MEER BUSSEN VOOR KOUDE REIZIGERS Lokale Waddinxveen 90 huizen met rijkssteun Groot-onderhoud aan 34 woningen Omroep op FM 101,1 1 JE Dreef krijgt heel bijzonder kunstwerk Meubilair Humanisten bouwt Keurgroep Afscheid van ambtenaar F. Th. Brenkman kynologenclub in Het Trefpunt Voorlichtings avonden van Brood voor vogels via de scholen Woonlaag op twee huizen op tournee in W’veen vervangen op 2 scholen Vladimir Heger naar W’veen Kunstwerk in drieën aan Wagnerlaan ^Wifi j. ff Fonds Advies n Teltrede PROJEKT EN WONINGSTOF- FERING ■l WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 21 LVnUARI 1987 t apijtservice 'ÏL UW PERSOONLIJKE FELICITATIE OP TELEVISE? HEEFT U EEN JARIGE, JUBILARIS, BRUIDSPAAR ETC. IN FAMILIE- OF KENNISSENKRING? VOOR SLECHTS ƒ10,- KUNTU HEN FELICITEREN VIA HUN EIGEN T.V. BEL VOOR INFORMATIE 01828-14788 WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen mag dit jaar 90 door het rijk gesubsidieerde woningen bouwen. Dat blijkt uit het overzicht van de verdeling van de gesubsidieerde woningbouw voor 1987 in Zuid-Holland. ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS OPRUIMING VITRAGES 20-50% KORTING X OPRUIMING GORDIJNSTOFFEN VANAF 4,-PER METER A:; ag yi SI WlESSké?T-. fX 1 I u' .4 w -x. mm Kabelkrant van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland, zoals dat op 15 januari 1987 is uitgebracht. Vorig jaar werd door de hoofdinge- nieur-directeur van het Directoraat van de Volkshuisvesting in de provincie Zuid-Holland al ingestemd met het voorgelegde plan tot het verrichten van groot-onderhoud aan 34 woningen aan de leplaan van de woningbouwvereni ging SSW te Waddinxveen. De hierme de gemoeide kosten worden aanvaard tot een totaalbedrag van 904.046,40. Op grond van de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan complexen wo ningen van toegelaten instellingen en gemeenten verstrekt het rijk een bijdra ge ineens tot 33 1/3% van de aanvaarde kosten. Bijdragen in de exploitatiekos- WADDINXVEEN - De heer F.Th. Brenkman, chef van de afdeling Finan ciën ter secretarie, zal na een dienstver band in deze gemeente van ruim 38 jaar op 1 februari 1987 gebruik gaan maken van de mogelijkheid van vervroegde uittreding. Op maandag 26 januari 1987 zal aan de heer en mevrouw Brenkman een recep tie worden aangeboden in de raadzaal van het gemeentehuis, welke om 16.30 uur zal aanvangen. De receptie is voor iedereen toegankelijk. Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa Kt. oom Vladimir Heger, die als uiterst deskun dig bekend staat in Europa, werkt nu ongeveer vier jaar in Nederland. Aan vankelijk was hij behalve topsportcoör dinator ook coach van het nationale he renteam. Nadat hem vorig voorjaar dui delijk was geworden, dat de nationale basketbalselectie door blessures en za kelijke beslommeringen van vooral de wat oudere spelers zeer onzeker was ge worden, heeft hij zich vooral geconcen treerd op de opleidingen van de ver schillende nationale teams in de diverse leeftijdsklassen. Het feit, dat Vladimir Heger bereid is naar Waddinxveen te komen, moet hoofdzakelijk worden gezien als een er kenning voor het sterk op de toekomst gerichte beleid van de Flyers. De komst van Heger naar Waddinxveen zal be kostigd worden uit bijdragen van een sponsor. Deze wordt nog aangezocht. Dit geld kan ten laste worden gebracht van de door de minister van WVC te ontvangen subsidie voor de plaatsing van kunstwerken in de nieuwe woon wijk. De minister gaat ervan uit dat de kosten van uitvoering van een goedgekeurd ontwerp door de opdrachtgever worden gedragen. Uit de Eerste Tussentijdse Rapportage van de projectgroep blijkt dat het hier een tamelijk gecompliceer de opdracht betreft: in feite drie, onder ling samenhangende, objecten. Met de uitvoering van een dergelijk project zal dus een substantieel bedrag gemoeid zijn. Op advies van de projectgroep kunnen wij ermee instemmen dat de to tale uitvoeringskosten een bedrag van 130.000,- (excl.BTW) niet mogen overschrijden. Als de uiteindelijk in te dienen schetsontwerpen kunnen wor den geaccepteerd, zullen B. en W. de raad een voorstel tot begrotingswijzi ging voorleggen ter grootte van het voor uitvoering benodigde bedrag. (welpen)trainingen beginnen om 17.00 uur. De clubtrainingen duren de gehele avond en vinden zoals gewoonlijk plaats in sportzaal Groenswaard. WADDINXVEEN - Voor het laten uitvoeren van een plan tot groot-on derhoud aan 34 woningen aan de leplaan hebben B. en W. de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad gevraagd de benodig de bijdrage ineens uit de kas van het rijk aan te vragen en te aanvaarden. WADDINXVEEN - Via de scholen wordt brood ingezameld voor de win- tervoedering van vogels. Dat gebeurt op initiatief van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven en met medewerking van de schooldirecteuren in Waddinxveen. Veel vogels hebben momenteel te lijden van de huidige extreme koude. De plantsoenendienst van de gemeente zorgt dat er op diverse plekken wakken open blijven voor de watervogels en zorgt ter plaatse voor stro en voer voor deze vogels. "Enige hulp hierbij zou zeer welkom zijn in de vorm van het inzamelen van brood, dat normaal gesproken in de vuilniszak terecht komt. Daarom wil ik hierbij uw medewerking vragen voor een inzamelingsactie van brood door de schoolkinderen”, aldus Openbare Wer- ken-directeur S. van Houten tot de schooldirecteuren Binnenkort zullen hiertoe enkele plastic vuilnisemmers bij de scholen gebracht worden die, zolang de vorst aanhoudt, op dinsdag- en donderdagmorgen wor den geleegd. Het brood zal vervolgens door de gemeente verdeeld worden on der de watervogels. Aangezien het een vrij kostbare aange legenheid is om alle bussen van een BGM te voorzien (plm. 25.000,- per bus en Westnederland heeft plm. 600 bussen), werkt men met steekproeven. De steekproeven worden dusdanig sa mengesteld dat alle ritten per maand twee maal geteld worden. Momenteel is het dan ook voldoende dat 17 van het wagenpark is uitgerust met de BGM-ap- paratuur. De BGM vormt de basis voor het lande lijk in te voeren Vervoers Informatie Systeem (VIS). Door middel van het VIS kan Westnederland nu het aanbod van vervoer (die dienstregeling) beter WADDINXVEEN - Vladimir Heger, topsportcoördinator van de Nederland se Basketbalbond, komt naar Waddinx veen. De Tsjechische trainer/coach zal woensdag 28 januari alle teams van Waddinxveen Flyers een speciale trai ning geven en alle trainers en coaches relateren aan de vraag naar vervoer. De van waardevolle adviezen voorzien. De tot nu toe handmatig door de chauffeurs verrichte tellingen zijn lang niet zo nauwkeurig. ten worden niet verleend. Aangezien de woningbouwcorporatie terzake een geldlening sluit onder waar borg van het onlangs ingestelde Waar borgfonds Sociale Woningbouw, is het noodzakelijk dat de gemeente zich be reid verklaart om indien een omstandig heid zich voordoet die de hoofdsom van de door de woningbouwvereniging voor het uit te voeren werk te sluiten geldle ning opeisbaar maakt, vanaf dat mo ment de aansprakelijkheid van de beta ling van rente en aflossing over te ne men, indien en voor zover de exploitatie van de woningen niet wordt voortgezet door een andere toegelaten instelling. WADDINXVEEN - De Dreef in de wijk Zuidplas krijgt een heel bijzon der ’’omgevingskunstwerk”. Voor het aankopen en laten maken van idee- ënschetsen en schetsontwerpen is de gemeenteraad gevraagd 22.500,- beschikbaar te stellen. Het hele kunstproject zal maximaal 130.000,- gaan kosten. Nadat B. en W. de raad hadden voorge steld een Fonds Beeldende Kunsten in te stellen, welk voorstel bij de behande ling van de Nota Kunst en Cultuur op 21 augustus 1985 is overgenomen, heeft De kynologenclub Gouda en om streken houdt voorlichtingsavonden in Waddinxveen en komende zon dag een hondenshow in Boskoop. WADDINXVEEN - Door de extreme koude laten veel mensen de auto of de fiets staan en maken gebruik van het openbaar vervoer. Westnederland heeft al haar bussen ingezet om de extra reizigers te kunnen vervoeren. De kou de levert geen technische storingen op voor de bussen. Iedere bus die beschikbaar is, wordt dan ook daadwerkelijk gebruikt; in totaal zo’n 540 bussen. Onderhoudbeurten worden zoveel mogelijk uitgesteld, maar zelfs dat blijkt niet genoeg te zijn. Westnederland gaat daarom nu ander materiaal huren en inzetten. Er kunnen dus nog meer bussen om alle reizigers zo snel mogelijk op hun (warme) bestem ming te krijgen. WADDINXVEEN - Voor de wijk- school St. Jozef aan de Kanaalweg en de Mgr. Bekkersschool aan de Peter Zuid- laan is respectievelijk 34.183,20 en 10.260,- nodig voor het vervangen van meubilair. Dat blijkt uit een voorstel van B en W aan de volgende week woensdagavond vergaderende gemeen teraad. Door de gemeente zijn van de Stichting voor Katholiek Onderwijs "St.Victor” de volgende twee verzoeken ontvangen voor vergoeding van kosten. 1. Een verzoek voor de vervanging van het 20 tot 25 jaar oude meubilair van de groepen 3 t/m 8 van de St. Jozefschool; men vraagt vervanging voor 6 formatie plaatsen en 150 leerlingen tot een be drag van 38.099,04 (incl. 19% BTW). Het meubilair kan, gezien de staat waarin het verkeert, als versleten wor den beschouwd. Gezien het huidige en het op langere termijn te verwachten aantal formatieplaatsen en leerlingen op deze school, kan het verzoek - na overleg met het schoolbestuur - worden beschouwd als ware het ingediend voor 5 formatieplaatsen en 135 leerlingen; het benodigde krediet komt hiermede op 34.183,20 (incl. 20% BTW). 2. Een verzoek voor de vervanging van de 18 jaar oude leerlingsets van de groe pen 7 en 8 van de Mgr. Bekkersschool; men vraagt vervanging voor 60 leerlin gen tot een bedrag van 12.209,40 (incl. 19% BTW). Deze sets hebben een zwak punt in de constructie hetwelk na vele malen las sen niet meer te repareren is. Gezien het huidige en het op langere termijn te verwachten aantal leerlingen op deze school, kan het verzoek - na overleg met het schoolbestuur - worden beschouwd als ware het ingediend voor 50 leerlin gen; het benodigde krediet komt hierd oor op 10.260,- (incl. 20% BTW). WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se gemeenteraad heeft ingestemd met de verkoop van 3.584 vierkante meter bedrijfsgrond in Coenecoop voor 437.480,- aan de Coöperatieve Vereni ging Keurgroep 1970 U.A. in Zoeter- meer. Over de besluitvorming deed Waddinx veen maar een dag, omdat de algemene ledenvergadering van de Keurgroep niet eerder goedkeuring aan het plan om in Waddinxveen nieuwe bedrijfs ruimte te vestigen hatKlcunnen verle nen. het college op 6 augustus 1985 besloten de Projectgroep Beeldende Kunsttoe passing in het leven te roepen. Deze groep, waarin zowel ambtelijke als externe deskundigen zitting kregen, kreeg als opdracht het college te advise ren over de ontwikkeling van een pro ject kunsttoepassing in deze gemeente en over de fasegewijze uitvoering daar van. In de collegevergadering van 8 april 1986 is goedkeuring gehecht aan de Eer ste Tussentijdse Rapportage van de projectgroep. Dat stuk is vervolgens aan de commissies voor kunst en cultuur en voor welzijnszaken voorgelegd, die ook hun instemming daarmee hebben uitgesproken. Het stuk beschrijft op welke wijze de projectgroep zich voorstelt te komen tot een soort ’’bestemmingsplan beeldende kunsttoepassing” voor de gehele ge meente en bevat het advies als eerste project te kiezen voor de Dreef, gezien het belang van deze weg als entree van de gemeente en de nog aanwezige mo gelijkheid met de groenaanplant reke ning te houden met plaats en aard van de daar te realiseren kunstwerken. Bij brief van 7 mei 1986 heeft de minis ter van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zich bereid verklaard ten be hoeve van de voorbereidingskosten van WADDINXVEEN - Bij het gemeente bestuur hebben de bewoners B.F. Boonstoppel en W. van Nieuwkerk van de Wagnerlaan 15 en 17 een bouwver gunning aangevraagd voor het plaatsen van een woonlaag op een gedeelte van de bestaande bebouwing. Beide bouw plannen voorzien in een groter woonge not voor betrokkenen. De schetsplannen zijn niet in overeen stemming met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan ’’Groenswaard in On derdelen”, omdat de maximum toege- stane goothoogten van 4 meter met 1,52 meter worden overschreden. Uit nader overleg met omwonenden is gebleken dat tegen de gevraagde uitbreiding geen bezwaren bestaan. Bij het college van B en W bestaan everimin overSvegende bezwaren, zodat zij: bereid zijn hieraan medewerking te verlenen. Daarnaast hebben zij een bouwplan ontvangen vor het oprichten van een carport aan de voorzijde van de woning Wagnerlaan 11. Hoewel het gevraagde bouwwerk is ge legen in de bestemming "Plantsoen, berm” van voornoemd bestemmings plan (waarop geen bebouwing is toege staan), hebben B en W hiertegen geen overwegende bezwaren. Voor voor noemde bouwplannen is om medewer king te kunnen verlenen derhalve een artikel 19 WRO-procedure noodzake lijk, nadat de raad hiervoor een voorbe- reidingsbesluit heeft genomen. Teneinde gedurende de geldingsduur van het voorbereidingsbesluit ook aan eventueel toekomstige verzoeken me dewerking te kunnen verlenen komt het B en W gewenst voor de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te ne men voor alle patiowoningen aan de Wagnerlaan. De commissie ruimtelijke ordening c.a. heeft in haar vergadering van 6 januari 1987 een positief advies uitgebracht. Het gaat hier om 50 woningwetwonin gen in de sociale huursector, om 10 pre- miekoop A-woningen, 5 premiekoop B- woningen en om 25 premiekoop C-wo- ningen, vrije sectorwoningen met een eenmalige bijdrage van 6.500,-. De A- woningen mogen niet duurder kosten dan 142.000,- en de B-woningen 172.000,-. WADDINXVEEN - De Lokale Om roep Waddinxveen begint op zaterdag 7 maart met wekelijkse radiouitzendin- gen. Deze zullen elke zaterdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur te beluisteren zijn op FM 101,1. Aanvankelijk lag het in de bedoeling met de uitzendingen al in december te beginnen, maar dat kon worden ge haald. De Lokale Omroep Waddinx veen is ondergebracht in de voormalige kleuterschool De Duiventil aan de Sta- ringlaan. die kunstwerken een subsidie van 22.500,- beschikbaar te stellen. De kos ten van uitvoering moeten dan ten laste komen van de opdrachtgever, in casu de gemeente Waddinxveen. WADDINXVEEN - Dit is de be langrijke in- en uitvalsweg van de woonwijk Zuidplas: de Dreef, die achter het sportcomplex ”de Sniep” loopt van de Beijerincklaan naar de Esdoomlaan. De omgevingskunst omvat hier een bakstenen kunstwerk waarvan de drie elementen komen te staan bij de kruisingen Dreef-Beijerinc- klaan-Zuidplaslaan en langs het weggedeelte daar tussenin. Aan het Raadhuisplein wordt ge sproken van een voor Nederland uniek kunstwerk, waarvoor de Amsterdamse kunstenaar Her- masn Makkink de schetsontwerpen maakt. Deze bijzondere omge vingskunst moet natuurlijk harm oniëren met de bebouwde en groe ne omgeving. Op een nog te hou den informatieavond zullen de be woners van de Zuidplas over het kunstwerk worden geïnformeerd. De hoofdingenieur-directeur van de Volkshuisvesting in de provincie Zuid- Holland drs. J.L.P. Post, heeft intussen namens staatssecretaris Heerma aan de colleges van Burgemeesters en Wethou ders van de gemeenten in Zuid-Holland de aantallen woningen bekend gemaakt die in 1987 met rijkssubsidie gebouwd mogen worden. De verdeling is gebaseerd op het advies BOSKOOP/WADDINXVEEN - In Het Trefpunt aan de Stationsstraat gaat de kynologenclub Gouda en omstreken weer voorlichtingsavonden over nieuwe cursussen geven. De club houdt zondag in de Boskoopse beurshal Florida weer de jaarlijkse hondenshow. De kynologenclub Gouda en omstreken (tel. 01826-668) start zaterdag 14 febru ari met de nieuwe cursussen puppy- en jonge honden training en Elementaire Gehoorzaamheid. De voorlichtings avonden hiervoor worden gehouden op dinsdag 10 februari voor bezitters van honden van 3-6 maanden en 6-9 maan den. Op woensdag 11 februari voor ei genaren van honden boven de 9 maan den. Beide avonden vinden plaats in Het Trefpunt aan de Stationsstraat. Aan vang 20.00 uur. Komende zondag is de jaarlijkse hon denshow van de kynologenclub Gouda en omstreken. De show wordt vanaf 10.00 uur gehouden in de Boskoopse beurshal Florida aan de Aert van Nes straat. Er zal daar een keur van rashon den zijn te bewonderen, die door des kundige keurmeesters worden gekeurd en door een bekend kynoloog worden besproken. Om 12.30 uur volgt een demonstratie gedrag- en gehoorzaamheidsoefenin- gen. Een mooie gelegenheid om te kij ken hoe u kunt leren met uw hond om te gaan. Kortom een ideale dag om u eens te oriënteren over de diverse honden rassen in een wat informele sfeer. Sinds enige tijd rijden er in het vervoer gebied van Westnederland bussen rond waar zogenaamde teltreden in zijn aan gebracht. Op de in- en uitstaptreden van de bus zijn losse treden aangebracht die per halte het aantal in- en uitstap pende passagiers registreren. Deze tre den zijn duidelijk hoorbaar en men voelt de trede indrukken. Als de onderste losse trede eerst wordt ingedrukt en daarna de bovenste, wordt dit als een instapper geregistreerd; an dersom als een uitstapper. Deze gege vens worden in het geheugen van de, eveneens in de bus gemonteerde, bezet- tingsgraadmeter (BGM) opgeslagen. Op de vestigingen worden de gegevens uit de BGM verwerkt. Op de foto boven een deel van de Dreef in de woonwijk Zuidplas. Bovenaan de kruising met de Beijerincklaan. Hier zal het grootste element van het uit drie delen bestaande kunstwerk van de Amsterdammer Herman Makkink worden neergezet. Het gaat hier 15 meter de hoogte in. Het andere element is zes meter hoog en komt bij de kruising met de Zuidplaslaan. Tussen beide kruispunten komt het derde element te staan. Foto onder: Voor het kunstwerk worden bakstenen gebruikt. (Foto’s: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Volgende week donderdagavond 29 januari om acht uur is de gemeenschap Midden-Holand van het Humanis tisch Verbond (HV) op bezoek in het buurtcentrum De Boog aan de C.Huijgenslaan. Er wordt dan onder het motto ’’Hu manisme, wat is dat eigenlijk?” een informatie-avond gehouden, waar inleiders het woord zullen voeren en bezoekers vragen kunnen stel len en meepraten, zo heeft de in Waddinxveen wonende HV-voor- zitter dr. André de Bruin (tel. 13431) laten weten. Op deze avond zal ook nader ingeg aan kunnen worden op de plannen voor de bouw van een wooncen- trum voor ouderen in het Brugcen- trum door voorzitter mr. G.J. Menken en secretaris drs. J. Ruiter van de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden (HSHB) in Waddinxveen. De gemeenschap Midden-Holland van het Humanistisch Verbond maakt deze winter een tournee door deze Goudse Streek. Zoals bekend vinden vele bijeenkomsten van het Humanistisch Verbond in de regio plaats in Gouda. Voor le den en belangstellenden in de om ringende gemeenten is dit soms nét even te ver om tot een kennisma king te komen. Daarom gaan de voorzitter André de Bruin, Debby Hakker (bestuurslid) en Jaap Hoogervorst (van de Boekenkring) op ’’toume”. - >1 Weekblad voor Waddinxveen De kinderen is gevraagd uitsluitend brood in de emmers te deponeren dat wel oud mag zijn maar niet beschim meld. Wel graag verdeeld in zo klein mogelijke brokjes. Toegestuurd is ook een brochure en een lesbrief over het maken van voederplankjes en het ge bruik ervan. De Coöperatieve Vereniging Keur groep 1970 U.A. is een vereniging van detaillisten in ”doe het zelf’-artikelen, die deze artikelen centraal inkoopt en onder haar leden distribueert. In ver band met de wens van koper om binnen afzienbare tijd tot uitbreiding over te gaan, is aan koper eveneens verleend een kooprecht met daaraan verbonden een koopplicht voor een aangrenzend perceel binnen een termijn van 5 jaar. Voor dit kooprecht is géén vergoeding verschuldigd. Bepaald is dat de koop van dit aangrenzende perceel zal ge schieden tegen de alsdan voor bedrijf sterrein geldende grondprijs op Coene coop. y-.A-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 9