Piasweg ongelukkenweg Nieuwjaarswensen B. en W p BELONING Poldergemaal kost 2,5 miljoen „Reeuwijk Omstreken” Nieuw zijn: BBC 1 en 2, Sky Channel, TV 5/Music Box SCHOLEN DAMMEN Week van de cello in Waddinxveen ook naar schoolmusical ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Gemeentehuis UW PLAATSEUJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL nu open op koopavond Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid VOOR 15e MAAL ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 MIDDENSTAND ’’Buren keken I-T Nieuwsblad Onafhankelijk GERT HUIZER F p- Kanalen Experiment ALS WIJ HET n 2 HET LEKKERSTE BROOD EN GEBAK KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.0(LUUR TOT19.0OUUR OP BELGIË-VLAAMS 2 JJvandenJBroek Installateurs bv Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 nvm ECHT JE PROEFT HET!! Eind jan. '87 start de 1 Va-jarige cursus ALPHENSE AVONDSCHOOL Inlichtingen: 01720-22450 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 Voor degene die ons een tip kan geven voor het terugvinden van onze poes Mickey van 1V2 jaar oud, zwart met witte vlekken. Bijzonderheden: stukje kaal geschoren buik en linker oog zwart masker. Rechter oog wit. Ons adres is Weegbree 25 te Boskoop, overdag te bereiken op 01727-4025 s-avonds 01828-12717. ft Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 fBOSKOOP B 01727-7116 KCjS vakkundig plaatsen van ketels,geysers naawandketelsjjj, T" 1 yffC. lz d tl! I WOENSDAG 7 JANUARI 1987 42e JAARGANG - Nr. 2009 N MAKELAARSKANTOOR t Wodd/nxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-I2028 Volgende week meer tv-zenders lijke rubriek eveneens informatie over het vorenstaande worden verstrekt. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803)48007 sen met het nieuwe jaar. Achtereenvol gens namen burgemeester C.M. van der Linden, wethouder P.F.J. van Schie, wethouder K.W.Th. van Soest, wet houder drs. M. Kraaijestein en gemeen tesecretaris J. Meuleman en hun echt genotes de gelukwensen in ontvangst. De openstelling van het Bureau Burgerzaken startte bij wijze van experiment in september 1985. In het najaar meldden B. en W. dat tot op heden op beperkte wijze ge bruik wordt gemaakt van deze openstelling. Vandaar dat nu wordt gewerkt met een andere avond en met een langere openingstijd. De extra kosten van deze avond openstelling worden geraamd op zevenduizend gulden. Aan de hand van de ervaringen met de openstel ling op koopavond zal worden be zien of ze in een behoefte voorziet en of de daarvoor te maken kosten verantwoord worden door de mate waarin van deze service gebruik wordt gemaakt. WADDINXVEEN - De Piasweg, sinds 1984 een snelle geasfalteerde weg, was vorig jaar de weg waar waarschijnlijk de o> I® ZudkadeH - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter don uw plaatselijke makelaar. Als u aan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar de ter plaatse het beste thuis is Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. Een ervaren makeloarsorganisatie met vakbekwame mensen. En al jaren akuefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor hét maken van een afspraak kunt u altijd bellen met ^1 (U| O) 2) BOSKOOP REIJERSKOOP 2 WADDINXVEEN KERKWEG-W.1C Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - Halverwege deze maand - gedacht wordt aan woensdag 14 januari - zal het programmapakket van de Waddinxveense Centrale Antenne- Inrichting worden uitgebreid. De gemeenteraad van Waddinxveen besloot in 1985 de toelevering van signa len voor de Centrale Antenne Inrich ting van de gemeente Waddinxveen te l$S«$$«»S5S$$$SSSSSSS$SSSSSSSSSS$SS WADDINXVEEN - Deze maand zal voor de 15e achtereenvolgende keer het Waddinxveense schooldamtournooi, een gezamenlijke organisatie van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en de damvereniging Excelsior, worden gehouden in Het Trefpunt aan de Sta tionsstraat. Liefst 567 leerlingen van 18 basisscho len uit Waddinxveen en Moerkapelle hebben zich voor de 3 damdagen (10,17 en 24 januari) aangemeld. Men kan zo wel individueel als voor het schoolteam uitkomen. Komende zaterdag 10 januari nemen 138 leerlingen van de groepen 3 en 4 als eersten plaats achter de damborden. Een week later strijden 224 kinderen van de groepen 5 en 6 tegen elkaar en op 24 januari worden de damdagen beëin- WADDINXVEEN-Er werd maandag- meester en Wethouders geluk te wen- avond in de raadzaal van het gemeente huis weer druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het college van Burge- WADDINXVFEN/BOSKOOP - Reeuwijks burgemeester mevrouw Y. Verstoep-Bauer en de in Waddinxveen wonende dijkgraaf A. Oudijk van het waterschap De Gouwelanden hebben het startsein gegeven voor de vernieuwing van de gemalen van de polder Middelburg. Ook in de Tem- pelpolder zal in de nabije toekomst een nieuw gemaal worden gebouwd. Met het gemaal aan de Middelburgseweg, even voorbij Kaagjesland, is een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen gulden gemoeid. S WADDINXVEEN I 01828-19888 vandenBro^J en gewonden vielen. Vorig jaar vielen er bij verkeersongevallen op de Piasweg vier doden. Eén van de ongelukken waarbij de 10-jarige fietster Aaf Riet veld van de Weidezoom ernstig gewond raakte wordt in dit Weekblad voor Waddinxveen nader besproken. Als herinnering aan de noodzaak van een veiliger verkeer en waar mogelijk een veiliger Piasweg. WADDINXVEEN - Is het toeval dat in één week tweemaal een cel list is te horen in Waddinxveen? Sa men met pianist Ronald Brautigam treedt in de kamermnziekserie op donderdagavond 15 januari Marien van Staalen op in het raadhuis. Vrijdagavond 16 januari geeft de Rijnlandse Orkest Vereniging een concert in de Ontmoetingskerk, waarbij de celliste Maaike Roelofs de virtuoze Roceocovariaties van Tchaikovsky ten gehore zal bren gen. Een bijzondere gelegenheid dit in strument in verschillende bezetting te beoordelen, want ook als onder deel van een hele groep is het nog weer in de orkestwerken te beluis teren. Hierop inspelend hebben de beide muziekconsulentes een schoolpro ject gestart over de cello, bedoeld voor de bovenbouw van de basis scholen. Als afsluiting hiervan mo gen alle leerlingen die hieraan mee doen tegen gereduceerd tarief dit concert bij wonen. Ook houders van een abonnement op de kamer- muziekserie komen voor reductie in aanmerking. Naast Tchaikovsky staan werken van Dvorak en Glinka op het pro gramma plus de eerste symfonie van Schubert. Een gelukkig toeval dus om de violoncello zó ’’nabij” wat nader te leren kennen. WADDINXVEEN - Een 25-tal aan het Jan van Bijnenpad wonende bejaarden heeft in de rooms-katholieke Mgr. Bek kersschool aan de Peter Zuidlaan de door de schoolkinderen opgevoerde musical "Vadertje Panov” bijgewoond. De meisjes en jongens hadden deze "buren" op eigen initiatief uitgenodigd. Ieder jaar met Kerstmis studeren de kinderen van de Mgr. Bekkersschool een musical in. Deze wordt voor de kin deren zelf en ook voor hun ouders opge- dig'd door de leerlingen uit de~groepen 7 en 8 en op die laatste dag zullen er 205 kinderen aanwezig zijn. Naar verwach ting zullen de damwedstrijden elke za terdag omstreeks 12.30 uur zijn beëin digd. Het 3e lustrum wil men niet ongemerkt voorbij laten gaan en reeds nu kan dan ook worden vermeld, dat zaterdagmid dag 24 januari eveneens in zalencen trum Het Trefpunt een kindermatinee voor alle deelnemende dammertjes wordt gehouden: 14.00 uur voor de groepen 3, 4 en 5; 16.00 uur voor de groepen 6, 7 en 8. De Eben Haezer- school neemt dit jaar met liefst 108 scholieren aan het damtournooi deel. ontvangt men de tv-zenders België Vlaams 2 en BBC 1. Band 3: de kanalen 5 t/m 12 (VHF) in deze band ontvangt men de tv-zenders Duitsland 12 en 3 en Nederland 2. UHF Band: de kanalen 21 t/m 69 (UHF) in deze band ontvangt men de tv-zenders Nederland 1, TV 5/ Music Box, België Vlaams 1Sky Chan nel en BBC 2. Op de gemeentelijke pagina’s van de Kabelkrant (kanaal BRT 2) zullen me dedelingen over het tijdstip van om schakeling naar de nieuwe kanaalinde- ling worden gedaan. In het Weekblad voor Waddinxveen zal via de gemeente- voerd. Dit jaar kwam het team op het idee ook de "buren” uit te nodigen. Twee weken geleden viel in alle brie venbussen een fraaie uitnodiging naar binnen. De kinderen, toch wel wat nerveus voor dit speciale optreden, brachten het er prima vanaf. Zij speelden hun rol met veel enthousiasme en brachten dit over op het publiek, dat zichtbaar genoot. Een groot applaus en een leuke attentie was aan het einde de dank van de buurt bewoners. Na afloop was er nog een kort gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie, verzorgd door de oudervereni ging van de school. Een geslaagde och tend, die jong en oud bij elkaar bracht en zeer zeker voor herhaling vatbaar bleek. WADDINXVEEN - Deze week voor het eerst is het Bureau Bur gerzaken van de gemeentesecreta rie geopend op koopavond (don derdag) van zeven uur tot half ne gen. Dat is een half uur langer dan tot nu toe het geval was en dus niet meer op de wekelijkse dinsdag avond. Van de wekelijkse openstelling zijn PvdA en D’66 steeds een zeer groot voorstander geweest. De vorig jaar gehouden proef op dinsdagavond bleek echter niet te bevallen. Tij dens de collegevorming in april 1986 werd al afgesproken het Bu reau Burgerzaken voortaan op koopavond geopend te laten zijn. De andere secretarie-afdelingen zijn dan overigens gesloten. De vernieuwing betreft een zogenaamd benedengemaal, aan de Henegouwer- weg staat het bovengemaal dat het wa ter de Gouwe inpompt. Aan de Middel burgseweg wordt alles compleet ver nieuwd, alleen een duiker onder de Middelburgseweg kon gehandhaafd blijven. Wel moest het wegtalud wor den verstevigd met een betonnen wand. Zowel het beneden- als het bovenge maal dateren uit het begin van deze eeuw. De polder Middelburg maakte tot 1864 deel uit van de Vereenigde polder, ten oosten van de Gouwe. In 1868 werd de polder zelfstandig en bij de poldercon- centratie van 1 januari 1979 werd de polder vervolgens opgenomen in het nieuw opgerichte waterschap De Gou welanden, waarvan het kantoor aan Den Ham staat. Aanvankelijk werd de polder bemalen door twee vijzelmo- lens. Vrij snel echter werd dit versterkt met twee centrifugaalpompen, die ieder werden aangedreven door een locomo biel. In 1872 werd overgeschakeld op stoomaandrijving, terwijl dit al vroeg in de twintigste eeuw werd vervangen door electriciteit. Sindsdien is dit onver anderd gebleven. Het nieuwe gemaal wordt voorzien van geautomatiseerde apparatuur, waard oor het niet meer nodig is het gemaal de gehele dag te bemannen. De arbeidsbe sparing die dit oplevert, komt ten goede aan onderhoudswerkzaamheden door het waterschap in haar gebied. Het ont werp voor de vernieuwing is in opdracht van De Gouwelanden gemaakt door in genieursbureau Oranjewoud BV in Heerenveen. De bouwkundige uitvoe ring is in handen van Aannemersbedrijf B. van Hees Zonen in Utrecht en en kele onderaannemers en toeleverings bedrijven. laten plaatsvinden, via de installatie van de gemeente Alphen a/d Rijn. Bij het ingebruiknemen van de Kabelverbin- ding tussen de gemeente Alphen a/d Rijn en de gemeente Waddinxveen tre den er een aantal belangrijke wijzigin gen op. Het tv-programma-pakket zal worden uitgebreid tot twaalf programma’s (op elf kanalen). Toegevoegd worden BBC I, BBC 2, Sky Channel en TV 5/Music Box. De doorgifte van RTBF 1 (België- Frans) wordt gestaakt. De zenders TV 5 en Music-Box worden doorgegeven op één kanaal, hetgeen in houdt dat de programma’s van Music Box worden stopgezet, zodra de fran- stalige zender, TV 5, de uitzending start. In de samenstelling van het pakket FM- radio-zenders zijn ook enkele wijzigin gen aangebracht. De frequentie voor de lokale omroep Waddinxveen kan helaas nog niet worden bepaald, zodra de fre quentie is vastgesteld, zal deze worden bekendgemaakt. Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van de satelliet-tv in volle gang zijn, is het mogelijk dat in de nabije toe komst nog enkele wijzigingen in het pakket zullen worden doorgevoerd. Tengevolge van de wijzigingen, veran dert de tv-kanaalindeling en de afstem ming FM-radio. Het opnieuw inregelen van het tv-toe- stel kan in sommige gevallen problemen geven bijv, omdat men niet op de hoog te is met de inregeling van een tv-toe- stel. Het instructieboekje behorende bij het tv-toestel bevat aanwijzingen inzake de instelling van het tv-toestel. Bij pro blemen kan de tv-handelaar of wellicht de buurman, een familielid of een ken nis uitkomst bieden. J. Baas Telecommunicatie BV, belast met de werkzaamheden ten behoeve van de wijziging programma-pakket CAL is eveneens bereid, tegen een ver goeding van 15,- inch BTW per in te regelen toestel, van dienst te zijn. Wellicht ten overvloede worden de "banden" vermeld, waarop de diverse tv-kanalen zijn te ontvangen. Band 1: de kanalen 2 t/m 4 (VHF) in deze band meeste ongevallen gebeurden. Her haaldelijk kreeg de rijkspolitie te ma ken met autobotsingen, waarbij doden 'DEV' ECHTE rtZj BAKKE hH-—1 nrr® Nieuwjaarswensen voor het college van B. en W. (Foto: Sjaak Noteboom). N-- C. aaz. 1 UdNVM CT n,, 'jnE; 7x2iX r 7 -■

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1