreatieschap 285.000,- bijdragen uit de restant subsi diebedragen, die het Rijk nog aan het recreatieschap moet betalen voor de aankoop van de gronden van de Reeu wijkse Hout. Dit bedrag vloeit dan niet toe aan het steunfonds van het recre atieschap. Het Rijk heeft laten weten tegen deze aanwending van de subsidie bedragen gtéén bezwaar te hebben. bevoegde bestuursorganen tot het ver lenen van medewerking c.q. subsidië ring overeenkomstig het vorenstaande zal gelden als ontbinden voorwaarde. Deze transactie heeft de instemming van de commissie voor Volksgezond heid en Milieuzakende commissie voor Ruimtelijke Ordening c.a. en de com- WADDINXVEEN - Een Rotterdamse bende heeft in Waddinxveen op twee plaatsen gestolen parfum opgeslagen. Op verzoek van de Maasstedelijke poli tie werd op een adres in dit Gouwedorp een 31-jarige Amsterdammer van zijn bed gelicht. Hij is één van de 16 tot nu toe opgepakte mensen. De bende handelde in alles, stal meestal uit containers en opereerde in twee groepen. De buit loopt in de 2,5 miljoen gulden. Brodo di coda di vitello Krachtige, volle bouillon van kalfsvlees Vitello Tónna to della Nonna Kalfsvlees, dun gesneden, geserveerd met een koude tonijn-basilicumsaus Came Ripieno di Babo Natale Vlees van het rund, rijk gevuld met groente, verse kruiden en eieren, geserveerd met verse groente, gemengde salade en aardappelgerecht uit de oven Zuccotto alia Strega di Benevento Cake, gevuld met ijs, noten, chocola, vruchtjes, room en likeur Caffe con Bonbon Koffie met bonbons Prijs per persoon 69.50 Voor de kinderen serveren wij een speciaal kindermenu van 3gangen, prijs per kind 20. - Voor informatie of reservering, bel: I WADDINXVEEN - Na een dienstver band in deze gemeente van bijna 27 jaar maakt de heer A.M. Zwamborn. direc teur van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, per 1 januari 1987 gebruik van de mogelijkheid van vervroegd uit treden. De scheidende directeur Openbare Werken en -Bedrijven A.M. Zwam- born. (Foto: Sjaak Noteboom). i&&&&&S&&SS&&SSS&9SS&&ëSSSSSSSSSS Mooier kan P nieP meP kersP. 'XV w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1