Th. H. Nieuwets Bij Waddinxveen gevonden lijsten in nieuw boek Koninklijk zilver voor „Reeuwijk Omstreken” WAS U ER 00K BIJ? -d Gram-Award Presentatie- bijeenkonist in raadzaal Beeldend kunstenaar Herman Makkink presenteert kunstwerken in Zuidplas ONDERLINGE BRANDVERZEKERING In meidagen 1940 langs rijkswegberm Monsters in Gr. van Prinsterschool voor groep Cool Breeze Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 KUNSTTOEPASSING KOST ANDERHALVE TON ICE MODE HOUDT OP 8 APRIL MODESHOW WADDINXVEEN - Volgende week woensdagavond 8 april om acht uur houdt Ice Mode in het winkelcentrum de Passage een modepresentatie van de voorjaars- en zomermode in Partyhome aan de Passage. Nieuwsblad Onafhankelijk Verbakel mode Curieus Rangeerder Oktober t Zestig reacties Aarden wal w. ALS WIJ HET NISSAN I. Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 ECHTE BAKKER GERT HUIZER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 VIER HET TIEN JARIG BESTAAN MET ONS MEE, zie de adv. die elders in deze krant staat. WADDINXVEEN - Twee gemetselde bakstenen gedraaide torens van 13 meter hoogte en negen eveneens gemetselde zuilen van vier meter hoogte bij de kruispunten van de Dreef met de Beijerincklaan en de Zuidplaslaan. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Ook voor U. WOENSDAG 1 APRIL 1987 42e JAARGANG - No. 2021 Bij het kruispunt Zuidplaslaan-Dreef, in de buurt waarvan ook twee cirkelflats staan, zijn ne- Twee torens en negen zuilen langs de Dreef Burgemeester C.M. van der Linden reikte de trouwe werknemer van AUTO K t Dit koninklijk schouderklopje kreeg de bewoner van de Zuidkade 73 omdat hij 40 jaar in dienst is van Houthandel Al- blas BV aan de Zuidkade. In het bedrijf werd ook een receptie voor de jubilaris gehouden. Bij deze receptie is volop stilgestaan bij het feit dat de heer Nieuwets reeds 40 De op twee pagina’s afgedrukte namen van de 156 beroeps- en reserve-officie- ren vormen een curieus onderdeel van het oorlogsboek over Zevenhuizen en de wijde omgeving in de jaren 1940- 1945. ”Een vreemde zaak in oorlogs tijd!”, concludeert schrijver Bram Veerman bijna 47 jaar later. ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Houthandel Alblas BV, de heer Th.H. Nieuwets, de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uit, terwijl de echtgenote van de jubilaris toekijkt. (Foto: Sjaak Noteboom). ^RESTAURANT Passage 210, 2741 GS Waddinxveen. Telefoon: 01828-16695. - i 4 -- (Lid HVMy WADDINXVEEN/ZEVENHUIZEN - In het pasverschenen oorlogs boek ’’Tussen licht en donker in Hollands Groene Hart” van Bram Veer man uit Zevenhuizen staan heel bijzondere lijsten afgedrukt met daarop de namen van 156 Nederlandse vliegers die een verbintenis hadden met de Koninklijke Luchtmacht, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereld- oorlog. Dat zijn de twee beeldengroepen die de Amsterdamse beeldend kunstenaar Herman Makkink (49) in de woonwijk Zuidplas wil gaan neerzetten. De ont werpen daarvoor zijn met enthousiasme in het gemeentehuis ontvangen. Ze staan nu voor het publiek en de raadsle den ter discussie. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft dinsdag middag de zilveren ere-medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nas sau op de revers gespeld van de Waddinxvener Th.H.Nieuwets. Ice Mode startte op 20 augustus vorig jaar haar modehuis aan de Passage te Waddinxveen. De modewinkel richt zich op de modebewuste vrouw die stijl en goede kwaliteit zoekt en maat 36 tot en met 46 heeft. Bijpassende bijoux worden geleverd uit de collecties van Marijke Messie en Marja LammeEr wordt door Ice Mode veel waarde gehecht aan een uitsteken de bediening en service. De show wordt gelopen door vier pro fessionele mannequins. De lady spe aker is ellen Aris. Het evenement zal plaatsvinden in een enigszins Franse sfeer en worden begeleid door een orga nist. WADDINXVEEN - De gehele Waddinxveense bevolking is uitge- nodigd om komende maandag- 'i avond 6 april om half negen in de /raadzaal van het gemeentehuis /kennis te nemen van de kunstob- 11 jecten die langs de Dreef in de wijk Zuidplas zijn gedacht. De vervaardigde ontwerpen zullen 11 op deze presentatiebijeenkomst iworden gepresenteerd en toege- licht door de Amsterdamse beel- i dend kunstenaar Herman Mak- i kink. 1Enige tijd geleden heeft het college van Burgemeester en Wethouders Herman Makkink opdracht gege- ven tot het vervaardigen van ont- 1 werpen voor kunstobjecten aan de i'Dreef. Deze lokatie is gekozen, 1omdat de Dreef een belangrijke in- valsweg is, wanneer de gemeente vanuit zuidelijke richting wordt ge- 'i naderd. i1 De heer Makkink heeft inmiddels aan zijn opdracht voldaan. Het col- 11 lege zal op maandag, 6 april a.s. om 20.30 uur in het gemeentehuis een /bijeenkomst organiseren, waar de '(vervaardigde ontwerpen zullen worden gepresenteerd. De kunst- 11 enaar zal daarbij aanwezig zijn en is i bereid tot het geven van toelich- *ing. Een ieder die voor dit ontwerp be- S langstelling heeft, wordt voor de /presentatiebijeenkomst van harte /uitgenodigd. Aansluitend aan de i bijeenkomst zal de gemeentelijke i1 commissie voor kunst en cultuur in 1openbare vergadering bijeenko- i men en een advies over de ontwer- i1 pen aan het college opstellen. /Toehoorders bij deze vergadering /hebben spreekrecht. Zij zullen in i1 de gelegenheid worden gesteld i over aan de orde zijnde agenda- i punten het woord te voeren. Onder iandere op grond van het advies van i de commissie zal het college over de uitvoering van de ontwerpen een besluit nemen. Die naamlijsten werden op de dag na het uitbreken van de oorlog - zaterdag 11 mei 1940 - gevonden in de berm van rijksweg A 12 (Utrecht-Den Haag), vlakbij het Waddinxveense spoorwegvi- aduct. Dat overkwam Zevenhuizenaar Arie Krijgsman Wzn. WADDINXVEEN - De country- en westerngroep Cool Breeze uit Wad dinxveen is in de categorie favoriete groepen winnaar geworden van de Gram-Award. Deze onderscheiding werd de groep vo rige week vrijdagavond in Treslong in Hillegom uitgereikt. In voorgaande ja ren bezette Cool Breeze een tweede en een vierde plaats. Radio-opnamen van de uitreiking zijn donderdag te horen in de programma’s van de KRO en de TROS. jaar op zeer gewaardeerde wijze werk zaam is in dienst van Houthandel Alblas BV. De heer Nieuwets trad op 31 maart 1947 in dienst van Houthandel Alblas als houtlosser/stapelaar. Per 5 december 1961 werd hij benoemd als chef van de afdeling expeditie. Deze functie be kleedt de heer Nieuwets tot op heden. Een gemèentelijkê“’pt'ojèctgroep koos voor die plekken, gezien het belang van deze weg als entree van de gemeente vanuit zuidwestelijke richting en de daar nog aanwezige mogelijkheid met de groenaanplant rekening te houden met plaats en aard van de te realiseren kunstwerken. Dit advies vloeide voort uit de in augus tus 1985 door de gemeenteraad aanv aarde nota Kunst en Cultuur, welke al had geleid tot de instelling van het Fonds Beeldende Kunsten. De daarop samengestelde gemeentelijke project groep Beeldende Kunsttoepassing, waarin zowel ambtelijke als externe deskundigen zitting hebben, koos als eerste plek voor een kunstwerk de Dreef. Herman Makkink heeft bij het kruis punt Beijerincklaan-Dreef twee getor deerde (gedraaide) torens ontworpen van 12 meter hoogte en 3 meter breedte, Bij het kruispunt Zuidplaslaan-Dreef, in de buurt waarvan ook twee cirkelflats staan, zijn ne gen zuilen van 4 meter hoogte gedacht. Deze zuilen staan 12,5 centimeter van elkaar, zodat er niet doorheen gelopen kan worden. Ook deze zuilen worden met bakstenen gemetseld. De ste nen hebben verschillende kleuren, spiralen om elkaar heen en worden niet gevoegd. Elke zuil is anders. (Tekening: Herman Makkink). terwijl bij het kruispunt Zuidplaslaan- Dreef een configuratie van 9 zuilen van vier meter hoogte zijn gedacht. Beide kunstwerken worden in gekleurd bak steen en zonder voegwerk uitgevoerd. De kunstenaar, inmiddels aardig thuis in Waddinxveen, werd in Winschoten geboren, zat in de chemie in Groningen, zwierf rond in Ethiopië, Soedan, India, Thailand, Japan en Mexico (1959- 1963), was in Los Angelos (Californië) rangeerder bij de Pacific Electric Rail way, waar hij zijn eerste assemblages uit schroot maakte (1963-1966), werkte als assistent op de beeldhouwafdeling van het London College of Printing (1966- 1972) en ging vervolgens in Amsterdam wonen (1972). Over zijn aandachttrekkende ontwer pen voor de Dreef zegt Herman Mak kink: ”De twee beeldengroepen aan de Dreef, genaamd ’’Twee Torderende Torens en Negen Zuilen”, zijn recht streeks ontstaan uit mijn vorige werk. Voor mijzelf zou ik ze beschrijven als ’’bouwflarden”. De negen zuilen zou- 'den een enorm gebouw kunnen onder steunen, maar dat doen zij niet. De twee torens van 12 mtr hoog zijn niet be- treedbaar en hebben geen dak. Toch zijn het geen ruïnes. De twee groepen hebben met elkaar iets hermetisch ge meen. Ook de spiraal komt in allebei voor, en refereert, voor mijaan de spi- WADDINXVEEN - Op de protes- tants-christelijke Groen van Prinsterer- school aan de Tollenslaan waren mon sters te zien, het resultaat van drie cre atieve vrijdagmiddagen. Deze crea-middagen hadden tot onder werp: monsters, zowel voorhistorisch als fictief. En monsters kwamen er! Van schuimplastic, tentdoek, gordijnstof, p.v.c.-buis, wol, kralen, granen, sprok kelhout en sinaasappelkistjeshout. Dinsdagavond 31 maart was er in de hal van de school een tentoonstelling. In de sfeervolle verlichting kwamen alle werkstukken goed tot hun recht tegen de beschilderde decors. De tentoonstelling werd zeer druk be zocht door belangstellende ouders en kinderen, die trots hun werk lieten zien. Voor de leerlingen, leerkrachten en ou ders was het een fijn besluit van drie middagen plezierig samen bezig zijn. Onze modeshow op 25 maart was een overweldigend sukses. We bedanken alle aanwezigen voor het enorme enthousiasme. Helaas bleek het ónmogelijk alle aanvragers aan een toegangsbe wijs te helpen. Dat betekent De aandachttrekkende kunstwerken in het zuidwesten van Waddinxveen zullen er in oktober kunnen staan. Het aanne mingsbedrijf Gebr. Bakker Zn. BV uit Moerkapelle zal het bijzondere met selwerk, waarbij de kunstenaar niet weg te slaan zal zijn, uitvoeren. De kosten van deze kunsttoepassing be lopen in de anderhalve ton, inclusief de 22.500,- die zijn uitgetrokken vor het kunnen laten maken van ontwerpen. Dit laatste bedrag wordt vergoed door het ministerie van Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur (WVC). Daarbij komt nog een aarden verbinding tussen de twee torens aan de ene kant en de ne gen zuilen aan de andere kant. ralen van Brancusi die oneindig ver doorloopt. Negen Zuilen heeft een be paalde connectie met de twee cirkelvor mige gebouwen die verrijzen aan de Zuidplaslaan, terwijl Twee Getordeer de Torens een bakenfunctie zullen ver vullen voor verkeer dat vanuit de Be ijerincklaan Waddinxveen binnen komt”. Hij meldt zijn verbazingwekkende ont dekking in het hoofdstuk ”De mobilisa tie en 5 dagen oorlog”. Volgens een be geleidend schrijven uit die tijd waren de naamlijsten in 1938 door de luitenant- kolonel-vlieger van de Luchtvaartafde- ling in Soesterberg opgesteld en ver spreid voor interne administratieve con trole. ’’Deze papieren zijn gevonden langs rijksweg Den Haag-Utrecht bij Wad- dingsveen door Arie Krijgsman Wzn in meidagen 1940”, meldden de formulie ren die nu in het bezit zijn van Bram Veerman. Over zijn boek ’’Tussen licht en donker in Hollands Groene Hart” el ders in dit Weekblad voor Waddinx veen meer. Weekblad voor Waddinxveen r HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 De gemeente Waddinxveen is met Her man Makkink in zee gegaan, nadat zo’n 60 beeldend kunstenaars hadden gere ageerd op het verzoek om met ontwer pen te komen voor een aandachttrek kend kunstwerk bij de kruispunten Be ijerincklaan-Dreef en Dreef-Zuidpla- slaan. iC-.,., echter niet dat u de nieuwste kollekties Dames-, Heren-, Kinder- mode en lingerie moet missen. Speciaal voor alle I geïnteresseerden presenteren wij dezelfde kollekties nog de I komende tijd bij Verbakel Mode. U bent van harte welkom! Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000* Dit zijn de twee in bakstenen gemetselde gedraaide torens van 12 meter hoogte en 3 meter breedte bij het kruispunt Beijerincklaan-Dreef. De torens draaien om hun as een halve slag. Bo venaan wordt de achterkant de voorkant. De torens hebben geen dak, je kunt er ook niet in. Ze staan meter van elkaar, zodat er wel omheen gelopen kan worden. (Tekening: Herman Mak kink). Op verzoek van het gemeentebestuur heeft Herman Makkink bekeken op welke ruimtelijk gezien één geheel ge maakt zou kunnen worden van de kunsttoepassing langs de Dreef. Hij is op de gedachte gekomen om de aarden wal die er langs de Dreef bij de openba re Jan Ligthartschool ligt langzaam maar zeker te laten aflopen naar de vij ver bij de Eksterflat. Deze wal loopt dan van 1.80 meter terug tot onder de waterspiegel. Dat kan heel goed omdat de vijver bij de Eksterflat uitkomt in een vijf meter brede sloot langs de Eksterdreef. Vanuit het water loopt dan een even brede aarden wal op naar de Jan Ligthartschool aan de Sper- werhoek. Deze wal passeert dan de Fa- zantdreef, waar die door bielzen wordt onderbroken en de woningen aan de Kievitdreef. f V'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1