GEMEENTE WADDINXVEEN Neel van Oosten exposeert Bingo met Koos Alberts VERKEERSZAKEN KUNSTEN CULTUUR HINDERWET BESTEMMINGSPLAN BOUWVERGUNNINGEN INWONERTAL AFSCHEIDSRECEPTIE SPREEKUREN A VONDOPENSTELLING ’’WEEK VAN DE CELLO” VERLOTING KERSTBOOMVERBRANDING VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN GEMEENSCHAPPELIJK ANTENNE SYSTEEMBEDRIJF LANDELIJK PLAN VOOR DE OPENBARE BIBLIOTHEEK VOORZIENING 1986-1988 VERGADERINGEN VOLKSGEZONDHEID INFORM A TIE SPECIAAL VOOR WWV-ERS VAN 47l/2 JAAR EN OUDER TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN f7,50 Z* 7 A. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 14 JANUARI 1987 01820-16066 010-362244 De Directie. 10,- ƒ15,- ƒ20,- ƒ25,- 95 Neel van Oosten was in Waddinxveen al Neel van Oosten. K Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Donderdag 15 januari 1987, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Voortgang samenvoeging Mr. A. de Roosschool en Leon van Gel- derschool. Verslag van de vergadering van het DB -GMR. met de wethouder. Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften Woensdag 21 januari 1987, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Behandeling van een bezwaarschrift inzake de inschrijving als wo ningzoekende. Behandeling van een bezwaarschrift op grond van de Wet op de Be jaardenoorden. De stukken liggen bij het secretariaat van de commissie ’s ochtends van 08.30-12.30 uur ter inzage. Waddinxveen, 14 januari 1987. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. KAMERMUZIEKCONCERT: op donderdag 15 januari zullen Marien van Staalen, cello en Tan Crone, piano, een kamermuziek concert verzorgen in de raadzaal van het gemeentehuis. Zij zullen werk vertolken van Orthel en Brahms en een aantal salonmuziek- jes van verschillende componisten ten gehore brengen. Kaartverkoop: buro Burgerzaken, van 8.30-12.30 uur en vanaf een half uur voor aanvang van het concert, aan de zaal. Aanvang 20.30 uur. Subsidie Anjerfonds voor ’’Concordia" Het Anjerfonds Zuid-Holland heeft eind vorig jaar aan muziekver eniging ’’Concordia” een subsidie toegekend. Het betreft een bedrag van maximaal 3.215,- (20% van het begro te bedrag) en is bestemd voor de aanschaf van uniformen. Dorpstraat e. o. Vondelwijk Zuidkade I 01820-15767 01727-4044 070-210001 Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Openingstijden Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 131 geel 772 groen 157 groen 405 geel 852 rose 226 groen 130 groen 120 geel 14433 14433. WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxveense Neel van Oosten hangt met een 22-tal litho’s in tearoom Van den Berg aan de Markt in Gouda. Het is voor de derde maal dat zij met haar bij- RIJNLANDSE ORKEST VERENIGING: De Rijnlandse Orkest Vereniging, onder leiding van Michel Havenith, zal op vrijdag 16 ja nuari in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde een concert ver zorgen. De celliste Maaike Roelofs treedt hierbij als soliste op. Naast de Rococovariaties van Tchaikovsky staan werken van Dvorak en Glinka op het programma. Kaartverkoop aan de zaal én tijdens de kaartverkoop van het ka mermuziekconcert (ook aan de zaal). Abonnementhouders kamer muziekconcerten, C.J.P./Pas 65+-houders krijgen korting. Het concert begint om 20.15 uur. Bestaand doorgifte kanaal kanaal 38 (UHF) kanaal 23 (UHF) kanaal 34 (UHF) Tijdelijk doorgifte kanaal kanaal 24 (UHF) kanaal 29-(UHF) kanaal 34 (UHF) Per 1 januari 1987 had Waddinxveen 23.861 inwoners. De heer F.Th. Brenkman, chef van de afdeling Financiën ter secre tarie, zal na een dienstverband van ruim 38 jaar op 1 februari 1987 gebruik gaan maken van de mogelijkheid van vervroegde uittre ding. Op maandag 26 januari 1987 zal aan de heer en mevrouw Brenkman een receptie worden aangeboden in de raadzaal van het gemeente huis, welke om 16.30 uur zal aanvangen. De receptie is voor iedereen toegankelijk. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 6 februari 1987 van 10.00-12.00 uur uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Met ingang van 8 januari 1987 zal Bureau Burgerzaken van de gemeentesecretarie voortaan in plaats van op dinsdag avond iedere donderdagavond geopend zijn voor het pu bliek van 19.00 tot 20.30 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstel ling alleen het Bureau Burgerzaken betreft. Alle overige se- cretarie-afdelingen zijn ’s-avonds gesloten. Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin gen verleend: - aan mevrouw F. Wansink-van Cooten, Prinses Beatrixlaan 58 al hier, voor het oprichten van een erfscheiding; - aan de heer M.G. van den Berg, Fazantdreef 10 alhier, voor het oprichten van een woonhuis aan de Herbarenerf 15 alhier. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter secretarie. Nieuwe aanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan vragen ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen: a. een verzoek van G. Lamoree, Oranjelaan 20a alhier, voor een hinderwetvergunning voor het uitbreiden van de bestaande in richting met een huisbrandolie-opslag voor maximaal 3000 liter; b. een verzoek van Mulder Waddinxveen B.V., Dorpstraat 164-166 alhier, vooreen nieuwe, de gehele inrichting omvattende hinder wetvergunning voor een carrosseriefabriek met reparatie-, servi ce- en verkoopinrichting. In de week van 12 januari vinden in Waddinxveen twee muziekeve nementen plaats waarbij de cello centraal staat, een kamermuziek concert en een concert van de Rijnlandse Orkest Vereniging. 479 groen De prijzen kunnen tot en met 28 februari a.s. afgehaald worden op het kantoor van Openbare Werken, Raadhuis (2e etage). Verleende vergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat door hen de vol gende Hinderwetvergunningen zijn verleend: - aan de heer P. van Blitterswijk, Nesse22 alhier, vooreen nieuwe, de gehele inrichting omvattende Hinderwetvergunning voor een winkel en opslag voor verf, glas, behang en aanverwante artike len; - aan Ahold B.V., Westzijde 30 te Zaandam, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende Hinderwetvergunning voor een su permarkt gelegen aan het Koningin Wilhelminaplein 42 alhier. Deze vergunningen en alle daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur in de periode 15 januari tot 15 februari 1987. Degene die geen gelegenheid heeft de stukken tijdens kantooruren in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stukken op maandagavond, gedurende maximaal drie uren, in te zien. De beschikkingen worden van kracht na afloop van de genoemde periode, tenzij voorzien een beroep wordt ingediend tegen (een van) deze beschikkingen. Een beroepschrift kan worden ingediend door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeen komstig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onderc, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingé bracht of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs hiertoe niet in staat zijn geweest. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Ma jesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van Sta te, afdeling Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA Den Haag. Voorbereidingsbesluit De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet óp de Ruimtelijke Ordening be kend dat de raad dier gemeente in zijn vergadering van 17 december 1986 heeft besloten te verklaren, dat een herziening van het bestem mingsplan wordt voorbereid voor het Landelijk Gebied Oost. De datum van inwerkingtreding van het besluit is bepaald op 15 ja nuari 1987. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening ligt voor een ieder ter inzage op werkdagen tuussen 09.00 en 12.30 uur ter ge meentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Orde ning, Raadhuisplein 1. Zoals bekend was aan de kerstboomverbranding op maandag 5 ja nuari jl. een verloting verbonden. Voor elke twee ingeleverde kerst bomen werd een lootje uitgereikt. Onderstaand volgt de uitslag van de trekking van deze verloting. De prijsjes bestaan dit jaar uit Passage-bonnen. Een Passagebon ter waarde van is gevallen op de volgende nummers 557 rose 601 groen 603 geel 223 geel 224 geel 784 groen 321 rose 271 groen Dienst openbare werken en bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Oproep leden stembureau Burgemeester en wethouders roepen vrijwilligers op, die bereid zijn, ten behoeve van de verkiezing van de leden van de provinciale staten, op woensdag 18 maart 1987 als stembureaulid zitting te ne men in één der stembureaus van de gemeente Waddinxveen. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, zodat niet zeker is of alle aanmeldingen kunnen worden ingewilligd. Een selectiegesprek is niet uitgesloten. Belangstellenden worden verzocht zich voor 1 februari 1987 schrif telijk te melden bij het college van burgemeester en wethouders per adres Raadhuisplein 1,2741 HR Waddinxveen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Kra mer, hoofd bureau Burgerzaken, tel. 14433, tst. 242 (tijdens kant ooruren). te zien in de restaurants de Gouwedis en ’t Baarsje. Voor dit jaar heeft ze ook nog andere exposities op het oog. De Waddinxveense maakt litho’s van land schappen en dieren. De directie van het Gemeenschappelijk Antenne Systeembedrijf maakt bekend, dat dagelijks tussen 08.00 en 17.30 uur onderbrekin gen van de levering van radio- en t.v.-signalen zullen plaatsvinden. De onderbrekingen zijn het gevolg van werkzaamheden t.b.v. de wijziging van het programmapakket C.A.I. Door de koude weersomstandigheden ondervinden de werkzaam heden t.b.v. de uitbreiding/wijzigingprogrammapakket C.A.I. ech ter vertraging. De streefdatum van omschakeling, 14 januari 1987, zoals vermeld in de circulaire kan derhalve niet worden gehaald. De aangeslotenen zullen via de kabelkrant (kanaal (B.R.T. 2) en het Weekblad voor Waddinxveen op de hoogte worden gebracht van de datum, waarop de omschakeling naar het nieuwe program mapakket zal plaatsvinden. De tijdelijke kanaalwijziging, die in verband met vorenbedoelde werkzaamheden is ingevoerd, geldt thans voor de navolgende wij ken. St. Victorwijk Oostzijde Gouwe Hefbruge.o. Oranjewijk Noordkade WADDINXVEEN - Vrijdagavond om acht uur is er in de kantine van Wad- dinxveen-voetbal aan de Sniepweg een bingo-avond. Op deze avond zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens de bingo-avond, waar iedereen van harte welkom is, is een op treden te verwachten van Roelof Brit- ting als Koos Alberts. Vergunning groepsvervoer Burgemeester en wethouders van Waddinxveen brengen ter open bare kennis dat zij bij hun beschikking van 23 december 1986 op grond van artikel 32 van de Wet Autovervoer Personen aan ”De Snelle Vliet” touringcars B.V. te Hardinxveld-Giessendam ver gunning hebben verleend tot het uitvoeren van groepsvervoer bin nen de gemeente Waddinxveen ten behoeve van het schoolzwem men tot en met mei 1987. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen brengen ter open bare kennis dat op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wet op het openbare bibliotheekwerk vanaf 1 december 1986 gedurende een termijn van 90 dagen het Landelijk plan voor de openbare bibli otheekvoorziening 1986-1988 voor een ieder ter visie ligt. Gedurende die termijn - die op 1 maart 1987 zal zijn verstreken - kan iedere belanghebbende, die indertijd tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen het provinciale plan, dan wel die belanghebbende, die door af wijking van het provinciale plan in zijn belang is getroffen, in beroep komen bij de Kroon Waddinxveen, 14 januari 1987. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman. Van der Linden. Commissie voor volksgezondheid en milieu Donderdag 15 januari 1987, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Vestigingsbeleid huisartsen. Poepgrijpers. Begroting 1987 Recreatieschap Reeuwijkse Plassen. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissie. Belangstellenden of belanghebbenden kunnen van het spreekrecht tijdens de commissievergadering gebruik maken. Naar het Nederlands Dans Theater met gratis busvervoer Op donderdag 29 januari a.s. zal het Nederlands Dans Theater een balletvoorstelling verzorgen in het Circus-theater te Scheveningen. Op het programma staan twee balletten van Jiri Kylian en één (we reldpremière) van Ed Wubbe. Kaartverkoop: t/m maandag 19 januari bij Bureau Burgerzaken (’s-ochtends van 8.30-12.30 uur). Toegangsprijzen: le rang 30,-; CJP-Pas 65+ 20,- 2e rang 25,-; CJP-Pas 65+ 15,- Deze tarieven zijn inclusief gratis busvervoer vanuit Waddinxveen (en Boskoop) naar Scheveningen en terug. Alarmering Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Inentingen kinderen geboren in 1983 Op woensdag 21 januari bestaat in het Groene Kruisgebouw aan de Stationsstraat 12, van 13.30 uur tot 14.30 uur gelegenheid tot koste loze inenting tegen difterie, tetanus en polio, voor kinderen geboren in 1983 in de maanden januari t/m juni. Aan deze kinderen is inmiddels een oproep verzonden. Bij verhindering kan gebruik worden gemaakt van de volgende gele genheid tot DTP-inenting op woensdag 18 februari 1987, eveneens in het Groene Kruisgebouw. De inentingspapieren moeten worden meegebracht! Inlichtingen: gemeentesecretarie, bureau Burgerzaken, tel. 14433, tst. 249. zonder fijnzinnig tekenwerk buiten dit Gouwedorp is te zien. Eerder exposeer de ze ook in Gouda en in Oudewater. Wie leverde de meeste bomen in? Zo het er momenteel uitziet werd evenals beide voorafgaande jaren het grootste aantal bomen ingeleverd door: Patrick van Rijnen, Wingerd 33. Hij leverde dit jaar maar liefst 750 bomen in. Als 2e werd genoteerd Mark Streefkerk, Pr. Margrietstraat 12 met ruim 200 bomen. Voor deze sjouwers is er naast een eventueel prijsje uit de verloting nog een extra prijsje, eveneens in de vorm van een Passagebon. Patrick krijgt de hoofdprijs, een waardebon van 25,-en Mark een bon van 20,-. Deze prijsjes zullen een dezer dagen aan de winnaars worden toegezonden. Er werden in totaal ruim 3500 bomen op de brandstapel gebracht. Het stelsel van onze sociale zekerheid is ingrijpend gewijzigd. Een aantal wetten komt te vervallen, zoals de WWV, en er komen ande re regelingen bij, zoals de Nieuwe Werkloosheidswet (NWW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge schikte werkloze werknemers (IOAW). Die laatste wet garandeert een uitkering op minimumniveau, net als bij bijstand (waarmee langdurig werklozen in de vorm van een Rww-uitkering te maken kunnen krijgen). Het belangrijkste verschil is echter dat het er bij de IOAW niet toe doet of de aanvrager op de een of andere manier over ’’vermogen”, zoals een eigen huis, beschikt. Wel wordt er rekening gehouden met eventuele andere inkomsten van de aanvrager of de partner. Onder een ’’oudere werkloze werknemer” wordt bij de IOAW verstaan: een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder, maar jonger dan 65. Het is mogelijk dat u als WWV-er van 47'Z> jaar of ouder, nu of later in aanmerking komt voor een uitkering van de IOAW. Of en wan neer die situatie zich voordoet, kunt u met behulp van deze info zelf vaststellen. Ga na welke van de volgende situaties voor u geldt: I. U was toen u werkloos werd jonger dan 47*/z jaar en heeft thans een WWV-uitkering. Na het verstrijken van de WWV-termijn van maximaal twee jaar blijft de mogelijkheid dat u zo nodig een Rww- uitkering ontvangt. II. U was toen u werkloos werd tussen de 47'/2 en 57'/2 jaar en u ont vangt WWV. Als de maximale uitkeringsduur van twee jaar is ver streken, kunt u een aanvraag voor een IOAW-uitkering indienen. Het is mogelijk dat u thans op grond van de zogenaamde 50-plusre- geling een (verlengde) WWV-uitkering ontvangt. Die regeling ver valt. U kunt aanspraak maken maken op een IOAW-uitkering. III. U was toen u werkloos werd tussen 57'h. en 65 jaar en u ontvangt WWV. In die situatie wordt uw uitkering vervangen door een uitke ring op grond van de Nieuwe Werkloosheidswet. Deze uitkering is gelijk aan uw WWV-uitkering en kan doorlopen tot'uw65ste. (Deze ’’overheveling” wordt geregeld door de gemeente met uw bedrijfs vereniging waarvan u te zijner tijd de NWW-uitkering krijgt). Wat verder van belang is: - wie tijdens het ontvangen van een WWV-uitkering aan de slag komt, kan later weer een beroep doen op de WWV of een NWW- uitkering krijgen die minstens even lang duurt als de oorspronke lijke WWV-uitkering. Anders gezegd: het recht op (maximaal) twee jaar WWV gaat door het aanvaarden van werk niet verloren en u gaat er nooit op achteruit; - voor WWV-ers gelden bepalingen waarin het minimumdagloon wordt gegarandeerd. Deze bepalingen gelden voortaan ook voor niet-gehuwde samenwonenden (van verschillend of gelijk ge slacht) die een gezamenlijke huishouding voeren. Bovendien kunnen deze niet-gehuwde samenwonenden ook aanspraak ma ken op de zogeheten overlijdensuitkering. Belangrijk: wilt u als WWV-er meer weten over de IOAW, vraag dan bij de afdeling sociale zaken van de gemeentesecretarie naar de folder over deze nieuwe wet. Tegen deze beschikking staat voor belanghebbenden, gedurende dertig dagen na de datum waarop deze bekendmaking verschijnt, beroep open bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De tijdelijke wijziging betreft de volgende t.v.-zenders: Zender België Vlaams I België Frans I Duitsland 3 Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: telefoon 01828- 14433, toestel 237. 12222 01820-24255 13000 13000 Aangezien er op voorhand wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan om over de aanvragen adviezen uit te brengen of er tegen bezwaren in te dienen, zijn de door ons ppgestelde ontwerp-be- schikkingen tegelijkertijd met de aanvragen ter inzage gelegd. Wij zijn voornemens de vergunningen te verlenen onder 24 resp. 69 voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen van 15 januari tot en met 14 februari 1987 op de afde ling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecre tarie ter inzage, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Degene die geen gelegenheid heeft de stukken tijdens kantooruren in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stukken op maandag avond, gedurende maximaal drie uren in te zien. Tijdens de genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij ons college worden ingediend. Degene die een be zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 3