Anke Mensink in Amsterdam PvdA laat de mensen met in de kou staan DE SNIEP WADDINXVEEN Loeki Stardust in gemeentehuis DE KAASHAKKER Lezers schrijven Alarmsysteem voor bejaarden i» Jaarvergadering van Wijkwerk Donderdagavond 12 maart Koffiebar draait Het kruis in Waddinxveen mag zelf de asfaltjungle paspoorten gaan uitgeven FL»RIDk Waddinxveen bekijkt nieuwe methode voor grondrein iging w ”De Zuidplas” VERSMARKT WINKELGALERIJ DE KAASHAKKER U 11,95 12,45 1,98 Oude snijdbare vierkante (lekker pikant) kilo deze week Zacht Belegen Boerenkaas Kilo deze week Apothekertjes zachte zoete drop 250 Gram Vakantieprijsje MET KWALITEIT EN PRIJZEN DIE ERIN HAKKEN! ’,5° hst biefiappbn nkAR MOET (j yyJlSHELBIJ^ u. I 7,90 PER KILO VOOR* pELlGER 500 Gram OESIERS 500 Gram SH0&RM& Heel kilo BUNDERLAPPtM Heel kilo Heel kilo geh^ih.o.h Heel kilo Heel kilo MAG. VARKENS- ROLLADE I 500 Gram J BIEFSTUK /]"~~VQ0R DE BOTBhHAM 7100 Gram ^qq WtWSCWWWM» St VINKEN per stuk 5,90 1,95 8,90 5,95 10,95 11,50 1,29 4,95 5,95 1,80 1,80 Restaurant BROOD- EN KAAS- SPECIAALZAAK KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 TOT ZIENS BIJ: IEPLAAN 85 - WADDINXVEEN - TEL. 01828-19140 CERVEIAATWORST EXTRA STUNT Honderden blootjes BOERENHAM 100 Gram L BERUNER I 500 Gram BOEREN- I yfWEVNORST NERGENS VOORDELIGER!!! Klein zendertje 13,50 1 iVa 56. ■MH! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 4 MAART 1987 WADDINXVEEN - Tot en met zondag 4 april exposeert de Waddinx- i Het alarmtoestel is een apparaat dat naast het telefoontoestel wordt ge- Het Amsterdam Loeki Stardust Quartet. (Foto: Nederlands Impres- sariaat). Het kruis in de asfaltjungle is een verfil ming van het geijknamige boek van Da vid Wilkerson. Het is een waar gebeurd verhaal dat zich afspeelt in de ghetto’s van New York. WADDINXVEEN - In Waddinx veen zelfstandig wonende ouderen en gehandicapten hebben nu de mogelijkheid aangesloten te wor den op een alarmeringssysteem, zo heeft de Stichting Maatschappelij ke Dienstverlening Zuidplas (ge vestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel en ook een kantoor houdend in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad) laten weten. grens heeft verlegd van 3.000 naar 2.000 paspoorten per gemeente per jaar. De gemeente Waddinxveen moet nog besluiten of het over zal gaan tot het zelf gaan uitgeven van pas poorten, een verzoek doch geen verplichting van de zijde van de provincie. JETTIE BONSEL-SNELLEMAN Heemraadweg 36 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. plaatst. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen mag nu ook zelf pas poorten gaan uitgeven, omdat in dit Gouwedorp al jaarlijks meer dan 2.000 aanvragen daarvoor moeten worden verwerkt. Het zelf uitgeven van paspoorten wordt mogelijk omdat het provinci aal bestuur van Zuid-Holland de Het alarmeringssysteem, dat in nauwe samenwerking met de commissie flan kerend ouderenbeleid is uitgewerkt, is bedoeld voor ouderen en gehandicap ten die thuis wonen en zich, om welke reden dan ook, niet meer zo veilig voe len. Met een alarmeringstoestel in huis heeft men de zekerheid in geval van nood iemand te kunnen waarschuwen. A. P. van Neslaan 1 2771 DE Boskoop Telefoon 01727-4886/4283 Beheerder: C. W. Dufais Elke zondag geopend voor Diners a la carte veense kunstenares Anke Mensink een gedeelte uit haar nieuwe serie "Blootjes” (acryl- en aquarelschilderijen) in restaurant ”De Warstein”, Spuistraat 268 te Amsterdam. WADDINXVEEN - Volgende week donderdagavond om half negen wordt in de raadzaal van het gemeentehuis een kamermuziekconcert ver zorgd door het Amsterdam Loeki Stardust Quartet. Dit gebeurt op ver zoek van het publiek. Het kwartet komt in de plaats van het aangekondig- de optreden van Parade. De toegangsprijs bedraagt tien gulden. De Waddinxveense kunstenares Anke Mensink exposeert in Amster dam. ’’Wanneer men denkt dat zo’n alarme- ringsapparaat een oplossing zou zijn, wat moet men dan doen. Neem dan, te lefonisch of schriftelijk, contact op met de Maatschappelijke Dienstverlening Zuidplas in Nieuwerkerk a/d IJssel, Kerklaan 2, telefoon 01803-14144. Er wordt dan een afspraak gemaakt met een medewerkster voor een bezoek thuis. Dan wordt alles doorgesproken”, aldus Zuidplas-directeur J.A. van Dui nen. De huur bedraagt 12,50 per maand en een eenmalige bijdrage als entreekos- ten van 25,-. dell, Henry Purcell (1659-1695), Tho mas Tallis (1505-1585), Antonio Vivaldi (1680-1743) en Daan Manneke (1939). Dit werd twee maanden volgehouden. Tijdens en na dit proces ontstonden er behalve de 50 x 70 aquarellen ook schil derijen van Blootjes op veel kleiner en veel groter formaat en in verschillende technieken en materialen. De kleinste zijn tot nu toe 5 x 5 cm; de grootste 5x1 1/2 meter. De Blootjes zijn inmiddels een eigen le ven gaan leiden en zij kunnen nu van al les doen: soms bevinden ze zich in het water, dan weer in een vergadering, een andere keer wandelen ze, vaak zweven ze. Er worden blote worstjes in het gras aangetroffen. Er zijn honderen blootjes geschilderd. Die worden uitgeselecteerd. Op dit mo ment zijn er ongeveer 250 overgeble ven. Er zullen nog meer Blootjes ko men. Voor de expositie in het kader van het Randstad-Jazzfestival in Gouda werd voor Galerie Kunst- en Interieur een speciaal Blootjesschilderij vervaar digd van 5x11/2 meter, getiteld: ’’Troubled Woman’s Blues”. Daarnaast werd meegewerkt aan het projekt ’’Doos” van Kunstenaarsver eniging Burgvliet te Gouda en in dat ka der ontstonden, naast De Eerste Echte Blote Worstjes In Het Gras de eerste Blootjeskijkdoosjes. Vleeswarendoos jes van de fa. Blokker vormen het uit gangspunt voor deze kijkdoosjes. Ze hebben drie, vier, vijf, soms zes laag jes en blijven altijd licht doorlaten, zijn ruimtelijk en geven een bijzonder speels en beweeglijk effect. Deze kijk doosjes zijn tevens de prototypes voor ander ruimtelijk werk (doorkijkobjek- ten) waarnaar momenteel onderzoek wordt gedaan. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse wordt vrijdagavond om half negen de film Het Kruis in de asfaltjungle ge draaid. De toegang is vrij. De koffiebar is al om kwart voor acht open. Het Amsterdam Loeki Stardust Quar tet met de blokfluitisten Daniel Briig- gen, Bertho Driever, Paul Leenhouts en Karel van Steenhoven bestaat sinds 1978 en ontleent haar naam aan de eer ste tune die het kwartet speelde: de me lodie van Loeki de Leeuw in de Sterre- clame. De vier blokfluitisten studeerden aan het Amsterdams Conservatorium bij Kees Boeke en Walter van Hauwe. In 1981 won het kwartet de finale van het Musica Antiqua Concours in Brugge en sindsdien gaf het ensemble talloze con certen en trad het op voor radio en tele visie in heel Europa. Het kwartet maakte tournees door Ind onesië, Duitsland, Oostenrijk, Dene marken en Engeland en speelde in grote muziekfestivals zoals dat van Vlaande ren, Utrecht, Herne en Barcelona. Be halve Consort Muziek uit de tijd van de renaissance en de barok speelt het kwartet veel hedendaagse muziek. Verscheidene componisten hebben werk aan het kwartet opgedragen. De plaat ’’Virtuoso Recorder Music” met Engelse en Italiaanse consortmuziek werd in 1986 bekroond met een Edison (L’Oiseau Lyre 414 277-1). In Waddinxveen worden werken ge speeld van Girolamo Frescobaldi (1583- 1643), Anonymus, Joseph Bodin de Bo- ismortier (1689-1755), Frans Geysen (1936), Johann Sebastian Bach (1695- 1750), Paul Leenhouts/Johnny Man- - i WADDINXVEEN/DEN HAAG - De gemeente Waddinxveen kan met een 25-tal andere gemeenten komende vrij dagmiddag in Den Haag kennismaken met een nieuwe methode voor het schoonmaken van verontreinigde grond. In dit Gouwedorp is daarvan sprake op een stuk grond tussen de Kromme Esse en de Henegouwerweg waar in vroeger tijd de gemeentelijke gasfabriek heeft gestaan. Komende vrijdag gaat in de residentie de tweede fase van de sanering aan de Gaslaan van start. Deze bodemsanering betreft een voormalig gasfabriekster rein. Voor de start van deze sanerings- fase zijn niet zonder reden andere Zuid- hollandse gemeenten uitgenodigd. In deze gemeenten is inmiddels een on derzoek gestart naar de bodemveront reiniging van voormalige gasfabriek sterreinen. De bodem van deze terrei nen blijkt veelal te zijn verontreinigd met cyanide, teerresten en polycycli sche aromatische koolwaterstoffen. De ze grond wordt meestal geheel of ge deeltelijk afgegraven. Een probleem vormt echter het reinigen van de grond. Op de Gaslaan zijn drie bedrijven er in geslaagd geschikte reinigingsmethoden te ontwikkelen voor deze verontreinig de gronden. Deze drie bedrijven (Hei- demij Uitvoering, Haagse Wegenbouw Zanen en Ecotechniek) hebben zich voor de uitvoering van de sanering ver enigd in ”De Combinatie Gaslaan'’ In de rubriek Lezers Schrijven van vori ge week in het Weekblad voor Wad dinxveen plaatste mevrouw DJ. Kuyt van de Groensvoorde 184 een open brief onder de kop ’’Minima geen object van liefdadigheid”. In die brief wordt ingegaan op het vorige week woensdag avond door de gemeenteraad ingestelde fonds voor deelname aan het vereni gingsleven door kinderen van ouders, die over niet meer dan een minimum-in- komen beschikken. Als reactie op het schrijven van me vrouw Kuyt wil ik gaarne weergeven welk betoog de PvdA-gemeenteraaiïs- fractie over de instelling van dit fonds heeft gehouden. De regering laat mensen in de kou staan. De PvdA doet dat niet. Deze re gering zegt dat het goed gaat in Neder land. Volgens minister Rudmg is de koopkracht van de meeste Nederland ers gunstig tot zeer gunstig en alweer ge stegen afgelopen jaar. Vraagt u maar aan iemand met een uitkering of zijn koopkracht gestegen is toen bv. de prij zen van de dure elektrische apparaten, de benzine en de hypotheekrente daal den. Het gaat zo goed in Nederland dat vol gens minister De Korte de door een meevaller belasting omlaag kan. Heel leuk voor mensen met een hoog inko men, maar voor een eerlijke verdeling van inkomen zou het meer voor de hand liggen deze fiscale meevaller ten goede te laten komen aan mensen die van een uitkering moeten leven. Men schrikt ervan als Wim Kok uitspra ken doet om de koppeling tussen de lo nen en uitkeringen te herstellen, zelfs als dat verhoging van de belastingen zou betekenen. Dit is een principiële keuze voor solidariteit. Ja, het kabinet doet het goed in Neder land. Vooral voor mensen die veel geld verdienen, voor studenten uit de hogere milieus, voor jeugd die van huis uit alles al heeft meegekregen. Het gaat dus zo goed in Nederland, dat in Waddinxveen een fonds ingesteld gaat worden voor kinderen van ouders die een uitkering hebben, om aan het verenigingsleven deel te nemen. Hieruit blijkt dat het sommigen helemaal niet zo goed gaat als steeds maar weert geroepen wordt. De uitkeringen zijn te laag. Lapmidde len als eenmalige uitkeringen en diverse fondsen bewijzen dit telkens weer. Toch vindt onze fraktie het een goede zaak dat dit fonds er komt. Socialisme verzet zich immers tegen de beschamen de situatie van armoede temidden van overvloed. Het is een stap in de goede richting om tot een rechtvaardiger ver deling te komen. Kinderen worden in staat gesteld aan het verenigingsleven deel te nemen, zodat zij niet in een uit zonderingspositie komen t.o.v. hun leeftijdgenoten met de ouders met de goed gevulde beurzen. De regeling is naar onze mening op ons voorstel terecht veranderd van 6 jaar naar de minimum leeftijd van 5 jaar. Dit is de leeftijd waarop de leerplicht be gint. Een soepele toepassing blijft vol gens ons nodig. In uitzonderingsgeval len kan wat ons betreft van de minimum en maximum leeftijd worden afgewe ken. Dat ons voorstel om de tarieven van het zwembad bij deze regeling te betrekken niet is overgenomen vinden wij jammer. Vanuit het standpunt beke ken dat vrij zwemmen nu eenmaal niet in verenigingsverband gebeurt, heeft u gelijk. U kunt dit punt wellicht meene men bij de totale besprekingen rond het zwembad. Dat een goede voorlichting nodig is om de doelgroepen te bereiken heeft u zelf al aangegeven in dit voorstel. Rest ons nog te zeggen dat wij hopen dat veel kinderen van de regeling gebruik gaan maken. Anke Mensink begon in juni 1986 met het projekt ’’Blootjes”. Elke dag werd tenminste één aquarel gemaakt op for maat 50 x 70 in de nat-in-nat techniek met als uitgangspunt een aantal verf streken in lichaamskleur. De bedoeling was om de stemming van elke dag zicht baar te maken in het werk. Het alarmtoestel is een apparaat dat naast het telefoontoestel wordt ge plaatst. Het werkt dus via de telefoon. Bij dit toestel hoort ook een klein zen dertje dat de gebruiker om de hals draagt, gewoon onder de kleding. Na een druk op de alarmknop gaat er automatisch een sein naar de centrale meldkamer. Nadat het alarm is binnen gekomen, neemt de centrale contact op met één van de personen die de gebrui ker zelf tevoren als contactpersoon heeft opgegeven. Dus kinderen, fami lie, buren en vrienden. Deze mensen wonen dicht in de buurt, zodat ze er snel zijn. Zij hebben dan ook een sleutel om het huis, in geval van nood, te kunnen betreden. WADDINXVEEN - Morgenavond (donderdag 5 maart) om acht uur houdt de Stichting Wijkwerk ”De Zuidplas” in de aula van de openbare Jan Ligthart- school aan de Sperwerhoek haar jaar lijkse openbare vergadering. Deze vergadering zal afwijken van an dere vergaderingen en is voor alle be woners van de Zuidplas zeer belangrijk. Op deze avond zal de stichting haar acti viteitenplan voor 1987 presenteren. Ook heeft de stichting een nieuw ge zicht gekregen en wel een totaal nieuw vignet dat ontworpen is door C. de Rij ke. Dit zal ook op deze avond aan de be woners getoond worden. Hiermede komt dan op die avond een einde aan het oude vignet. De avond zal in samenwerking met de bewonersvereniging gehouden worden, daar de stichting zeer recent nauw gaat samenwerken om verwarring te voorko men. Op deze avond zullen alle bewo ners dan ook duidelijkheid verschaft worden wat beide instellingen nu pre cies doen en beogen. Verder zal het grootste deel van de avond bestaan uit de mogelijkheid om vragen op het gebied van sociaal, cultu reel en recreatief werk aan het bestuur te stellen en door de samenwerking met de bewonersvereniging ook vragen over alle woonproblemen en woonomge ving, zoals speelvoorziening, honde- poep, gebreken aan woningen enz. WOENSDAG 11 MAART EXTRA AANBIEDING Heel Kilo SAUCIJSJES6,90 Heel Kilo MAGERE SPEKLAPJES4,90 500 Gram TARTAAR5,00 Reclame t/m woensdag 11 maart EIG. W. VAN DER PIJL, leplaan 81-83 Waddinxveen - Tel. 01828-16738 OPENINGSTIJDEN: s MAANDAGS GESLOTEN DINSDAG T/M VRIJDAG: 18.00 UUR ZATERDAG: 16.00 UUR, KOOPAVOND GEOPEND. V - I F Om de hals van de bejaarde wordt een klein zendertje gehangen met een knop die kan worden ingedrukt. AÏ'Ol -Aa-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 11