JUBILARIS OP REIS v..d.. lUiimd© Rijkspolitie actualiseert bestand van sleutelhouders „Reeuwijk Omstreken” I v Officiële ingebruikname op zondag 6 april Open dag in HAVO-Atheneum W. Vermeer 25 jaar bij Artilux BV Volgende week dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur UW PLAATSEUJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL FNV-avond over stelsel sociale zekerheid Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Stokbrood/ Onafhankelijk Nieuwsblad ONDERLINGE BRANDVERZEKERING TREFFERS VERZEKERINGEN f I i EEN GROTE ZORG I X Testen Wereldgebedsdag ALS WIJ HET VOOR AL UW WONINGSTOFFERING SLAAPKAMERS BEDDEN, O.A. AUPING LATTOFLEX DEKBEDDEN OVERTREKKEN ETC. Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. HUISWERK DOEN SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 i MINDER Het Echte Franse Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-2544 111 1—nIJLao nvm B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - De anderhalve eeuw oude en pas geres taureerde Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade zal op zon dag 26 april officieel in gebruik worden genomen. L V- - i xé TELEFOON 01727-2080 EN 2850 BOSKOOP WOENSDAG 4 FEBRUARI 1987 Feestdienst in 150 jaar oude Remonstrantse Kerk Jubilaris W. Vermeer en zijn echtgenote kregen een reis Een groot aantal van deze bedrijven is Nieuwe datum voor omschakeling CAI Zoals men weet is per 1 januari 1987 ons AUTOMOBIELBEDRIJF NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL01828-10170 GEHEEL VRIJBLIJVEND ADVIES EN MAAT OPNEMEN. 1 t Op die laatste zondag in de maand april zal er door de Remonstrantse Gemeen te een bijzondere kerkdienst worden gehouden, waarin zal voorgaan ds. J. Laforêt uit Rotterdam. Dit wordt een EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Een ervaren makeloorsorganisatie met vakbekwame mensen. En aljaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met Óver het thema zal districtsbestuurder Nol de Jong een inleiding houden, waarna met de aanwezige leden gedis cussieerd kan worden over de bemoei enis van de industriebond FNV en zijn leden met deze wet. Vertegenwoordigers van bestuur en ouderraad, leerlingen en pers oneel zijn aanwezig om informatie, tekst en uitleg te geven. WADDINXVEEN - De aan de Burge meester Trooststraat wonende W. Ver meer (47) geniet met zijn vrouw van een zonnig weekje op de Canarische Eilan den. Deze trip is hem vorige week vrij dag aangeboden door de kleinmeubel- B. Burger van Artilux BV. (Foto: Sjaak Noteboom). fabriek Artilux BV aan de Mercurius- weg, waar de Waddinxvener 25 jaar als meubelmaker in dienst is. De heer Vermeer begon bij het bedrijf in Zoetermeer en werkt sinds 15 jaar in Vlaams 1, België Vlaams 2, Kabelkrant Weekblad voor Waddinxveen, B.B.C. 1, B.B.C. 2, T.V. 5/C.A.I. - info Al- phen aan den Rijn, Super Channel, Sky Channel en Filmnet. De ontvangstkwaliteit van buitenlandse t.v.- en radio-zenders is afhankelijk van atmosferische omstandigheden. Deze week zal vanwege het testen en inrege- Niemand kent de huizenmarkt, de waag én het oonbod, beter don uw ploatselijke makelaar. Als u aan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis k. Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 GERT HL1ZER de echte bakker Zuidkade n Tel 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 -Waddmxveen Statensingel 115-Gouda Tel 01820-15132 ■SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^ de votre Vrai Boulanger' Lid NVMy MAKELAARSKANTOOR?^ R2R Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-12028 feestdienst, omdat dan officieel de ge restaureerde kerk en het gerestaureer de orgel in gebruik zullen worden geno men. ”Dit zal op een feestelijke manier gebeuren; ’s middags om 14.30 uur”, al- 42e JAARGANG - No. 2013 WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se rijkspolitie actualiseert haar sleutel- houdersbestand. Hierin zijn bedrijven, winkels en kantoren opgenomen zodat bij onraad of calamiteiten sleutelhou- ders kunnen worden bereikt. Waddinxveen. Voor zijn trouw kreeg hij van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland de zil veren speld. De reis werd de jubilaris aangeboden door de heer B. Burger, zoon van de directeur van Artilux BV. reeds door de politie aangeschreven met het verzoek hun gegevens op te ge ven. Bedrijven die nog niet benaderd zijn en toch in dit bestand willen worden opgenomen, kunnen aan het bureau van de rijkspolitie aan de Mozartlaan hun gegevens invullen op een daarvoor bestemd formulier. HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - Er is een nieuwe datum geprikt voor het langver wachte en herhaaldelijk uitgestelde omschakeling naar het nieuwe pro grammapakket van de Centrale Antenne-Inrichting: volgende week dins dagmorgen 10 februari tussen tien en twaalf uur. Directeur S. van Houten van het Gemeenschappelijk Antenne Systeembedrijf heeft dat laten we ten. Weekblad voor Waddinxveen Vragen die gesteld zouden kunnen wor den zijn: Hoe werkt deze wet; wat ver andert er zoal; de bijstandsuitkering en de ziektewet. Burgemeester C.M. van der Linden kroop zelf op 29 augustus op het dak van de dit jaar gerestaureerde Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade. Hij plaatste er een ko peren windvaan en startte op die manier een nieuwe geldinzamelingsactie van deze kleine kerk. In het Godshuis werd op Eerste Kerstdag weer een dienst gehouden. Het Waddinxveense kabelnet gaat de volgende tv-programma’s doorgeven: Nederland 1, Nederland 1, Nederland stelsel sociale zekerheid vrij ingrijpend 2, Duitsland 1, Duitsland 2, België gewijzigd. De wijzigingen zijn vooral van belang voor wie werkloos is of ar beidsongeschikt. Maar ook wie in de ziektewet loopt, in de bijstand zit of een AOW uitkering heeft, kan er mee te maken krijgen. len van apparatuur het nieuwe pro- gramma-pakket C.A.I. bij wijze van proef worden doorgegeven. De aange slotenen worden geadviseerd niet aan de kanaalindeling van het t.v.-toestel te draaien aangezien s’ middags om 16.00 uur weer wordt teruggeschakeld naar de bestaande kanaalindeling. Dagelijks tussen 8.00 en 17.30 uur zul len onderbrekingen van de levering van radio- en t.v. signalen blijven plaatsvin den. De onderbrekingen zijn het gevolg van werkzaamheden rond de wijziging van het programma-pakket C.A.I. dus het kerkbestuur. Met de restauratie van het anderhalve eeuw oude Godshuis aan de Zuidkade werd op 26 november 1985 gestart door het CDA-Tweede-Kamerlid mevrouw Ria Oomen-Ruijten. Ze deed dat door het aan elkaar bevestigen van een bouwstelling en door het hijsen van de Nederlandse driekleur. In december is het kerkgebouw gerestaureerd en in maart het orgel. In de afgelopen tijd zijn er steeds van al lerlei kant giften binnengekomen voor deze ingrijpende opknapbeurt. Ge noemd kunnen worden het Nederland se Comité Zomerpostzegels 50.000,- het dr. Hendrik Muller’s Vaderlands Fonds 10.000,-) en Baan’s Meubelen (ƒ1.000,-). De gemeente kwam met een subsidie van 80.000,- en een garantie van 40.000,- over de brug. Ook de 35 kerkeleden tonen zich vindingrijk om de opknapbeurt, die in totaal ach,t ton vergt en waarvan het ministerie van WVC het meest op tafel legt, te kunnen bekostigen. Volgende maand hoopt het kerkbestuur alle certificaten voor de ’’verkoop” van kerkdelen gereed te hebben. Het adop tieplan heeft ongeveer 10.000,- opge bracht. Wie nog kerkdelen wil adopte ren kan dat nog steeds aan de heer M.C. Kloet opgeven. De Remonstrantse Gemeente neemt deel aan het Interkerkelijk Overlegorg aan waaraan 5 kerkgenootschappen deelnemen. Via de Waddinxveense Lo kale Omroep zullen iedere zaterdag kerkelijke berichten worden uitgezon den. Het Overlegorgaan zal daarvan minstens 5'Tfiinuten uitzenden. Kortge leden is een feestelijke kerkdienst ge houden voor de vroegere predikante ds. A. de Jonge uit Gouda. Zij is 25 jaar predikante in Gouda. Op vrijdagavond 6 maart zal de lOOè Wereldgebedsdag worden gehouden. In Waddinxveen vindt dit plaats in de Immanuelkerk aan de Prinses Beatrix- laan. Thema voor deze dienst: Laten wij blij zijn. Tijd: 19.00 uur. Het FM-radio-programmapakket om vat: Radio 1 (mono), Radio 2 (stereo), Radio 3 (stereo), Radio 4 (stereo), Ra dio 5 (mono), W.D.R. 1 (mono), W.D.R. 3 (mono), B.B.C. 4 (mono), B.R.T. 1 (stereo), B.R.T. 2 (stereo), B.R.T. 3 (stereo), R.T.B. 1 (mono), R.T.B. 2 (mono), 2e Kamerlijn (mo no), B.F.B.S. (mono), Geluid T.V. NL 1 (mono), Geluid T.V. NL (mono), Lo kale omroep W’veen (mono), Lokale Omroep Alphen aan den Rijn (mono) en Radio-West (mono). WADDINXVEEN - "Herzienirfg stel sel sociale zekerheid” is het thema van de avond die donderdag 5 februari om acht uur in hotel De Unie aan de Ker- kweg-Oost wordt gehouden door de af deling Waddinxveen en omstreken van de Industriebond FNV. Voor bezichtiging van het uitge breide en vernieuwde schoolge bouw, maar ook voor de aanmel ding voor het cursusjaar 1987-1988, stelt de school zich open voor be langstellenden, in het bijzonder ou ders en toekomstige leerlingen. Op deze dag kan men kennismaken met tal van aspecten van het voort gezet onderwijs aan de Samenwer kingsschool. Bovendien is er uitge breid documentatiemateriaal aan wezig. Tevens bestaat de mogelijkheid een expositie te bezichtigen van werkstukken gemaakt door leerlin gen met tekenen of handvaardig heid in hun examenpakket. Op de ze dag wordt aandacht besteed aan de volgende zaken: presentatie van alle vakken, lesmateriaal, leerlin genbegeleiding, tweejarige brug- periode. decanaat (vakkenpakket keuze), leerlingenactiviteiten, bi bliotheek, boekenfonds, compu- teronderwijs en informatica, door stroming HAVO/Atheneum, Ken nis van het Geestelijk Leven (in de brugperiode worden leerlingen naar hun eigen levensbeschouwe lijke achtergrond onderwezen), aansluiting 4 MAVO - 4 HAVO enz. Over het nieuwe stelsel, want door de ingrijpende wijzigingen kunnen we best van een nieuw stelsel spreken, werd en wordt nog steeds door de overheid ge sproken als over een vereenvoudiging van de tot nu toe bestaande wetgeving. Ook zouden wat foutjes uit de oude wetten er mee worden opgeheven. In de praktijk pakt het nieuwe stelsel echter uit als een bezuiniging voor de overheid en als minder gunstig voor degenen die er van afhankelijk zijn of worden. WADDINXVEEN - Onder het motto ’’Samen leren voor samen le ven” houdt de Waddinxveense sa menwerkingsschool voor HAVO- Atheneum aan de Sniepweg vol gende week zaterdag 14 februari vèn 10.30 uur tot 14.30 uur een open dag in het schoolgebouw. naar de Canarische Eilanden aangeboden van de heer S z' r -9 ’W'V '7 |S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1