Van Ginkel had in ’86 51.620 passagiers Cellist en De Bonkelaar stopt met kinderinstuif pianiste in gemeentehuis Watersnoodramp '53 zorgde hier voor hogere waterstand igf de Deltawerken fe Nieuwe programma’s gepresenteerd Boek ”De Deltawerken” schrijft erover Beeldhouwer Joost Barbiers bij Ten Hoope D.W. Oppedijk gaat weg bij WSE-voetbal Weens begin nieuw jaar sloeg aan ''ZE t GENOEGLIJKE AVOND VOOR DE BEJAARDEN z Jeugddienst in Ontmoetingskerk X -'F lg|» Z$ Z dZ Marien van Staalen Kin dercursussen W Fragment Nieuwe stichting Eilanden Foto ’s ^1 WOENSDAG 14 JANUARI 1987 van was ook hier in de buurt sprake geweest. z V N. g| De omslag van kei unieke boek "De Deltawerken” 1 f». TECHNIEK, POLITIEK, ACHTERGRONDEN WADDINXVEEN - Het buurtcentrum De Bonkelaar aan de Beukenhof stopt met het houden van een wekelijkse kinderinstuif op woensdagmid- 5 X WADDINXVEEN - Reis- en passagebureau Van Ginkel BV, met een hoofdkantoor aan de Tweede Bloksweg in Waddinxveen en vestigingen in Waddinxveen, Gouda en Zoetermeer, heeft drie eigen dikke zomerpro- gramma’s voor 1987 laten verschijnen: dag. Voor deze kinderinstuiven bestaat een veel te geringe belangstelling, volgende week woensdag een WADDINXVEEN - De maandelijkse serie kamermuziekconcerten in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis gaat volgende week don derdagavond 15 januari om half negen door met een optreden van de cel list Marien van Staalen en de pianiste Tan Crone. Óp het programma staan werken van Orthel, Brahms, salonmuziekjes van Granados, Ravel, Albeniz, Saint-Saëns, Ibert en Fauré. Daarom is besloten hier met ingang van punt achter te zetten. ■Lx:-ï./i. fc? Z.' A V WADDINXVEEN Slechts tien kilometer van Waddinxveen van daan waren de gevolgen van de Zeeuwse watersnoodramp in 1953 te zien. Aan de Nieuwe Veerstal in Gouda herinnert nog altijd een steen in een muurtje aan de hoogte van het water, dat in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 zou zorgen voor in totaal 1.835 doden. Grote delen van zuidwest Nederland waren toen al onder water gelopen. En het had maar een haar gescheeld of daar- O?: het te- X: I en is aangesloten bij de ANVR en het Garantiefonds Reisgelden, is aangeslo ten bij de IATA (kantoor Waddinx- Aanvankelijk werkte hij figuratief, met van meet af aan een voorkeur voor het statische beeld. De interesse van Joop Barbiers is minder het specifieke dan het algemeen herkenbare, wat het dui delijkst tot uiting komt in beelden met als onderwerp de relatie tussen figuren; de sculpturale aandacht is daarbij ge richt op ritme en onderlinge plaats in de ruimte. Mede door de groeiende belangstelling voor vroege vormen van beeldhouw kunst, hebben sinds 1983 abstrakte beelden de overhand. Steen, ritme en het statische blijken de constanten. orkestdirectie bij Joop van Zon, David Zinman en Kirill Kondrasjin. Een even eens parallel lopende rechtenstudie van het X- "V’ X»“XJft - XT;*'X'I With English Summary I Mit Zusammenfassung Van Ginkel Autovakantie’s (Vakantie woningen in 11 landen), Van Ginkel Indonesiëvakanties (Rondreizen Ind onesië) en Zonnetour Spanje Vliegva kanties. Van Ginkel Vakanties en Zonnetour waren in 1986 goed voor 51.620 passa giers met een omzet van bijna 40 mil joen gulden. De. 27 vaste medewerk- (st)ers van beide organisaties zorgden daarmee voor een omzet per persoon van rond 11/2 miljoen gulden. Van Gin kel Vakanties en Zonnetour (boeking- scentrales in respectievelijk Waddinx- veen en Amsterdam) kennen één direc tie en één centrale administratie met vanaf zomer 1987 één reserveringssys teem onder de naam Gi-z-online. 19.30-21.00 uur voor 30,- in totaal) en een aantal kindercursussen. meegezongen, evenals de oude liedjes uit Weense tijd. De woorden-van Lydia van Rees ”Oud is nooit afgedaan” werd dan ook werke lijk bewaarheid. Dit bleek ook uit de spelende- en springende violist Rudy Ruvé, die tenslotte al 75 jaar oud is. Sonja Kiek heeft haar opleiding geno ten bij de overbekende zangeres Jo Vin cent. Op uitstekende wijze zong zij het Viljalied en met een doodse stilte werd dit stuk beluisterd, na afloop gevolgd door een daverend applaus. Maandagavond was weer één van de goed geslaagde avonden van de culture le commissie. Het was een avond vol sfeer en afwisseling. Uit de reacties van de bezoekers bleek dat de meesten, zo niet allen, uitstekend tevreden waren over hetgeen het ensemble bracht. Hiervan gewaagde ook de voorzitter in zijn slotwoord. Parallel met het gezon gen lied Rote Rosen werd aan de drie le den van het ensemble uit waardering een boeket rode rozen aangeboden. De ensemble-leden waren zo enthousi ast over de bezoekers, het luisteren en het meezingen, dat na sluiting nog een toegift werd gegeven door het spelen van "Ik hou van Holland”, dat dan ook op uitbundige wijze werd meegezon gen. De volgende avond van de culturele commissie is op maandag 9 februari. Kees Boot zal dan een dia-avond ver zorgen over Italië, onder andere het volk van de Etrusten met Etrustische kunst en de provincie Toscanië, tussen Milaan en Rome. Een fragment uit het boek “De Del tawerken”, dat ruim 150 illustraties bevat, waarvan 8 in kleur: In de nacht van 31 februari 1953 braken de dijken. Plotseling was hij daar, de superstormvloed waarvoor mensen als Van Veen al sinds 1938 vreesden. Niet helemaal onaangekondigd. De storm was op de 29e januari ont staan, als een kleine depressie ten westen van Schotland. De dagen daarna groeide hij alsmaar in sterkte aan, om op zondag de 31e te veran deren in een ware orkaan die op de volle lengte van de Noodzeekust beukte. Die zaterdagmiddag, net na volle maan, stond het water bij vloed veel hoger dan gewoonlijk. Veront rustender werd het kort daarop: het waterpeil zakte nauwelijks bij eb, en WADDINXVEEN - Interieurprojec- ten Ten Hoope aan de Staringlaan houdt volgende week vrijdagmiddag 23 januari vanaf vier uur een gezellige bij eenkomst om samen op het nieuwe jaar te klinken, terwijl in het bedrijf tegelij kertijd een expositie van beeldhouwer Joost Barbiers van start gaat. sloot hij in 1972 af met het doctoraal examen. Marien van Staalen werd in 1974 onder scheiden met de Eugène Calkoenprijs. In 1978 werd hem de Johan Wagenaar- premie toegekend. Sinds 1977 is Marien van Staalen eerste solocellist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Met dit orkest en met andere orkesten is hij herhaaldelijk als solist opgetreden. Hij maakt deel uit'van het Amati strijk trio en speelt met grote regelmaat voor de radio. Onlangs werd zijn derde grammofoonplaat, met werken Rachmaninoff, uitgebracht op RCA-label. WADDINXVEEN - D.W. Oppe dijk gaat aan het eind van dit voet balseizoen weg als trainer van de A-selectie senioren van WSE-voet bal. De oefenmeester is dan drie seizoenen aan de club uit de Oran- jewijk verbonden geweest. Het be ëindigen van het contract is door het bestuur van WSE en Oppedijk in onderling overleg besloten. Na driejaar hebben beide partijen te kennen gegeven naar een andere trainer, respectievelijk voetbalver eniging te willen uitkijken. Het driejarig dienstverband van D.W. Oppedijk heeft enige aanspreken de resultaten opgeleverd zoals het kampioenschap van de vierde klas KNVB en promotie naar de derde klas in het eerste jaar, een succes vol debuutjaar in de derde klas met een vierde plaats in het tweedejaar en de huidige WSE-positie in de middenmoot. Als alternatief voor de wekelijkse kin derinstuiven in De Bonkelaar worden deze instuiven wel gehouden in buurt centrum De Boog aan de C. Huijgen- slaan. Deze instuif is voor kinderen van 4-8 jaar en kost drie kwartjes. Voor de jeugd staan er in De Bonkelaar wel een aantal nieuwe activiteiten op het programma. Zo wordt op woensdag 21 januari begonnen met een nieuwe B- cursus EHBO voor 11-16-jarigen (18 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 16.00-17.00 uur voor 20,- in to taal), een cursus kleding maken voor meisjes en jongens van 15-24 jaar (12 bijeenkomsten op woensdagavond van De kindercursussen betreffen een kookcursus voor 9-12-jarigen (8 bijeen komsten op maandagmiddag van 16.00- 18.00 uur voor 24,-), spel- en expres- siecursus voor 9-12-jarigen (10 bijeen komsten op maandagavond van 18.30- 20.00 uur voor 22,-) en de cursus eigen speelgoed maken voor 6-8-jarigen (10 bijeenkomsten op donderdagmiddag van 16.00-17.30 uur voor 22,-). WADDINXVEEN - In de gerefor meerde Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde wordt komende zondag morgen een jeugddienst gehouden. Het thema van deze om tien uur beginnende dienst is ’’Welk merk draag jij?”. Aan de jeugddienst werken mee ds. J.C. de Moor, het jeugdkoor Cantate Sociëtas uit Capelle aan den IJssel en de organist Anton Lok. De organisatie van de jeugddienst, die voor een ieder toegankelijk is, is in han den van de werkgroep jeugddiensten van de plaatselijke Gereformeerde Kerk. Direct kwam de opvang op gang van de tienduizenden die hun have en goed, en vaak veel dierbaren hadden verloren. Ze werden gehuisvest in grote hallen en kazernes, in gestich ten en ontruimde gebouwen. In de Ahoy-hallen van Rotterdam alleen al konden er duizenden terecht, en al vlug stroomden velen door naar de gastgezinnen. Voor de meesten zou het maanden duren voor ze de erg ste slagen te boven waren. Sommigen waren voorgoed ontroostbaar, en ko zen alsnog de dood. Van Ginkel Vakanties en Zonnetour zijn lid van de nieuwe stichting i.o. ”De Gouden Tien”een groep van 10 beken de toeristische organisaties, die op het gebied van public relations naar de ANVR-reisburo’s toe nauw gaat sa menwerken. Zonnetour is tevens part ner van de Dutch Pool, een bundeling van vliegvakanties organiserende tour operators, die totaal goed is voor 150.000 passagiers. Reis- en Passageburo Van Ginkel verte genwoordigt alle gerenommeerde rei sorganisaties, verzorgt naast de vakan tie ook annulerings- en reisverzekering veen), is via zgn. terminals rechtstreeks verbonden met de computers van diver se grote reisorganisaties en is ook lande lijk sterk vertegenwoordigd met ver schillende bekende eigen Van Ginkel programma’s (Autovakanties, Indone- sië-vakanties, Zonnetour Spanje-vlieg- vakanties). Joost Barbiers, die bij Ten Hoope expo seert tot en met vrijdag 30 januari, werd in 1949 geboren en studeerde aan de Rijksakademie voor beeldende kunsten te Amsterdam. Hij werkt sinds 1976 zelfstandig als beeldhouwer. Hoewel er ook beelden in hout en brons zijn, is steen duidelijk zijn favoriete materiaal. Omdat Nederland geen eigen natuur steen kent, maakt Joost Barbiers regel matig werkreizen naar Joegoslavië (1980, 1981 en 1983), Italië (1982) en Portugal (1985 en 1986). De ramp had zich niet beperkt tot Zeeland en de Zuidhollandse eilan den. Ook Rotterdam-Zuid had blank gestaan, ook de Alblasserwaard en de Biesbosch waren ondergelopen, zelfs De cellist, dirigent en jurist Marien van Staalen, geboren in 1947 te Hoorn, heeft zich al vroeg op vele parallelle ter reinen begeven. Hij begon op vierjarige leeftijd piano te spelen en voegde daar drie jaar later orgel aan toen. Tien jaar oud kreeg hij zijn eerste cellolessen. In 1970 zette Marien van Staalen zijn cellostudie voort bij Jean Decroos aan het Sweelinck Conservatorium te Am sterdam. Tegelijkertijd studeerde hij WADDINXVEEN - Het ensemble ’’Lyson” uit Den Haag, bestaande uit Lydia van Rees (piano en presentatie), Sonja Kiek (zang) en Rudy Ruvé (vi ool), heeft onder het motto ”De tijd van toen” de Waddinxveense bejaarden een bijzonder genoeglijke avond bezorgd. Ondanks de barre weersomstandighe den was maandagavond de theaterzaal van het Anne Farnk-centrum aan het Jan van Bijnenpad nagenoeg vol en op vallend was dat er veel bezoekers waren van buiten het centrum. Voorzitter A. Both gewaagde hiervan in zijn ope ningswoord. Veel ouderen en minder- validen maken de mensen in middelba re- en jonge leeftijd beschaamd door de kou te trotseren voor het bij wonen van een culturele avond. Het ensemble ’’Lyson” nam de bezoe kers mee over het hele continent door het zingen van Nederlandse-, Weense-, Roemeense- en Indische liedjes uit de oude doos. Presentatrice Lydia van Rees praatte het geheel uitstekend aan elkaar. Dat het liedjes waren uit de ou de doos bleek wel uit het enthousiasme, waarop de bezoekers meezongen. Het Sarimarijs - een Afrikaans lied - en het vissersmeisje werden uit volle borst er werden standen gemeten van zo’n 2,5 tot 3 meter hoger dan normaal, ’s Avonds begon een noodtoestand te dreigen. Vanaf zes uur vielen de eer ste loodsdiensten uit, een vijfender- tigtal schepen raakte in nood of sloe.g op het strand. De duinen begonnen ernstig af te slaan, en de KNMI had al om 17.15 uur een waarschuwings- telegram gestuurd naar alle instan ties die bij dijkbewaking betrokken waren. Overal was een dijkwacht in gesteld, en liepen mannen met be zorgde gezichten langs de randen van de kokende zee. Maar de ramp begon pas ’s nachts. Om twee uur, nog een paar uur voor de verwachte hoogste waterstand, be gonnen overal in zuid-west Nederland de noodklokken te luiden. Om drie uur sloeg de zee al op vele plaatsen in manshoge 'vloedgolven over de dij ken. De golven sleurden alles mee wat ze op hun weg vonden, ramden boerderijen, overstroomden het land. Honderden mensen vluchtten op de daken van hun huizen en in bomen in de hoop dat die nog staande zouden kunnen blijven. Tegelijkertijd gingen de dijken op steeds meer plaatsen als maar erger kapot. Zondagmorgen om half vijf kwamen de eerste alarmberichten van de te lex, en direct werden grootscheepse hulpacties begonnen. Alle militairen weiden gemobiliseerd, tientallen vrijwilligers boden hun diensten aan. Maar hoe snel men ook handelde, de hulp bleef een race tegen de klok: steeds meer mensen bezweken van de kou, of verdwenen met de instor tende daken van hun huizen in de diepte. Met lede ogen moesten schip pers met afgeladen boten, en heli- copterpiloten met al meer dan het maximum aantal toegestane passa giers aan boord, hulp weigeren aan drenkelingen. Voor al die helpers was de verschrikking groot, maar de om vang van de ramp konden zij slechts vermoeden. WADDINXVEEN - De Waddinx veense muziekvereniging Concor dia kan terugkijken op een ge slaagd Nieuwjaarsconcert in Ween se sfeer, dat vrijdagavond in de Ontmoetingskerk werd gehouden en dat door enige honderden inwo ners werd bezocht. Concordia en de Goudse Operette schotelden het publiek gevarieerd programma voor. Na een aarzelend begin in de stuk ken Olympica en Symphonic muci- seerde Concordia, in het karakter- stuk Die Zigeuner Hochzeit naar een verdienstelijk niveau. Hymne a la musique, Vanessa en Two Russi an folksongs kregen veel waarde ring van het publiek. De Goudse Operette bracht op uitstekende wijze een keur van prachtige ope- rette-melodieën waaronder een se lectie uit de operette Die Lustige Witwe. Na de pauze werden in het gezellige Weense café de wijn en de liefde in overvloed bezongen door het koor en muzikaal hoogstaande solisten. Zij vertolkten Wien Wien nur du allein, Im Salzkammergut en Ja, Ja de Wein ist gut. Met Sag beim ab- schied leise Servus nam het gezel schap afscheid van het enthousiaste publiek. In het laatste gedeelte van het wat te lange programma speelde het or kest onder leiding van Gerrit de Knegt Moment for Morricone dat met allure werd uitgevoerd en hie rin was een opvallende rol wegge legd voor de trombone-sectie en het slagwerk. Happy Go Lucky, een werk geschreven voor de xilo- foon, werd door de solist technisch en vlot vertolkt. Het vakmanschap werd op humo reske wijze ten gehore gebracht in het stuk Amboss Polka. De Ra- detzki Mars en Auf Wiedersehen, gezongen door publiek en orkest, vormden het sluitstuk van de avond. De Goudse Operette stond onder leiding van Joop van Eek, die veel waardering had voor het initiatief en het muzikale niveau, maar jam mer vond dat er nog geen gezamen lijk stuk in het programma is opge nomen. Niettemin kan dit evene ment uitgroeien tot een tradition eel concert. In het boek “De Deltawerken” be schrijven de publicisten Hilde de Haan en Ids Haagsma de Deltawerken - met al zijn stormvloedkeringen, dammen, sluizen en verhoogde dijken - in een breed kader. Natuurlijk wordt de voorgeschiedenis beschre ven, met de plannen die vroeger al zijn gemaakt om zuidwest Nederland te beschermen. De Watersnoodramp van 1953. De ontstaansgeschiedenis van het Deltaplan. Ook worden alle projecten uitge breid beschreven. Maar daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de maatschappelijke en politieke achter gronden. Met. een beschrijving van de beleidsfouten, het politieke spel dat is gespeeld om het milieu in de Oos- terschelde. De politieke pressies, het gegoochel met miljoenen guldens. Voor het eerst zijn al die aspecten rond de Deltawerken compact in een boek verwerkt. op Texel was een dijk gebroken, en op al die plaatsen waren doden te be treuren. Toch kon men met opluch ting constateren dat een aantal an dere kritieke zeeweringen het niet had begeven; anders was de ramp nog veel’ groter geweest. Zo hield de Hondsbosse Zeewering bij Petten zich goed: de kop van Noord-Holland is daardoor droog gebleven. En ook de zeewering te ’s Gravenzande hield grotendeels stand: de bres werd geen doorbraak waardoor het hele West land tussen Den Haag, Delft en Rot terdam onder water zou hebben ge staan. Ook de Schielandse Hoge Zee dijk kon nog worden gered: hierin was bij Ouderkerk aan de IJssel al een bres geslagen, die echter op het laatste nippertje door een binnen vaartschip werd dichtgevaren. Was dit mislukt, dan was vrijwel de hele Randstand ondergelopen, met ten minste voor de bewoners van de Alexanderpolder nauwelijks overle vingskansen: de grond ligt hier op 6 meter beneden NAP. -x' t v,. ZZiff Dat blijkt uit het door Hilde de Haan en Ids Haagsma geschreven boek “De Deltawerken, techniek, politiek, ach tergronden”, dat dezer dagen is uit gegeven door uitgeverij Waltman in Delft. In dit 136 pagina’s tellende boek, dat f. 27,50 kost, zijn voor het eerst alle aspecten van de Deltawer ken samengevat. Dertig jaar geleden vond iedereen in ons land dat een dergelijke watersnoodramp voor eens en altijd moest worden voorkomen. Gestart werd toen met een kostbaar, zeer langdurig project om Nederland nog beter tegen de zee te bescher men: het Deltaplan. “In de nacht van 31 januari op 1 fe bruari 1953 kroop een kudde olifan ten door het oog van de naald.” Zo typeerde Johan van Veen - de gees telijke vader van het Deltaplan - de situatie, zo haalt het boek “De Del tawerken” aan, langs de Hollandse IJssel. Deze rivierarm staat, via de Nieuwe Waterweg, in open verbin ding met de Noordzee, en kent een getijverschil dat zelfs in Gouda nog 1,70 meter bedraagt. De dijken langs de rivierarm waren in 1953 van slechte kwaliteit, en de toestand was tijdens de watersnoodramp inderdaad kritiek. Had niet die ene schipper zijn boot in de bres in de Schielandse Ho ge Zeedijk gevaren, en hadden niet tientallen anderen klaar gestaan om elders zwakke plekken te versterken, dan was de hele Randstad onderge lopen. Geen wonder dus dat het allereerste advies van de Deltacommissie een verbetering betrof van deze situatie. In principe waren daartoe twee mo gelijkheden: het sterk verhogen van alle dijken langs de Hollandse IJssel, of het afsluiten van deze rivierarm. De eerste mogelijkheid werd verwor pen: de bodem was ter plekke zo zwak dat de verhoogde dijken er met hun zwaardere massa zouden wegzakken. Afsluiten van de Nieuwe Waterweg was niet haalbaar gezien de belangen van de Rotterdamse. Ha ven, en ook permanente afsluiting van de Hollandse IJssel was onge wenst: de rioolafvoer vanuit Gouda zou dan in het gedrang komen, het scheepvaartverkeer (middenjaren vijftig zo’n 7,5 miljoen ton vracht per jaar) zou w’orden belemmerd en de ge tij debe weging in de Hollandse IJssel was van belang voor gengaan van de verzilting. Besloten werd daarom tot het bou wen van een dubbele bew'eegbare stormvloedkering in Krimpen aan de IJssel die bij dreigend hoogwater kan worden gesloten. Daarnaast werd een schutsluis gebouwd die ook bij geslo ten kering het scheepvaartverkeer doorgang kan verlenen. Vervolgens kon een verkeersbrug over de IJssel worden gerealiseerd die ter hoogte van de schutsluis beweegbaar is. De eerste stormvloedkering, de schut sluis en de brug kwamen in 1958 ge reed; de tweede kering pas in 1976. De tweede is in enkele opzichten be ter dan de eerste. Zo heeft hij een sterker aandrijfmechanisme voor zijn schuif, waardoor hij - anders dan de eerste kering - ook bij sterke stro ming is te sluiten. Z,x ZZ&Zï Z7''

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 7