Mr. Pieter van Vollenhoven opent Remonstrantse Kerk H3 I Q. ELKRANT Gemeente schakelt ook oud-ambtenaar A.M. Zwamborn in Waddinxvener viel in Gouda van het perron VVD-Kamerlid mr. Ad Nijhuis in Waddinxveen JUBILARISSEN P. BAAN Bonnet-Tensen Op zondagmiddag 26 april om half drie Vastenactie van St. Paulusschool Buskaartje Westnederland is duurder Tweede hands meubels zijn zeer in trek Bijbelvertalers bij de NCVB KA WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 p- Zeven Zuidplas- jubilaressen Nieuwsblad Onafhankelijk In november Orgel a Schiedammer Grote kermis Uitvoering beraad I i ALS WIJ HET MMI ECHTE BAKKER DORPSTRAAT 48 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-14278 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Bloemsierkunst WADDINXVEEN - Het Rotterdamse adviesbureau Kol- pron Adviseurs gaat samen met de Waddinxveense oud-di- recteur Openbare Werken en -Bedrijven A.M. Zwamborn nog deze maand een vervolg geven op het vorig jaar versche nen rapport om Waddinxveen aan een winkelhart te helpen. Het gaat hier om een onmisbaar gebleken haalbaarheidsstu die. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 VIER HET TIEN JARIG BESTAAN MET ONS MEE, zie de adv. die elders in deze krant staat. lik; WOENSDAG 8 APRIL 1987 42e JAARGANG - No. 2022 Studie naar haalbaarheid nieuw winkelhart W’veen De ’’Zuidplas”-jubilaressen. Zittend van links naar rechts de dames C. Het CIMK-rapport verscheen op 12 no- Bij Baan werkten J.A. Theussen en T. N RESTAURANT i AUTO GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!! EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 WADDINXVEEN - Ook dit jaar wordt door de roomskatholieke St. Paulus school aan de Jacob Catslaan weer mee gedaan aan de Vastenactie van de roomskatholieke kerk. Centraal staat deze keer de hulp aan Chili. Toen pater Rudy Hoogervorst met ver lof in Waddinxveen was heeft hij met di a’s en een boeiend betoog de leerlingen een beeld gegeven over het leven in Chi li in het algemeen en over zijn werkge bied in het bijzonder. In de periode van 10 t/m 16 april gaan al le kinderen van de St. Paulusschool ’’werken” voor ouders en bekenden. Het geld dat zij daarmee verdienen is bestemd voor Chili. De opbrengst zal via de parochie wor den overgemaakt. In de school zal in de ze periode uitgebreid aandacht worden besteed aan de situatie in Chili. een haalbaarheidsstudie dient te wor den verricht om na te gaan of, rekening houdend met de genoemde apsecten, de WADDINXVEEN - Bij Baan’s Meu belen aan de Zuidkade hebben vier me dewerkers hun jubileum gevierd. Geza menlijk waren ze meer dan anderhalve eeuw werkzaam bij dit ruim een halve eeuw oude bedrijf. Het vier dagen voor zijn 48e verjaardag in Waddinxveen aanwezige lid van het Koninklijk Huis is voor de officiële han deling gevraagd, omdat één van zijn voorouders de eerste steen voor het vo rig jaar gerestaureerde kerkgebouw heeft gelegd. Volgens de steen boven de ingang ge beurde dat op 21 augustus 1835 door de toen 9-jarige F.J.A. van Vollenhoven, zoon van Joan van Vollenhoven uit Rot terdam, lid van de commissie tot de za ken der Remonstrantse Broederschap. de Graaf 40 jaar en heeft H. Terlouw een dienstverband van 25 jaar. De heer C.H. Kramp heeft het bedrijf na 46‘/2 jaar verlaten, omdat hij gebruik maakt van de VUT. Aan de jubilea en het vertrek is door het bedrijf aandacht geschonken. Directeur P. Baan voerde daarbij het woord. Zuidkade 11 Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 WADDINXVEEN/GOUDA - De Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland meldt dat Bonnet- Tensen BV, Waddinxveen, opnieuw in het handelsregister is ingeschreven. L*d NVM door het CIMK geadviseerde herstruc turering van de Waddinxveense detail- handelsvoorzieningen realiseerbaar is. Gelet op de vereiste spoed en het door andere drukke werkzaamheden ontbre ken van voldoende mankracht intern, is besloten aan een extern bureau op dracht te verlenen voor het verrichten van de haalbaarheidsstudie. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Christen- Vrouwenbond (N.C.V.B.) vergadert volgende week woensdagavond 15 april om 1945 uur in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. Deze avond staat in het teken van het werk van de Wycliffe Bijelvertalers. Vertoond wordt een dia-serie die als ti tel heeft ’’Niet de moeite waard?”, waarin duidelijk wordt gemaakt dat ooK in kleine landen het vertalen van de bijbel belangrijk is. Weekblad voor Waddinxveen In verband met de komst van mr. Pieter van Vollenhoven brengen de Rijks Voorlichtings Dienst (RVD) en de rijkspolitie Waddinxveen donderdag een bezoek aan de Remonstrantse Kerk. Deze 35 zielen tellende kerkge meenschap is bijzonder ingenomen met de komst van de hoge gast. Het aantal zitplaatsen in de gerestaureerde kerk is beperkt. Passage 210, 2741 GS Waddinxveen. Telefoon: 01828-16695. WADDINXVEEN - Voor de afdeling Waddinxveen van de VVD spreekt vol gende week woensdagavond 15 april in Partyhome het liberale Tweede-Kamer- lid mr. G.B. Nijhuis (43). Hij komt aan het woord na het huishoudelijke gedeel te van de afttelingsvergadering. Mr. Ad Nijhuis woont in Noordwijker- hout en is sinds 11 november 1982 lid van het parlement. Hij was adjunct-se- cretaris van het toenmalige KVO (thans KNOV), directie-secretaris van een groot winkelbedrijf en hoofd economi sche zaken, agrarische zaken en energie van de provincie Zuid-Holland. Voorts was hij voorzitter van een indu- striekring, van de Vereniging van Dorpsbelangen en van een vorming scentrum. Bovendien was hij adviseur van het Economisch Technologisch In stituut Zuid-Holland en van de Regi onale Raad voor de Arbeidsmarkt. Mr. Nijhuis doorliep het gymnasium-B en studeerde Nederlands recht met als afstudeerrichting macro-economie. WADDINXVEEN - Mr. Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, zal zondagmiddag 26 april om half drie de eregast zijn van de kerkeraad van de Remonstrantse Gemeente. Hij stelt dan met een offi ciële handeling het gerestaureerde kerkgebouw aan de Zuidkade 59 in ge bruik. In het Godshuis is die middag een feestdienst, waarin zal voorgaan ds. J. Laforêt uit Rotterdam. Mr. Pieter van Vollenhoven is een ge boren Schiedammer, de tweede zoon van Pieter van Vollenhoven. Hij bracht zijn schooltijd door in Rotterdam en studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Op 16 juni 1965 - enkele maanden na de bekendmaking van zijn verloving met prinses Margriet - werd hij gedoopt in de Leidse St. Pancraskerk en legde hij geloofsbelijdenis af als lidmaat van de Nederlands Hervormde Kerk. De restauratie van de op de Monumen tenlijst staande Remonstrantse Kerk nam geheel 1986 in beslag. De start van de langverwachte en dringend noodza kelijke restauratie was op 26 november 1985 door het CDA-Tweede-Kamerlid Ria Oomen-Ruijten. Ze deed dat door het aan elkaar bevesti gen van een bouwstelling en door het hijsen van de Nederlandse vlag. Burge meester C.M. van der Linden ging 29 augustus het kerkdak op om er een ko peren windvaan te plaatsen. Mr. Pieter van Vollenhoven stelt zondag 26 april officieel de gerestaureer de Remonstrantse Kerk in gebruik. WADDINXVEEN - Waddinxve- ners zijn nauwelijks geïnteresseerd in gedragen kleding, maar zijn erg gek op tweedehads meubels. Dat is de ervaring van Piet van Kooten, die sinds vorig jaar het met ge meentelijke financiële steun ge starte kringloopzaakje ”Het Mi- lieukompas” aan de Zuidkade heeft. De voorkeur van de Waddinxve- ners heeft Piet van Kooten verrast, zo verklaarde hij voor de micro foon van de lokale omroep RTW. Van de handel in gedragen kleding had hij meer verwacht, maar de werkelijkheid is nu eenmaal an ders. De in de Zuidplas wonende Wad dinxvener haalt in en buiten de ge meente van alles en nog wat top, drijft een winkeltje en beheert een uitdijende opslagruimte. Hij is dag en nacht bereikbaar om nog bruik bare spullen en afval op te halen. Piet van Kooten ergert zich er ove rigens wel aan dat particulieren, voordat de grofvuilwagen van de gemeente langs komt, het langs de weg staande afval doorzoeken en hem daarmee het brood uit de mond stoten. Dat is tegen de ge maakte afspraken in. De illegale ophalers opereren soms' in groepen en zien best kans op een fiets van alles en nog wat mee te ne- 1 men. Een enkele keer bedienen zij zich van aanhangwagens en vracht i twagens. ”Ik heb liever dat de mensen mij bellen, voordat ze hun spullen' i langs de kant van de weg zetten”, aldus Piet van Kooten, die als tele- foonnummer heeft 10954. i WADDINXVEEN/GOUDA - De Goudse gemeentepolitie (tel. 01820- 21444) heeft getuigen opgeroepen van het ongeval, waarvan vorige week een 28-jarige Waddinxvener op het station Gouda het slachtoffer werd en dat won derwel goed is afgelopen. Volgens de Waddinxvener werd hij door een boze conducteur uit de trein geduwd. Het slachtoffer viel tussen het perron en de rijdende trein. Hij had slechts enkele schaafwonden en zijn kleding was gescheurd. De man kwam op het perron op het mo ment dat de trein waarmee hij mee moest vertrok. Hij sprong op de treep lank en wilde de deur open trekken. Op dat moment zag hij de conducteur staan, die hem onmiddellijk van de treeplank duwde, aldus de reiziger. De conducteur heeft dit tegenover de politie ontkend en stelt dat de man door zijn eigen schuld van de treeplank is ge vallen. De politie vermoedt dat er men sen getuige zijn geweest van het voor val, omdat een onbekende aan de nood rem trok toen het ongeluk gebeurde. Vlak voor de officiële opening kwam ook een eind aan de restauratie van het orgel. In het ruim anderhalve eeuw ou de kerkgebouw wordt al sinds Kerstmis 1986 weer gekerkt. De restauratie werd mogelijk dank zij financiële inspannin gen van de gemeente Waddinxveen 120.000,-) en diverse particuliere fond sen, zoals het Comité Zomerpostzegels 50.000,-). Ook het rijk en de provin cie droegen bij aan de tegen de miljoen gulden kostende grootscheepse op knapbeurt door aannemingsbedrijf Woudenberg BV uit Ameide. Architect was Bob van Beek uit Warmond. WADDINXVEEN - Deze maand zijn de bustarieven van NV Verenigd Streekvervoer Westnederland omhoog gegaan. Het gaat hier om een landelijke verhoging van de bustarieven met drie procent. Over de nieuwe tarieven heeft Westnederland een folder uitgegeven, die verkrijgbaar is bij de chauffeurs en het hoofdkantoor aan de Hoogeveense- weg in Waddinxveen. Wie zijn kaartje in de bus koopt merkt het meeste van de tariefsverhoging: de 10-strippenkaart kost nu 8,65. Voor datzelfde bedrag is in de voorverkoop een kaart met 15 strippen verkrijgbaar. Net als de spoorwegen, voeren ook de busdiensten een speciale kinderkorting in: elke volwassene mag maximaal drie kinderen meenemen voor een (blauwe) strip per kind, ongeacht de lengte van de reis. Bovendien wordt de leeftijdsgrens voor jeugdkaarten verhoogd van negen naar elf jaar, waardoor meer kinderen op ei gen houtje voor half geld kunnen rei zen. B. en W. hebben dit de gemeenteraad vorige week donderdag schriftelijk la ten weten. Het college heeft de nieuwe gegevens nodig om de losse einden van het in opdracht van de gemeente en de plaatselijke middenstandsvereniging vorig jaar gemaakte CIMK-rapport (Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) aan elkaar te kunnen kno pen. De Remonstrantse Kerk staat sinds 1970 op de Monumentenlijst van het mi nisterie van WVC. De kerkgemeen schap werd in 1979 lid van de Monu- mentenwacht. De remonstrantse ge meenschap was in Waddinxveen in 1810 het grootst met 190 lidmaten, waarvan 77 meelevend. In de jaren zeventig werd in het Anne Frank-centrum een synode-bijeenkomst van de Remon strantse Kerk gehouden. vember vorig jaar. De kosten 90.000,-) werden gedeeld door de ge meente en de middenstandsvereniging (KNOV-afdeling Waddinxveen). Het beleidsadvies bevatte verregaande con clusies en aanbevelingen om Waddinx veen in de komende 15 jaar aan een écht winkelhart te kunnen helpen. Het rapport stelde met het oog op een sterker en groter ”de Passage” voor de winkelcentra leplaan en Luifelbaan te ontmantelen, de westelijke winkelwand van het KW-plein op te heffen, de buurtverzorging in de Dorpstraat af te bouwen, winkelcentrum Groensvoorde een face-lift te geven en Zuidplas een buurtsteunpunt te geven. Op een drukbezochte vergadering van de bij het KNOV aangesloten midden standers werd in opmerkelijke eensge zindheid, ondanks nog allerlei kantte keningen over het centrumrapport, dat geen verbinding wil tussen de Passage (alleen daar winkelnieuwbouw) en het Brugcentrum (slechts gehandhaafd als aanloopgebied), geoordeeld. De politiek reageerde een stuk kriti scher. In hun partijblad sprak het CDA van een eenzijdig en erg eng winkelrap- port, reageerde ook de VVD huiverig en verzette de PvdA zich zonder meer tegen het opdoeken van wijkwinkelcen- tra. Alleen PCW en D’66 onthielden zich nog van commentaar. WADDINXVEEN - De Stichting Maatschappelijk Dienstverlening Zuid plas heeft vrijdag in het Anne Frank- centrum aan het Jan van Bijnenpad ze ven medewerksters in het zonnetje ge zet, omdat ze 12'/2 jaar bij de gczins- en bejaardenverzorging van de stichting werkten. Het gaat hier om de jubilaressen Cla- renbeek, Engels, Van Kesteren, Schou ten, Twifi, de Wit en Woudenberg. De direkteur van ’’Zuidplas”, de heer J.A. van Duinen, schonk in zijn toe spraak aandacht aan het feit, dat in die 12'/2 jaar heel wat Waddinxveners door de 7 jubilaressen zijn geholpen. Voor waar, zo merkte de heer Van Duinen op, geen gemakkeiijke taak. De thuisverzorging via de gezins- en be jaardenverzorging vraagt steeds meer energie, inzet en betrokkenheid van de gezins- en bejaardenverzorgsters. Zijn woorden van waardering werden ondersteund met bloemen en een leuke attentie. De leiding gezins- en bejaar denverzorging van Waddinxveen zorg de ervoor, dat er sprake was van een echt feestelijke bijeenkomst. De hulp en begeleiding van de heer Zwamborn wordt voor Kolpron door B en W. van belang geacht omdat de op Nieuwjaarsdag met de VUT gegane ge- meente-ambtenaar kan bogen op een grote plaatselijke kennis, welke voor de opdracht die aan Kolpron is verleend uitstekend van pas kan komen. De heer Zwamborn verricht zijn werk zaamheden voor het door hem opge richte adviesbureau ABO Waddinx veen BV, waarvan hij directeur is ge worden. Omdat het college tot snelle besluitvor ming wil komen is bepaald dat de nieu we haalbaarheidsstudie reeds voor 1 mei 1987 op tafel moet liggen. Dan zul len B. en W. er een besluit over nemen en kan het stuk voor bespreking naar de raadscommissie en de gemeenteraad. Het vorig jaar met grote vertraging ver schenen CIMK-rapport over de cen- trumontwikkeling in dit Gouwedorp, dat bij uitvoering ingrijpende gevolgen heeft voor het leven rond de Passage, is volgens het college onderwerp geweest van uitvoerig beraad in het gemeente huis. ”Wij zijn daarbij tot de conclusie geko men dat het voor het door ons te nemen principebesluit - dat wij daarna aan de raad en raadscommissies wensen voor te leggen - noodzakelijk is, dat een aan tal belangrijke aspecten, die nauw met de door het CIMK geadviseerde her structurering van het winkelapparaat samenhangen, nader worden onder zocht”, aldus B. en W. ”Wij denken daarbij met nam| aan za ken als financiële haalbaarheid, uit voerbaarheid, parkeren, verkeersaf wikkeling, medewerking eigenaren en beleggers en gevolgen voor consumen ten Zonder meer inzicht in deze zaken menen wij niet tot een volledige goed afgewogen besluitvorming te kunnen komen. Bovendien menen wij dat de raad ook behoefte zal hebben aan een gedegen inzicht in de totale problema tiek”. B. en W. hebben daarom besloten dat De ”Zuidplas”-jubilaressen. Zittend van links naar rechts de dames C. Twilt, L. van Kesteren en M. Clarenbeek. Staand van links naar rechts de dames AWoudenberg, E. de Wit, C. Engels en M. Schouten. (Foto: Sjaak Noteboom). De jubilarissen bij Baan’s Meubelen: J.A. Theussen, T. de Graaf, C.H. Kramp (met de VUT) en H. Terlouw. Op de foto staat o >k (tweede van links) directeur P. Baan. (Foto: Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1