Afscheid F. Th. Brenkman Nieuwe stichting opgericht VRIJWILLIGERS GEVRAAGD UW PLAATSEUJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL «HEEMSKERK* Discipel met Om vernieling en vervuiling tegen te gaan concert in Ontmoetingskerk ELKRANT Nieuwsblad Onafhankelijk SPECIALE AANBIEDING CASSETTES NIEUWE UITVOERING GROTE ZORG KA WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Stokbrood/ TREFFERS VERZEKERINGEN: C/W Bijna alles Vergoeding PROJEKT EN WONiNGSTOF* FERING h Doolhof w y ALS WIJ HET Uw teievisiedokter S. ATTEMA voor 1 a 2 dagen per week TDK D 60 a 3,00 TDK D 90 a 4,25 TDK SA 60 a 5,95 TDK SA 90 a 6,95 Maxell 120 minuten BASF C 60 a 2,95 BASF C 90 a 3,95 Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. EEN MINDER HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. Het Echte Franse --WADDINXVEEN-- 5 stuks 14,50 5 stuks 19,75 5 stuks 28,50 5 stuks 32,50 NU 6,50 5 stuks 13,95 5 stuks 18,95 w, GOUDSE RIJWEG 180 jj TELEFOON 01727-2080 EN 2850 BOSKOOP r Weekblad voor addinxveen WOENSDAG 28 JANUARI 1987 42e JAARGANG - No. 2012 Schoolplein MAVO wordt aangepakt Het teken van de actie van de nieuwe Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen en omgeving in aanwezigheid apijtservice In het gemeentehuis werd op hartelijke wijze afscheid genomen van gemeenteambtenaar F. Th. Brenkman. Hij 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 FiESTK AUTOMOBIELBEDRIJF NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL01828-10170 van notaris mr. P.L. van der Meuten. (Foto: Sjaak Noteboom). EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Omdat het hier gaat om een ’’verande ring van de inrichting” van het terrein van de school, kunnen deze kosten wor den gebracht ten laste van de vergoe ding die jaarlijks van het rijk wordt ont vangen "ter bestrijding van de kosten WADDINXVEEN - In het gemeente huis is op hartelijke wijze afscheid geno men van de heer F.Th. Brenkman, chef van de afdeling Financiën op de ge meentesecretarie. De heer Brenkman. Een ervaren makelaarsorgonisatie met vakbekwame mensen. En al jaren akvefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met die ruim 38 jaar in Waddinxveen heeft gewerkt en ruim 42 jaar ambtenaar is geweest, maakt gebruik van de VUT- regeling. van verbouw, verandering van inrich ting en herstel, voor zover dit niet het gewone onderhoud betreft”. Ben W. stellen de raad voor ten behoe ve van genoemde voorzieningen een be drag van 7.800,- beschikbaar te stel len ten laste van het voor de vergoeding gevormde fonds. In dit fonds is thans 61.000,- beschikbaar. De commissie voor de financiën en de commissie openbare werken c.a. kunnen zich met dit voorstel verenigen. ‘Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. - Kleine onkostenvergoeding mogelijk - Inlichtingen: Jan Immerzeel, tel. 3415 Martin van Oosten, tel. 5280 Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter dan uw ploatselijke makelaar Als u aan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. Voorjaar 1985 kwam een LP uit bij GMI en in datzelfde jaar was de groep op de TV te zien eoje horen. Binnen kort komt hun tweede LP uit. Het pro gramma van Discipel - een kombinatie van moderne zang, muziek en gespro ken woord - is zeker een bezoekje waard. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa GERT HUIZER de echte bakker Zu-dnade 11 - Tel 0’828-12354 Wmkeigaien] Groensvoorde 8 Tel 01828-12382-Waddmxveen Statensingei 115 - Gouda Tel 01820-15132 schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 de votre Vrai Boulanger I makelaarskantoor:arn il^Ix-LJ.NLAJNLzo nvm Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-12028 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Bouwvoorlichting timmert weer volop aan de weg gaat met de VUT. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het aan de Staringlaan gevestigd centrum voor ad vies, aanschaf en oriëntatie Bouwvoorlichting Waddinxveen heeft er in een persbericht de aandacht op gevestigd dat wie gaat bouwen of verbou wen er verstandig aan doet eerst een goed advies in te winnen. In Wad- dinxveen-Noord kan iedereen zich geheel vrijblijvend oriënteren. OPRUIMING: TAPIJTEN 20-40% X. KORTING /X DIVERSE GROTERE TAPIJT- COUPONS v.a. 6 x4m folders en dokumentatie ligt daar klaar om mee te nemen, of men kan zelf bro chures en dokumentatiesystemen, wel ke ter inzage liggen, doornemen. Het bezoek aan de tentoonstelling en een mondeling advies is geheel GRATIS. Omdat Bouwvoorlichting geen winkel is, kan men zich ongehinderd oriënte ren. Veel produkten worden op ver schillende wijzen in de handel gebracht. Bouwvoorlichting kan hierom ook de weg wijzen naar dealers of installateurs van deze materialen, daarnaast kan ook ieders architekt of aannemer de toepas sing en aanschaf regelen, of is de fabri kant graag bereid om adressen te ver strekken. Discipel is één van de Nederlandse groepen uit de Continental-stal waartoe ook bekende groepen als Continental Singers en Wings of Light uit de VS be horen. De groepen van Continental Sound staan garant voor relimuziek van hoog niveau, volle zalen en een enthou siast publiek. Dat blijkt wel heel duide lijk over het voetlicht te komen. Recen sies in kranten als ’’Gospelformatie krijgt jeugd plat met show”, ’’verras sende presentatie” of ’’optreden een verademing” zijn geen uitzondering. WADDINXVEEN - Om te trachten het gebruik van het plein van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar m.a- .v.o. door groepen jongelui en de daar mee gepaard gaande vernielingen en vervuiling een halt toe te roepen dienen voorzieningen op en rond dit plein te worden getroffen. B. en W. hebben dit de gemeenteraad laten weten. De kosten van deze voorzieningen, be staande uit het aanbrengen van verlich ting en het aanpassen van de beplanting De deelnemende bedrijven hopen zo met deze service een breed publiek in kontakt te brengen met de vele moge lijkheden en door het verstrekken van een goed advies tevreden afnemers te krijgen. Bij Bouwvoorlichting zelf kan men echter niets kopen, wel kunnen eventueel verkoopadressen worden verstrekt, die afhankelijk van het pro- duktsoort kunnen verschillen. Daar naast zijn uiteraard de aannemers en in stallateurs wel op de hoogte waar zij de materialen die u gezien heeft kunnen betrekken. WADDINXVEEN - In de Ontmoe tingskerk aan de Groensvoorde geeft de formatie Discipel zaterdagavond 31 ja nuari om kwart over acht een concert in samenwerking met de internationaal bekende gospelmuziekorganisatie Continental Sound. "HARWA” VAKKUNDIGE VLOER XXV-'-' VERWENNERS Discipel is tien jaar geleden opgezet en heeft ieder jaar een frisse ploeg van 30 man èn een nieuw programma - veelzij dig en puur Nederlands. Iedere week geeft Discipel twee concerten. Per jaar zijn dat vele kleine concerten met ge middeld 250 bezoekers per avond maar ook grotere concerten. Zo waren ze te zien en te horen op het Tema-congres in Lausanne met 3500 bezoekers, in de Jaap Edenhal, in de Rotterdamse Doe len, in de De Flint in Amersfoort en in het Muziekcentrum in Utrecht. Ook in andere landen blijkt Discipel het aardig te doen. Diverse keren was de formatie in België en er waren concerttoernees in Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië, Frankrijk, Spanje en Hongarije, op het Séphora Festival in Frankrijk (1984) met 3000 bezoekers was de groep één van de hoogtepunten. hoeve van het vluchtelingenwerk. Vluchtelingen zijn alle vreemdelingen die afkomstig zijn uit een land waarin zij, op grond van hun vluchtverhaal, ge gronde redenen hebben te vrezen voor vervolging wegens hun politieke of godsdienstige overtuiging of hun nati onaliteit, dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras of tot een bepaalde sociale groep en in Nederland asiel zoe ken of hebben gevonden. De Stichting Vluchtelingenwerk Wad dinxveen en omgeving beschikt inmid dels over een opvanghuis aan de Willem de Zwijgerlaan. De geldmiddelen van de stichting zijn afkomstig uit subsidies, bijdragen van particulieren, instellin gen of organisaties, uit erfstellingen, le gaten en schenkingen en uit andere bronnen. Behalve een grote kollektie van de ge bruikelijke bouwmaterialen zoals bak steen, dakpannen en dergelijke vindt u er stands over systeemwoningen, bad- kamerinrichting, keukens, centrale ver- warmingsinstallaties, sloten, kozijnen, isolatie, tegels, inbouwapparatuur, kas ten, vouwwanden, behang en wandbe kleding, vloerbedekking, openhaarden, plafonds, schoorsteen kanalen en ka chels. Op een prettige en efficiënte wijze is er een enorme hoeveelheid informatie tè vergaren. Bouwvoorlichting is goed be reikbaar en beschikt over een ruim par keerterrein. Het is gevestigd aan de Sta ringlaan 6 te Waddinxveen. De ope ningstijden zijn di, woe, vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, do. van 9.00 tot 20.00 uur en za. van 9.00 tot 14.00 uur. op en rond het schoolplein, zullen naar raming 7.800,- (incl. B.T.W.) bedra gen. Voor wie gaat bouwen of verbouwen is er een spannende maar ook interessante tijd aangebroken. Groot is het aantal zaken dat dan geregeld en uitgezocht zal moeten worden. In de doolhof van pro dukten en hun toepassingen is een ver keerde keuze snel gemaakt. Natuurlijk zal een goede architekt en aannemer iedereen prima begeleiden om ieders doel zo goed mogelijk te re aliseren. Maar hoe maak je deze men sen duidelijk wat en hoe de wensen zijn. Veel mensen beschikken als leek niet over voldoende kennis van de materi alen en produkten met hun toepassings mogelijkheden zoals deze nu aan de markt zijn. Logisch natuurlijk want bouwen of verbouwen is niet hun dage lijks werk. Bouwbeurzen zijn meestal niet voor de leek toegankelijk, of worden niet ge houden op het moment dat de informa tiebehoefte aanwezig is. In Waddinx veen heeft men de Stichting Bouwvoor lichting met een unieke permanente tentoonstelling waar vele tientallen be drijven hun produkten tonen. WADDINXVEEN - In het notariskant oor J. in’t Holen mr. P.L. vanderMeu- len zijn de handtekeningen gezet onder de acte van de Stichting Vluchtelingen werk Waddinxveen en omgeving. Aan de wieg van deze nieuwe stichting staan mevrouw A.M. van Weelden-Groene- veld van de Beethovenlaan 52 medena- mens mevrouw J.L. Erath-Lieuwes van de Da Costaweg 8, mevrouw H.N. Em- nes-Ferrol van de Nicolaas Beetslaan 55, de heer P.H. van der Lucht van het Noordeinde 13 en mevrouw R. Akker- huis-van Scherpenzeel van de Mozart- laan 107. De stichting houdt zich bezig met de problematiek van de vluchtelin gen en van de noodzaak van hulpverle ning, het bijdragen aan de verbetering van het Nederlandse vluchtelingenbe leid en het werven van fondsen ten be- De afscheidsreceptie werd gehouden in de raadzaal. De heer Brenkman, af komstig uit Gouda en begonnen als vol ontair in Bergambacht, is een gewaar deerd man, zo bleek uit de belangstel ling. Hij heeft zich niet alleen ingezet voor de belangen van de gemeente, maar ook voor het plaatselijke kerkelij ke- en maatschappelijke leven. Die in spanningen zijn een paar jaar geleden al beloond met een koninklijke onder scheiding. De Stichting Bouwvoorlichting te Wad dinxveen beschikt aan de Staringlaan 6 over een 1800 m2 groot gebouw waarin een permanente voorlichtingsexpositie is gehuisvest over bouwen en wonen. Vele tientallen bedrijven tonen daar aan vakman en konsument hun produk ten of vertellen over de diensten die zij kunnen leveren. En dat is heel wat. Van de fundering tot het dak, zoals vloersys- temen, dakelementen, isolatie, pannen, gevelsteen, sanitair, keukens, tegels, c.v.-installaties, zachte vloerbedek king, behang, kasten, open haarden en kachels, maar ook systeemwoningen en plafonds, plaatsmaterialen en bouwen met garantie. Bij de informatiebalie kan iedereen te recht voor een mondeling advies op bouwgebied. Een uitgebreid pakket aan ’t "Parad ijsje A. P. v. Neslaan 4 f 5SSSSSSSSSSS2 5SSSSJ L -■

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1