Cassablanca uit de ether Wim Kok op weekmarkt P. Bremmer in het nieuw Kies niet zomaar Leerling (RPF) wil maatregelen tegen niet-werkwilligen MARIS HAIRSALON ORANJELAAN 49 - ZOETERMEER TELEFOON 079-168288 NA 18.30 UUR 01828-17918 sssssssssssssssss UKUNT ERBIJ ZIJN! Kunstwerk bij bibliotheek \J\|O a\\e o<= V w> S'jateW ELKRANT Goedkoper boekenfonds HERENKAPPERS/STERS DAMESKAPPERS/STERS KA WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Stokbrood' Bouwkeet in Zuidplas Nieuwsblad Onafhankelijk Verbakelmode CDA RPF i ALS WIJ HET ,~.77 Z/ NOORDKADE 16 WADDF.XVEEN TEL01828-10170 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 TER VERSTERKING VAN ONS TEAM ZOEKEN WIJ 2 ERVAREN EN 2 ERVAREN Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Toch leuk: Even 16,50 halen bij uw Keurslager. Natuurlijk bij KOOT. Zie ook elders in dit blad. KEURSLAGERIJ KOOT ALS HET LEKKER MOET ZIJN! HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Het Echte Franse 25 maart 1987 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 ft W ft ft De Keurslager Verstand van lekker vlees ?ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss^ w Ssssss KI WOENSDAG 11 MAART 1987 42e JAARGANG - No. 2018 PvdA-fractieleider Wim Kok op de Waddinxveense weekmarkt, met rechts PvdA-gemeenteraadslid Jettie I Het interieur van de vernieuwde schoenhandel P. Bremmer aan de Kerkweg-Oost. (Foto: Sjaak Noteboom). AUTOMOBIELBEDRIJF AUTO •V I Het kunstwerk dat voor de ingang van de bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan moet komen. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 in totaal vijf pilarenHet ontwerp is van Tom Postma. Er staan vier zuilen bij el kaar, de vijfde komt vlak bij de ingang. uit handen van de politie te houden. Al les werd in beslag genomen. De schade loopt in de duizenden guldens. WADDINXVEEN - Werkzoekenden laten niet zelden verstek gaan bij een sollicitatiebezoek, dat het Gewestelijk Arbeidsbureau voor hen heeft gearrangeerd. Dat is gebleken uit een voor de RPF-fractie in de Tweede Kamer uitgvoerde steekproef. Bovendien heeft de steekproef aange toond, dat het regelmatig voorkomt dat werkzoekenden tijdens een solli citatiegesprek overduidelijk laat blijken niet echt in de aangeboden baan geïnteresseerd te zijn. j Bonsel-Snelleman en links Ineke.de Wolff. (Foto: Sjaak Noteboom). schoenhandel P. Bremmer aan de Ker- kweg-Oost 177 in het winkelcentrum Brug. De verbouwing en modernisering vontt in de afgelopen weken plaats. De bezichtiging was dinsdagavond tussen half acht en tien uur. I: de votre Vrai Boulanger' UdNVM Weekblad voor Waddinxveen Fantastische modemiddagshow en avondshow van Verbakel mode bij Baon sMeubelen Zuidkade 110. In het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad kwam de Reformatische HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - Met ingang van het nieuwe schooljaar zouden ouders van leerlingen op de samenwerkings school voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg misschien wel eens een klei nere bijdrage behoevep te betalen voor het boekenfonds. Het reservepotje daarvoor is in de loop der jaren zo ge vuld geraakt, dat een kleinere bijdrage tot de mogelijkheden gaat behoren. Hierover moet het schoolbestuur en de gemeente zich overigens nog uitspre ken. WADDINXVEEN - Dit is het kunst werk dat bij de ingang van de bibli otheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan moet komen. Het omvat GERT HUIZER óe echte bakker Zuidkade 11 - Tel 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel-01828-12382 Waddinxveen Siatensmgei 115 Gouda Tel 01820-15132 WADDINXVEEN - Pvd A’s fractieleider in de Tweede Kamer, Wim Kok (48) bracht vorige week vrijdagmiddag een bezoek aan Waddinxveen. Hij bevond zich in verband met de komende Statenverkiezingen in gezel schap van partijgenoten uit het parlement, de provincie en de gemeente op de weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan en bracht een bezoek aan het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan. De illegale radiouitzending op de FM- slaagden er niet meer in hun apparatuur band 101 via de ether duurde maar ruim een half uur toen de opsporingsambte naren resoluut ingrepen. De piraten Wim Kok, onder meer vergezeld door de Twtedc-KamerL i drs. Arie van der Hek en len Dales en gedeputeerde drs. Jo Borgman, hield diverse praatjes en-was heel geduldig in het aanhoren van een lang verhaal van één van de marktbezoekers. Het bezoek van de socialistische fractie leider was het begin van een aantal poli tieke activiteiten in Waddinxveen met het oog op de Statenverkiezingen van volgende week woensdag. Wim Kok is 9 maanden parlementslid en was FNV- voorzitter sinds 1973. Hij werd in Ber gambacht geboren. Er waren dinsdagavond in Waddinx veen drie verkiezingsavonden, die alle maal om acht uur begonnen. In De Boog aan de C. Huijgenslaan vergader de de PvdA, in Het Trefpunt kwam de CDA-regio bijeen en in het Anne Frank-centrum was de RPF actief. De drie bijeenkomsten brachten naar Wad dinxveen een staatssecretaris, een Tweede Kamerlid, een gedeputeerde en diverse statenleden. De PvdA hield in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan een ver kiezingsavond over de milieuproblema tiek in deze provincie. Spreker was het Zuidhollandse PvdA-statenlid Hans Erasmus. Het milieu in deze provincie staat onder zware druk. Hoogwaardige produkten, diensten en technologie moeten hiervoor oplossingen aandra gen. Het is onverteerbaar, dat in een land met duizenden werklozen bepaalde va catures niet kunnen worden vervuld. Het gaat om een tussenoplossing. Ener zijds voorzien in werkgelegenheid en anderzijds werkzoekenden confronte ren met hun verantwoordelijkheid om zelf in het eigen onderhoud te voorzien, als zij hiertoe in staat zijn. Uit de steekproef is volgens het RPF- Kamerlid verder gebleken, dat de ar beidsbemiddeling van de Gewestelijke Arbeidsbureaus nog steeds te wensen overlaat. Juist de moeilijk bemiddelba re werkzoekenden verdienen in het al gemeen gesproken meer begeleiding en adviezen. Ook waar het gaat om her- en bijscholing. De in het Anne Frank-centrum aanwe zige RPF-Tweede-Kamerlid Meindert Leerling (50) doorliep de HBS-A. Hij was 17 jaar als dagbladjournalist ver bonden aan het Rotterdammer-Kwar- tet in Rotterdam, was eindredacteur in formatieve programma’s bij de Evange lische Omroep (EO) en was bij deze omroep televisieregisseur. Verder was Tenslotte sprak Leerling zijn waarde ring uit voor het stimuleren van nieuwe vormen van arbeidsbemiddeling, zoals de hier en daar begonnen job-centers. In deze job-centers vinden directe ge sprekken plaats tussen bedrijven en werkzoekenden. Leerling kondigde aan in het sociaal-economische debat steun van de regering te zullen vragen voor dergelijke nieuwe initiatieven. 7X ft W Nog vorige week had Radio Cassablan ca Waddinxveen het tweejarig bestaan gevierd met een marathonuitzending van 30 uur. Deze bijzondere ”jubi- leum”-uitzending en de publiciteit daar over hebben de rijkspolitie en de Radio- controledienst op het spoor van de ra diopiraat gebracht. De illegale zender was sinds 1985 elke zondagmiddag in de lucht en had intussen een grote schare van trouwe luisteraars opgebouwd. WADDINXVEEN - In afwachting van de in wijk Zuidplas te bouwen centrum- voorzieningen (winkels, kerken, wijk- gebouw) krijgt de Stichting Wijkwerk De Zuidplas, die samenwerking met de bewonersvereniging in Waddinxveens nieuwste wijk, de beschikking over een bouwkeet. Dit tijdelijke houten onderkomen staat aan de Zuidplaslaan. tegenover de Westnederland-bushalte. In de bouwkeet worden kinderactivitei- ten, volwassenwerk en peuterspeelzaal- werk gedaan. WADDINXVEEN - Zondagmiddag is de illegale zender Radio Cassa blanca Waddinxveen door de Waddinxveense rijkspolitie en de Radio Controle Dienst uit de lucht gehaald. In een woning aan de Prunusstraat werden de zender, voeding, mengpaneel, microfoon en een draaitafel in- beslaggenomen. Tegen de 18-jarige eigenaar is proces-verbaal opge maakt. Dat liet de RPF-fractievoorzitter Mein dert Leerling dinsdagavond in het Anne Frank-centrum weten tijdens een spreekbeurt in Waddinxveen. Naar zijn mening is er dringend behoefte aan maatregelen om niet-werkwilligen te kunnen aanpakken, te denken valt aan korten op de uitkering. Hij liet weten in de Kamer het kabinet met klem te zullen vragen het niet bij mooie woorden en intenties te laten, maar tot daden over te gaan. Dat kan en moet in samenwerking met de sociale partners, zoals dat al niet zonder resul taat is beproefd in Zweden en Israël. Leerling acht het een zaak van rechts handhaving in meer gevallen dan tot nu toe mogelijk is, sancties aan te treffen wanneer werkzoekenden weigerachtig blijken een baan te accepteren, ook als het gaat om minder aangenaam werk. Hiertoe biedt een gerichter bemidde ling of het in samenwerking met het be drijfsleven direct aanbieden van een baan aan werkzoekenden mogelijkhe den. In Het Trefpunt aan de Stationsstraat was de verkiezingsavond van de CDA- regio Gouwe-IJa^el. Aanwezig waren staatssecretaris-drs. Enneüs Heerma van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or dening en Milieubeheer (VRÓM) en gedeputeerde drs. Wil Aalbers. Beide politici zijn verantwoordelijk voor de woningbouw en allerlei aspecten van de ruimtelijke ordening. Ook de werkgele genheid komt hierbij aan de orde. De in Het Trefpunt aanwezige CDA- staatssecretaris drs. Enneüs Heerma (42) doorliep de MULO-B. de HBS-B en studeerde politicologie. Hij werkte als organisatie-adviseur, was gemeente raadslid in Amsterdam, voorzitter van de christen-democraten in deze raad, en was wethouder in de hoofdstad. In het kabinet-Lubbers begon hij als staatsse cretaris van Economische Zaken. Hij volgde de vertrokken mr. Gerrit Brokx op VROM op. De nieuwste kollekties Dames-, Heren- en Kindermode, voor U geshowd door charmante modellen. Toegangsbewijzen a f 10.- Drankjes en hapjes gratis. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij Verbakel Mode U bent van harte welkom! Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000 Politieke Federatie (RPF) in een pro vinciale vergadering van deze partij bij een. Spreker was de voorzitter van de eenmansfractie van de RPF in de Tweede-Kamer, Meindert Leerling. Hij had het ook over het belang van christelijke politiek in de provincie. WADDINXVEEN - Dinsdagavond konden genodigden kennis maken met de geheel gemoderniseerde zaak van hij lid van het RPF-federatiebestuur en eindredacteur van het RPF-orgaan "Nieuw Leven".

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1