Dreigt slopershamer? 'ENING SCHEERDE UKUNT ERBIJ ZUN! ui l i r Groep Waddinxveners heeft kans op een baan VVD-wethouder 1 Wethouder Paul v. Schie in het brons Uitslag verkiezing in raadzaal Ruim 500,— voor AVO-Ned. plant boom aan de Dreef Bibliotheek zoekt nog Oranje-spullen FRONTALE BOTSING AMNESTY INTERNATIONAL WIL ACTIE TEGEN DOODSTRAF ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Nieuwsblad Onafhankelijk Verbakelmode rir. Voorwaarden kZ NISSAN CASSETTE TDK PHILIPS BASF MAXELL TEGEN SPECIALE PRIJZEN Vergoeding Uitslagen Extra personeel m ALS WIJ HET AUTOMOBIELBEDRIJF NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL01828-10170 DORPSTRAAT 33 TEL. 01828-12218 t Zie advertentie elders in dit blad! WADDINXVEEN KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 25 maart 1987 5 stuks 13,95 5 stuks 18,95 5 stuks 13,95 5 stuks 18,95 3 stuks 8,95 5 stuks 27,95 5 stuks 30,00 3 stuks 8,95 6,95 8,50 r ECHTE BAKKER TDK D 60 a 2,90 TDK D 90 a 3,95 BASF C 60 a 2,95 BASF C 90 a 3,95 MAXELL UR 60 TDK SA 60 a 5,75 TDK SA 90 a 6,25 PHILIPS C 60 TDK SA-X 60 TDK SA-X 90 DIVERSE INRUIL KLEUREN T.V.’s NU VANAF 300,- (GROOT BEELD) 5 - ilft - a f 1 f r f Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 18 MAART 1987 42e JAARGANG - No. 2019 Arbeidsbureau: Brief aan 100 langdurig werklozen Het voormalige raadhuis aan de Zuidkade, 9 V ernieling rond scholen EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788: NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 jaarlijks van het rijk wordt ontvangen ”ter bestrijding van de kosten van ver bouw, verandering van inrichting en herstel, voor zover dit niet het gewone onderhoud betreft”. B. en W. stelden de raad toen voor ten behoeve van genoemde voorzieningen een bedrag van 7.800,- beschikbaar te stellen ten laste van het voor de vergoe ding gevormde fonds. In dit fonds is thans plm. 61.000,- beschikbaar. Om als werkzoekende in aanmerking te komen geldt: - men moet de laatste drie jaar werkloos WADDINXVEEN - Het bronzen jubi leum van wethouder Paul van Schie (54) is niet ongemerkt voorbij gegaan. De christen-democraat, die binnen het col lege van B. en W. verantwoordelijk is voor financiën, openbare werken en - bedrijven, verkeer en sportzaken, is van alle kanten gefeliciteerd met zijn 12!/j- jarig wethouderschap. WADDINXVEEN - De toekomst van het oude raadhuis aan de Zuidkade staat op het spel. De één zegt dat het pand moet worden gesloopt, de ander vindt het een karakteristiek punt waar Een bouwkundig onderzoek moet gaan uitwijzen welke toekomst er zal zijn geen enkele steen van de andere mag worden afgehaald. ties, zoals die op de Internationale Vrouwendag van komende zaterdag in het vrouwenraadhuis De Vlieger aan de Staringlaan. Zuidkade 11 Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 Waddinxveen Statensingel 115 Gouda Tel. 01820-15132 WADDINXVEEN - Op de Hene- gouwerweg is vanmorgen een 23- jarige bestuurder uit Waddinxveen door een inhaalmanoevre tegen een tegemoetkomende vrachtwa gen (uit richting Gouda) gebotst. De gevolgen waren dermate ernstig dat de Waddinxvener door de bran dweer en de politie moest worden bevrijd. In zorgwekkende toestand is hij vervoerd naar het Bleuland zieken huis in Gouda. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. Fantastische modemiddagshow en avondshow van Verbakel mode bij Baan's Meubelen Zuidkade 110. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Het voormalige raadhuis aan de Zuidkade, waarin nu de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen is gehuis vest, stamt uit 1911. (Foto: Sjaak Noteboom). Voor mensen van 21 jaar of ouder, die al drie jaar of langer op zoek zijn naar een baan en die staan ingeschreven bij het arbeidsbureau, is er een nieuwe kans. Deze mensen zijn er kennelijk om Vorige week donderdag kreeg hij al feli citaties van de hier een spreekbeurt ver vullende CDA-staatssecretaris voor volkshuisvesting drs. E. Heerma, ook de lokale omroep RTW feliciteerde hem en vervolgens kreeg hij een felicita tie van de gemeenteraad, waarvoor de bewoner van de C. Huijgenslaan een dankbetuiging stuurde aan de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad. zijn geweest. Wel mag er in de eerste twee j aar in totaal nog 90 dagen gewerkt zijn. In het laatste jaar moet evenwel niet gewerkt zijn. Heeft iemand onbe taald werk gedaan (bijv, vrijwilligers werk) dan telt dat werk niet mee. Of an dersom: men kan dan wél onder de re geling vallen. Hetzelfde geldt voor ie mand die een opleiding volgde of volgt, maar tegelijk werkzoekend was. - In principe moet men al die tijd bij het arbeidsbureau ingeschreven geweest zijn (uitzonderingen zijn mogelijk). wordt aangepakt WADDINXVEEN - Waddinxveen wil meer maatregelen gaan nemen te gen de vele vernielingen aan schoolgebouwen. Verantwoordelijk wethou der K.W.Th. van Soest (VVD) reageert daarmee op dit vandalisme, dat kortgeleden een triest hoogtepunt bereikte door vernielingen die voor 25.000,- werden aangericht in de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan. weggelegd voor dit uit 1911 stammend pand, waarin nu de Stichting Streekmu ziekschool Waddinxveen is gehuisvest. Elders in dit Weekblad meer over de stand van zaken rond dit pand. bouwen brandt ’s avonds en ’s nachts al alarmverlichting. Volgens de verantwoordelijk onder wijswethouder moeten deze maatrege len de vandalen ontmoedigen hun ver nielend werk te doen, want met de repa ratie van alles wat kapot is gemaakt is veel gemeenschapsgeld gemoeid, ter wijl de school ook alles moet opruimen. Vernielingen in de prof. Kohnstamm school voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan hebben de school op een maandag zelfs gesloten doen houden. In het pand hadden onbekenden voor zo’n 25.000,- vernield. De rijkspolitie van Waddinxveen is nog steeds op zoek naar de daders. Om te trachten het gebruik van het plein van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO door groepen jongelui en de daarmee gepaard gaande vernielingen en vervuiling een halt toe te roepen besloot de gemeenteraad reeds enige voorzieningen op en rond dit plein te worden getroffen. De kosten van deze voorzieningen, bestaande uit het aanbrengen van verlichting en het aanpassen van de beplanting op en rond het schoolplein, zullen naar raming 7.800,- (incl.btw) bedragen. Omdat het hier gaat om een ’’verande ring van de inrichting” van het terrein van de school worden deze kosten ge bracht ten laste van de vergoeding die AUTO IS WADDINXVEEN - Ook in Waddinx veen zal de werkgroep Amnesty Inter national actie gaan voeren voor afschaf fing van de doodstraf in (een aantal) Amerikaanse staten, zoals met name Florida. Punt voor nader overleg is nog hoe deze zaak in dit Gouwedorp zal worden aangepakt, zo verklaarde con tactpersoon Anja Dijkhuizen zaterdag voor de lokale omroep RTW. Zeker is wel dat er schrijfavonden zul len worden gehouden en dat er op de weekmarkt een kraam zal worden inge nomen. De werkgroep Waddinxveen van Amnesty International telt 20 le den, die zich bezighouden met onder wijs, acties, schrijfavonden en presenta- GERT HUIZER ^CHT JE PROEFT HET!! WADDINXVEEN - In het pand van de Stichting Openbare Bibliotheek Wad dinxveen aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan wordt - zoals bekend - naar aanleiding van het gouden huwe lijk van prinses Juliana en prins Bern- hard een tentoonstelling gehouden. Er is daarom een beroep op de Wad dinxveners gedaan om voorwerpen die hierop betrekking hebben, bijv, bekers, lepeltjes, trommels en wandkleden, enige tijd ter beschikking te willen stel len. Opgave aan de bibiliotheek. tel. 13141. WADDINXVEEN - De in het Anne Frankcentrum gehouden bazar van het jubilerende AVO-Nederland (gehandi capten) heeft een batig saldo van 512,10 opgeleverd. De bezoekers konden aan diverse wedstrijden deelne men, zij het dat de namen van de clowns niet werden geraden. De uitslag van de kleurwedstrijd was: Groep I 4-5 jaar: 1. Patrick Metselaar, 2. Rens Oudijk, 3. John v. Leeuwen, 4. Quinte van Krimpen, 5. Annette Uit- beyerse. Groep II6-7jaar: Justin Sterk, 2. Lucin da Verboom, 3. Arie Uitbeyerse, 4. Hendrik Hak, 5. Kors van Hoven. Groep III 8-9 jaar: Daniël Brandesma, 2. Corine Geluk, 3. Natalie Sterk, 4. Jo ris, 5. Natasja Nieuwets. Groep IV 10 jaar en ouder: 1. Anneke de Vries, 2. Anne Marie v.d. Berg, 3. Heiltje Cammeraat, 4. Leonie Verwer- da, 5. Simone. Het aantal capucijners was 904: 1. Mw. J.Th.M. Schellingerhout, 2. Mw. A. de Heer. Dobbelstenen: 1. Yvonne v.d. Lee, 2. Ellen Grolleman, 3. Mw. A. de Heer, 4. Mw. v.d. Lee, 5/6. Mw. De Jong, Mw. Lammers, 7/8. Mw. de Knegt, Mw. v.d. Lee. Knikkerbak (tot 12 jr.): 1. Anton Kooren, 2. John v. Leeuwen, 3. Alex de Jong, 4. Monique de Joode, 5. Joris; bo ven 12 jaar: 1. Mw. Oskam, 2. Mw. Kooren. allerlei redenen niet in geslaagd werk te vinden. Dat kan komen door een wat verouderde of niet afgemaakte oplei ding, een beperkt werkervaring of al leen door het feit dat ze lang werkloos zijn. Gesproken wordt over ingeschreven staan bij het arbeidsbureau. Dat is niet altijd vereist, maar dan moet iemand wel kunnen aantonen dat hij of zij al drie jaar werkloos is en aktief naar werk heeft gezocht. Hierbij is onder meer te denken aan vrouwen die (na een tijd voor een gezin gezorgd te hebben) weer aan het arbeidsproces willen gaan deel nemen. Door een nieuwe Maatregel langdurig werklozen, wordt het voor een werkge ver aantrekkelijk gemaakt langdurig werklozen in dienst te nemen. Door vrijstelling van betaling van werkgever spremie kan hij (onder bepaalde voor waarden) ruim 19% besparen op de loonkosten van zo’n werknemer. Bovendien kan hij voor training en be geleiding van deze nieuwe werknemer een subsidie van 4.000,- krijgen. Het wordt voor een werkgever dus interes sant om met deze categorie werklozen in zee te gaan. WADDINXVEEN - Ongeveer honderd in Waddinxveen wonende lang durig werklozen hebben van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Gouda een brief gehad over nieuwe kansen op een baan. Daarover zijn door het GAB ook de werkgevers geïnformeerd. De nieuwe kansen op een baan voor deze categorie zijn mogelijk door nieuwe overheidssubsidie. De nieuwe maatregel kan natuurlijk al leen een succes worden als werkgevers bereid zijn om langdurig werklozen in dienst te nemen. Gezien de verminde ring van de loonkosten en het bedrag dat voor het inwerken wordt gegeven, is er zeker reden om eens met het arbeids bureau te praten. Wat gaat veranderen is de beplanting rond de schoolpleinen. Dit groen wordt lager gehouden, zodat surveillerende politiemensen een beter toezicht kun nen uitoefenen. Rond de openbare scholen zullen ook hekwerken worden geplaatst rond de schoolpleinen. Ook de installatie van beveiligingsappara tuur wordt overwogen. In alle schoolge- De nieuwste kollekties Dames-, Heren- en Kindermode, voor U geshowd door charmante modellen. Toegangsbewijzen a f 10.- Drankjes en hapjes gratis. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij Verbakel Mode U bent van harte welkom! Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000 Omdat het uitvoeren van zo’n nieuwe maatregel nogal wat tijd en inspanning vraagt hebben de arbeidsbureaus tijde lijk extra personeel mogen aantrekken. Het arbeidsbureau in Gouda heeft voor de bureaus in Gouda en Woerden sa men twee nieuwe medewerkers in dienst genomen. Met een al aanwezige medewerker in ventariseren zij op dit moment welke langdurig werklozen geïnteresseerd zijn. Direkt hierna wordt gezocht naar vakatures. Bent u geïnteresseerd? Pak dan de telefoon (01820-12844) en vraag naar mevrouw Grooteman, de heer Den Hartog of de heer Langenberg. Zij vertellen u graag meer over dit projekt en kunnen u ook vertellen of u ervoor in aanmerking komt. WADDINXVEEN - Vanavond - woensdag 18 maart - zullen de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Waddinxveen vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het ge meentehuis op een groot uitslagenbord bekend worden gemaakt. Een ieder is welkom om hiervan kennis te nemen. Zuidhollands gedeputeerde drs. J. Borgman (PvdA) plantte op 2 april in het kader van de (uitgestelde) Nationale Boomfeestdag aan de Eksterdreef een boom. Schoolkinderen hielpen hiermee door verder nog 14 platanen, 16 linden, 25 es doorns en 28 essen in Zuidplas te planten. WADDINXVEEN - De jaarlijkse Boomplantdag, die volgende week woensdag 25 maart zal worden gehou den, bestaat deze keer uit het planten van bomen langs de Dreef door een aan tal scholieren; de eerste boom zal overi gens worden geplant door milieu-wet- houder K.W.Th. van Soest (VVD). Vorig jaar kwam PvdA-gedeputeerde drs. J. Borgman voor de Boomplantdag naar Waddinxveen. Hij plantte toen op 2 april aan de Eksterdreef - ook al in Zuidplas - een boom. Scholieren hiel pen hieraan mee door verder nog 14 pla tanen, 16 linden, 25 esdoorns, en 28 es sen te planten. Jarenlang speelde Boomplantdag zich af in het Gouwebos. Elk jaar viel daar wel wat te planten. Boomfeestdag was in die jaren een gezamenlijk evenement van Waddinxveen en Boskoop, waar al tijd de schoolkinderen uit beide plaat sen bij werden betrokken. I - 9 j r-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1