Be Fair-voetbal in de weer voor kwart miljoen gulden Langs de CDA stoot PvdA linden zzr- CDA wil geen verplaatsing zwembadcomplex BENT U ER NIET BIJ? van eerste plaats Ismakogie is ’n succes Bij verkiezingen voor Provinciale Staten W. Waterreus Nieuwe serie cursussen na 9 groepen met 90 cursisten Collecte Nationale Hartweek Meeste stemmen voor CDA-lid Cor van Leeuwen 40jaar bij Glasbeek Finish KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Koffiebar over ’’jezelf” Nieuwsblad Onafhankelijk V Condities DANSAVOND BOSKOOP Lagere opkomst 2e Hoogtepunt CD ALS WIJ HET NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL01828-10170 Uw televisiedokter S. ATTEMA ECHTE BAKKER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 A.S. ZONDAG 20.30 UUR De Rozenburcht MARTIN VISSER HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. VIER HET TIEN JARIG BESTAAN MET ONS MEE, zie de adv. die elders in deze krant staat. ’n Onverwacht buitenkansje WADDINXVEEN - De vorige week woensdag gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in Waddinxveen van het CDA weer de grootste poli tieke partij gemaakt. r N 1 WOENSDAG 25 MAART 1987 42e JAARGANG - No. 2020 16 Dreef 130 Rechts Ismakogie-docente Thea Siemens met haar cursisten in Het Trefpunt. (Foto: Sjaak Noteboom). De andere sierra 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 AUTO EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 kan de ligging bij de nieuwe woonwijk Zuidplas wat meer uitgebuit worden. Het CDA denkt er verder over het on diepe en kleuterbad in te krimpen en te verplaatsen. Verder zouden er kluisjes voor kleding moeten komen en moeten de kleedhokjes kunnen worden afgeslo ten. Met de christen-democraten blij ken ook de andere partijen in de Wad dinxveense gemeenteraad van mening te zijn dat voor de oplossing van de zwembadproblematiek in ieder geval niet gedacht moet worden aan verplaat sing van het complex aan de Sniepweg. leer wordt gegeven in Het Trefpunt aan de Stationsstraat en duurt tien weken (één uur per week). De kosten voor de totale cursus bedragen 95,- en er zijn geen bijkomende kosten. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. In Waddinxveen is ter gelegenheid van de Boomfeestdag een 130-tal lindebo men geplant langs de Dreef. Het start sein voor de plantactiviteiten is gegeven door milieuwethouder K.W.Th. van Soest, die de eerste lindeboom plantte. Zijn voorbeeld werd gevolgd door 140 leerlingen van de Leon van Gelder- school, de Mgr. Bekkersschool, de Eben Haëzerschool en de Sav. Loh- mémschool. GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 WADDINXVEEN - De Nationale Hartweek staat weer voor de deur. Van 30 maart tot 5 april zullen dui zenden vrijwilligers langs de huizen gaan voor de grote jaarlijke collec te van de Nederlandse Hartstich ting. In een campagne in de media zal uw aandacht gevestigd worden op het belangrijke werk dat door de Ne derlandse Hartstichting wordt ged aan. Juist dat belangrijke extra wat no dig is bij de bestrijding van hart en vaatziekten: voorlichting en steun aan patiënten en hun omgeving, re validatie, voorlichting over preven tie. Waddinxveen bracht vorig jaar 17.350 gulden bijeen en dat was een topper. Ook dit jaar zult u niet ach terblijven. De Nederlandse Hart stichting rekent op u. TH. G. BLOM Huisarts schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 RESTAURANT Passage 210, 2741 GS Waddinxveen. Telefoon: 01828-16695. UdNVM HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 nis, jeu de boules, turnen, volleybal, boksen, schieten, hockey, schermen, vechtsport en American football door een Zoetermeerse vereniging. -Een sloopauto waarop het publiek met een voorhamer zijn agressie kan botvie ren. -Als afsluiting een achtervolgingswed- strijd op het hoofdveld tussen de Parijs- Dakar helden Kees en Mieke Tijster- man en Jan de Rooy Mitsubishi-Daf. Met speciale dank aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wad dinxveen die hiervoor toestemming hebben verleend, in de wetenschap dat op maandag 18 mei wordt begonnen met totale vernieuwing van het veld, WADDINXVEEN - Van de CDA-gemeenteraadsfractie (vijf zetels) kan het zwembadcomplex in het sportpark ”de Sniep” aan de Sniepweg blij ven. Het hoeft niet te worden verplaatst naar een andere plek in de be bouwde kom of naar bijvoorbeeld het Gouwebos, waar samengewerkt zou kunnen worden met de gemeente Boskoop, die geen zwembad meer heeft. de bouwplan aan de leden gepresen teerd. Na enkele kleine aanpassingen werd accoord gegaan met het bouw plan. Uitvoeringstechnisch werd een begro ting opgesteld voor drie varianten: a. bouw geheel uitbesteden, b. bouw casco uitbesteden, rest door zelfwerkzaam heid en c. bouw geheel door zelfwerk zaamheid. Vanmiddag en vanavond presenteert Verbakel Mode tijdens een wervelende modeshow de nieuwste kollekties. Het bleek helaas niet mogelijk iedereen aan een toegangsbewijs te helpen. Dat betekent echter niet dat U de nieuwste Dames-, Heren-, Kindermode en "La Lingerie" moet missen..! WADDINXVEEN - In partycentrum De Blauwe Druif aan de Nesse wordt komende vrijdagmiddag 27 maart een receptie gehouden van half vijf tot ze ven uur ter gelegenheid van het 40-jarig dienstverband van Bleiswijker Cor van Leeuwen (53) bij Glasbeek Finish BV aan de Noordkade. De jubilaris, in Waddinxveen geen on bekende, vervult bij Glasbeek de func tie van chef-plaatwerker. Sinds hij als 14-jarige in 1947 bij het Waddinxveense bedrijf in dienst trad heeft hij drie gene raties van de familie Glasbeek meege maakt. Voor de aan de dag gelegde trouw zul len de directie, medewerkers en vrien den van Cor van Leeuwen hem tijdens de receptie in het zonnetje zetten. Jubilaris Cor van Leeuwen. (Foto: Sjaak Noteboom). Speciaal voor alle geïnteresseerden zijn dezelfde schitterende kollekties nog de komende tijd te bezichtigen bij Verbakel Mode. U vindt ons vlak in de buurt en we hebben voldoende parkeerplaatsen. U komt toch ook kijken..? En... kijk voor een extra verrassing op pagina 6. Tot ziens bij Verbakelmode Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000 mei van 00.00 tot 07.00 uur met aantrek kelijke prijzen, uitgereikt bij het ont bijt. -Gymnastrada. Een optreden van de ’’Goudse” groep die ook zal optreden op de Wereldgymnastrada in Denemar ken. -Een opstijging van een 25 meter hoge luchtballon, gesponsord door Van Leeuwen BV. -Voetbalwedstrijden Be Fair 1 tegen een streekelftal, welke is samengesteld door de streekpers. Aanvang: 17.00 uur op 16 mei. -Een doorlopende demonstratie van Waddinxveense sportverenigingen zo als: korfbal, judo, atletiek, rugby, ten- De omstreden Centrumdemocraten kregen in Waddinxveen nog 39 stem men, waarvan de meeste in het hoofd stembureau in het raadhuis (7). In de andere 13 stembureaus werden op deze partij 1 tot 5 stemmen uitgebracht. In ie der geval waren de Centrumdemocra ten in 1986 (Tweede Kamer) nog goed voor 11 stemmen. WADDINXVEEN - Vanmorgen om tien uur heeft in een toepasselijke uit rusting milieuwethouder K.W.Th. van Soest (VVD) bijvriendelijke lindebo men geplant aan de Dreef in de woon wijk Zuidplas. Dat gebeurde in het ka der van de Nationale Boomfeestdag. Deze dag, waarvoor vorig jaar gedepu teerde drs. J. Borgman (PvdA) naar Waddinxveen kwam, is één van de eer ste activiteiten in het kader van het Waddinxveense programma op basis van het Europees Jaar van het Milieu, dat vorige week donderdag van start ging- Dat het complex tot in lengte van jaren te maken zal blijven hebben met een ex ploitatietekort vinden de christen-de mocraten niet zo’n punt, als het uit de gemeentekas bij te dragen bedrag - nu hoger dan de inkomsten - maar aan vaardbaar genoemd kan worden. In ieder geval moeten de condities voor het schoolzwemmen, het zwemmen door sportverenigingen en het zwem men voor gehandicapten en ouderen op dezelfde leest geschoeid blijven. Maar het terugdringen van de verliezen blijft een belangrijk uitgangspunt. Wellicht De christen-democraten moesten tij dens de vorig jaar gehouden gemeente raadsverkiezingen deze plaats afstaan aan de PvdA, maar de Waddinxveense kiezers brachten daar een week geleden verandering in. De WD, bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1982 nog de is overigens minder krachtig uit de tweede partij, is op de derde plaats blij ven staan met een overigens alsmaar da lende aanhang van 25,1 procent (1982) naar 18,5 procent (1987). In Waddinxveen werden vorige week 11.866 geldige stemmen uitgebracht. Omdat het kiezerskorps bestond uit 16.790 stemgerechtigden bedroeg het opkomstpercentage 70,8, op de verkie zingen voor het Europees Parlement in 1986 na de laagste van de jaren tachtig. Het CDA was ditmaal in Waddinxveen verreweg de grootste partij met 3.685 stemmen (31,1 procent). Bij de Tweede Kamer (1986) was dit nog 34,5 procent, maar bij de PS-verkiezing in 1982 27,7 procent. De PvdA vergaarde ditmaal 2.871 stemmen (24,2 procent) en ook meer dan in 1982 (17,3 procent). De VVD was goed voor 2.196 stemmen (18,5 procent). De percentages van de liberalen liepen terug van 25,1 (1982) naar 22,0 (1984), 21,7 (1986, gemeente- raad( en 21,1 (1986, Tweede Kamer). De VVD is in Waddinxveen duidelijk de derde partij D’66 vergaarde 7,3 procent van de stemmen, PSP-CPN-PPR 2,1 procent, SGP 10,3 procent, RPF en GPV 5,4 procent, SP 0,1 procent en CD 0,3 pro cent. De feestelijkheden op 15 en 16 mei om vatten de volgende activiteiten: -Braderie. -Autoshow met medewerking van de meeste Waddinxveense autobedrijven. Hierbij zijn aanwezig de Parijs-Dakar auto’s van Kees en Mieke Tijsterman en Jan de Rooy. -Sponsorloop op vrijdagavond voor alle Be Fair-leden. -Nachtmarathon-klaverjassen op van WSE, een lekkend dak en geheel verzakte riolering zijn de hoofdzaken die het bestuur hebben doen besluiten om de gehele kleedaccommodatie te renoveren. Een onafhankelijke financiële commis sie, ingesteld door het bestuur, heeft de financiële mogelijkheid onderzocht. De uitkomst gaf aan dat de vereniging ma ximaal/ 100.000,- op de kapitaalmarkt kan lenen, zonder dat de liquiditeit in gevaar komt. Daarnaast is een bouwcommissie inge steld met als taak een bouwplan op te stellen met een daaraan gekoppeld kos tenplaatje. Op de voorjaarsledenverga- dering is door het bestuur geaccepteer- WADDINXVEEN - De avond in de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse wordt komende vrijdag avond 27 maart door het koffiebarteam zelf verzorgd. De Schaapskooi is ge opend vanaf kwart voor acht. Het programma gaat over ’’jezelf' met de centrale vraag: Ben ik mezelf of heb ik mezelf een rol aangemeten? In goed overleg werd gekozen voor de variant b - begroting 250.000,-. Het bestuur is van mening dat niet eerder met de renovatie te beginnen voordat een stevige financiële basis aanwezig is. Met dit doel voor ogen is een activitei- De christen-democraten vinden overi gens wel, zo staat er in het CDA-Bulle- tin, dat gepoogd moet worden het zwembadcomplex veiliger te maken, te werken aan een doelmatiger bedrijfs voering, wat hogere toegangsprijzen te heffen en het geheel een aantrekkelij ker aanzien te geven, bijvoorbeeld door een ’’gezellige” horecavoorziening met terras. d.w.z. tot 50 cm diep veld omploegen, aanbrengen van drainage etc. De start van een fantastische loterij Re novatie 1988 is op 15 mei met geweldige prijzen. Hoofdprijs: Peugeot 205. Ver dere prijzen: vakantiereis voor 2 perso nen, Philips Video VHS, Philips Disc player, 2 Batavus rijwielen en verder nog een tiental prijzen ter waarde van 100,-. De trekking zal plaatsvinden op de be faamde Be Fair-Kienavond in decem ber 1987. Aantal loten 2500. Prijs per lot 25,-. Na afloop van het planten van de bomen is voor de schoolkinderen in De Bonke- laar een film vertoond, welke het boom- feestdagthema van 1987 ’’Bomen en bi jen”, tot onderwerp had. Zoals te doen gebruikelijk kregen de kinderen hierbij een button, een boomfeestliniaal en een versnapering aangeboden. WADDINXVEEN - Op de kandi datenlijsten voor de vorige week gehouden verkieizingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Hol land stonden ook de namen van vijf Waddinxveners. Van hen behaalde CDA’er Willem Waterreus de meeste stemmen: 481. In stemmenaantal werd hij ge volgd door WD’er Karei van Soest (326), RPF en GPV-man Kees Senneker (95), SGP-kandi- daat Jacques Dankers (63) en RPF- GPV-vrouw A. Molenaar-van Rooijen (16). tencommissie in het leven geroepen om de financiële middelen te verwerven. Deze commissie heeft 2 hoogtepunten voorbereid om de actie Renovatie 1988 inhoud te geven. In de afgelopen periode gaf Thea Sie mens les aan 90 cursisten in 9 groepen. Een geweldig succes, want Ismakogie, Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - Be Fair-voetbal (470 leden) wil een kwart miljoen gul den op tafel leggen voor een groot scheepse renovatie van de kleedaccom modatie op het sportveldencomplex aan de Sniepweg. Dit geld moet op tafel komen door een lening 100.000,-) en door acties 150.000,-). De acties omvatten een lote rij met als hoofdprijs een auto en een groot aantal feestelijkheden op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Be Fair-voetbal gaat de bestaande kleedaccommodaties aanpassen aan de eisen van deze tijd. De onpraktische in richting, een dubbel gangenstelsel als gevolg van de vroegere medebewoning waarvoor de Waddinxveense Drie jaar studeerde en examen deed in de Oos tenrijkse hoofdstad Wenen, is in Neder land een betrekkelijk nieuwe aanpak van houding en beweging, die zonder medische redenen niet goed zijn. Isma kogie is de lettercombinatie van een Duitse volzin en omvat het hele li chaam. Van voeten tot hoofd. WADDINXVEEN - De Waddinx veense docente Ismakogie, Thea Sie- mons van de Mozartlaan, begint maan dag 6 en/of dinsdag 7 april met een nieu we beginnerscursus Ismakogie, die een verbetering van de houding en een goed gebruik van spieren en gewrichten in het dagelijks leven beoogt. Deze cursus houdings- en bewegings- De Waddinxveense verkiezingsuitslag laat ongeveer hetzelfde beeld zien als landelijk het geval was. Een verliezend en groeiend CDA (in vergelijking met de Tweede Kamer en de Provinciale Staten in 1982), een groeiende PvdA en goed scorende kleine partijen. De SGP stembusstrijd gekomen dan voorheen, al was er dan wel een stijging in vergelij king met de vorig jaar gehouden Tweede-Kamerverkiezing. Wl C'i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1