Rabobank O Utrecht, het waterrijke hart van Nederland Bunschoter botter BU 210: hiSM»87 „Varend monument" ft w-, sas Van 10.00-12.00 uur op de FM- frequentie 101.1 via de kabel Reumacollecte GaStprovincie op HISWA 87 HISWA 87 Utrecht in kaart op HISWA 87 Nieuwe inventarislijst inboedel bij Rabobank Representativiteit Drie jaar later Proefuitzendingen Langs de Lek 6tm15 maart 1987 Glorietijd OOK BIJ KLEINE SCHADE ONDERVERZEKERING NADELIG - i I I WOENSDAG 4 MAART 1987 Lokale omroep begint zaterdag Bestuur, redactie en technici van de lokale omroep Waddinxveen. Op de voorgrond van links naar rechts oud- De Rabobankadviseur waterrecreatietentoon- gers voor dit doel zijn aangebracht Plassengebied Zeilers in actie in het Utrechtse plassengebied. HISWA met een keur aan watersportartikelen. i plaats van vrijdag 6 maart tot en met zondag 15 maart aanstaande. scheepswerf voor 't eerst in tachtig jaar weer een originele botter af. In het zuidoosten van de provincie Utrecht hebben watersporters vanaf de Lek een prachtig uitzicht op plaat- Er is inmiddels al ’’droog” geoefend met de programmapresentatoren en de technici om goed op elkaar in te spelen. Ie kader. De stad Utrecht besteedt ex clusieve aandacht aan het zogeheten „waterlint", dat gaat voorzien in een rondvaart door de stad en als zodanig een verbinding vormt van veel be zienswaardigheden. De provinciale VW is aanwezig met een eigen stand (onder de hoogste hoekpunten van de waterkaart), die deels ook beschikbaar is voor kleinere watersportgemeenten langs de Vecht, Rijn en Lek. Aan onderzoek daarnaar gaf het Reum afonds vorig jaar 3.300.000,- uit. Dat is veel, maar nog steeds niet genoeg. Het Reumafonds wil meer doen. Het wil mensen wier leven geremd wordt door reuma, een stoot tot beweging ge ven. Een publikatie van de Rabobanken in Boskoop en Waddinxveen. AMSTERDAM ral Een goed schoolgebouw is nog geen perfecte studio. Om dat te kunnen be werkstelligen worden ontwerpen ge maakt voor een functionele indeling van de studio en het bijbehorende kosten plaatje. In één der klaslokalen worden studioruimte, kontrolekamer en redak- tieruimte zodanig gerangschikt dat, zeer overzichtelijk, iedereen met elkaar zal kunnen samenwerken, zowel vóór als tijdens de uitzendingen. Ook een vergaderruimte met pantry wordt ge vonden en een verblijfsruimte buiten de studieruimten. In eigen beheer, en met maar een gering aantal deskundige medewerkers, wor den de tekeningen tot werkelijkheid ge bracht. Wanden worden gesteld, deu ren gehangen, kozijnen geschilderd, ra men en deuren beveiligd met de mo dernste vormen van elektronika, de akoustiek aangepast en vindt de ver strekking plaats van honderden kopjes koffie. PTT-ambtenaar Bert Klik, electrotechnicus ing. Tedv.d. Kaay, oud-CDA-gemeenteraadslid en ouderenvertegen woordigster Jos Groenendijk-Bernard, oud CRM-ambtenaar en stichtingsvoorzitter Jan Kuper en timmerman en vakbondsman Marden Oosterom. Op de tweede rij staan van links naar rechts LBO-leraar Engels Hans v. d. Hoek, aerobic-lerares Nanny Vogelaar, vertegen woordiger en studio-coördinator Albert van Alphen, casino-medewerker Bert Westerman, kerkenvertegenwoordiger Kees Verweij, journalist en bestuurslid Frans Bos en GEB-ambtenaar en pr-man Bert Witte. (Foto’s: Sjaak Noteboom). zien we de tientallen meters onder de huizen doorlopende werfkelders, met en de werfterrassen, waar het 's zomers goed toeven is. uur, donderdag 12 en vrijdag 13 maart doorlopend van 10-22 uur. De HISWA 87 wordt in zes hallen van het Amster damse RAI-complex gehouden en be slaat 45.920 m2. In de RAI-haven, grenzend aan de Amstelhal, vindt een buitenexpositie plaats. Het aantal deelnemers bedraagt circa 450. Zij exposeren van klein naar groot vouw- en opblaasboten, ka no's, zeilplanken, roei-, vis- en bijbo ten, open zeilboten, kajuitzeiljachten, catamarans, motorzeilers, sportboten, dag- en weekend-kruisers en motor jachten, voorts accessoires en toebe horen. In de haven bovendien een presentatie van historische en klassie ke jachten en vaartuigen. Een speciaal evenement vormt het da gelijkse non-stop programma in het- HISWA-theater met diverse activiteiten in en rond het bassin. In 1986 trok de HISWA 167.658 bezoe kers. Toegangsprijs is 13,50 p.p.; jeugdi gen tot 12 jaar, mits onder begelei ding, houders van Pas-65 en groepen (minimaal vijftien personen en vooraf aangemeld) betalen 7,50. Aantrekkelijk voor de watersporters zijn de vele bezienswaardigheden in stad en provincie Utrecht, die aan het water liggen of makkelijk vanaf het water te bereiken zijn. Zo staat de Vecht bekend om zijn vele buitenhui zen, in de 17e eeuw door rijke Amster damse kooplieden gebouwd, met fraai aangelegde tuinen en theekoepels aan het water. Plaatsjes als Maarssen, Breukelen en Loenen herinneren nog aan deze glorietijd. Ondertussen zijn op het ministerie van WVC, de uiteindelijk vergunningverle nende instantie, bepalingen vastgesteld onder welke voorwaarden een vergun ning wordt verstrekt. Zo moet het be stuur van de lokale omroep bestaan uit een representatieve afspiegeling van de samenleving. Alle Waddinxveense verenigingen en instellingen met een ideëel karakter schrijft men aan met daarbij het ver zoek om een afgevaardigde te benoe men voor het bestuur van de lokale om roep. Na enige tijd druppelen de verte genwoordigers binnen van deze vereni gingen en instellingen; dat is geen klei nigheid want er zijn er nogal wat, zoals de culturele minderheden, de sport, de kerken e.a de ouderen, het bedrijfsle ven, de werknemers, de vrouwenorga- nisatie’s, het onderwijs, het jeugd- en jongerenwerk, kunst en cultuur en het sociaal-cultureel werk. Tesamen vor men deze afgevaardigden, met een aan tal initiatiefnemers, het bestuur van de lokale omroep. Voorts moest ook een naam worden ge zocht voor de omroep. Liefst één met een brede basis, omdat men van mening is dat er wellicht in een later stadium uit breiding van de aktiviteiten zou kunnen Tijdens de HISWA 87, tentoonstelling voor waterrecreatie, die van 6 tot en met 15 maart 1987 in het RAI Tentoonstellingscentrum te Amsterdam wordt gehouden, presenteert Utrecht zich als gastprovin- cie. Utrecht is dooraderd met rivieren en plassen. Dit netwerk van waterwegen biedt talloze mogelijkheden voor waterrecreatie. Bijna 600 m2 waterkaart in half uitgevouwen toestand en beloop- baar voor het publiek vormt het hart van de provincie Utrecht op de HISWA-tentoonstelling van 6 t/m 15 maart 1987. De situering van de Utrechtse waterkaart in de centraal gelegen Verbindingshal lijkt goed gekozen, want in de nabijheid van de kaart nemen on geveer veertig Utrechtse bedrijven gezamenlijk ruim 1800 m2 in be slag. Daarnaast presenteren nog 'ns tien bedrijven uit de gastpro- vincie zich afzonderlijk veelal op hun vertrouwde lokaties elders in het RAI-complex. De belangrijkste watersportgemeenten Loosdrecht, Vinkeveen en Bunscho ten verzorgen samen met de plaat selijke VW's en lokale bedrijven hun eigen presentatie binnen het provincia- Door ontspanning te bieden, vakanties, voorlichting, aanpassingen rond huis en haard en door het zo belangrijke con tact met lotgenoten in reumapatiënten- verenigingen mogelijk te maken. Daar voor is geld nodig, veel geld. Voor de 32e keer organiseert de Nederlandse Vereniging van On dernemingen in de Bedrijfstak binnen en kan aanleggen Waterrecreatie HISWA een inter- Utrechtse singels waar nieuwe stei- nationale waterrecreatietentoon- gers voor dit doel zijn aangebracht Plassengebied stelling. Deze HISWA 87 vindt of aan de werven langs de Oude Gracht. Utrecht is befaamd vanwege De Vecht volgend, met tientallen brug- dit unieke stratenstelsel: boven loopt gen, komt men via de enige verbin- de winkelstraat met een aantal be- ding, de Mijndense Sluis, op de Loos- Openingstijden: dagelijks van 10 tot 17 zienswaardige panden zoals het drechtse Plassen. Watersport in Loos- stadskasteel Oudaen en beneden drecht bezit een lange traditie met op eerste gedachten uitgaan naar lokale omroep. Jan Kuper, daarvoor reeds een radioman uit de ziekenomroepwereld, bespreekt met wat anderen zijn plannen en weet hen enthousiast te maken. Ge steund door deze bijval vindt er een ge sprek plaats met de wethouder wiens portefeuille cultuur bevat, de huidige burgemeester van Zevenhuizen, Anne van Gent. Uit dit gesprek blijkt dat de gemeente niet onwelwillend tegenover het plan staat, maar dat er eerst een breder Veelzijdigheid is het kenmerk van het waterrijke hart van Nederland: vissen aan de rustige Vinkeveense Plassen, restaurantjes zeilen of waterskiën op de gezellige Loosdrechtse Plassen, het oude (Zuider)zeegat uit en dan het uitge strekte Eemmeer op met een stoere Bunschoter botter of windsurfen op een dode rivierarm van de Rijn bij Amerongen. Zomaar een handvol wa- tersportactiviteiten, waar de provincie Utrecht zich voor leent. Ook de stad Utrecht zelf is een heus watersport-eldorado, dank zij de Oude Gracht, een oude Rijn-arm, en de an dere grachten. Via de Rijn, Lek en het Lekkanaal (vanuit het oosten) of via de Vecht (vanuit het noorden) komt de watersporter de middeleeuwse stad en kan aanleggen in de gaan plaatsvinden. Men komt tot de naam ’’Stichting Omroep voor Radio en Televisie Waddinxveen en omgeving”. De stichtingsvorm is gekozen omdat de omroepwet dit al min of meer aangeeft en het woordje omgeving hoort bij de naam omdat ook Moerkapelle de Wad dinxveense kabelnetsignalen kan ont vangen. In het spraakgebruik van alle dag gebruikt men liever de afkorting RTW. Het is 1985 als de concept-statuten en de aanvraag voor een machtiging voor een lokale omroep naar het ministerie van WVC gaan. Uit gesprekken met de ge meente blijkt dat medewerking van hun kant aanwezig is. Men vraagt het be stuur om de plannen goed op papier te zetten en hun voor te leggen. De gemeente stemt toe in het verstrek ken van een subsidie en het ter beschik king stellen van een deel van ”De Dui ventil”, welke bij de integratie van het kleuter- en lager onderwijs leeg komt. Medio 1986 verleent het ministerie van WVC machtiging aan RTW om uitzen dingen te gaan verzorgen. De meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft de inboedel en/of de eigen woning voor een te laag bedrag verzekerd. Volgens een recent on derzoek van de verzekeraars zou zelfs meer dan 80% van de inboedels onderverzekerd zijn. Die situatie is niet alleen nadelig bij een totaal verlies van het verzekerde (er wordt uiteraard nooit meer uitgekeerd dan het ver zekerde bedrag), maar ook bij kleinere schadegevallen kan onderverzeke- ring problemen opleveren. De schade wordt dan namelijk ’naar verhou ding’ vergoed. Een voorbeeld illustreert de mogelijke problemen bij onderverzekering. Een inboedel is verzekerd voor 40.000,-, maar heeft inmiddels een nieuw- waarde van 60.000,-. Uit deze inboedel wordt een videorecorder gesto len, die bij heraanschaf 1.500,- kost. Toch keert de inboedelverzekering- los van een eventueel afgesproken eigen risico - niet meer uit dan vierzesde deel van de schade, dus maar 1.000,-. Er is alle aanleiding om van tijd tot tijd na te gaan of het verzekerde bedrag van de inboedelverzekering nog aansluit op de (nieuw)waarde van de inven taris. Voor veel goederen zijn in de loop der tijd de aanschafprijzen flink verhoogd. Op dit soort ontwikkelingen kan worden ingehaakt door bij de verzekering een zogenaamde ’indexclausule’ op te nemen. Het verzekerde bedrag wordt dan jaarlijks automatisch verhoogd met de gemiddelde prijs stijging. Ook door nieuwe aankopen kan de inboedel meer waard worden. De huidi ge waarde van de inboedel kan heel goed worden bepaald aan de hand van een voorgedrukt overzicht van de (mogelijk) in een woning aanwezige goe deren. De Rabobank heeft onlangs een folder uitgebracht, waarin een actuele versie van zo’n inventarislijst is opgenomen. Voor de opstalverzekering van de eigen woning is niet de verkoopprijs be palend, maar de herbouwwaarde. Dat betekent dat het verzekerde bedrag moet worden aangepast als de tarieven voor bouwactiviteiten veranderen. Ook hier kan via een indexclausule een automatische aanpassing worden af gesproken. Een ingrijpende verbouwing zal echter meestal moeten leiden tot een afonderlijke wijziging van de verzekerde waarde. voor te bereiden, een niet eenvoudig karwei, want iedereen wil zijn eigen achterban laten weerklinken öp de ra dio. Met elkaar, maar met gebrekkige middelen (je koopt liever een goede platenspeler dan een goede schrijfma chine) is men er toch in geslaagd om een programma te maken wat er zijn mag. WADDINXVEEN - ’’Rondom de hefbrug” is de titel van het wekelijkse programma op de zaterdagmorgen (10.00-12.00 uur) dat de Lokale Om roep Waddinxveen met ingang van komende zaterdag zal gaan uitzenden via de kabel (FM band 101.1 Mhz). Via de frequentie 101.1 Mhz op de FM- band werd vijf kwartier proefgedraaid, terwijl een week eerder al een uur werd uitgezonden. De tweede proefuitzen- ding bestond uit berichten, nieuws, mu ziek en een gesprek met de basisschool directeuren W.C. van der Eijk en L.J.W. Lazaroms. De presentatie van de tweede proefuit- zending was in handen van casino-me dewerker Bert Westerman en aerobic- lerares Nanny Vogelaar. De uitzending kwam tot stand onder technische leiding van de electro-monteur ing. Ted van der Kaay en werd in goede banen geleid door vertegenwoordiger Albert van Al phen, die door de lokale omroep RTW is benoemd tot studo-coördinator. Een deel van het programma was vooraf op band opgenomen. In het muzikale ge deelte was een plaat van de Waddinx veense zangeres Mary Kee te horen. Als zaterdag 7 maart, na het ANP- nieuws van 10.00 uur, de eerste gelui den van de lokale omroep zullen klin ken op de kabelfrekwentie 101.1 Mhz zal voorzitter Jan Kuper, maar niet min der de bestuursleden van RTW, een zucht van verlichting slaken. Het is in 1982 als in Waddinxveen de Eigen technici zijn bezig kwalitatief uit stekende tuners, versterkers, mengpa nelen, draaitafels en recorders aan te schaffen en al deze apparatuur met el kaar te verbinden tot een kompleet ge heel. Leden van de redaktiecommissie spanderen uren om de programma’s WADDINXVEEN - Volgende week is ook in Waddinxveen de jaarlijkse col lecte voor het Nationaal Reumafonds. Het Reumafonds zoekt jaar-in-jaar-uit de oorzaken van reuma en de aanpak daarvan. draagvlak moet komen vanuit de sa menleving. Men vormt een initiatief groep die gaat proberen het plan verder uit te bouwen. De titel is geleend van het Weekblad voor Waddinxveen, dat jarenlang een redactionele rubriek met die naam vul de met nieuws en wetenswaardigheden. Het wekelijkse radioprogramma wordt afwisselend gepresenteerd door Bert Westerman en Nanny Vogelaar en door Richard Franken en Peter v.d. Meer- schaut. Naast de wekelijks in het weekeinde te horen Waddinxveense piraten kunnen de Waddinxveners ook luisteren naar streekradio en lokale radio. De regiona le omroep Radio West (FM-band 88.4 Mhz) is sinds deze week, na twee maan den proefuitzendingen, dagelijks te ho ren met elk uur een streekbulletin (tus sen 8.00 en 18.00 uur) en magazines (7.15-8.00 uur en 12.05-13.00 uur). De lokale omroep RTW heeft afgelo pen zaterdag met een tweede proefuit- zending de praktische voorbereiding voor de eerste officiële uitzending van komende zaterdagmorgen afgerond. -Amelisweerd, kanoot men via de Ou de Gracht de stad binnen en kan „on der de Dom" aanleggen. De provincie Utrecht biedt volop ruim- bouwfasen, is vastgelegd in werkteke- te om alle soorten watersporters aan ningen, in een lesbrief voor de boven hun trekken te laten komen. Bij de bouw van de basisscholen, op foto's VW-kantoren in de provincie zijn bro- en een documentaire geluidsfilm van chures verkrijgbaar met routes, boot- zo'n 45 minuten. Tevens vervaardig- verhuuradressen, jachthavens, rond- den enthousiaste volgers van het vaarten en zij kunnen aanvullende in- bouwproces verschillende schaalmo- formatie geven. dellen van de botter. doelstellingen zijn bereikt, want de nader met de BU 210 kennismaken, sen als Rhenen en Wijk bij Duurstede, jongeren hebben werk gevonden en met de beroemde molen van Ruys- de werf is gereed voor de volgende dael. 's Zomers vertrekt meermalen opdracht een botter te bouwen. per dag een rondvaartboot uit Wijk bij De botter is eigendom van de stich- Duurstede. Vanuit deze plaats kan men ting. Gemeente Bunschoten en de pro- trouwens per kano de stad Utrecht vincie Utrecht gaan de vissersboot ge- bereiken. Via de Langbroeker Wete- bruiken voor promotie-doeleinden. ring, met de vele kastelen en landgoe- Daarnaast kunnen gezelschappen en deren, en de Kromme Rijn, voerend groepen de botter met schipper één door de landgoederen Oud- en Nieuw- dag of dagdeel huren. De bouw van de BU 210 nam zo'n anderhalf jaar in beslag. De hele bouwperiode, met de verschillende de vijf plassen ruimte voor alle vor men van watersport: zeilen, surfen, zwemmen en, anders dan elders in Nederland, varen met snelle boten. Contrast hiermee vormt de Funtus- plas: ontoegankelijk voor motorvaar tuigen, uitsluitend te doorkruisen per kano of roeiboot. Speciaal voor de kleine watersport is een natuurvaar- route uitgezet, die langs de mooiste plekjes van dit natuurgebied, met on der meer een sternkolonie, voert. De Vinkeveense Plassen zijn anders van sfeer en oppervlakte. Ze zijn ge knipt voor de natuurliefhebber, met name de visser vanwege de talloze walkanten met vissteigers en een uit stekende visstand van paling, snoek baars, voorn en brasem. Kenmerkend voor Vinkeveen zijn de legakkers, smalle stroken land die bijna allemaal in Vinkeveen uitkomen. Het grootste meer van de provincie Utrecht is het Eemmeer, ontstaan als één van de randmeren tussen het ou de en nieuwe (Flevo)land. Aan het Eemmeer ligt de vissersplaats Bun- schoten-Spakenburg, met de oude ha ven midden in het dorp en een nieuwe jachthaven. Tradities houdt men hier volop in ere; veel vrouwen lopen nog in eeuwenoude klederdracht. In no vember 1986 leverde de Spakenburgse gaf opdracht tot de bouw van de bot ter, vooral bedoeld als werkgelegen- van de gastprovincie Utrecht. De bot- financiële steun aan het project. Zij ter wordt opgesteld op het voorplein presenteren zich ook op de tentoon- van de RAI, waar vertegenwoordigers stelling. De ANWB de naburige van Bunschoten/Spakenburg vragen standhouder op de HISWA 1987 over het bouwproces beantwoorden, stemt haar stand qua vormgeving en Binnen de Utrecht-stand kan men via inrichting af op de Utrecht-presentatie heidsproject door het aantrekken van drie werkloze jongeren en een oudere voorman. Opzet was het verbeteren van de positie van de werklozen op de arbeidsmarkt en het bewaren van de vakkennis voor de botterbouw. Beide schaalmodellen, foto's en geluidsfilms en geeft ook op andere manieren on dersteuning. In november 1986 liep van de scheepshelling in Bunschoten-Spaken- burg de originele botter BU 210 te water. Het was toen ruim tachtig jaar geleden, dat deze Spakenburgse scheepswerf voor 't laatst een botter had af geleverd. De BU 210 is gebouwd aan de hand van oude mallen. Er is derhalve sprake van een „varend monument". De Stichting Bunschoter Botter BU 210 De BU 210 speelt tijdens de HISWA Twee grote bedrijven AMEV Verze- -een belangrijke rol in de presentatie keringen en Douwe Egberts leveren Onder grote belangstelling maakte de Spakenburgse botter BU 210 in no vember j.l. zijn „maiden-trip" door de haven van het oude vissersdorp aan het Eemmeer. 1121.1 HHZ M STEREO N KEMFERS BV

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 9