o WESTNEDERLAND MEER REIZIGERS In één jaar per saldo 22 bedrijven erbij Omzet veiling Bredeweg met 4% gedaald Jaarboek 1986 van de Goudse Kamer van Koophandel AF-centrum Hans van Doorn FILM IN KOFFIEBAR Theo den Boon met recent Trading Places in De Bonkelaar- FKRIDk vertrekt naar Wijk bij Duurstede Wethouder opent nieuw deel in het werk in zijn Galerie 58 Edelman BV Handelsbedrijven Agrarische sector Fusie Maandelijks Maatgevend I Restaurant Wi 1 A. P. van Neslaan 1 2771 DE Boskoop Telefoon 01727-4886/4283 Beheerder: C. W. Dufais Elke zondag geopend voor Diners a la carte iS. -1 X J t WEEKBLAD VUOK WADDWXVfcEN - WOENSDAG 14 JANUARI 1987 Rendement boom kwekers verbeterd •w». Een beter rendement voor de Boskoopse kwekers. (Foto: Archief). De Boskoopse veiling. (Foto: Archief). De omzet van K. Edelman BV (cactus- Het handelregister kreeg van 1 decem ber 1985 tot en met 30 november 1986 te maken met een toename van 82 nieuwe Waddinxveense bedrijven. Hiervan wa ren er 74 helemaal nieuw en kwamen er 8 van buiten de Goudse streek. Er verdwenen uit dit Gouwedorp echter in een jaar tijd 60 bedrijven: 41 door op heffing, 12 door vertrek uit de Goudse streek en 7 door faillissement. sen, kamerplanten, keramiek) in Reeu- wijk en Waddinxveen (Tweede Bloks- weg) bestaat uit meer dan 80% export, waardoor men sterk afhankelijk is van de Europese marktontwikkeling. Ge zien de grote spreiding geeft dit echter niet al teveel bezwaren. Het percentage van 80% zal dan ook in 1987 zeker weer gehaald worden. WADDINXVEEN/BOSKOOP - NV Verenigd Streekvervoer Westne- derland zag in 1986 wederom het aantal reizigers stijgen. De vervoersom- vang vorig jaar nam toe tot zo’n 58 miljoen reizigers, zo meldt het jaar boek 1986 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- Holland. In Trading Places sluiten twee broers uit ballorigheid een ongebruikelijke wed denschap af. De op de beurs als com missaris werkende broers verschillen van mening over de stelling dat mensen slechts een produkt zijn van hun milieu. De een wedt met de ander dat iedere WADDINXVEEN - In het buurtcen trum De Bonkelaar draait vrijdagavond om acht uur de film Trading Places. De toegangsprijs bedraagt 3,50. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse draait vrijdagavond de film Cry from the mountain. De koffiebar is vanaf kwart voor acht open. De ontroerende speelfilm is gemaakt in een schitterende omgeving: de wilde na tuur van Alaska. lopen of aanpassingen van het rijdend materieel. In 1987 zal het voorzienin genniveau in Midden-Holland dan ook waarschijnlijk aan veranderingen on derhevig zijn. WADDINXVEEN - De voormali ge bibliotheekruimte in de recre atiezaal van het Anne Frank-cen- trurn aan het Jan van Bijnenpad is opnieuw ingericht. Omdat met de ingebruikname van de vernieuwde en uitgebreide bibli otheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan een punt werd gezet achter de dependance in Groens- waard 1 kwam de daar gebruikte ruimte vrij. PvdA-wethouder drs. M. Kraaijes- tein zal volgende week woensdag middag om vier uur de nieuw inge richte ruimte als voorzitter van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen feestelijk in gebruik nemen. In het nieuwe deel van de recreatie ruimte zullen een aantal nieuwe ac tiviteiten voor de ouderen worden gehouden. Hierbij gaat het niet al leen om het uitlenen van boeken aan 65-plussers, maar ook het be oefenen van het koersbalspel, een soort jeu de boules. Wellicht zullen in de toekomst ook nog andere din gen op die plek worden gedaan. willekeurige armoedzaaier onder de juiste omstandigheden even succesvol kan zijn als bijvoorbeeld de directeur van hun bedrijf. De heren laten er geen gras over groei en. Met list en bedrog slagen zij erin de huidige directeur tot de bedelstaf te brengen. Daarentegen weet een ar moedzaaier niet wat hem overkomt als hem wordt verzocht de vrijgekomen va cature op te vullen. Kortom, een erg uit de hand gelopen grap. WADDINXVEEN - Het bedrijf van de Waddinxvener Hans van Doorn aan de Wilhelminakade gaat zich in maart Van dit jaar verplaatsen naar het industrie terrein De Broekweg in Wijk bij Duur stede. Hans van Doorn maakt machines en be nodigdheden voor de keramische indu strie en pottenbakkersbedrijven en geeft advies en begeleiding bij produk- tieprocessen in de keramische industrie. De schade in andere landen, bijvoor beeld Frankrijk en Italië, was wellicht groter dan die in ons land. Het resultaat was een grote vraag naar allerlei boom- kwekerijprodukten. Aan deze vraag konden de Nederlandse boomkwekers eigenlijk niet voldoen. De exporteurs hadden bovendien te maken met een veel te kort exportseizoen. NV Verenigd Streekvervoer Westne- derland Waddinxveen verzorgt het openbaar vervoer in een groot deel van Zuid-Holland en een gedeelte van de provincie Utrecht, met ruim 1.200 rij dende personeelsleden, 580 bussen en 27 trams. In Midden-Holland verzorgt de NV Verenigd Streekvervoer Westneder- land het openbare vervoer te zamen met autobusbedrijf Verhoef BV lijn Drie- bruggen-Woerden en Autobusbedrijf VAGU BV welke een dienst onder houdt tussen Gouda en Utrecht. In 1986 hebben er fusiebesprekingen plaatsgevonden tussen Westnederland en VAGU welke hebben geleid tot een overname van de VAGU door Westne derland per 1 januari 1987. Uit het oog punt van een goede openbaar-vervoer- voorziening past deze over te nemen dienst goed in het aaneensluitende net van diensten in het vervoergebied van Westnederland. WADDINXVEEN/GOUDA - In een jaar tijd zijn erin Waddinxveen per saldo 22 bedrijven bijgekomen. Dat blijkt uit een overzicht uit het han- delsregister, zoals dat staat opgenomen in het jaarboek 1986 van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. WADDINXVEEN - De omzet van de Coöperatieve Tuiniersvereniging Gouda en Omstreken op de tuinbouwveiling aan de Bredeweg is in 1986 door een druk op de prijzen van enkele van de voornaamste produkten gedaald met ongeveer 4 miljoen naar 52 miljoen gulden. Vanaf 1 januari 1985 publiceren de Ka mer van Koophandel en het Geweste lijk Arbeidsbureau in Gouda gezamen lijk een maandelijks overzicht van de ontwikkelingen van de bedrijvigheid en de arbeidsmarkt in Midden-Holland. Op deze manier kan een completere in druk van de werkgelegenheidsontwik keling in het district worden verkregen. Het aantal arbeidsplaatsen in het be drijfsleven in Midden-Holland is, vol gens de mutaties in het handelsregister, in de periode van 1 december 1985 tot en met 30 november 1986 met ca. 435 arbeidsplaatsen toegenomen. In dezelf de periode over 1984/1985 bedroeg deze toename ca. 530. Er worden in genoemde periode 936 be drijven ingeschreven, terwijl 734 uitsch rijvingen van bedrijven plaatsvonden. Het aantal ingeschreven bedrijven in het handelsregister nam daardoor uit- WADDINXVEEN/BOSKOOP - De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland staat er in het pasverschenen jaar boek 1986 bij stil dat twee flinke vorstperioden in het afgelopen jaar voor de boomkwekerij tot gevolg hebben gehad dat grote partijen de winter niet overleefden. eindelijk toe met 202 (in 1985 was dit 341). Het blijkt dat de meeste nieuwe insch rijvingen bedrijven betreffen met min der dan 5 werkzame personen. De grootste stijgingen deden zich voor in de sectoren zakelijke dienstverlening (er bij 74), exploitatie van en handel in on roerend goed (erbij 53) en de groothan del (erbij 38). In de detailhandel von den de meste wijzigingen plaats: dit re sulteerde uiteindelijk in een afname van 27 detailhandelzaken. Uit mutaties per gemeente blijkt dat Woerden, evenals in 1985, per saldo de meeste nieuwe inschrijvingen kende (erbij 29). De gemeenten Reeuwijk (er bij 26), Boskoop (erbij 24) en Waddinx veen (erbij 22) volgden hierna. Te zien is verder dat 135 bedrijven uit een ander Kamerdistrict zich in Midden-Holland vestigden, wat een stijging is ten opzich te van het vorig j aar (116). Een aanzienlijk aantal kwam uit het dis trict Rotterdam (56), terwijl ook uit an dere districten van de Randstad relatief aanzienlijke aantallen bedrijven naar deze regio trokken: uit Leiden 15, Ut recht 13, Delft 11 en uit Den Haag 10. Niet alle verhuizingen vanuit andere re gio’s kunnen als zodanig herkend wor den omdat veelal voor de naar Midden- Holland overgebrachte vestigingen een nieuwe onderneming wordt opgericht en ingeschreven. Voor 1987 verwacht men een toene mende export van boomkwekerijpro- dukten, misschien tegen scherpere prij zen, veroorzaakt door binnen- en bui tenlandse concurrentie. Verder een concentratie van bedrijven (het indivi dualisme zal minder worden), een straf fere en meer efficiënte bedrijfsvoering, doch in ieder geval een blijvend hoog waardig produkt. De landelijke export in kamerplanten/ cactussen breidt zich nog steeds zeer be hoorlijk uit. Door de enorme produk- tie-toename staan de prijzen echter on der grote druk en worden de marges te veel negatief beïnvloed. Uitsluitend door super-kwaliteit en prima service kan men het marktaandeel behouden. Een verdere groei van het verkoopaan deel naar de niet traditionele afzetkana len zal voor Edelman het streven zijn. Het bedrijf heeft inmiddels een ruime ervaring met het beleveren van super markten en grote warenhuizen. Hadden zij in normale omstandigheden een week of zes de beschikking om hun planten verzendklaar te maken, in 1986 hadden ze nauwelijks de helft van deze tijd. Dit stelde de exporteurs voor grote problemen, doch zij slaagden erin de exportopdrachten uit te voeren. Voor deze betrekkelijk kleine bedrijf stak is de export relatief zeer groot. De export loopt tegen de 400 miljoen gul den, verzorgd door een beperkt aantal bedrijven, waarvan een groot gedeelte gevestigd is in het gebied van de Kamer van Koophandel Midden-Holland. Wat het rendement betreft, kan gecon stateerd worden dat dit langzaam verbe tert. Enerzijds heeft men in 1986 te ma ken gehad met wat stijgende prijzen ten gevolge van de sterke vraag, anderzijds moesten als gevolg van de vorst veel planten vernietigd worden. Vaak kwam ook veel later aan het licht dat planten, die bij export er redelijke goed uitza gen. toch niet levensvatbaar waren. Een groot nadeel van de exporteurs is de daling van enkele valuta. Zo is het Engelse pond met een derde gekelderd. Dit merken de exporteurs op het Ver enigd Koninkrijk terdege: zij kunnen niet 30% meer voor hun produkten vra gen. De bomensector is kleinschalig: de personeelsbezetting is klein. Het vergt dus veel van de ondernemers en de werknemers om de planten exportklaar te krijgen en te verzenden. Er wordt na melijk naar de EEG-landen geëxpor teerd. Daarnaast is er een redelijke ex port naar de Verenigde Staten en Cana da. WADDINXVEEN - Het nieuwe jaar laat de Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon in zijn galerie 58 aan de Dorpstraat van start gaan met een expo sitie van recent werk. Deze tot maandag 23 februari durende expositie wordt komende zaterdagmid dag van drie tot zeven uur in de galerij geopend met een informele nieuwjaars borrel, mede ter gelegenheid van de jaarwisseling. Galerie 58, geleid door Theo’s vrouw Henny, is geopend op donderdag tot en met zaterdag van 11.00-17.00 uur, op donderdagavond van 19.00-21.00 uur en op zondagmiddag van 14.00-17.00 uur. Voor de bereikte exportresultaten ont ving Edelman in 1986 de Export Award van de Economische Voorlichtings dienst van het Ministerie van Economi sche Zaken. Deze onderscheiding werd niet alleen toegekend voor de export van kamerplanten/cactussen maar ze ker ook voor de zeer sterke groei van de exportafdeling voor aardewerkproduk- ten. Deze afdeling is acht jaar geleden gestart en werkt inmiddels met 25 me de werkers/sters. Het grootste gedeelte van de omzet wordt in het buitenland behaald. Voor 1987 verwacht men dat de totaalomzet met ongeveer 5% zal stijgen. wikkelingen in de dalperioden. De fre quentie waarmee de bussen rijden, wordt bepaald opgrond van het gebruik dat van de buslijnen wordt gemaakt. Hiervoor té het Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streekvervoer opgesteld. Bij strikte toepassing van dit systeem is gebleken dat in een aantal ge bieden het vervoer in de avonduren en op zondagen (dalperioden) dusdanig is teruggelopen dat het voorzieningenni veau onder druk is komen te staan. In 1986 heeft Westnederland de nodige onderzoeken gestart naar oplossingen voor deze probleemlijnen. In Midden- Holland is opvallend dat op de daguren het vervoer het afgelopen jaar sterk is gestegen: zo’n 25% extra reizigers ten opzichte van de vergelijkbare periode in 1985. In dit gebied staat het voorzienin genniveau in de echte dalperioden, ’s avonds en op zondag, echter zwaar on der druk. Westnederland tracht voor deze peri oden oplossingen te zoeken met dezelf de kosten in de sfeer van andere busom- Dat staat in het jaarboek 1986 van de Goudse Kamer van Koophandel en Fa brieken. Als gevolg van hogere ont vangsten voor fusthuur, koelkasten en diverse andere baten werd de exploita tie niet al te ongunstig beïnvloed door de lagere omzet. Wat het produkt witlof betreft, waren de uitkomsten slecht te noemen. Het voorjaar (seizoen 1985/1986) kende la ge prijzen wat ook voor het begin van het seizoen 1986/1987 het geval was. De oorzaak lag in de toename van het are aal met ca 20%. Voorspruiten gold het zelfde beeld. De spruiten van het sei zoen 1985/1986 waren door bevriezing in het voorjaar niet meer te consume ren. De start van het seizoen 1986/1987 was in het begin redelijk maar in oktober en november kwamen de prijzen zwaar on der druk te staan en trad veel doordraai op. Ook hier was overproduktie de boosdoener. De andere open grondpro- dukten waren ook zeer matig in prijs. Ijsbergsla vormde een gunstige uitzon dering. Van de produkten geteeld onder ver warmd glas was de opbrengst voor de komkommers duidelijk lager. Zowel rode als vleestomaten waren hoger in prijs dan in 1985. Paprika’s vormden een zeer gunstige uitzondering, er kwa men meeropbrengsten voor van 6 of 7 gulden per m2. In 1987 zal de teelt van dit produkt sterk uitbreiden. De aubergines lagen ook lager in prijs, ook hier is de grens van rendabel telen genaderd. Wel is er voor de sector glas tuinbouw een lichtpunt door de dalende gasprijs. Hierdoor zullen de uitkomsten bij gelijke prijzen in 1987 sterk verbete ren. De veiling ’’Gouda” heeft in 1986 flinke investeringen gedaan om de koelaccom- modatie te moderniseren. Tevens werd het veilingcomplex aangesloten op de rioolzuiveringsinstallatie van de ge meente Waddinxveen, wat ook een be hoorlijke investering vergde. De agrarische sector is een relatief klei ne sector in Midden-Holland. In 1986 is het aantal arbeidsplaatsen in deze sec tor toegenomen met 4%. Het gaat hier om een gezonde bedrijfstak, gezien de voorspoedige groei (4%0 van de omzet ten. Deze groei is in tegenstelling tot vo rig jaar ook te danken aan de binnen landse afzet. Deze steeg in Midden- Holland namelijk met 5% tegen lande lijk 2%. De export vanuit Midden-Holland van land- en tuinbouwprodukten nam even als uit de rest van Nederland met 3% toe. Deze exporten zijn van groot be lang voor de agrarische sector in Mid den-Holland. Meer dan de helft van de produkten wordt veelal via de veiling verkocht aan het buitenland. Ook voor de bedrijfsresultaten is men in 1986 over het algemeen goed te spre ken: 63% spreekt over een voldoende rendement (8% meer dan vorig jaar). Ook is het aantal verliesgevende bedrij ven t.o.v. 1985 bijna gehalveerd. De in vesteringen in de land- en tuinbouw zijn 5% lager dan in 1985; overigens niet verwonderlijk gezien de sterke stijging van de investeringen in 1985 (7%). De toename in 1986 is voor een groot deel te danken aan de forse stijging van het spitsvervoer. Dit vervoer is vooral gebaseerd op scholieren- en woon werkverkeer. Tegenover een groei van het spitsvervoer staat echter een daling in de daluren. Na de daling van het aan tal reizigers in het begin van de jaren tachtig, als gevolg van onder andere de verhoogde tarieven, is het verhoogde reizigersaantal in 1986 verheugend. Voor de komende jaren is er een voort zetting van deze groei te verwachten met plm. 3%. Het aantal vervoerde reizigers is maat gevend voor de produktieplanning van Westnederland en is van groot belang voor een handhaving van het voorzie ningenniveau van het openbaar ver voer. Voor de stijging van het aantal rei zigers in de spitsuren zal Westnederland meer bussen en chauffeurs moeten in zetten. Dit staat echter haaks op de ont in 1986 nam de reëxportfunctie van de handelsbedrijven verder toe. Met name in de wintermaanden met een kleine aanvoer van het Nederlandse produkt is deze activiteit belangrijk. De export van Nederlandse produkten in hoeveel heden was ca. 3% hoger dan in 1985. De geldomzet lag ca 5% lager. Het lage prijsniveau heeft voor de handelsbedrij ven wel geleid tot een flinke daling van de rentelast. Evenals in 1985 was de kosteninflatie in 1986 gering. Door de lage prijzen stonden de direkte handel- resultaten onder druk. Ook de harder wordende gulden heeft een negatieve invloed gehad op de resultaten. Met uit zondering van de Duitse Mark daalden vrijwel alle valuta van de landen waar mee zaken worden gedaan aanzienlijk met als uitschieters het Engelse pond. Een nieuwe ontwikkeling is het zoge naamde Inkoopinformatiesysteem. In nauwe samenwerking tussen het Cen traal Bureau van de Tuinbouwveilingen en de handelsbedrijven is een systeem opgezet waarbij door middel van een centrale computer via telefoonlijnen de handelsbedrijven direct verbonden zijn met de veiiingklokken. Hierdoor wordt op een eigen beeldscherm per produkt het verloop van het veilinggebeuren op zelf te selecteren veilingen zichtbaar. In 1987 wordt het systeem operationeel voor de grootste veilingen en kopers. De' verwachting bestaat dat hierdoor een regelmatiger prijsverloop zal wor den gerealiseerd, in het belang van de veilingen en de handelsbedrijven. Tomaten waren hoger in prijs, zo constateerde de tuinbouwveiling aan de Bredeweg, waar men verder te maken kreeg met oneetbare bevroren spruit jes, slechte witlofprijzen, goedkopere komkommers en goedbetaalde papri ka’s. (Foto: Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland). Voor de toekomst zijn de verwachtin gen voorspoedig. Er wordt een verdere omzetstijging en een stijging van het aanfal werkzame personen in deze branche voorzien. In het algemeen is het jaar voor de telers van groenten en fruit minder gunstig verlopen. Hoewel er flinke verschillen bestaan tussen de diverse produkten moet het prijsniveau teleurstellend genoemd worden. Bij de glastuinbouw bleef de totale geld- opbrensgt vrijwel stabiel, ondanks een stijging van de aangevoerde hoeveelhe den met ca 8%. In het areaal kwam vrij wel geen wijziging. De verwachting be staat dat de flinke daling van de gasprijs niet opweegt tegen de stijging van de overige kosten waardoor de rentabili teit licht zal afnemen. Bij de vollegrondsprodukten was de prijsvorming bijzonder teleurstellend. Naast de gunstige weersomstandighe den in West-Europa waardoor er een overvloedige oogst was, lijkt er ook een structurele ontwikkeling gaande. Deze ontwikkeling is het gevolg van de land- bouwprijspolitiek van de EEG. Als gevolg van bezuinigingen neemt de garantieprijs van de belangrijkste land- bouwprodukten reeds jaren minder toe dan de stijging van de kostprijs. Hierd oor verschuift de produktie naar de vrije produkten, waaronder naast aard appelen en uien ook een aantal volle grondsprodukten. Het areaal neemt in de gehele EEG sterk toe. Ultimo okto ber 1986 lag de geldomzet van de veilin gen ruim 100 miljoen (ca 4%) lager dan het voorgaande jaar, ondanks de stijging van de aangevoerde hoeveelhe den met ca 5% •1 r 5777'»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 9