Treur BEZOEKT GESTOLEN DE MARKT GOEDEREN bank OP DE TV gekapt wilg achter WIM KOK De beste Overzichtelijke presentatie aflossing... bij Harwa Oproep voor huisraad Belasting- hulp voor ouderen oplossing voor de Bijna 4 ton voor Goudse Nieuwe Vaart DEC IN DE NCVB Open huis fotokring ’’Visie” POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Onverzekerd 1 Mei Comité Thema-avond l Geldboetes betaald OPKLEUI Betaalkaarten Brandend huisvuil KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 Bromfietscontrole Geen vergunning KLEUR Lekke banden Aanrijdingen Gevangenen cc E u komt tot stand op basis van een gedegen advies van de financiële vakman. Van leningen en financieringen weten we alles. Maar vooral in hypotheken zijn wij volkomen thuis. Laat ons de mogelijkheden ’ns op een rijtje zetten. Dat geeft duidelijkheid en vaak zelfs zicht op een verrassende oplossing. - LW UI cd djL. Hek (lid Tweede Kamerfractie van de PvdA). eigenaar teruggegeven. Amnesty schrijft voor gevangenen Bel ons even voor inlichtingen Een 39-jarige Rotterdammer werd ge controleerd door de politie op de rijks weg A 20. De Rotterdammer had nog voor ruim 700,- aan onbetaalde geld boetes openstaan. Deze zijn door hem voldaan. Tot slot bleek zijn auto nog niet gekeurd waarvoor hij een bekeu ring kreeg. In samenwerking met de technische af deling en twee motorrijders van de ver- keersgroep is een bromfietscontrole ge houden. Na een selectie door de motor rijders werden de bromfietsers overge bracht naar het parkeerterrein zwem bad of het bureau. Daar werd hun bromfiets getest op de vermogenstest- bank. Een enkele bromfiets werd ook onderworpen aan de geluidstest. In to taal werden 21 bromfietsen gecontro leerd. Vijftien bromfietsbestuurders kregen processen verbaal, veertien bromfietsen hadden teveel vermogen, twee hadden geen gele plaat, twee had den defecte remmen, twee maakten te veel lawaai en -een bromfiets was niet voorzien van een verzekeringsplaat. Doordat huisvuil tegen de gevel van de Gereformeerde Kerk aan de Stations straat in brand werd gestoken ontstond schade aan een ruit en raamkozijn. Dit gebeurde in de avond. De brandweer moest er aan te pas ko men om een hardnekkig brandje te do ven in een ruimte onder de oprit van de hefbrug. Vermoedelijk heeft de jeugd de brand veroorzaakt. De dienstdoende ambtenaren van brandweer en politie werden bij hun werkzaamheden aange naam verrast met een tractatie van een nabij gelegen horeca-service bedrijf. Tegen de organisatie van een expositie in Het Trefpunt aan de Stationsstraat is UJ WADDINXVEEN - De afdeling Wad- dinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) vergadert woensdagavond 18 maart in De Hoek steen aan de Esdoornlaan. Het onderwerp zal deze avond zijn: "De C in de NCVB”. Spreekster is me vrouw M. van Leeuwen uit Vlaardin- gen. De avond begint om 19.45 uur. De delegatie bestaat verder uit de sta tenleden Arie de Jong, Kees v.d. Zalm, lijsttrekker Hans v.d. Vlist, gedepu teerde Joop Borgman, kandidaat-sta- tenlid Theo Roes en Jan Arie Scholten (lid van het Gewestelijk Bestuur van de PvdA). De Waddinxveense PvdA frac tie- en bestuursleden zullen het bezoek begeleiden. Iedereen is van harte welk om tijdens het te houden vragenuurtje in De Boog. Tussen 2 en 3 uur ’s middags bestaat de mogelijkheid vragen aan het PvdA-ge- zelschp te stellen voor zowel de pers als belangstellenden in buurtcentrum De Boog aan de C.Huijgenslaan. Alvorens het gezelschap naar De Boog gaat, brengen zij eerst een kort bezoek aan de Waddinxveense Weekmarkt. Dit be zoek zal plaatsvinden tussen 13.30 en 14.00 uur. positie gehouden werd zonder vereiste, vergunning. UJ K w 0 UJ ASSURANTIEKANTOOR DERKSEN ZN. PRINSES BEATRIXLAAN 64 2741 OH WADDINXVEEN TELEFOON 1018281 12213 FINANCIERINGEN VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN Bij een routinecontrole van een voer tuig op het veilingterrein aan de Brede- weg bleek dat dit voertuig niet verze kerd was, geen geldig deel III had en niet was voorzien van een APK-sticker. De auto is overgebracht naar het poli tiebureau en wordt, nadat de diverse De treurwilg achter de Rabobank aan de Kerkweg-Oost is zaterdag omgezaagd. (Foto’s: Sjaak Note- boom). Op dinsdag 10 maart zal door het Pvd A- statenlid Hans Erasmus gesproken wor den over de milieuproblematiek in Zuid-Holland. Deze avond, die gehou den wordt in buurtcentrum De Boog en begint om 20.00 uur, maakt deel uit van een serie door de PvdA-Waddinxveen georganiseerde thema-avond. Zo staat op 9 april de ruimtelijke ordening cen traal en zal op 11 juni het onderwerp burgerlijke ongehoorzaamheid behan deld worden. In de uitgave van ’’Prikbord”, het plaat selijk PvdA-blad, schrijft Hans Era smus: ”In deze tijd van afslanking is er extra reden om goed samen te werken teneinde zoveel mogelijk profijt te ver krijgen van de voor de verbetering van het milieu verrichte arbeid”. ”Het voorkomen van milieubelasting moet centraal staan in ons denken. Het milieu moet het stramien zijn waaraan we al onze aktiviteiten moeten toetsen. Het gaat niet meer om economisch be leid of landbouwbeleid, waaraan we en kele milieuhygiënische randvoorwaar den mogen stellen. Het gaat om de kwa liteit van ons bestaan”. Het milieu van Zuid-Holland staat on der zware druk. Om op wereldniveau nog te kunnen meespelen zullen we hoogwaardige produkten en diensten moeten aanbieden met hoogwaardige technologie. Hans Erasmus hierover: ”Een goed milieu is daarbij van wezen lijk belang. Geen economische groei ten koste van het milieu. Dat is kort zichtige politiek die kan leiden tot het arwa Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 lapijtservice satie en van deelname aan demonstra ties tegen de situatie van Albanezen in Joegoslavië. In ’82 ging hij naar Joego slavië om zijn zieke vader te bezoeken en met zijn verloofde te trouwen. 3 Da gen na het huwelijk werd hij gearres teerd en zit nog steeds in de gevangenis. Pablo Libarato Rodriguez, een 24-jari- ge student, die na zijn arrestatie door de politie in de Dominicaanse Republiek In de afgelopen week werden in totaal proces-verbaal opgemaakt omdat de ex- zes fietsen ontvreemd vanaf de beide NS-stations, de scholen en de sporthal aan de Sniepweg en uit de tuin van een woning aan de Peuleyen. Voorts werd een bruine damesfiets aangetroffen. In de avonduren werd een zwaailicht ontvreemd vanaf een muur van een ga ragebedrijf aan de Oranjelaan. De lamp werd gedemonteerd terwijl de bedra ding werd losgeknipt. Een automobilist nam niet de moeite zij n getankte benzine af te rekenenHet betrokken benzinestation langs de rijks weg A 12 bleef met een rekening van bescheiden in orde gemaakt zijn, aan de WADDINXVEEN/GOUDA - De christelijke technische school Nieuwe Vaart in Gouda, waar ook Waddinx- veense leerlingen op zitten, werd ver rast door het bericht dat toestemming wordt verleend voor de verbouw van een van de lokalen tot een lokaal con sumptieve techniek. De aanvraag, die al geruime tijd liep, werd noodzakelijk door de forse stij ging van het aantal leerlingen dat kiest voor een opleiding tot brood-banket-j bakker of kok/serveerder. De verbouw wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Vink te Moordrecht met als aanneemsom het bedrag van 190.000,-. Daarnaast zal inventaris wor- den aangeschaft voor een bedrag vani rond de 200.000,-. Als de planning naar wens verloopt, zal het lokaal in augustus in gebruik geno men worden. Hierdoor kunnen nog meer leerlingen tot deze afdeling wor den toegelaten. Ook voor leerlingen met een MAVO- of LBO-diploma die. in één jaar een tweede diploma willen behalen in een andere vakrichting of op. hoger niveau, zullen door de uitbreiding1 de mogelijkheden worden vergroot. De school beschikt in het nieuwe, schooljaar naast lokalen voor bouw-,' mechanische-, electro- en motorvoer-' tuigentechniek over twee bakkerijen,, een lokaal banket/koken, een uitgebrei de keuken en een goed geoutilleerd res-’ taurant. Geschreven kan worden voor: Destan Aliu. een Albanees, die in ’74 naar Amerika emigreerde en de status van permanent inwoner kreeg. In januari ’83 werd hij door een rechtbank in Skopje (Joegoslavië) tot 8 jaar gevange nisstraf veroordeeld wegens het beho ren tot een Albanese emigrantenorgani- WADDINXVEEN - Harwa Tapijtser- vice in het winkelcentrum Groensvoor- de heeft gordijnstof, tapijt en vinyls nu op kleur in een overzichtelijke presen tatie opgesteld. Dat betekent eindeloos combineren met de nieuwe ’’kleur op kleur” collectie. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 4 MAART 1987 Wilhelminakade. De gestolen spullen werden nu door de politie Zoeter- meer in het programma getoond. Dit politiekorps draagt zorg voor de ver dere afhandeling van deze zaak. WADDINXVEEN - Maandag 16 maart vanaf negen uur ’s morgens houdt de be lastingdienst uit Gouda tot 12.00 uur zit ting in het Anne Frank-centrum om de bejaarden behulpzaam te zijn bij het in vullen van het Inkomstenbelastingfor mulier. Dit zal volgens afspraak gaan. Indien men van deze hulpverlening gebruik wenst te maken, moet men zich melden op donderdag 12 maart tussen 16.00 uur en, 17.00 uur en op vrijdag 13 maart tus sen 16.00 uur en 17.00 uur of telefonisch tijdens de genoemde uren. Er zal dan een rooster worden opgesteld, waard oor lang wachten kan worden voorko men. WADDINXVEEN - Met ingang van deze maand zijn de schrijftijden en - plaatsen van Amnesty International voor gewetensgevangenen overal in de wereld enigszins veranderd. Centraal in deze presentatie staan de kleurengroepen zand/beige, grijs en blauwgrijs. Dé nieuwe mode-kleuren, die zich ideaal onderling laten combine ren. Wat op het gebied van de mode eigen lijk al jarenlang heel gewoon is, geldt nu ook voor het inrichten van uw interieur. Voor het eerst zijn gordijnstoffen, ta pijt- en vinylvloerbedekking in één overzichtelijke presentatie bij elkaar gebracht. Dank zij het zeer veelzijdige assortiment binnen de kleur op kleur collectie kan men nu in één keer een in terieur in de favoriete kleur samenstel len. Men behoeft niet langer te zoeken en winkel in, winkel uit te lopen om een ideale combinatie te vinden. Er is ingebroken in een woning aan de Bonenakker. De dader kwam binnen door het uitzetijzer van een openstaand bovenlicht los te schroeven. Uit de wo ning werden bescheiden, betaalkaarten en geld ontvreemd. Door de spoorweg politie te Rotterdam werd een 28-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehou den. Deze man trachtte betaalkaarten op het grenswisselkantoor te innen wel ke bij deze inbraak ontvreemd waren. Tijdens het verhoor verklaarde de man de kaarten voor een vriend te innen en van de inbraak zelf niets af te weten. De aangehouden man is voor de officier van justitie geleid. In het weekend werden van in totaal van vier auto’s acht autobanden lekgesto- ken. De auto’s stonden geparkeerd op de Stationsstraat, Eikenlaan, Beetho venlaan en Vijverlaan. Een andere autobezitter deed de afgelopen week aangifte van het bekrassen van zijn ge parkeerde auto. Bij de politie werd aangifte gedaan van doorrijden na een aanrijding gepleegd op»de Elzenhorst. Het linker voorspat- bord van een geparkeerd voertuig werd beschadigd. Later in de week gelukte het de politie de dader te achterhalen en te verboren. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Een kop-staart aanrijding vond plaats op de Dreef. Doerdat een automobilist te laat in de gaten had, dat voor hem af geremd werd, reed deze tegen de ach terzijde van zijn voorganger aan. Een loslopende hond op de Piasweg was de oorzaak van een aanrijding. De hond werd door een passerende automobilist aangereden. De zwaargewonde hond is door een dierenambulance afgevoerd. Er vond een kop-staart aanrijding plaats op de Henegouwerweg. Hierbij waren drie auto’s betrokken. Oorzaak was ook hier dat de achterste bestuur der te laat in de gaten had, dat de voor hem rijdende auto’d vaart minderden. Diezelfde dag werd een fietser op de Staringlaan aangereden door een f\ch- terop komende automobilist. De fietser sloeg linksaf zonder achterom te kijken. De fietser is ter plaatse behandeld door een arts voor wat schaafwonden. Er gebeurde nog een kop-staart aanrij ding. Ditmaal op de Jul. van Stolber- glaan. Bij de aanrijding waren drie voertuigen betrokken. Twee auto’s die wachtten voor een afslaand voertuig werden door een achterop komend voertuig aangereden. De eigenaar van een aan de Van Mec klenburg Schwerinlaan geparkeerde anti/ trof zijn voertuig met een flinke kras aan. Op het trottoir trof de politie een schuifspoor aan zodat vermoed wordt dat een (brom)fietser tegen de auto is gevallen. De veroorzaker is ech ter onbekend gebleven. Voorts vond een aanrijding plaats op de kruising Kanaalstraat-Stationsstraat Een op de Stationsstraat rijdende auto- bestuurster verleende bij hét. overste ken van de Kanaalstraat geen voorrang. Een bij de aanrijding betrokken voer tuig belandde door de klap van de aan rijding tegen een lantaarnpaal. Deze werd echter niet beschadigd. WADDINXVEEN - Kamende vrijdagmiddag brengt een delegatie van de Partij van de Arbeid (PvdA) een bezoek aan de weekmarkt in de Wil lem de Zwijgerlaan en het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgen- slaan. In het gezelschap bevinden zich Wim Kok (fractie-voorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer), len Dales (2e vice-voorzitter) en Arie v.d. niet tijdig creëren van de beste levens omstandigheden die uiteindeiijk nodig zijn voor de economische sector”. ’’Provinciale Statenverkiezingen heb ben wel degelijk nationale betekenis, want het meeste geld dat de provincie besteedt, omt uit de rijkskas waar de-vi- sie ’’bezuiniging” andere visies volko men overheerst, zodat geen evenwichti ge politiek ontwikkeld kan worden”, al dus de spreker die dinsdagavond een in leiding zal houden over de milieiï-pro- blematiek in Zuid-Holland. WADDINXVEEN - De treurwilg ach ter cfe Rabobank aan de Kerkweg-Oost is zaterdag weggehaald. Het hoveniersbedrijf H. van Vliet is bij na de hele dag in de weer geweest om de boom weg te halen. Tot het verwijderen van de treurwilg had de gemeente Wad- dinxyeen toestemming verleend. De boom, die anderhalve meter in de grond zat en een dikte had van één me ter, vyas niet meer te redden. Het karwei trok zaterdag de belangstel ling van menig voorbijganger. Met het verdwijnen van de treurwilg ontstond er gelijk weer meer parkeerruimte bij de bank, die een grootscheepse interne verbouwing ondergaat. Op donderdag 5 maart om 20.30 uur komt het ”l-mei-commité Waddinx veen” voor de tweede maal bijeen in buurtcentrum De Boog. Afgevaardig-' den vanuit verenigingen, politieke par tijen, e.d. die bij de oprichtingsvergade ring van het commité verhinderd waren zijn op 5 maart van harte welkom. Ook individuele belangstellenden die willen meewerken aan de opzet vanl- mei-aktiviteiten in Waddinxveen wor den van harte uitgenodigd deze bijeen komst bij te wonen. 65,- zitten. Ondanks dat de politiekorp sen langs de rijksweg ingeseind werden, werd de dader niet achterhaald. Vanuit een geparkeerde auto op de Nic. Beetslaan werd eén autoradio ont vreemd. Bij de politie werd aangifte gedaan van een poging tot inbraak in een woning aan de Kon. Wilhelminasin- gel. Met een breekvoorwerp werd ge tracht aan de achterzijde de woning bin nen te dringen. Dit lukte niet. Vanaf het terrein van het plaatselijke zwembad werden drie luidspeakers ont vreemd. De speakers waren gemont eerd aan de kleedruimten van het bui tenbad. Een blauw-grijze dwerg-conifeer werd in de nacht ontvreemd vanuit een tuin aan de Sperwerhoek. Vanuit een plastic tas werd een leesportefeuille gestolen. De tas was voor de wekelijkse ruiling aan de deurknop in de cirkelflat in Zuid- plas gehangen. In de nacht werd getracht in te breken in een woning aan de Pr. Bernhardlaan. Getracht werd de achterdeur te force ren hetgeen niet lukte. Ook werd inge broken in een bedrijfspand aan de Wil helminakade. Aan de zijkant van het bedrijf werd een ruit vernield waarna de daders het kantoor van het bedrijf kon den doorzoeken. Vanuit een bureau werd 4500,- aan buitenlandse valuta ontvreemd. In het afgelopen weekend werd een sleutelbos ontvreemd vanuit een jas die in het verenigingsgebouw hing van de speeltuinvereniging De Overkant aan de Kromme Esse. WADDINXVEEN - In de laatste uitzending van het AVRO-televisiepro- gramma ’’Opsporing verzocht” werden diverse goederen getoond (twee fotocamera’s, een videorecorder en een schrijfmachine) welke vermoede lijk afkomstig bleken te zijn uit Waddinxveen. De goederen zijn in de nacht van 9 op 10 augustus 1986 ontvreemd uit een meubelhandel aan de op 9 augustus ’74 "verdwenen” is. Dit is in ’81 blijkbaar door de autoriteiten be vestigd, maar nooit opgehelderd. André Beyegue Yakana, een veilig heidsbeambte, wordt sinds december '84 zonder aanklacht of proces gedeti neerd wegens zijn geloofsovertuiging. Hij is lid van het genootschap van Jeho va’s getuigen, dat in 1970 verboden werd, blijkbaar omdat veel Jehova’s ge tuigen zich onthielden van stemming bij de presidentiële verkiezingen. In verband met de geringe belangstel ling in de bibliotheek is deze schrijfgele- genheid verhuisd naar de Chopinlaan 26. Er is nog wel gelegenheid om aan de balie van de bibliotheek een voorbeeld brief af te halen. De schrijftijden en -plaatsen zijn: maandagmiddag 9 maart vanaf 13.30 uur bij Ineke de Wolff. Peuleyen 174, tel. 15376; maandagavond 9 maart van af 20.00 uur bij Bep Tetteroo, Klaver veld 9. tel. 16691; dinsdagmiddag 10 maart vanaf 13.45 uur bij Astrid v.d. Berg, Molenring 63, tel. 16229; woens dagavond 11 maart van 20.00-21.00 uur bij Hannie Okkes, Chopinlaan 26, tel. 16078; maandagavond 16 maart van 19.00 20.00 uur bij Marijke de Groot, Kievitdreef 19, tel. 10082 (alléén afha len). Men kan op deze adressen ook een voorbeeldbrief afhalen. WADDINXVEEN - De Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen e.o. heeft voor het opvanghuis voor vluchte lingen nog dringend behoefte aan: een box, lakens en slopen, moltons, hand doeken en theedoeken, radio, strijkij zer en tafellakens. Ook een tv is van harte welkom. Heeft u één of meerdere van bovenge noemde zaken te missen, dan graag een telefoontje naar Aty van Weelden, Beethovenlaan 52, tel. 13836. WADDINXVEEN - De Waddinx veense fotokring Visie houdt van avond - woensdag 4 maart - om acht uur in De Bonkelaar aan de Beu kenhof een open huis, waar ieder een die belangstelling heeft voor fotografie welkom is. Secretaris/penningmeester E.S. ten Cate: ”Wij hebben gezorgd voor een fotomodel, zodat er por tretfoto's gemaakt kunnen worden. Bovendien laat de werkgroep ’’di a’s met geluid” zien wat er op dit terrein mogelijk is”. In De Bonkelaar start vrijdag 3 april een fotografiecursus voor jon geren van 12-16 jaar, die nog wei nig of geen ervaring met fotografe ren hebben. In de cursus zal zowel de opname techniek (gebruik van een niet- automatische camera) als ook do- ka-techniek (zelf ontwikkelen en afdrukken) aan de orde komen. De cursus zal gegeven worden door Kobie Koorengevel-van Eek. Aan de fotografiecursus (eigen ca mera meenemen) kan een beperkt aantal jongeren meedoen. De kos ten bedragen 25,- voor 10 lessen. De cursus wordt elke vrijdagmid dag gegeven van 15.00-16.30 uur. CC O o ffl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 7