BALLETBUS RIJD T WEER RabobankVakantiekrant Rabobank Q li Avond over acupunctuur reumapatiënten Snoeien Schotse folk in De Bonkelaar van 53 populieren Vakantieganger kan kiezen uit IV2 miljoen arrangementen Reisaanbod is nog nooit m gevarieerd geweest l o cop wp/ö me KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 Steeds meer variatie in reisaanbod Planelementen - sssaïSg ssïsöassï' Ts.xïE’.’srx. SSSSS’.Sr 1 GEMEENTE WADDINXVEEN RECREATIESCHAP BOSPARK i o /Stil 5 i 0 i c> M) Tf?a)W£NJS I o o Ot o o o 9 o I5 HBLjEMAAL WOENSDAG 21 JANUARI 1987 pen wordt opgeslokt. Provincie betaalt mee aan plan Gouwebos-West verkrijgbaar bij de kantoren van de Rabobank. /ncfeze krant,. r£n veröx. Reisorganisatoren houden duidelijk rekening met de toenemende behoefte van de consument om de vakantie volgens individuele wensen door te bren gen. Zo kan bij de Rabobank voor deze zomer uit zo’n l’/z miljoen verschil lende vakantie-arrangementen worden gekozen. Een eerste hulpmiddel bij die keuze is de zojuist verschenen Vakantiekrant van de bank. GOUDA - De vereniging van reumapa tiënten Gouda en omstreken houdt vol gende week dinsdag 27 januari om kwart voor acht in het verpleeghuis Bloemendaal aan de Livingstonelaan in Gouda een informatiebijeenkomst. Door een lager uitgevallen aanbeste ding van dit deelplan (ingeschreven Het Recreatieschap Bospark vraagt subsidie in de inrichtingskosten van het deelplan West fase I van het Gouwebos. Dit deelplan is een vervolg-project en sluit'goed aan op het eerder met rijks- en provinciaal subsidi aangelegde deel- en gaan weer weg. Het ballet eindigt met de dans van een jongen en een meisje, die elkaar gevonden lijken te hebben maar zeker is het niet. Het meis je, dat zich van haar partner heeft losge maakt, staat alléén voor de spiegel en kijkt naar zichzelf. De muziek van Schonberg, Webern en Dvorak draagt in hoge mate bij aan de zeggingskracht van dit zelfonderonderzoek. Het Nieuwe Ballet van Ed Wubbe, de Op deze avond zal de acupuncturist A. Weevers een lezing houden over ’’Reu matische klachten, wat kan acupunc tuur voor u doen”. Deze avond is ook toegankelijk voor reumapatiënten die geen lid van de vereniging van reumapa tiënten zijn. WADDINXVEEN - Het eerste Wad- dinxveense folkcafé van dit nieuwe jaar is vrijdagavond 30 januari om half ne gen met de Battlefield Band uit Schot land. De toegangsprijs van dit mede door Frank Pronk Haarmode van de le- plaan mogelijk gemaakte concert be draagt tien gulden. Leden, CJP’ers en 60-plussers betalen 7,50. Er is een voorverkoop gezien de te verwachten belangstelling. De succes-story van de Battlefield-boys begon halverwege de j aren ’70, maar de grote doorbraak in Engeland en Ameri ka kwam in 1981 met het verschijnen van hun vierde lp ”At the Front”. In to taal zijn er reeds elf elpees verschenen. De groep bestaat momenteel uit vier le den, die allen een grote verscheiden heid aan instrumenten bespelen, te we ten: Brian McNeill (fiddle, mandoline, bouzouki, banjo, concertina), Alan Reid (zang, gitaar, keyboards, synthesi zer), Douglas Pincock (Highland Pipes, fluit, tinwhistle, mandoline) en Alistair Russel (zang, gitaar, cittern). 1981 was tot nu toe hun topjaar, toen ze als voorprogramma-groep Mike Old field van het Londense Rainbow-podi um speelden, Phil Collins en JJ Cale achter zich lieten bij ”Der Preis der Deutschen Schallplattenkritiek” en in home-town Glasgow voor maar liefst 270.000 man publiek optraden tijdens het pausbezoek. WADDINXVEEN - Binnen enkele weken zullen enkele rijen populieren in de gemeente rigoreus worden gesnoeid. Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat de te sterk uitgegroeide boomkronen, welke bij zware storm ka pot dreigen te waaien, gevaar opleve ren. De volgende bomen zullen behandeld worden: 16 populieren aan de Willem de Zwijgerlaan; 6 populieren aan de Prinses Marijkestraat; 5 populieren aan de Staringlaan; 17 populieren aan de parkeerplaats sportvelden Willem de Rijkelaan 9 populieren aan de Beetho venlaan afrit Noordeinde. Zonodig zal voor de uitvoering van voomoemde werkzaamheden één weg helft voor het verkeer worden afgeslo ten. plan Midden. Planelementen zijn o.a. fietspaden, voetpaden, een parkeer plaats, dammen, beschoeiingen, een brug, beplanting en gazon, een voet-/ fietsbrug waaraan Nederlandse Spoor wegen voor 50% bijdragen en beweg wijzering voor minder-validen. Door de gunstige ligging en het plan van inrichting heeft het gouwebos een dui delijk bovenlokaal belang. Een boven lokaal element van circa 100 ha, zonder sportvelden, volkstuinen en dergelijke, trekt in een slecht met groenvoorzienin gen bedeelde omgeving als hier ook de nodige regionale recreanten. Het ge bied is zodanig gelegen, dat niet alleen bezoekers van Boskoop en Waddinx- veen, maar ook recreanten uit de wijde re omgeving het goed kunnen bereiken. De fietspaden uit het plan sluiten goed aan op het bestaande fiets/voetpaden- plan Midden Holland. WADDINXVEEN - Voor Waddinxveense balletliefhebbers gaat er weer een gratis balletbus rijden voor het bezoeken van drie balletvoorstellin gen van het Nederlandse Dans Theater op donderdagavond 29 januari in het Circustheater in Scheveningen. Kaartjes voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Waddinxveen (tel. 14433). De prijzen variëren van 15,- tot 30,-. Een publikatie van de Rabobanken in Boskoop en Waddinxveen. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land hebben de provinciale staten voorgesteld het deelplan West (fase 1) van het Gouwebos te subsidiëren. Het gaat hier om 123.450,-, dat is 15 procent van de geraamde inrichtingskosten van 823.000,-. Aan dit recreatieschap nemen deel de gemeenten Boskoop en Waddinxveen. Het gebied van het Gouwebos is gele gen tussen Boskoop en Waddinxveen en vormt een groengordel tussen de twee woongebieden. Het heeft in het streekplan Zuid-Holland Oost hoofdza kelijk een recreatieve bestemming. De planontwikkeling tot inrichting van het geheel wordt begeleid door een com missie waarin vertegenwoordigers van de gemeenten Waddinxveen en Bos koop, Ihet ministerie van landbouw en visserijde provinciale waterstaat en de provinciale planologische dienst zitting hebben. In februari 1982 hebben de staten voor het deelplan Midden van het Gouwebos een subsidie in de inrichtingskosten be schikbaar gesteld ad 341.000,-. Hier van resteert thans nog circa 123.000,-. De gevraagde subsidieverlening voor het deelplan West (fase I) kan geheel uit de rest-gelden worden gedekt. De mi nister van Landbouw en Visserij heeft dit verzoek inmiddels ingewilligd. ook uit van gevoelens. Op choreografi sche wijze wil hij de voortschrijding van de allesbeheersende technologie laten zien en de mens, die daar'machteloos en eenzaam tussen staat. Verwacht geen sprookje in de geest van de tovenaar- Söoit rcwfer wlret reisaanbod land i<s aU in 1987. Dii sj^eafecrt de Rabobank, die per jaar zo'n Nedertarakre na« 4kantici>eue«nrai»gea kxxixt. 4J mei zarf gesclec- tcenk en «p Rcbafte bepreetóe arrangementen gaos *i» begeleid door reoadsisears ca - adviseuses, ifc gnsadig voorbereid eo o»er aitpasleode informatie beschikkenBat moei ook, want 4c »»L»i4icgan^er a»— WW vraagt keuze en kwaBiert voor zijo geld. Wat dat betreft de luasmnent in enkele jaren veeleisender en stakket» kritiseber geworden ua e ek pr lier x« «*- relxre. ■.mtóMntk i itnwassiXi. 51 a» M U ra*xs fmrawrare» «-reraprarare*. j Jk «1 -zasa: a. X rem» I «re «re*->ra>°ra>w> Meer eigen invullingen .»re ire reams xl ra»»*- 1 ’«re** xk-ves lx. f SXCTJW. K-' kranrx t tx—-tv.xAKOK. -x'< rarar» txr. «-'Vre' k-ssga-a ré» fcrr* -x •xr'xa re» «-» «x»:<ra x-rare^re. o* «re re» rate K i aiSXXpK ■xrel rare» Xr-kv-ra.sC re Minder traditioneel ZrafccH: -k 1 4» cr -re Wrer Ira* xrrarev Het Recreatieschap Bospark vraagt om een provinciaal en rijkssubsidie voor de inrichtingskosten van het deelplan West (fase I) van het Gouwebos. Het ver zoekt subsidieverleners deze gelden ter beschikking te stellen uit de niet ge bruikte gelden vap de subsidieverlening in de kosten voor de aanleg en inrichting van het deelplan Midden. voor f 1.457.000,-) resteert thans een bedrag aan toegezegd rijks- en provinci aal subsidie voor de inrichting ad 823.000,-, waarvan het provinciaal aandeel van 15% circa 123.000,- be draagt. De minister van Landbouw en Visserij heeft er bij het recreatieschap op aangedrongen om snel met de uit voering van een vervolgfase te begin nen. Hiervoor zou het resterende subsi diebedrag beschikbaar gesteld kunnen worden. Het Recreatieschap heeft de provincie hiervan op de hoogte gesteld met het verzoek met de voorbereiding van het deelplan West te mogen beginnen. In oktober 1984 hebben GS het Recreatie schap bericht, dat zij in principe bereid waren mee te werken aan de inrichting van het deelplan West, aangezien dit een logisch gevolg was van het inrich- tingsprojekt Midden, en omdat de daar voor nodige grondaankopen zijn gesub sidieerd. «ra» rastere feSakrara eo l«n«ié drmr bluets OM c»ak J-- >ak»Bóe»ptien we*, tr Ua ttvMtzfan «ram Nz Kwaliteit steeds belangrijker fX- «;.t ;U< z«J: Urn- z.xU; Ka» :re«< •rak. *x*x n 4^ aniw Z j re :<rex«z x Ut xreSixxx-x >»>>e 4<rei.iprax: Perfekt tuforruarie- systeeflt -x »>uo Sc <«0 U re*** .re»» re ƒ-> re-k- WewfcestfrAt -•^TrTrii1tiiliiii.rvj. itnui u Ura js# IS James Brnul reet de «i zsutgekaiös tiriBvt m re*»» kBommw krndanZmsd -T «re re>*x««res V.«V.<re IU-. mreu Xfx 4-k T»krer«>K^»<*»«reM< SSSSKSr tAMMl «Jtt> XZVIW.IWs x Met 1.500.000 verschillende arrangementen Hoewel nog steeds grote groepen vakantiegangers veel plezier beleven aan twee weken Spaanse zon, strand en vertier, wil een groeiend aantal toeris ten de zomervakantie op een andere manier doorbrengen. Zij zoeken nieu we bestemmingen (verder, exotischer, spannender) en zij vragen meer afwisseling (diverse bestemmingen tijdens één vakantie, een activiteiten programma). De wensen van de consument vinden hun weerklank in de programma’s die de reisorganisatoren aanbieden voor vakanties per vliegtuig, bus, trein, boot of eigen auto. De aanbiedingen worden minder strak, er zijn meer mogelijkheden om tot individuele invulling van de vakantie te komen. Dit maatwerk in de reizen en de toenemende kwaliteitseisen van de toerist zorgen ervoor dat een nog groter beroep wordt gedaan op de deskundigheid van de reisadviseur. De reismedewerkers van de Rabobank, die het afgelo pen jaar bijna 700.000 vakantiegangers ’op weg’ hielpen, worden bij hun adviserende taak ondersteund door Toeristiek. Dit informatiesysteem geeft een actueel en gedetailleerd beeld van duizenden bestemmingen en accom modaties. Het lezen van de Rabobank Vakantiekrant, die zojuist in een oplage van meer dan één miljoen exemplaren is verschenen, kan een eerste stap zijn om tot een geslaagde vakantiekeuze te komen. Ook in die krant wordt ruime aandacht besteed aan exotische en verre be stemmingen (Indonesië, Egypte, Verenigde Staten en dergelijke) en min der voor de hand liggende vakantievormen (bijvoorbeeld per houtvlot de ri vier af in Zweden) zonder overigens de meer traditioneel ingestelde vakan tiegangers te vergeten. Voor een stukje vakantievoorpret is de krant gratis re» l ra» JxréxoA: xrflg free rare -ra -re J irexd &|»raw>:re ««wratxUo 1- 1 (rxfx4 re» era.- I txbe»>reb7ixc<ra*>x<»5z«l-xre 1 rer. %Kt arerarezre: fOK-r. i :»rarê< jOirfrere ««..rare raréf razil-. >i»4 i. U»>4c.re.. re)raras «rara» ra» rex»x -re reaw'»»»'» 1 Ax-wrec Mra'raxre» Veel nieuws onder de zon bre»««i.TOlre»re>* x-r-rax cratb»» rara- fcare.l K«retijre >•<»»:- ff.-.v» L- -ra*- •xtczK- n »rer»> Zre'rev: rare »4« x tra: 1 'TT t «4 Uw Rabobankadviseur I Op het programma van het Nederlands nen. Ook twee paren komen later op, Dans Theater die avond staan het ballet brengen enige tijd in het labyrinth door de Kinderspelen (een ballet van artis tiek leider Jiri Kylian, geschikt voor jong en oud), een wereldpremiere van Ed Wubbe en een werk van Jiri Kylian. Kinderspelen van Jiri Kylian laat zien hoe het spelen van kinderen over kan gaan - met het vorderen der jaren - in ernst, in brute kracht. Wat aanvankelijk goed bedoelde spot was, wordt agressie, wat tedere aantrekkingskracht was wor den diepere gevoelens: liefde en afhan kelijk. Kinderspelen is gebaseerd op het succesvolle, jonge choreograaf, gaat gelijknamige schilderij van Breughel. 1 --r- In het ballet spelen ladders een belang rijke rol. Ze worden op verschillende manieren gebruikt en symboliseren ver schillende stadia van het leven. In het begin staan ze zo opgesteld dat ze een box vormen, later beelden ze onder sieerling die door zijn eigen kunstgre- meer het huis uit, van waaruit het vol wassen geworden kind de wereld intrekt en waar het iemand vindt om zijn leven mee te delen. Om het einde van het bal let kijken twee volwassenen terug op hun leven. Zij hebben een liefdesduet op één van de ’’Kindertotenlieder” van Mahler, waarmee Jiri Kylian wil aange ven dat er een kind in je sterft als je een nieuw kindje maakt. Behalve de liede ren van Mahler wordt dit ’’bewegings- théater” ook ondersteund door opgeno men geluiden van o.a. zingende school kinderen, een zingende zaag, het slaan op potten en pannen en zelf gecompon eerde electronische klanken van Gary Carpenter. In Heart’s Labyrinth, het-tweede ballet, kijk je tegen complexe gevoelens aan, die je niet kunt definiëren, maar wel tastbaar aanwezig zijn. Zo’n ballet doet je wat, je bent erbij betrokken. Mis schien ga je wel met meer vragen naar huis dan waarmee je gekomen was, maar tóch ben je rijker. Een meisje daalt via een trapje af naar haar binnen ste. Ze ontmoet twee jongens, waar ze een duet mee danst en die weer verdwij- Q BLAD o V l' Schaal: Getekand Datum: Goedgekeurd: EW /AN EENOENBURG 11 -11-86 Gewijzigd: N 6 C' o o o c oc c

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 11