W’veense industrie biedt meeste werk 3 u SfooM* daar moetu VAJLSNELBIJ^ I risïÓKJES SATÉ 135 In jaarboek 1986 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Schotse folk in De Bonkelaar Dansschool hield nieuwjaarsparty Gegevens van Goudse Kamer leren: Intercolor vrouwen Fototechniek Kerkweg-Oost Max zamelt kleding in Bleiswijks bedrijf komt met Microfurnace Jaarvergadering Plattelands- PER KILO VOOR* OELIOER W Isolatie Meubelbranche Van Noort BV Ij a.yan noort zn.bv C. P. Broer BV 7,95 5,90 5,90 6,95 9,90 5,95 10,95 9,90 9,50 14,90 5,75 1,59 4,95 5,45 3,95 2,75 5 tij 12,90 1,80 1,95 WOENSDAG 21 JANUARI EXTRA AANBIEDING Heel Kilo MAGERE VARKENSLAPPEN7,90 Heel Kilo FRICANDO10,90 Heel Kilo IETS DOORREGEN RUNDERLAPPEN9,90 Reclame t/m woensdag 21 JANUARI EIG.: W. VAN DER PIJL, leplaan 81-83 Waddinxveen - Tel. 01828-16738 OPENINGSTIJDEN: s MAANDAGS GESLOTEN DINSDAG T/M VRIJDAG: 18.00 UUR Erfpacht HeelKilo GEHkKTH.O.H Wee'K''° r01« IftfcG.SPEKLkPóES HeeUilo i Heel MAGERE I VkRKENS- I ROLLADE NKF Kabel BV 500 Gram OESTERS 500 Gram I SCHNITZELS I 500 Gram 1 SH0&RM 1 500 Gram J biefstuk VOORDEBOT^HAM AOOGram ..„1,99 BOERENHAM I 100 Gram GEBRADEN I varkensrollade VARKENSROLLADE ^RUNOERl^" 150 Gram ontbijtspek 150 Gram SCH0U0ERHAM HeeUilo rundergehakt Heeltóto BIEFLAPPEN 500 Gram tartaar 500 Gram hachévlees ReeUilo HAMSCHIJr 250 Gram GELDERSE ROOKWORST Schildersbedrijf Air Products F WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 14 JANUARI 1987 Waddinxveense bedrijven melden tevredenheid van Noort Zn. BV aan de Tuinbouwweg. Volgens de Kamer van Koophandel en De restauratie van de Ned. Hervormde Kerk in Gouderak doorschilders- Snoeien in de winter wandelpad: 2,98 d In Waddinxveen, waar mevrouw drs. B. v.d. Zouw op het gemeentehuis als con tactpersoon voor het bedrijfsleven fun geert, zijn twee bedrijfsterreinen be schikbaar: Bedrijvenpark Coenecoop 135,- per vierkante meter) en Bedrijf- ZATERDAG: 16.00 UUR, KOOPAVOND GEOPEND. Dat blijkt uit het paSverschenen jaar boek 1986 van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden-Hol- land. In dit jaarboek worden allerlei be drijfstakken en het reilen en zeilen daarvan van vorig jaar beschreven. Een enkele keer wordt een Waddinxveens bedrijf met name genoemd. Het zijn die bedrijven die in dit artikel voorkomen. Vooraf nog dit: Het bedrijfsleven in Midden-Holland is er in 1986 wederom in geslaagd de sterke positie die in de af gelopen jaren is veroverd te handhaven en op veel punten zelfs verder uit te bouwen. Terwijl landelijk de omzetten aid gevolg van de afnemende exporten daalden, nam regionaal gezien de omzet nog toe. Opmerkelijk is verder de inves- teringsbereidheid in de, regio (toename 9%), terwijl landelijk de investeringen afnamen met 5%. Het personeelsbe stand nam met 4% toe. De bedrijfsre sultaten in de regio waren wederom in alle sectoren beter dan in de rest van Nederland. WADDINXVEEN - De Stichting Meubelstad Waddinxveen werpt vrdchten af, NKF Kabel BV aan de Noorkade gaat zelfstandig verder, schildersbedrijf P. van Blitterswijk had een goed schildersjaar, C.P. Broer BV van de Kerkweg-Oost noteerde een kleine groei op de binnen landse markt, Schuttelaar BV aan de Kanaaldijk is tevreden, evenals A. Vórig jaar kwamen zes Waddinxveners in aanmerking voor een gouden of zilve ren schouderklopje van de Kamer van Koophandel in verband met een dienst- jubileum. De jubilarissen waren J. As- scheman (Asscheman Vervoer-Verhui- zingen), G.J. Pappot (Berkesteijn Meu- beltoonzalen BV), J. van Kesteren (Bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV), P. Glasbeek (Glasbeek Autoschade BV), W. Rodenburg (Gebr. van Vliet) en G. Versloot (Bouwmaterialenhandel De Waardt BV). Waddinxveense onderwerpen die in Kamervergaderingen aan de orde kwa men hadden betrekking op de afsluiting van de Noordringdijk voor vrachtver keer in verband met de werkzaamheden aan de spoorwegovergang, de plannen voor een hoofdwinkelcentrum in Wad dinxveen en een onderzoek naar toeris- tisch-recreatief beleid in Midden-Hol land (koopstroom over het water, open luchtmuseum). WADDINXVEEN - Volgende week woensdagavond om acht uur houdt de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen afdeling Waddinxveen haar jaarvergadering in Het Trefpunt. Na de pauze is er een demonstratie van droogbloemen verwerken onder leiding van mevrouw Niemantsverdriet. Op 5 februari om 10.00 uur in hotel De Unie heeft de bond de heer Vleugels uitgenodigd om een lezing te geven over accupunctuur. Met behulp van dia’s be looft het een interessante ochtend te worden. De 4 speciale PTC-elementen zorgen voor een energie-zuinige werking van de Microfurnace TM. Deze elementen hebben de eigenschap, minder te gaan verbruiken, zodra de omgevingstempe ratuur stijgt. Dit is in tegenstelling tot de welbekende gloeispiralen. Bovendien kan men zelf de gewenste temperatuur door middel van een ther mostaat instellen. Met deze techniek is het nu mogelijk om uw vertrek te ver warmen voor een gemiddelde prijs van 14-18 cent per uur. De veiligheid van de Microfurnace TM is een ander typerend pluspunt. De bui tenkant van de Heater wordt nooit warm. Dat het apparaat geen brand kan veroorzaken blijkt uit het feit dat, wan neer men een onafgestreken luciferkop tegen de verwarmingselementen houdt, deze niet ontvlamt. De max tempera tuur van de elementen bedraagt 185 gra den C. Auto met kraan van A. van Noort Zn. BV in moderne uitvoering. (Foto: Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland). WADDINXVEEN/GOUDA - Volgens het handelsregister van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland zijn er in Wad dinxveen 937 bedrijven met 4.609 arbeidsplaatsen. Dat blijkt uit het pas- verschenen jaarboek 1986 van de Goudse Kamer. WADDINXVEEN - Het eerste Wad dinxveense folkcafé van dit nieuwe jaar is vrijdagavond 30 januari om half ne gen met de Battlefield Band uit Schot land. De toegangsprijs van dit mede door Frank Pronk Haarmode van de le plaan mogelijk gemaakte concert be draagt tien gulden. Leden, CJP'ers en 60-plussers betalen 7,50. Er is een voorverkoop gezien de te verwachten belangstelling. De succes-story van de Battlefield-boys begon halverwege de jaren ’70, maar de grote doorbraak in Engeland en Ameri ka kwam in 1981 met het verschijnen van hun vierde lp ”At the Front”. In to taal zijn er reeds elf elpees verschenen. De groep bestaat momenteel uit vier le den, die allen een grote verscheiden heid aan instrumenten bespelen, te we ten: Brian McNeill (fiddle, mandoline, bouzouki, banjo, concertina), Alan Reid (zang, gitaar, keyboards, synthesi zer), Douglas Pincock (Highland Pipes, fluit, tinwhistle, mandoline) en Alistair Russel (zang, gitaar, cittern). 1981 was tot nu toe hun topjaar, toen ze als voorprogramma-groep Mike Old field van het Londense Rainbow-podi um speelden, Phil Collins en J J Cale achter zich lieten bij ”Der Preis der Deutschen Schallplattenkritiek” en in home-town Glasgow voor maar liefst 270.000 man publiek optraden tijdens het pausbezoek. WADDINXVEEN - Zaterdag hield dansschool Van der Lubbe in Het Tref punt een nieuwjaarsparty, waarvoor al le leerlingen van Guus en Renée van der Lubbe waren uitgenodigd. De sfeer van de avond (die om 20.30 uur begon en om 00.30 uur eindigde) was gezellig. Vele cursisten van verschillen de gradaties werden in de gelegenheid gesteld op aanwijzingen van Guus v.d. Lubbe met elkaar te dansen. bedrijf P. van Blitterswijk uit Gouderak en Waddinxveen. (Foto: Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland). De afzet op de binnenlandse markt voor bakkerijgrondstoffen kwamen ver koopprijzen onder behoorlijke druk te staan, vooral in de eerste twee kwarta len van 1986. De afzet op de binnen- J landse markt gaf niettemin voor C.P. Broer BV aan de Kerkweg-Oost een kleine groei in volume te zien. Dc war me zomerperiode van 1986 werkte in zijn algemeenheid remmend op de com- sumentie van koek en gebak. Tot ver in september bleef het weer te mild voor JR'T| Air Products Nederland BV aan de Noordkade in Waddinxveen, producent van industriële gassen, maakte in 1986 bekend de komende 2 jaar 200 miljoen te gaan investeren in haar produktiebe- drijf in Rozenburg. Verwacht wordt dat de jaaromzet van Air Products, die nu op 200 miljoen gulden komt, hierdoor de komende 5 jaar zal verdubbelen. De directie werkgelegenheid zal met 40 mensen groeien. Daarnaast wordt ver wacht dat de door uitstralingseffecten, bijvoorbeeld door uitbesteding van on derhoud, nog eens 60 arbeidsplaatsen bijkomen. De Nederlandse vestiging telt nu in totaal 200 werknemers. Air Products heeft produktiebedrijven in Terneuzen en op Rozenburg. Het hoofdkantoor, gekoppeld aan een fles- senvulbedrijf, is in Waddinxveen geves tigd. De 937 vestigingen in dit Gouwedorp betreffen 50 agrarische bedrijven met 137 arbeidsplaatsen, 155 industriële be drijven met 1.873 arbeidsplaatsen, 145 groothandels met 721 arbeidsplaatsen, 185 detailhandelzaken met 604 arbeids plaatsen, 386 bedrijven in de diensten sector met 1.269 arbeidsplaatsen en 16 overige bedrijven met 5 arbeidsplaat sen. Bij meubelfabriek J.A. Hogenelst BV aan de Kromme Esse, één van de bij de stichting aangesloten bedrijven, bleef de meubelomzet in 1986 iets achter in de verhouding tot de voorgaande jaren, doch deze achteruitgang werd gecom penseerd door de projectenbouw/be- timmeringen. Voor de komende jaren is het bedrijf gematigd optimistisch. WADDINXVEEN - Aan de Kerkweg- Oost 285 is van start gegaan Intercolor Fototechniek van Henk van Houten (34) en Wim Tollenaar (29). Het foto grafische bedrijf werd ruim twee jaar geleden opgericht en begon in Gouda. De twee compagnons zijn lid van de or ganisatie Contact Jonge Bedrijven Gouda, waarmee het Verbond van Ne derlandse Ondernemingen (VNO) het jonge ondernemerschap stimuleert en steunt in de ruimste zin. Intercolor Fototechniek houdt zich be zig met fotoleaflet, foto’s met zeefdruk, presentieprints en het afdrukken van fo to’s voor particulieren. De nieuwe zaak heeft met een receptie opening van za ken gegeven. In het pand aan de Ker kweg-Oost is aan de achterzijde de tech nische ruimte ondergebracht. goede verkoopcijfers. Bovendien wer den de bakkerijwereld en de toelever ende industrie in de nazomer gecon fronteerd met zeer sterke prijsstijgin gen van importgrondstoffen. Het jojo- effect was allerminst bevorderlijk voor de afzet, vooral als het seizoenmatige produkten betrof. Op 1986 kijkt Schuttelaar BV (suiker werken) aan de Kanaaldijk in Waddinx veen met tevredenheid terug. De omzet beweegt zich in stijgende lijn, waarbij de grond- en hulpstoffen op een redelijk stabiel prijspeil zijn gebleven. Door de 38-urige werkweek (per 1 januari 1988 zal dat 38 uur worden) zal het produk- tie-systeem of de invulling van de werk- blokken wijzigingen moeten ondergaan om aan de vraag te kunnen blijven be antwoorden; in 1987 wordt met vertrou wen tegemoet gezien. WADDINXVEEN - Volgende week woensdag 21 januari wordt er in Wad dinxveen weer gedragen kleding ingeza meld door de Max Tailleur Stichting (Beter met Max) in Amsterdam (postgi ro 2337700). Met het geld dat deze kle ding opbrengt worden reisjes voor reu ma- en Bechterew-patiënten betaald. Voorafgaande aan de inzameling zullen de békende gele plastic zakken worden verspreid. Patiënten kunnen jaarlijks met de stich ting Beter met Max drie weken lang ge heel verzorgd en met medische begelei ding naar een kuuroord in Oostenrijk in de hoop 6 tot 9 maanden geen of minder pijn te hebben, hetgeen ook betekent minder medicamenten. Ook dit jaar hebben zich weer 120 nieu we patiënten aangemeld. De enige bron van inkomsten is de opbrengst uit de kledinginzamelingen. Het gehele jaar door is de buitendienst van de stichting ergens in Nederland bezig kleding in te zamelen. sterrein Zuid, Maarten Schoutenstraat (ook 135,- per vierkante meter). Erf pacht op bedrijfsterreinen gebeurt al leen op verzoek van de bedrijven zelf. WADDINXVEEN - De afdeling plant soenen van de dienst Openbare Werken is weer gestart met de winterwerkzaam- heden. Het meest opvallend zijn daarbij de spoeiwerkzaamheden in de gemeen telijke plantsoenen. Voor het behoud van een gezonde en gesloten beplanting is het namelijk noodzakelijk om regelmatig in te grij pen door het snoeien en dunnen van be planting. Hierdoor ontstaat meer licht en ruimte in de beplantingsvakken, zo dat verstikking en overgroeiing worden tegengegaan. In bosplantsoenvakken moeten hier voor ook de wat minder waardevolle bomen gekapt worden. Ook zijn er be plantingsvakken die sterk verouderd zijn en door rigoreus terugsnoeien ge dwongen worden met nieuwe scheuten uit te lopen, zodat gesproken kan wor den van ’’verjonging”. In enkele gevallen is het hierbij nodig er nieuw plantmateriaal tussen te zetten of het geheel te reconstrueren. Deze plantwerkzaamheden vinden pas aan het eind van de winter plaats om de riso- co’s van vorstschade zoveel mogelijk te beperken. Om te voorkomen dat er door het snoei- werk een volledige kaalslag plaatsvindt, wordt er naar gestreefd een bepaald percentage van een te dunnen beplan- tingsvak te laten staan. In hoeverre dat BLEISWIJK - De in Bleiswijk gevestig de gas-elektrotechnische installateur en vakhandel J.A. Spruit Zn presenteert de ’’grootste vooruitgang in elektrische verwarming sinds 1898”: de Microfur- nace. ”Wij zijn dealer geworden van een uniek, sensationeel produkt, de Micro- furnace. Dit is een uitvinding van een Canadese professor en is daar geïntro duceerd in de herfst van 1984. In de eer ste winter werden er op een bevolking van 300.000 mensen 10.000 stuks ver kocht. De afgelopen winter werd een aantal van 100.000 stuks binnen twee maanden verkocht. Dit jaar wordt de Microfurnace voor het eerst op de Ne derlandse markt gebracht”, aldus het Bleiswijkse bedrijf. De Microfurnace is een elektrische he ater met afmetingen van een kubus van 15 cm en is overal te gebruiken waar een stopkontakt (220 V) aanwezig is. Direct na het aanzetten verwarmt deze kachel de lucht, die wordt aangezogen door de ventilator en dan weer door de 4 speci ale schijven (samengesteld uit het zeer duurzame barium-titanaat) het vertrek wordt ingeblazen. In 1986 werd bekend gemaakt dat Phi lips haar 100% belang in de NKF Kabel- fabriek, met een fabriek in Waddinx veen, wil terugbrengen tot een minder heidsbelang. De NKF Kabel (met in to taal 3 vestigingen) maakte van oudsher distributiekabels voor electriciteit maar is zich steeds meer gaan toeleggen op glasvezelkabels voor telecommunicatie. Het bedrijf is goed voor een omzet van 400 miljoen per jaar. He) is de bedoe ling dat in de financiering van dc nieuwe onderneming het management van NKF Kabel. Philips en een consortium onder leiding van Venture Capital In vestors (VCI) zullen deelnemen. Op die manier is de verzelfstandiging ook werkelijkheid geworden. In het bestuur van de Goudse Kamer van Koophandel hebben vanuit Wad dinxveen zitting G.Th.B. Mulleman na mens de werkgevers-organisatie NCW/ VNO, ir. P. van Vliet (Westnederland) namens de werkgeversorganisatie KNVTO, afdeling Zuid-Holland, M.J.M. Perdon namens de werknemer sorganisatie FNV, district Zuid-Hol land, A.J. Biesheuvel, namens de werk nemersorganisatie FNV, district Zuid- Holland en J.C.M. Heemskerk namens de werkgeversorganisatie* KNOV, dis trict Gouda. Fabrieken voor Midden-Holland zet over het algemeen het herstel in de meubelbranche, die al vele jaren in de problemen heeft gezeten, door. Ver wacht wordt dat de binnenlandse afzet vorig jaar steeg met 2 a 2,5 De groei van de export zal iets gematigder zijn dan in 1985. Geconstateerd wordt dat meer kleine bedrijven in de meubelin dustrie zich gaan richten op de export van hun produkten. De Stichting Meubelstad Waddinx veen, een samenwerkingsverband van 20 Waddinxveense meubelbedrijven, heeft ook in 1986 bewezen dat een goed stuk samenwerking in het bedrijfsleven vruchten afwerpt. De voornaamste doelstelling van de stichting is het be vorderen van de bekendheid en aan trekkelijkheid van Waddinxveen als centrum van meubelindustrie en han del. Zo is de afgelopen jaren het nodige re clamemateriaal vervaardigd, werden Kerst- en Paasacties gehouden en meu- belshows georganiseerd. In 1986 zijn ook meubelstad-plattegronden ge plaatst bij de invalswegen in Waddinx veen. Voor schildersbedrijf P. van Blitters wijk, gevestigd in Gouderak en aan de Nesse in Waddinxveen, was 1986 een goed schildersjaar. Men heeft veel op drachten uitgevoerd en veel mooi weer gehad. Voor 1987 zijn al een groot aan tal opdrachten binnen. Begin van vorig jaar werd in Waddinx veen een nieuwe winkel geopend met een oppervlak van 270 m2 voor verkoop van verf, behang en autolakken. Voor de winkel is het eveneens een goed jaar geweest. De omzet steeg met ca. 15%. Volgens Blitterswijk is investeren, het bijblijven op de markt en een goede ser viceverlening de basis voor een goed re sultaat. A. van Noort Zn. BV (transporten verhuizingen) aan de Tuinbouwweg in Waddinxveen kan terugzien op een goed 1986, zo meldt het jaarboek 1986 van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland. Er was sprake van goed werkbaar weer, rede lijke brandstofprijzen en goede wegver bindingen. Van Noort investeerde in de auto met kraan in moderne uitvoering. Dat wil zeggen dat deze wageïTvanaf de kraan geheel bedienbaar is. Het rijden, rem men, sturen en schakelen, compleet met claxon kan vanaf de kraan gebeu ren. Deze auto’s worden begin 1987 ge leverd. De totale ontwikkeling op het vervoers gebied, de particulier- en bedrijfsver- huizingen wordt door Van Noort posi tief genoemd. 1987 wordt met vertrou wen tegemoet gezien. De afdeling bouw en isolatie binnen Is- omur BV te Gouderak heeft in 1986 een forse groei gekend. De groei kwam zelfs iets boven de prognoses uit. Deze om- zetvergroting werd niet alleen veroor zaakt door structurele ordertoename van, met name door het ministerie van Volkshuisvesting gestimuleerde, groot onderhouds- en renovatieprojecten, doch mede door een vergroting van het marktaandeel binnen de Goudse regio van Isomur BV. Als gevolg van deze groei werden in de loop van 1986 tien nieuwe arbeidsplaat sen ingevuld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de diensten van de stich ting vakopleiding van het NVOB te Waddinxveen. In de loop van 1986 wer den in Gouda in Waddinxveen diverse grootonderhoud/renovatieprojecten in uitvoering genomen (deels doorlopend in 1987). mogelijk is, hangt af van de aard van de beplanting. Van de meest in het oog springende werkzaamheden die voor deze winter gepland zijn, volgt hieronder een lijst. Of alles gerealiseerd wordt is afhanke lijk van de weersomstandigheden, zo dat niet geheel zeker is dat alle genoem de werkzaamheden worden uitgevoerd. De volgende objecten staan op de nomi natie om vrij rigoreus gedund of ge snoeid te worden: leplaan: cotoneastervakken. Kerkweg langs Petteplas: cotoneasters. Strook achter woningen aan de noord zijde van de Kerkweg-West: bosplant soen. Mozartlaan bij brug Heuvelhof: bos plantsoen. Wagnerlaan/Dorpstraat onderbeplanting. Beethovenlaan nabij Pr.Alexandertun- nel-zuid: bosplantsoen. Ontmoetingskerk: botanische rozen. Distelveld e.o.: bosplantsoen. Kamilleveld: bosplantsoen. Papaperveld: bosplantsoen. Weidezoom: bosplantsoen. Spireaweide: bosplantsoen. Wingerdflat e.o.: bosplantsoen. Passage le flat vanaf spoorlijn: hees ters. Passage: wilgen knotten Onderweg. Pr.Margrietstraat: berberis bij plein. Staringlaan, achter bejaardenwonin gen: bosplantsoen. Boezemweg: botanische rozen. Apollolaan/Zuidkade: wilgen knotten. Kon.Wilhelminaschool: berberis bij zij- ingang. St.Paulusschool: heesters. C.Huygenslaan, achterzijde: 50% te- rugezetten, bosplantsoen (bewoners worden nader geïnformeerd). Sniepweg parkeerterrein sporthal, heesters. Warnaarplantsoen rond tennispark: bosplantsoen. In het middengebied Gouwebos, dat eveneens bij de dienst Openbare Wer ken in onderhoud is, zal de bosbeplan ting eveneens gedund worden. AF

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 13