I Huis van driekwart miljoen Tweeduizend mensen op open dag school IWÏ I Ui Wegens grootscheepse vernielingen Langs de Henegouwerweg komt zuiveringsfabriek Zaterdag bij politie weer fietsenkijkdag KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.0Quur op BRT 2 Nieuwsblad Onafhankelijk DANSAVOND BOSKOOP a.s. zondag 20.30 uur De „Rozenburcht” Martin Visser Stokbroodz TREFFERS ^VERZEKERINGEN Zand Bommen Opruimen rommel Inklinken Computer ALS WIJ HET MINDER AUTOMOBIELBEDRIJF NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL01828-10170 i' I 1 NISSAN Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 Het Echte Franse jSsssssssssssssssssssssss; 3 EEN f lGROTE ZORG HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 l GOUDSE RIJWEG 180 TELEFOON 01727-2080 EN 2850 BOSKOOP y. ssssssssssssssssssssssssJ r i i i - W - 1 Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 18 FEBRUARI 1987 42e JAARGANG - No. 2015 t. Kohnstammschool moest dag dicht N Het landhuis aan de Middelburgseweg. (Foto: Sjaak Noteboom). Het bleek dat er vernielingen waren ge- Zandtapijt gaat twee meter de bodem in FiESTrv AUTO WADDINXVEEN - Vernielingen in de prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan hebben de school maandag een dag gesloten doen houden. In het pand hadden onbekenden voor zo’n 25.000,- vernield. De rijkspolitie van Waddinxveen is naarstig op zoek naar de daders. pleegd aan het interieur. Diverse pla fonds werden vernield, chemicaliën werden op de grond gegooid, kasten werden vernield en overhoop gehaald en tot slot werd radio-apparatuur ont vreemd. ven”. Ook het feit dat veel oudleerlin- gen van 7-8 jaar terug nog een kijkje kwamen nemen, toont wel aan hoe men het op de Samenwerkingsschool naar zijn zin heeft. ”Ik wou dat er altijd zoveel muziek in de school was”zei een leerling die wel wist dat voor studeren heel vaak stilte nódig was. Wie na dat alles nog honger had, kon bij leerlingen een Spanish Omelet halen, gebakken volgens Engels recept, uit een lesmethode. WADDINXVEEN - Een huis dat ooit in Waddinxveen voor een miljoen gul den te koop heeft gestaan staat nu voor 755.000,- (k.k.) te koop. Het gaat hier om de woning Middelburgseweg 1b, vlak bij de kruising met de Zwarte- weg en de Brugweg. Het geheel vrijstaande landhuis, voor- De bouwkosten van het complex bedra gen zo'n zes miljoen gulden. De bouw zou in 1988 kunnen starten. De oor spronkelijke plannen stammen al uit 1969, maar vooral de laatste jaren heb ben omwonenden tot aan de Kroon toe geprobeerd de bouw tegen te houden omdat er sprake zou zijn van stank en geluidsoverlast. Kortgeleden kwamen enkele Reeuwij- GERT HLTZÉR (Je echte bakker Zuxfcade n Tel 01828-12354 Wmketgaieni Groensvoorde 8 Tö 01828-12382 WaddFwveen Statensir^e' 115 Gouda Tel 01820-15132 devotreVraiBoulanger’ L>d NVM Overal had men de gelegenheid om zich te verdiepen in onderwijsmethoden, kennis te nemen van practicum-werk, van de geheimen van het moderne wis- kunde-onderwijs tot aan de bediening van de computer, waarbij steeds weer opviel dat op de samenwerkingsschool alles zeer modern en eigentijds wordt aangepakt. Door veel bezpekers werd de school er varen als een doe-school, waar leerlin gen door eigen onderzoek aangezet worden tot prestaties die zonder meer van toepassing zijn op het motto van de open dag "Samen leren voor Samen le- HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - Evenals afge lopen zaterdag is er komende zater dag weer een fietsenkijkdag bij het politiebureau aan de Mozartlaan. Men kan daar terecht tussen 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur. Bij het bureau staan zo’n 35 fietsen waarvan geen eigenaar te achterha len is. De fietsen werden de afgelo pen maanden onbeheerd aange troffen in Waddinxveen. De kijk dag is voor eventuele gedupeerden de laatste mogelijkheid hun ei gendom terug te krijgen. Na de kijkdag zullen de fietsen worden af gevoerd. In tegenstelling tot andere keren is er dit keer géén gelegenheid om postcodes in de fietsen te laten gra veren. Indien men de postcode in de fiets wil hebben kan men terecht bij de rijwielhandelaren. Op het politiebureau zijn wel (brom)fietsregistratiekaarten ver krijgbaar. Indien een fiets wordt gestolen is deze registratiekaart een goed hulpmiddel bij aangifte. Te vaak wordt de politie gecon fronteerd met mensen die aangifte komen doen van diefstal van hun (brom)fiets en slechts zeer summie re gegevens weten te noemen. Met name framenummers en postcodes ontbreken vaak in de aangiftes. Eep bijzondere dag in een pas uitge breid gebouw, waaraan alleen het kunstwerk nog ontbrak, omdat dat nog niet helemaal voltooid was. Die onthul ling van dat kunstwerk houdt iedereen nog tegoed. De grondgesteldheid in het betrokken gebied is slecht. Daarom was het nood zakelijk op het terrein aan de Henegou werweg een grondverbetering aan te brengen. Daartoe is een zandpak- ket aangebracht ter dikte van 3 meter. Van deze zandlaag zal 2 meter in de bo dem wegzakken zodat de uiteindelijke ophoging 1 meter zal bedragen. Om het i en schade aan de omgeving te voorkomen zullen "zandpalen” worden toegepast en zal het zand "in den droge” worden aange bracht. De politie stelde zondag al een onder zoek in naar aanleiding van grootschali ge vernielingen in de Prof. Kohnstamm- ■mavo. De politie werd op zondagmor gen gealarmeerd door buurtbewoners die vermoedden dat er was ingebroken in de school. Toen de politie ter plaatse kwam werd een enorme "puinhoop” in de school aangetroffen. kers nog met de gedachte dat er altijd nog vliegtuigbommen liggen op de plek waar de zuiveringsfabriek moet komen. Er zal dan ook in ieder geval een nader grondig onderzoek worden ingesteld naar deze mogelijke explosieven. Ge ruchten spraken over 16 projectielen, waarvan er drie destijds ontploften en de rest wegzakte in het veen. Zoals bekend maakte de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) op 17 mei 1983 in een weiland aan de Henegou werweg op Reeuwijks grondgebied zon der problemen 2.000 kilo springstof uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk in een compleet afgezet en deels ont ruimd gebied. Het waren vier Duitse brisantbommen van 500 kilo elk. Voorts werden toen 2 Duitse brandbommen tot ontploffing gebracht. De voorbereidende werk zaamheden om hiertoe te geraken duur de drie maanden. WADDINXVEEN - Aan de Henegouwerweg, halverwege Waddinx veen en Boskoop, ligt sinds vorig jaar een zandtapijt te wachten op de din gen die gaan komen. Het zand is nodig voor de grondverbetering in ver band met de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie van het hoog heemraadschap van Rijnland. Het complex gaat water zuiveren voor de gemeenten Waddinxveen, Boskoop en Reeuwijk(-Dorp). WADDINXVEEN - Misschien wel zo’n tweeduizend bezoekers hebben zaterdag de voor de eerste maal gehouden open dag van de samenwer kingsschool voor HAVO-Atheneum bezocht. In de school aan de Sniep- weg, waar tot voor kort met het oog op het nieuwe schooljaar alleen voor lichtingsavonden werden gehouden, was van alles aan de hand. Wie goed wilde kijken was wel een poosje onderweg langs de hele route die was uit gezet in het schoolgebouw. zien van centrale verwarming en een ga rage, beschikt over 13.500 vierkante meter grond en water in de natuurrijke polder Bloemendaal. De woning is 15 jaar oud. Makelaar is makelaardij Hon- koop BV uit Stolwijk. Het landhuis is via een eigen toegangs- laan bereikbaar en bevat: vestibule met toilet, hal, enorme woonkamer met bal- erik en Verheij (civiel-technische en constructieve aspecten) ingeschakeld worden. De nieuwe zuiveringsfabriek zal een einde kunnen maken aan de stankover last van de rioolwaterzuivering aan de Willem de Zwijgerlaan. Als overgangsmaatregel voor de tussen liggende periode is besloten - op kosten van het hoogheemraadschap van Schie- land - een deel van'het afvalwater in de Oranjewijk chemisch te reinigen. Daardoor wordt verdere overbelasting van deze installatie voorkomen. Over het tijdstip van aanleg van afvoer- leidingen van de Willem de Zwijgerlaan naar de nieuwe afvalwaterzuiveringsin stallatie is nog geen besluit genomen. Het tracé is inmiddels wel bekend. 1988 een begin zal kunnen worden ge maakt met de bouw van de zuiveringsin richting. De bouwtijd van de inrichting en de bijbehorende werken is geschat op 2 jaar. De ontwerpen voor de zuiver ingsinrichting en de gemalen zullen worden gemaakt door de afdeling pro jecten van Rijnlands technische dienst. Voor het opmaken van een definitief ontwerp voor de transportleidingen, de gecompliceerde kruising met de Gouwe en het uitstroomhoofd van de effluent- leiding zullen de Heidemij (cultuurtech nische en landmeetkundige aspecten) en het ingenieursbureau Dwars, Heed- EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Ook werden nog wat losliggende goede ren in brand gestoken. De totale schade wordt geschat op 25.000,-. In verband met de vernielingen en het opruimen van de rommel is de school afgelopen maandag gesloten geweest. De leerlin gen werden hiervan telefonisch door de leerkrachten in kennis gesteld. Een eventueel motief van de dader of daders is nog niet bekend. De politie stelt een nader onderzoek in. Getuigen worden verzocht zich in verbinding te stellen met de politie. Voor de aanleg van de uitrit, het bou- wrijpmaken van het terrein en het op maken van de ontwerpen voor de zui veringsinrichting, de gemalen en de transportleidingen stelde Rijnlands ver enigde vergadering al in februari 1984 een krediet beschikbaar. Met het inklinken van het terrein zal on geveer een jaar gemoeid zijn, zodat in kenplafond, open haard, schuifpui en vide, luxe ged. open keuken met in- b.app., bijkeuken, slaapkamer met aansl. badkamer, zeer grote garage en onderheide terrassen. Op de le verd.: 3 slaapkamers, grote open overloop, bergkamer en bergingen, douchekamer met 3e toilet. Geheel uitgevoerd met Teakhouten kozijnen en ramen. Een doorlopende stroom van bezoekers maakte kennis met leerlingen die prach tige kunstwerken vervaardigden in het tekenlokaal, met leerlingen die als vaar dige chirurgen een kalfshart ontleed den, met dansende en musicerende leerlingen, met technische leerlingen die knoppen bedienden van allerlei ge- luids- en lichtapparatuur en met vele an dere "experts" die tekst en uitleg gaven bij hun stand. Docenten van alle vakken, bestuursle den, dekanen, amanuenses, leden van de ouderraad, concierges, bibliothee- kouders en vele, yele leerlingen droe gen hun steentje bij aan deze geslaagde presentatie van de samenwerkings- school. j zettingsverloop te versnellen Op deze plek aan de Henegouwerweg komt in de komende jaren een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie te staan. (Foto. J. Oskam). Eén van de nieuwe ruimtes in de samenwerkingsschool voor HAVO- Atheneum, waar volop allerlei lesmaterialen en boekjes worden geprodu ceerd. (Foto: Sjaak Noteboom). 'i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1