GEMEENTE WADDINXVEEN Programma concert was opvallend UW KOSTBARE VAKANTIE LAAT U NATUURLIJK VERZORGEN DOOR VAKMENSEN. DE VAKMENSEN VAN ONS ERKEND ANVR „GOEIE REIS" REISBUREAU. WIJ WETEN ALLES VAN ALLE VAKANTIEPLEKJES EN VOORDELIGSTE PRIJZEN. Avond over hulp aan verslaafden Voorlichtings avond De Wadde Eg z a O OPENBARE WERKEN MILIEUZAKEN SPREEKUREN BOUWVERGUNNINGEN KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 WADDINXVEEN: Passage 222. Tel. 01828-17522*. Tevens kantoren te Gouda en Zoetermeer. BESTEMMINGSPLANNEN Toegiften AFSCHEIDSRECEPTIE VERGADERINGEN VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN GEMEENSCHAPPELIJK ANTENNE SYSTEEMBEDRIJF a A VONDOPENSTELLING TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN V" h 4 - Tl I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 21 JANUARI 1987 01820-16066 010-362244 De Directie. imposante toonvorming Pianiste Tan Crone. Cellist Marien van Staalen. I l ALLE NIEUWE ZOMERGIDSEN LIGGEN IN ONS REISBUREAU! GAAAMT1EFOND6 RB&GELDCN De eerste cello-sonate van Johannes Brahms, in 1865 op 31-jarige leeftijd geschreven, vormde het pièce de resis tance van het recital. Dit werk kreeg een schitterende, geheel bij de romanti sche aard ervan passende, vertolking. Op onnavolgbare wijze zette Van Staalen het machtige openingsthema in. Hij wist zijn instrument te laten zingen en vooral in de lagere registers tot een Aanvraag Hinderwetvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan vraag ingevolge de Hinderwet is ingekomen een verzoek van de heer Waddinxveen, 21 januari 1987. Burgemeester en wethouders voomoemd, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman. Van der Linden. Waddinxveen, 21 januari 1987. Buurgemeester voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman. Van der Linden. Dorpstraat e. o. Vondelwijk Zuidkade I Zuidplas 01820-15767 01727-4044 070-210001 Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 6 februari 1987 van 10.00-12.00 uur uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: gaat niet door. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Deze avond wordt georganiseerd door de mannenvereniging ’’Guido de Bres” van de Gereformeerde Kerk (vrijg.), die met de vrouwenvereniging ’’Bou wen en Bewaren” hun gezamenlijke jaarvergadering houden. Gezien het ac tuele onderwerp is iedere belangstellen de welkom. 14433 14433 Tijdelijk doorgifte kanaal kanaal 24 - (UHF) kanaal 29 - (UHF) kanaal 34 (UHF) Bestaand doorgifte kanaal kanaal 38 (UHF) kanaal 23 (UHF) kanaal 34 (UHF) Als openingswerk had het duo gekozen voor een compositie van een Neder lands componist: Léon Orthel, zijn tweede cello-sonate uit 1958. Een voor treffelijke keuze en dat niet alleen om dat werk van Nederlanders te weinig in de concertzalen te horen is. Orthel heeft een boeiende en speelse sonate geschre ven, waaruit zijn voorliefde voor kin derliedjes duidelijk bleek. Bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980” Ontwerp veertiende uitwerking Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend, dat zij voornemens zijn een gedeelte van het bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980” uit te werken met toepassing van artikel 11 van de Wet op Ruimtelijke Ordening, zijnde een gebied dat is geprojec teerd aan de noord-Avestzijde van de Korenakker en globaal wordt begrensd door de Zuidplaslaan en Korenakker. De onderhavige (veertiende) uitwerking voorziet in de bouw van basisscholen voor Rooms Katholiek en Protestants Christelijk on derwijs binnen het exploitatatievak F en G (centrumgebied Zuid plas). Het ontwerp ten behoeve van deze uitwerking ligt met ingang van donderdag 22 januari 1987 gedurende een termijn van 14 dagen tij dens werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Or dening, Raadhuisplein 1. Gedurende bovengenoemde termijn van 14 dagen kunnen belang hebbenden hiertegen schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400,2740 AK Waddinx veen. Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Na de pauze dus de genrestukjes, door Van Staalen aangekondigd als ’’negen toegiften”, ”De oude en de nieuwe we reld” en Over dieren”. Deze bij het pu bliek zeer in de smaak vallende werkjes stellen echter hoge eisen aan de uitvoe renden. Zij vergen een grote concentra tie, omdat tempo, stemming en klank kleur van deze korte werken meteen goed getroffen moeten zijn. WADDINXVEEN - Het meest opvallende aan het concert dat de cellist Marian van Staalen en pianist Tan Crone vorige week donderdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis gaven was de programmering: twee so nates vóór de pauze en een negental genrestukjes erna. Openingstijden Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst openbare werken en bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. De heer F.Th. Brenkman, chef van de afdeling Financiën ter secre tarie, zal na een dienstverband van ruim 38 jaar op 1 februari 1987 gebruik gaan maken van de mogelijkheid van vervroegde uittre ding. Op maandag 26 januari 1987 zal aan de heer en mevrouw Brenkman een receptie worden aangeboden in de raadzaal van het gemeente huis, welke om 16.30 uur zal aanvangen. De receptie is voor iedereen toegankelijk. bleek de echte toegifte te zijn: het ’’Louange de 1' éternité de Jesus uit het "Quatuor pour le fin de temps”, in 1941 door Olivier Messiaen in het concentra tiekamp geschreven. Een indrukwek kende schildering in muzikale kleuren, ingegeven door Messiaen’s grote reli gieuze evocatie en beleving. Een zeer aangrijpend werk met een haast voelba re beklemming. Een recital op een der gelijke indrukwekkende manier te be ëindigen toonde nogmals de originali teit en intelligentie van de beide uitvoe renden. te komen. Werkelijk Brahms op zijn best. WADDINXVEEN - De christelijke scholengemeenschap voor MAVO/ LTO/LHNO De Wadde houdt dinsdag avond 27 januari in het schoolgebouw aan de Sniepweg van acht tot tien uur een voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen. De open dagen voor leerlingen van de basisschool zijn op dinsdag 27 en woens dag 28 januari. De scholengemeen schap voor MAVO/LTS (bouwtech niek, mechanische techniek, installatie techniek) en LHNO (verzorgende be roepen; kantoorpraktijk, verkoopprak tijk) biedt een gemeenschappelijk brug- jaar, naast theoretische vorming, veel aandacht voor leerlingbegeleiding en burgerinformatica. De hoofdmoot zal die avond bestaan uit een dia-presentatie en toelichting (au dio-visual). De Stichting De Hoop heeft een crisis-behandelingscentrum en werkboerderij waar verslaafden aan al cohol en drugs worden behandeld. Na de pauze volgt voldoende gelegen heid tot het stellen van vragen. Voorts zal er een voorlichtingsstand aanwezig zijn waar foldermateriaal verkrijgbaar is. Zij grepen daarmee terug naar een tra ditie die tot in het begin van deze eeuw bij recitals gebruikelijk was. Ook toen bestond het tweede gedeelte van een dergelijk concert veelal uit korte, goed in het gehoor liggende composities. Aanvraag Hinderwetvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat is ingekomen een aanvraag ingevolge de Hinderwet van automobiel- en garagebedrijf M. van Velde, Dorpstraat 59 alhier, voor het uitbreiden van de be staande inrichting aan de Dorpstraat 59 met een zgn. stoomclean- apparaat. De aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen tot en met 21 februari 1987 op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Orde ning van de gemeentesecretarie ter inzage, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Degene die tijdens kantooruren niet in de gelegenheid is de stukken in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stukken op maandagavond, gedurende maximaal drie uren, in te zien. Tijdens genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schrif telijk bij ons college worden ingediend. Degene die een bezwaar schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Het bouwplan is gesitueerd aan de noord-Avestzijde van de Koren akker en het zal in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980 veertiende uitwerking”. Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 22 januari 1987 gedu rende veertien dagen tijdens werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Za ken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1. Gedurende bovengenoemde termijn van 14 dagen kunnen belang hebbenden hiertegen schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 2740 AK Waddinx veen. De beide musici toonden hier hun mees terschap. Van Staalen is een voortreffe lijk cellist met een warme, schitterende toon. Vooral de genuanceerde, haast natuurlijke wijze waarop hij het vibrato toepast is zeer opvallend. Ook Tan Cro ne bezit grote kwaliteiten. De wijze waarop zij de genrestukjes begeleidde brachten haar vaardigheden als liede renbegeleider duidelijk aan het licht. Al met al een overtuigend duo. De grote verrassing van het concert Snoeiwerkzaamheden Binnen enkele weken zullen enkele rijen populieren in de gemeente rigoreus worden gesnoeid. Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat de te sterk uitgegroeide boomkronen, welke bij zware storm kapot dreigen te waaien, gevaar opleveren. De volgende bomen zullen behandeld worden: 16 populieren aan de Willem de Zwijgerlaan; 6 populieren aan de Prinses Marijkestraat; 5 populieren aan de Staringlaan; 17 populieren aan de parkeerplaats sportvelden Willem de Rijke- laan; 9 populieren aan de Beethovenlaan afrit Noordeinde Zonodig zal t.b.v. de uitvoering van voomoemde werkzaamheden één weghelft voor het verkeer worden afgesloten. Gemeenteraad Woensdag 28 januari 1987, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Vaststelling voorbereidingsbesluit gebied Wagnerlaan. Verlening bijdrage ineens groot-onderhoud 34 woningen leplaan. Vervanging meubilair St. Jozefschool en Mgr. Bekkersschool. Beschikbaarstelling krediet voorbereiding plaatsing kunstwerken Dreef. Verstrekking donatie Stichting Zuidhollands Verzetsmuseum. Aankoop gronden Kanaaldijk. Beschikbaarstelling krediet voorbereiding plan tot aanleg volkstui nen aan Kanaaldijk. Verkoop grond in diverse bestemmingsplannen. Vaststelling beheersverordeningen Begrotingswijzigingen, w.o, garantiesubsidie exploitatietekort lo kaal voormalige school ”de Duiventil” voor Vrouwenraad; beschik baarstelling krediet voor het in oorspronkelijke staat terugbrengen woning Mozartlaan 115; beschikbaarstelling krediet voorzieningen op en rond schoolplein Prof. Kohnstammschool. De stukken liggen ten raadhuize ter inzage; buiten de kantooruren in overleg met de gemeentesecretaris. A. van der Spek, Zuidelijke Dwarsweg 8 alhier, voor een hinder wetvergunning voor het uitbreiden en wijzigen van het rundvee- en varkenshouderijbedrijf gelegen aan de Zuidelijke Dwarsweg 8, al hier. Aangezien er op voorhand wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan om over de aanvraag adviezen uit te brengen of er tegen bezwaren in te dienen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschik- king tegelijkertijd met de aanvraag ter inzage gelegd. Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder 136 voor schriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en alle terzake zijnde stuk ken liggen van 22 januari 1987 tot en met 22 februari 1987 op de af deling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentese cretarie ter inzage, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Degene die geen Gelegenheid heeft de stukken tijdens kantooruren in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stukken op maandag avond, gedurende maximaal drie uren, in te zien. Tijdens de genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij ons college worden ingediend. Degene die een be zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. WADDINXVEEN - De Stichting De Hoop (evangelisch centrum voor ver slaafden) uit Dordrecht zal op dinsdag 27 januari een avond verzorgen over hulp aan verslaafden (drugs en alcohol). De avond wordt gehouden in De Hoek steen aan de Esdoornlaan en begint om 20.00 uur. Oproep leden stembureau Burgemeester en wethouders roepen vrijwilligers op, die bereid zijn, ten behoeve van de verkiezing van de leden van de provinciale staten, op woensdag 18 maart 1987 als stembureaulid zitting te ne men in één der stembureaus van de gemeente Waddinxveen. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, zodat niet zeker is of alle aanmeldingen kunnen worden ingewilligd. Een selectiegesprek is niet uitgesloten. Belangstellenden worden verzocht zich voor 1 februari 1987 schrif telijk te melden bij het college van burgemeester en wethouders per adres Raadhuisplein 1,2741 HR Waddinxveen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Kra mer, hoofd bureau Burgerzaken, tel. 14433, tst. 242 (tijdens kan tooruren). De directie van het Gemeenschappelijk Antenne Systeembedrijf maakt bekend, dat dagelijks tussen 08.00 en 17.30 uur onderbrekin gen van de levering van radio- en t.v.-signalen zullen plaatsvinden. De onderbrekingen zijn het gevolg van werkzaamheden t.b.v. de wijziging van het programmapakket C.A.I. Door de koude weersomstandigheden ondervinden de werkzaam heden t.b.v. de uitbreiding/wijziging programmapakket C.A.I. ech ter vertraging. De streefdatum van omschakeling, 14 januari 1987, zoals vermeld in de circulaire kan derhalve niet worden gehaald. De aangeslotenen zullen via de kabelkrant (kanaal (B.R.T. 2) en het Weekblad voor Waddinxveen op de hoogte worden gebracht van de datum, waarop de omschakeling naar het nieuwe program mapakket zal plaatsvinden. De tijdelijke kanaalwijziging, die in verband met vorenbedoelde werkzaamheden is ingevoerd, geldt thans voor de navolgende wij ken. St. Victorwijk Oostzijde Gouwe Hefbruge.o. Oranjewijk Noordkade Met ingang van 8 januari 1987 zal Bureau Burgerzaken van de gemeentesecretarie voortaan in plaats van op dinsdag avond iedere donderdagavond geopend zijn voor het pu bliek van 19.00 tot 20.30 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstel ling alleen het Bureau Burgerzaken betreft. Alle overige se- cretarie-afdelingen zijn ’s-avonds gesloten. Voorgenomen bouwvergunning. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken overeen komstig het bepaalde in artikel 15, lid 7, van het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980 bekend, dat zij voornemens zijn bouwvergun ning te verlenen voor de bouw van basisscholen voor Rooms Katho liek en protestants Christelijk Onderwijs in het exploitatiegebied F en G van het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980 (centrumgebied Zuidplas). De tijdelijke wijziging betreft de volgende t.v.-zenders: Zender 12222 01820-24255 13000 13000 België Vlaams I België Frans I Duitsland 3 Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: telefoon 01828- 14433, toestel 237.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 3