DE SNIEP WADDINXVEEN Toch volkstuinen langs Kanaaldijk Achteruitbouw van woningen Groenswaard 3 DE KAASHAKKER oaar moet u l^iOORV sxssu Relatief weinig bezoekers in Ontmoetingskerk DE KAASHAKKER Duizend gulden voor Verzets museum Gouda Stichting koopt grond en loods M. Schoutenstraat LERAREN GEVEN SCHOOL BESTUUR TENNISLES Gemeente koopt grond aan Kanaaldijk VERSMARKT WINKELGALERIJ 3,95 MET KWALITEIT EN PRIJZEN DIE ERIN HAKKEN! Kg. Oude sni jdbare Goudse slechts11,95 500 Gr. Kruidenkaas met o.a. bieslook, knoflook, selderij, slechts4,95 500 Gr. pittig geraspte kaas slechts 1 Maaike Roelofs 7,95 4,75 12,90 Noodzaak VOOR SLECHTS Zebra Linden PER KltO VOOR- oeligek BROOD- EN KA AS SPECIAALZAAK Sloop HeelWoWAGERE RUNDERLAPPEN HeelWo SUCWELAPPBH Heeste BIEFIAPPEN 500 Gram OESTERS 500 Gram NASNIEES 500 Gram i 500 Gram I biefstuk Programma 100 Gram SCHOUDERHMA 100 Gram CERVEIAATNORSÏ i 500 Gram i boerenmetworst Heelkilo GENDOM. UeeMoMGEfö SPEKLAPJES Ree\k\\o FLAPPEN Heelkiio I magere 1 m^rkensrolladl wrkensrollade^ tingskerk te zien en te horen, is gewoon een goed orkest. |apijtservice 5,90 9,90 5,45 10,95 9,90 13,90 1,39 14,90 4,95 3,95 10,45 2J5 j 1,95 TOT ZIENS BIJ: WADDINXVEEN - De Rijnlandse Orkest Vereniging (ROV) uit Alphen aan den Rijn, vrijdagavond in de Ontmoe- WOENSDAG 28 JANUARI EXTRA AANBIEDING Heel Kilo RIBKARBONADE7,90 Heel Kilo HAASKARBONADE8,90 Heel Kilo RUNDERGEHAKT8,90 Reclame t/m woensdag 28 JANUARI EIG. W. VAN DER PIJL, leplaan 81-83 Waddinxveen - Tel. 01828-16738 f\ j IEPLAAN 85 - WADDINXVEEN - TEL. 01828-19140 5,95 .1,95 Heel 4,90 HMASCKUF Heel®0 250 Gram GELDERSE VOORDE BOTERHAM 150 Gram GEBRADE 5)99 ^>99 <1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 21 JANUARI 1987 Rijnlands Orkest is gewoon goed L M. MOS 1 dan een soliste als Maaike Roelofs mee werkt, is het 10 uur voor je er erg in hebt. Een extra vermelding mag zeker niet achterwege blijven voor het optreden van de soliste Maaike Roelofs op cello. Zij speelde met het orkest enige vari- atie’s op een rococothema van de comp onist Tschaikowsky. Vooral de cadenza, een virtuoze episo de voor de solist in een concert, klonk op de weemoedige tonen van de cello schitterend. De soliste werd dan ook met groot applaus beloond en terugge roepen. Het laatste werk wat de R.O.V. bracht was een werk van Frans Schubert, die slechts 31 jaar werd. Een wonderkind van de eerste orde. Op 15-jarige leeftijd schreef hij al drie kwartetten voor huis muziek en toen hij 16 jaar was schreef hij een complete Symfonie nr. 1 in D, als verjaardagscadeautje voor zijn le raar. 184 Jaar later werd deze symfonie ten gehore gebracht in de Ontmoetings kerk. Bij de eerste tonen denkt men Mozart te horen, in het tweede deel merkt men al iets van de latere Schu bert. Het Rijnlands Orkest gaf aan deze schitterende symfonie een ongewoon diepe inhoud en besloot hiermee een concert dat aan zowel uitvoerende mu sici als toehoorders een rijke en warme inhoud gegeven. Het geanimeerde après-tennis tot in de vroege uurtjes hielp besluiten een der gelijke confrontatie periodiek aan te gaan. Gelet op de kennelijke behoefte aan volkstuinen vindt de gemeente het noodzakelijk dat hierop wordt inge speeld en dat het een taak van de ge meente is één of meerdere lokaties hier voor in het kader van haar ruimtelijke planning aan te wijzen. Besloten is tot beplanting van de ber men van de Dreef met Amerikaanse lin den. Aan mevrouw A.S.M. Siero te Wad- dinxveen is op eigen verzoek eervol ont slag verleend als groepslerares aan de Klaas de Vriesschool met ingang van 1 januari 1987. OPRUIMING TAFELKLEDEN 15% KORTING OPENINGSTIJDEN: 's MAANDAGS GESLOTEN DINSDAG T/M VRIJDAG: 18.00 UUR ZATERDAG: 16.00 UUR, KOOPAVOND GEOPEND. Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa W«SjgSW® 3 -Mm X OPRUIMING VOORRAAD KOLLEKTIE TAPIJT 20-40% KORTING ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS PROJEKT EN WONINGSTOF- FERING ’’wildgroei” van volkstuinen op niet ge wenste lokaties plaatsvindt”, aldus B. en W. tot de raadsleden. Ten behoeve van de inrichting van eer volktuinencomplex, alsmede om tot een exploitatie-opzet te komen, is het nood zakelijk om te beschikken over een in- delingsplan met bijkomende zaken en kostenbegroting. Afhankelijk van de behoefte kunnen dan binnen het totaalplan volkstuinen worden ontwikkeld. Eventuele subsi diemogelijkheden zullen eveneens na der worden onderzocht. Blijkens een De relatief weinige bezoekers die het concert vrijdagavond, geleid door Mi chel Havenith, hebben bijgewoond hebben daar geen spijt van gehad. Inte gendeel. Zij hebben ondervonden dat de Rijnlandse Orkest Vereniging een goed orkest is, waarnaar men met groot plezier een paar uur kan luisteren, zon der je een moment te vervelen. En als Afgezien van een aantal spannende par tijen en één zwaar aangeslagen docent - hij verwondde zich op een kritiek mo ment - bleken de docenten over de ge hele linie slagvaardiger De strijdlust van de bestuursleden ten spijt eindigde de wedstrijd na 5 uren met 243-145 games in het voordeel van de docenten. Aan de heer J.J. Temminck te Drieber gen is vergunning verleend voor de ver koop van oliebollen e.d. op 31 decem ber 1986 op het Koningin Wilhelmina- plein. Aan de heer C.G. Dissel te Reeuwijk is tijdelijk standplaatsvergunning ver leend op de Groensvoorde voor de ver koop van vis op 8,15 en 22 januari 1987. Het klinkt zo gewoon: muziek maken, als hobby, maar er is toch sprake van een heel bijzondere hobby. Zo’n 50 mu sici, stuk voor stuk individualist, moe ten zich als één orkest ondergeschikt Dit is de plek achter de samenwerkingsschool HAVO-Atheneum aan de Kanaaldijk waar de gemeente een volk- WADDINXVEEN - In de Waddinx- veense sporthal ”de Sniep” vond zater dag voor een week een bijzondere ten nismeeting plaats. Docenten van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum hadden tijdens de jaarlijkse kennismakingsavond voor nieuwe personeelsleden het bestuur uit gedaagd op sportieve wijze de degens te kruisen. De bestuursleden, waarvan sommigen in geen jaren het racket uit de hoes ge haald hadden, hebben die uitdaging graag aanvaard. WADDINXVEEN - De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de curator van de in staat van faillissement verkerende besloten vennootschap Exploitatie Vast goed BV gevestigd te Gouda over de aankoop van enkele percelen grond aan de Kanaaldijk, welke af hankelijk van de definitieve be sluitvorming vooralsnog zullen worden aangewend voor de aanleg van een volkstuincomplex. In dit verband komt in dezelfde ko mende raadsvergadering tevens aan de orde het voorstel om een krediet ter beschikking te stellen voor de voorbereiding van een plan tot aanleg van een dergelijk com plex aan de Kanaaldijk. ’’Hoewel deze plannen dus nog in ontwikkeling zijn, menen wij dat nu reeds van de gelegenheid tot aankoop van deze gronden gebruik dient te worden gemaakt, gezien de planologische strategische ligging van deze gronden. Gelet op deze ligging is deze lokatie bijzonder ge schikt voor een stedebouwkundige invulling in de toekomst”, aldus B en W. De aankoopprijs bedraagt 4,- per m2, zodat de totale aankoopprijs bedraagt 51.885 m2 a 4,- is 207.540,- vrij van BTW. Deze tran sactie heeft de instemming van de commissie voor de financiën, de commissie voor de ruimtelijke or dening en de commissie voor volks gezondheid en milieuzaken. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad voorgesteld 11.000,- op tafel te leggen om de Grontmij een indelingsplan te laten maken voor een plan tot aanleg van volkstuinen aan de Kanaaldijk. Over dit plan liepen vorig jaar de me ningen nog behoorlijk uiteen. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat medewerking zal worden verleend aan een herziening van het bestemmingsplan Groenswaard III ten behoeve van de mogelijkheid tot oprichting van een achteruitbouw aan 56 woningen aan het Klaver veld, Kamilleveld en Weidezoom. aan le prijs De oversteekplaats aan de Juliana van Stolberglaan, ter hoogte van de Prins Bernhardlaan zal verplaatst worden ter hoogte van de Van Mecklenburg Schwerinlaan. Aan de heer H.C. Groen, medewerker bij de dienst van openbare werken en bedrijven, is wegens benoeming elders ingaande 1 februari 1987 eervol ontslag verleend. Aan Gouwemeubel BV te Waddinx veen is vrijstelling verleend ten behoeve van het houden van een meubelshow op Tweede Kerstdag. Aan de heer R.J. v.d. Wal te Waddinx veen is vergunning verleend voor de verkoop van vuurwerk op 30 en 31 de cember 1986. Aan de Vereniging voor Openbaar On derwijs is ten behoeve van het in samen werking met Damclub ’’Excelsior” op 10, 17 en 24 januari 1987 te organiseren schooldamtoumooi een subsidie van 1,- per deelnemer toegezegd tot een ma ximum van 500,-. Besloten is over te gaan tot het slopen van het voormalige fabriekscomplex Rehorst aan de Kleikade 1, voorshands met uitzondering van het voormalige kantoorgedeelte. Tot receptioniste-telefoniste ten ge- meentehuize in tijdelijke dienst is met ingang van 22 december 1986 benoemd mevrouw D. Kwaak te Waddinxveen. Aan Vishandel Piet Burger te Den Haag is standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van vis op 31 december 1986 op het Koningin Wilhelminaplein. Aan de heer C.G.P. Boom te Waddinx veen is vanaf 8 tot en met 24 december 1986 vergunning verleend voor de ver koop van kerstbomen aan de oostzijde van de Prinses Beatrixlaan en vóór zijn woning. Prijsuitreiking door vice-voorzitter G.J. Menken (r.) docent Aad de Jong (l.). J stuincomplex wil inrichten. Zo’n complex zal er nu niet in het Gouwebos komen, terwijl het illegale volkstuincom plex Ons Genoegen aan de Tweede Bloksweg zal blijven bestaan. (Foto: Sjaak Noteboom). In het beleidsprogramma voor de raad speriode 1986-1990 staat vermeld, dat uitbreiding van het volkstuinareaal wordt nagestreefd. De gemeente is thans in de gelegenheid gronden, gele gen aan de Kanaaldijk ten zuiden van de samenwerkingsschool voor HAVO/ Atheneum aan te kopen uit de failliete boedel van de Exploitatie Vastgoed Holland. ’’Bedoelde gronden achten wij bijzon der geschikt, zowel qua lokatie (gunsti ge ligging; redelijk goed te ontsluiten) als grondstructuur om aldaar een volk stuinencomplex te realiseren. Uitbrei ding van het volkstuinenareaal achten wij gewenst om te voorkomen dat door de Grontmij ingediende offerte zullen de kosten van een daartoe strek kend plan circa 11.000,- bedragen. Ten aanzien van de eerder geprojec teerde volkstuinen in het Bospark delen B. en W. de raad mede, dat het bestuur van het recreatieschap zal worden ge vraagd daar geen volkstuinen aan te leg gen. Tot voor kort warén de kaarten zo ge schud dat de VVD en de PCW het ille gale volkstuincomplex aan de Tweede Bloksweg allereerst wilden legaliseren. Indien er dan toch - na gebleken behoef te - een nieuw volkstuincomplex zou moeten komen dan kozen deze twee partijen plus D’66 voor het Gouwebos in plaats van de Kanaaldijk. CDA en PvdA daarentegen vinden de Kanaal dijk een ruimtelijk gezien prachtige plek en zijn tegen legalisering van ”Ons Genoegen”. ”In dit verband wordt thans gedacht aande potentiële lokatie aan de Kanaal dijk en (op termijn) aan een lokatie in het Gouwebos. Dit moet echter los wor den gezien van het verzoek van de volk- tuinvereniging Ons Genoegen om lega lisatie van het huidige complex aan de Tweede Bloksweg”, aldus burgemees ter C.M. van der Linden. Het illegale complex, waartegen de ge meente juridisch niet meer kan optre den omdat is nagelaten daartegen eer der op te treden, kent overigens wel wat beperkingen: de bereikbaarheid is moeilijk, het perceel is smal en niet ge makkelijk te verkavelen en bebou- wingsmogelijkheden zijn er niet. De prijs van 1,25 per vierkante meter aan de Tweede Bloksweg zal zo onge veer ook de prijs van het nieuwe com plex aan de Kanaaldijk moeten gaan worden. Zo’n complex, dat verdere ’’wildgroei” in de buitengebieden (Bloemendaalseweg) moet tegengaan, zou ook nog kunnen uitgroeien tot een ’’wandelhof”, recreatief medegebruik heet dat in de vaktaal. Voorlopig staan de volkstuinders nog niet te dringen voor een nieuwe lokatie, die VVD, PCW en D’66 als het moet eerder in Waddinxveen-Noord willen zoeken dan elders. maken aan de homogeniteit van klank, kleur en opvatting. Het bijzondere daarvan is dat zij zich to taal moeten overgeven aan één man, de dirigent. En als die dirigent Michel Ha venith is, geeft dat denk ik geen proble men. Spelen in een orkest als het Rijnlands Orkest moet een plezier zijn, ook voor elk persoonlijk een klein stukje trots. Samen een artistieke prestatie leveren, voor jezelf, maar ook voor de toehoor der. En al zijn dan de toehoorders wei nig in aantal, uit het applaus van hen blijkt toch de waardering voor het gebo- dene. En aan applaus ontbrak het vrij dagavond niet. Het eerste werk wat de R.O.V. in de Ontmoetingskerk ten gehore bracht was een fantasie over twee Russische volksliederen van M.I.Glinka, vader van de Russische nationale opera met ”Het leven van de Tsaar”. Veel van zijn werken worden niet meer ten gehore gebracht. Van zijn kamermuziek zijn nog wel het ’’Trio pathéque” voor klari net, fagot en paina en soms nog enkele liederen bekend. Het is dan ook te prijzen dat Havenith deze componist even uit de vergetelheid heeft gehaald met het wej-k Kamarins- kaja. In muziek kan men zijn gevoelens kwijt. Gevoelens van een bruiloft of een dans, beide liet het orkest duidelijk ho ren. Antonin Dvorak (of Dworsjak) is de grootste Tsjechische componist op Smetana na, die hoofdzakelijk opera’s schreef. Dvorak schreef echter voorna melijk instrumentale muziek. Twee walsen, oorspronkelijk geschreven voor piano, bewerkte Dvorak voor strijkor kest en het waren deze twee werken die door de strijkfers van de R.O.V. op bij zonder kleurige wijze ten gehoren werd gebracht. WADDINXVEEN - Voor dit jaar kan de Stichting Zuidhollands Verzetsmu seum in Gouda een donatie van duizend gulden tegemoet zien uit de Waddinx- veense gemeentekas. Een voorstel van die strekking hebben B en W aan de vol gende week woensdagavond vergade rende gemeenteraad gestuurd. ”Wij zijn in beginsel bereid voor de ko mende jaren een structurele bijdrage beschikbaar te stellen maar zullen daar toe eerst een voorstel doen als is geble ken dat meer gemeenten in Zuid-Hol- land daartoe eveneens bereid zijn en dat ook het provinciebestuur in de exploita tielasten wil bijdragen”, aldus B en W. De commissies voor welzijnszaken en voor de financiën zijn over het voorstel gehoord en kunnen zich daarmee ver enigen. Het bestuur van de Stichting Zuidhol lands Verzetsmuseum te Gouda heeft de raad bij brief van 25 september 1986 al verzocht om een jaarlijkse bijdrage ter bestrijding van de exploitatielasten van het museum. Waddinxveen is van oordeel dat het mu seum, dat op 11 oktober 1986 geopend werd, een belangrijke functie kan ver vullen in het levend houden van de her innering aan de afschuwelijke gebeurte nissen in de Tweede Wereldoorlog en daardoor een voortdurende waarschu wing kan vormen tegen de kwalijke ge volgen van onderdrukking, fascisme, vervolging en anti-democratiscbTiande- len. Naast het presenteren van de vaste col lectie stelt het bestuur zich ten doel met name de educatie van het museum ver der tot ontwikkeling te brengen. Het bestuur wil daartoe lesbrieven doen sa menstellen, gastdocenten aantrekken, videofilms doen circuleren en uitleen- collecties beschikbaar stellen. Dat blijkt uit het overzicht van een aan tal besluiten en mededelingen uit vijf vergaderingen van het college van B. en W welk overzicht naar de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad is gestuurd. De andere besluiten en mededelingen zijn: Met ingang van 1 januari 1987 zijn de dames M. Overdij k-de Boom en G.A.M. Roskam, beiden werkzaam op de secretarie-afdeling Interne Zaken, in vaste dienst aangesteld. Ingaande 1 januari 1987 is de heer Mr. M. Meijndert, werkzaam op de secreta rie-afdeling Algemene Zaken en Ruim telijke Ordening, in vaste dienst aange steld. In verband met een te wijzigen lijnvoe ring van Westnederland met ingang van de dienstregeling 1987/1988 zullen extra halteplaatsen gecreëerd moeten wor den. Aan Bouwbedrijf Vink BV te Moord recht zal vergunning worden verleend voor de aanleg van een inrit ten behoeve van het pand Zuidkade 86. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat voor de totale ver koopprijs van 200.000,- (vrij van BTW) zo’n 2.200 vierkante meter grond met de daarop aanwezige loods aan de Maarten Schoutenstraat verkopen aan de Stichting Bevordering Vakopleiding Bouwnijverheid Gouwe en Rijnstreek in Waddinxveen. B. en W. hebben met het stichtingsbe stuur overeenstemming bereikt over de ze grondtransacties, waarmee ook de raadscommissie voor de financiën en voor de ruimtelijke ordening hebben in gestemd. De gemeenteraad beslist er volgende week woensdagavond over. Het betreffende onroerend goed is bij wijze van huur sinds 1984 in gebruik bij deze stichting ten behoeve van het prak tijkonderwijs voor de bouw. 7,M NV; 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 7