GEMEENTE WADDINXVEEN Huisvesting van Luba 1-13- Gedeputeerde en Brandje geblust onderminister op CDA-avond in Het Trefpunt INBRAKEN OPGELOST Reumabestrijding vraagt steun van W’veners hikt litzend Buro INZAMELINGEN HINDERWET KUNSTEN CULTUUR VERKIEZINGEN SPORTEN RECREA TIE BESTRATINGS- WERKZAAMHEDEN SPREEKUREN A BOUWVERGUNNINGEN VERGADERINGEN MILIEUKLA CHTEN A VONDOPENSTELLING TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN n *3 -A 01820-15767 01727-4044 070-210001 12222 01820-24255 13000 13000 t 01820-16066 010-362244 t Extra verwarmd water I Verzending oproepingskaarten Op 2 en 3 maart 1987 zijn door de P.T.T. de oproepingskaarten be zorgd voor deelname aan de stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten op 18 maart 1987. De kiezer die op de dag van de kandidaatstelling (3 februari 1987) in het kiezersregister van de gemeente Waddinxveen is opgenomen en thans nog geen oproepingskaart heeft ontvangen, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeentesecretarie, bureau Burgerza ken, tel. 14433, tst. 242. Commissie voor Economische en Sociale Zaken Maandag 9 maart 1987, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis. Verzoeken om vrijstelling De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat verzoeken om afgifte van bouwvergunningen zijn ingediend ten behoeve van: 1. Wagnerlaan 11: Het plaatsen van een carport aan de voorzijde van de woning; Donderdag 5 maart 1987 06.45-10.00 uur vrijzwemmen* 10.00-11.00 uur volwassenen* 11.00-13.00 uur ouder en kind 13.30-15.30 uur vrijzwemmen* 16.00-17.00 uur ouder en kind* Zaterdag 7 maart 1987 10.00-13.00 uur ouder en kind 13.00-15.30 uur vrijzwemmen GEMEENTELIJK OVERDEKT ZWEMBAD ROOSTER VRIJZWEMMEN VOORJAARSVAKANTIE aan de Vijverlaan 13. De oud-secreta- resse heeft voor dat doel de bovenka mer in haar huis ingericht. De Waddinxveense fungeert als uit- zendconsulente van Luba Uitzend Bu- Waddinxveen, 4 maart 1987. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. Waddinxveen, 4 maart 1987. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. Vrijdag 6 maart 1987 06.45-10.00 uur vrijzwemmen 10.00-11.00 uur volwassenen 11.00-13.00 uur ouder en kind 13.30- 15.30 uur vrijzwemmen 16.00-17.30 uur ouder en kind 17.30- 19.00 uur vrijzwemmen Zondag 8 maart 1987 10.00-12.00 uur ouder en kind 12.00-14.00 uur vrijzwemmen Wegafsluiting In verband met de uitvoering van bestratingswerkzaamheden is het noodzakelijk dat het gedeelte Graanakker vanaf de Linzenakker tot aan de Zuidplaslaan gedurende het tijdvak van 9 maart t/m 20 maart 1987 of zoveel korter of langer als de uitvoering van het werk dit noodzakelijk maakt, voor alle verkeer wordt afgesloten. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Openingstijden Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen,.Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. WADDINXVEEN - Een ruit en een raamkozijn van de gereformeerde Kruiskerk liepen schade op omdat te gen de gevel neergezet huisvuil in brand werd gestoken. De vrijwillige brandweer bedwong een hardnekkig brandje in de ruimte onder de oprit van de hefbrug over de Gouwe. 14433 14433 WADDINXVEEN - Volgende week dinsdagavond 10 maart zullen er op een in Het Trefpunt aan de Stationsstraat om acht uur te houden CDA-verkie- zingsbijeenkomst in Waddinxveen de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, drs. Enneüs Heerma en de gedeputeerde van Zuid- Holland, drs. Wol Aalbers aanwezig zijn. ocwngfljden 0900-200-.U W0C-S30jur i- Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 6 maart 1987 van 10.00- 11.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. WADDINXVEEN - Ook een aantal Waddinxveense inbraken zijn nu opge lost met het arresteren van acht ver slaafde jongeren (16-21 jaar) door de Rotterdamse gemeentepolitie. Twee van hun ouders fungeerden als helers van de jongelui. Uit Waddinxveen stalen de jeugdbende uit een loods audio- en video-appara- tuur. In totaal ging het in deze streek om 38 inbraken en berovingen van zes bej aarden. ■MM» Stemmen elders en stemmen bij volmacht 13 maart 1987. Laatste dag indiening mondelinge verzoeken om el ders te stemmen. Vrijdag 13 maart 1987 is de laatste dag dat een kiezer, die in een an der stembureau zijn/haar stem wil uitbrengen dan het stembureau waarvoor hij/zij een oproepkaart heeft ontvangen, hiertoe een ver zoek kan indienen. De kiezer dient dan zijn/haar oproepingskaart PERSOONLIJK aan te bieden ter gemeentesecretarie, bureau Burgerzaken. Op het verzoek wordt terstond een beslissing genomen door omzet ting van de oproepingskaart in een kiezerslegitimatiekaart. De kiezer aan wie een legitimatiekaart is verstrekt kan uitsluitend met deze kaart aan de stemming deelnemen (in de provincie Zuid- Holland). Indien de kiezerslegitimatiekaart in het ongerede raakt, kan geen nieuwe worden verstrekt. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissie. Belangstellenden of belanghebbenden kunnen van het spreekrecht tijdens de commissievergadering gebruik maken. 2. Wagnerlaan 15: Het vergroten van de woning door het plaatsen van een woonlaag op een gedeelte van de voorzijde; Deze unieke combinatie van politieke ambtsdragers, die verantwoordelijk zijn voor woningbouw en andere aspec ten van de ruimtelijke ordening, vindt plaats tijdens een bijeenkomst van de CDA-regio Gouwe-IJssel samen met de plaatselijke afdeling. Dit als voorberei ding op de verkiezingen voor de provin ciale staten op woensdag 18 maart. Dienst openbare werken en bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. WADDINXVEEN - Vorig jaar werd er niet te vergeefs een oproep gedaan op de Waddinxveners mee te helpen bij de collecte van het Nationaal Reumaf onds. Dat resulteerde in een mooi eind resultaat met een opbrengst van bijna 5000,- in Waddinxveen. En dat, terwijl er een aantal jaren in het geheel niet was gecollecteerd in deze plaats wegens het gebrek aan medewerkers. Ook nu komt het plaatselijk collectecö- mité weer mensen te kort. Speciaal in de Vondel wijk kan hulp heel goed ge bruikt worden. Daarom hierbij een be roep op sociaal voelende medeburgers, die willen helpen de reuma te bestrijden door in de week van 9-15 maart a.s. één of meer straten met de collectebus voor hun rekening te nemen. De reumapatiënt kan niet zonder het Reumafonds. Het Reumafonds kan niet zonder u. Geef u op bij één van de hier na genoemde comitéleden: mevrouw A.M.Slee-Fraser (tel.13942), mevrouw J.Bakker-Mulder (tel. 16368) en P. Hertog (tel. 19239). Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin gen verleend: - aan de heer J.J. van Hagen, de Akker 99 alhier, voor het vergro ten van het woonhuis; - aan de heer P. Ruit, Kievitdreef 8 alhier, voor het plaatsen van een dakraam in het voorgeveldakvlak; - aan Architectenbureau Treffers en Polgar B.V., Middelburgse- weg la alhier, voor het gedeeltelijk veranderen van het kantoor gebouw; - aan het G.E.B. Gouda e.o., Postbus 26 te Gouda, voor het op richten van een gasregulateurstation nabij het Nicolaaserf alhier; - aan de heer B.F. de Jong, de Akker 129 alhier, voor het plaatsen van een dakraam in het achtergeveldakvlak; - aan mevrouw L. Biesheuvel-Broer, Noordeinde 34 alhier, voor het oprichten van een snackbar aan het Koningin Wilhelmina- plein 41 alhier; - aan de heer G. Sekeris, Zuidkade 97 alhier, voor het gedeeltelijk veranderen van een werkplaats en het oprichten van een (bo- ven-)woning aan de Zuidkade nummers 98 en 99 alhier; - aan Frans Maas Special Transport B. V.Bredeweg 23 alhier, voor het vergroten van een bedrijfsruimte. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, ter secretarie. Commissie voor Openbare Werken en Sportzaken. Woensdag 4 maart 1987, aanvang 19.00 uur, in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Beschikbaarstelling krediet t.b.v. onderzoek v.m. raadhuis. Beschikbaarstelling krediet t.b.v. renovatie van het hoofdveld van Be Fair. Beschikbaarstelling krediet t.b.v. vervanging centrale verwarming/ badwaterverwarming. zwembaden. Beschikbaarstelling krediet t.b.v. de renovatie C.A.I. Groenswaard II. Het huren van een grasmaaimachine met beschikbaarstelling van een aanvullend krediet. Verslag zwembaden 1986. De gemeente Waddinxveen heeft de technische advisering over milieuvraagstukken overgedragen aan het Milieubureau van het In tergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland te Gouda. Het milieubureau heeft een Meldpost Milieuklachten. In het ver volg kan men zich met milieuklachten tot deze meldpost wenden. Hierop is één uitzondering. Als een procedure wordt gevoerd in het kader van Hinderwetvergunningverlening dient men de klachten schriftelijk te richten tot het college van burgemeester en wethou ders van deze gemeente. Aankondigingen over te voeren procedu res treft men aan onder het kopje Milieuzaken in deze rubriek. De Meldpost Milieuklachten is 24 uur per dag bereikbaar voor klachten onder telefoonnummer 01820-28011. Alarmering Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken Dinsdag 10 maart 1987, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis. Belangrijkkste agendapunten: Halfjaarlijks verslag Rijkspolitie, groep Waddinxveen (tweede half jaar 1986). Aanpassing gemeentelijke verordeningen aan Wet indeling geld- boetecategorieën. De heer Aalbers zal vooral spreken over volkshuisvesting en ruimtelijke or dening vanuit provinciaal perspectief, terwijl de her Heerma tevens een kop peling zal leggen met werkgelegen heidsaspecten. Voor de bewoners van de Korenakker, Vlasakker, Linzenakker, Graanakker en Haverakker zal de toegang naar en van hun wijk via de Gerstakker en de Akker geleid worden. Daarom zullen de af- sluitpalen op de Gerstakker tijdelijk worden verwijderd. Collectevergunning De chef van de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie heeft aan de Stichting Het Nationaal Reumafonds te Den Haag vergunning verleend voor een collecte in de periode 9 t/m 15 maart 1987. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. Commissie voor de financiën Donderdag 5 maart 1987, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Subsidieverzoek Vredesplatform Waddinxveen. Begrotingswijziging J 5/1986 Samenwerkingsschool voor HAVO- Atheneum. a. Nota Gemeentegaranties, onderdeel oude woningen. b. Voorstel tot aanpassing raadsbesluit tot zekerheidsstellingen. Vrijmaken "gestalde” begrotingsgelden t.b.v. personeelsuitbrei ding. Verkoop grond Alb. Thijmlaan t.b.v. bouw van een rouwcentrum. Verkoop grond in vak C bestemmingsplan Zuidplas. Ingebruikgeven van grond in bestemmingsplan Coenecoop. Inrichting van de Kon. Beatrixschool. Inrichting van de Kardinaal Alfrinkschool. Beschikbaarstellen krediet t.b.v. onderzoek toestand pand Zuidka de 8. Beschikbaarstellen krediet t.b.v. renovatie hoofdveld Be Fair ten laste van fonds. Beschikbaarstellen krediet t.b.v. vervanging centrale*badwaterver- warmingsinstallatie zwembaden. Beschikbaarstellen krediet t.b.v. renovatie C.A.I. Groenswaard II, conform C.A.I.-nota. Beschikbaarstellen aanvullend krediet t.b.v. vervanging grasmachi ne in verband met huurvoorstel. Subsidieverzoek Klimopgroep (scouting). Verslag Zwembaden 1986. Sinds januari 1987 is Bureau Burgerzaken van de gemeentesecreta rie in plaats van op dinsdagavond iedere donderdagavond geopend voor het publiek van 19.00 tot 20.30 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstelling alleen het Bureau Burgerzaken betreft. Alle overige secretarie-afdelingen zijn ’s-avonds gesloten. Stemmen bij volmacht Het stemmen bij volmacht kan thans alleen nog door middel van overdracht van de ontvangen oproepingskaart. Daartoe dient de op de voorzijde van die kaart voorkomende verklaring te worden inge vuld en door volmachtgever en gemachtigde te worden onderte kend. Deze volmachtgeving kan tot op de dag van de stemming (18 maart 1987) buiten de gemeentesecretarie om geschieden. Er behoeft dus geen verzoek bij de gemeentesecretarie te worden ingediend. Wel is het bij volmacht stemmen door middel van over dracht van de oproepingskaart aan twee voorwaarden verbonden, te weten: 1volmachtgever en gemachtigde moeten beiden in hetzelfde stem district als kiezer zijn ingeschreven en 2. gemachtigde mag de stem van de volmachtgever uitsluitend tege lijk met zijn eigen stem uitbrengen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht naderhand in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. Een gemachtigde mag niet meer dan twee aanwijzingen als zodanig aannemen. Indien de volmachtlegitimatiekaart in het ongerede raakt, kan geen nieuwe worden verstrekt. Voor nadere informatie: gemeentesecretarie, bureau Burgerzaken, tel. 14433, tst. 242. WADDINXVEEN - Volgende week maandag is er in Waddinxveen een uit zendbureau bijgekomen: Luba Uitzend Buro. Het gaat hier om een zogenaam de huisvesting van Yolanda Spoor (28) Staatssecretaris drs. E. Heerma van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. ro. Haar huisvesting beschikt over alle faciliteiten. Wie op zoek is naar tijde lijk werk kan Yolanda Spoor bellen (tel. 17555) of bezoeken op werkdagen tus sen 9.00-12.00 en 14.00-16.30 uur. Kamermuziekconcert Op donderdag 12 maart a.s. zal het AMSTERDAM LOEKI STAR DUST QUARTET een kamermuziekconcert verzorgen in de raad zaal van het gemeentehuis en niet zoals eerder aangekondigd PARADE. Het blokfluitensemble, bestaande uit Daniel Brüggen, Bertho Driever, Paul Leenhouts en Karei van Steenhoven, zal werken ver tolken van o.a. Frescobaldi, J.S. Bach, Purcell en Vivaldi. Kaartverkoop: Buro Burgerzaken, ’s-morgens van 8.30-12.30 uur en vanaf een half uur voor de aanvang van het concert, aan de zaal. Het concert begint om 20.30 uur. riiisSeö vctnscn Yolanda Spoor van Uitzend Buro Luba aan de Vijverlaan 13. (Foto: Sjaak Noteboom). Aanvraag Hinderwet Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan vraag ingevolge de Hinderwet is ingekomen: een verzoek van een verzoek van W.N.J. van der Pijl, Noordeinde 11 te Aarlanderveen voor het oprichten en in werking hebben van een slagerij annex worstmakerij aan de leplaan 81 en 83 alhier. Aangezien er op voorhand wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan om over de aanvraag adviezen uit te brengen of er tegen bezwaren in te dienen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschik- king tegelijkertijd met de aanvraag ter inzage gelegd. Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder 55 voorschrif ten ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder bui ten de inrichting. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en alle terzake zijnde stuk ken liggen van 5 maart 1987 tot en met 4 april 1987 op de afdeling Al gemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie ter inzage, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Degene die geen gele genheid heeft de stukken tijdens kantooruren in te zien, kan desge wenst een afspraak maken om de stukken op maandagavond, gedu rende maximaal drie uren, in te zien. Tijdens de genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij ons college worden ingediend. Degene die een be zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Doorbreken aanhoudingsplicht De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 50, lid 8, van de Woningwet en gebruikmaking van de zogeheten al gemene verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bouwvergunning te verlenen ten behoeve van de per celen: leplaan 4 t/m 42 (even nrs.) en 7 t/m 33 (oneven nrs.): Het ge deeltelijk vernieuwen en het gedeeltelijk veranderen van 34 wonin gen. (Onder andere het wijzigen van raam- en deurpartijen). Wanneer voor een perceel een voorbereidingsbesluit geldt of een bestemmingsplan in procedure is gebracht, bepaalt de Woningwet (art. 50, lid 2) dat burgemeester en wethouders hun beslissing over bouwaanvragen moeten aanhouden tot de dag waarop dat voorbe reidingsbesluit vervalt, of waarop het nieuwe plan van kracht wordt. Het is mogelijk deze aanhoudingsplicht te doorbreken. Artikel 50, lid 8, van de Woningwet stelt als voorwaarde dat een bouwplan in overeenstemming moet zijn met zowel het geldende bestemmingsplan als met het toekomstige plan. Aan die voorwaarde voldoet het bovenstaande bouwplan. Het bouwplan ligt met ingang van 5 maart 1987 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder ter in zage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimte lijke Ordening, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder schriftelijk bezwa ren worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Wad dinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). 3. Wagnerlaan 17: Het vergroten van de woning door het plaatsen van een woonlaag op een gedeelte van de voorzijde; 4. Lijsterbesstraat 18: Het vergroten van een verenigings-/wijkge- bouw - De Paddestoel - met een aanbouw aan de westelijke zijde. Deze verzoeken kunnen slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening, aangezien de bouwplannen in strijd zijn met de bepa lingen van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen: 1Groenswaard in Onderdelen 2. Groenswaard in Onderdelen; 3. Groenswaard in Onderdelen; 4. Waddinxveen, herziening 1953, en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woning wet. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vrijs telling te verlenen, genoemde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen de gevraagde bouwver gunningen).te verlenen. In verband hiermede liggen de verzoeken om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekenin gen, ter inzage met ingang van 5 maart 1987, gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, voor een ieder ter ge meentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Orde ning, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstel ling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Raad huisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 4 MAART 1987

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 3