Vuile bodem in Brug- centrum ra Pleidooi voor meer vrouwenstraatnamen B i SM Verbakel mode Zeven namen van voorvechtsters van de vrouwenemancipatie Bazar brengt vier mille op Flat Justus van Effenlaan te koop? DE KOOPAVOND IS VERPLAATST NAAR DONDERDAGAVOND OP GOEDE VRIJDAG ZIJN DE WINKELS NA 17.00 UUR GESLOTEN KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 DANSAVOND BOSKOOP 2E PAASDAG 20.30 uur de Rozenburcht Martin Visser Nieuwsblad Onafhankelijk Wooncentrum Machteld RTW Vox Jubilans Winkelcentra Meubeltoonzalen Annas Roosje Vos Weekmarkt Oranjewijk Verlöting Zeergeslaagd Laatste mogelijkheid ALS WIJ HET Tin ECHTE BAKKER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Dagelijkse herinnering aan belangrijke voorvechtsters /TfTi lio i r: HG B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Bloemsierkunst VIER HET TIEN JARIG BESTAAN MET ONS MEE, zie de adv. die elders in deze krant staat. O"TA AT 1l' fi F" Dt Pasen. Weer ’ns samen met familie en vrienden. Een hapje en een I Z—X Z-X I I I J J y drankje, even gezellig bijpraten... u kent dat wel. En dan krijgt u I I L_ X^s I— Lx opeens van iemand een komplimentje over die prachtig zittende “7 1“ I A A AH kombinatie die u net nieuw heeft gekocht. Na enig aandringen wilt u uw "mode- p"l I f\ LZ adresje” wel kwijt: Verbakel Mode. Ze hebben er schitterende kollekties dames-, L V V heren-, kindermode en lingerie. Voor vriendelijke prijzen. En ’t voordeel is, je hoeft zo vlak voor Pasen dat drukke'Gouda niet in en de kinderen vinden de speelhoek maar wat mooi! Bovendien kun je er tijdens het winkelen lekker even je gemak van nemen met een heerlijk kopje thee of koffie. En is dat allemaal dat ritje naar Waddinxveen niet waard..? Verbakel mode. Daar weten ze wat gezellig winkelen is..! Zuidkade 6, Waddinxveen eekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 15 APRIL 1987 42e JAARGANG - No. 2023 een vrouwenwijk woensdag 6 augustus Ondernemersvereniging Boskoop DORPSTRAAT 48 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-14278 Etta Lubina Johanna Palm (1743-1799) geldt als een Nederlands politiek avon turierster. Ze speelde in Parijs na de Christus naar het evangelie van Mat- theus dat oorsponkelijk in (klassieke) muziek werd gecomponeerd door Jo hann Sebastiaan Bach. De versie die op Paaszaterdag wordt ge presenteerd betreft ’’The Young Mat thew Passion”, geproduceerd en gear rangeerd door Tom Parker en was de eerste produktie uit een serie van tot nu toe drie "gemoderniseerde” klassieken. Na deze Mattheus Passion kwam Parker met ’’The Young Messiah” en recente lijk met ’’The Young Amadeus” die zo als velen weten in veel landen hoog op de hitlijsten stond. De te presenteren bewerking wordt uit gevoerd door The New London Chorale Featuring, met medewerking van Ma deline Bell, Vicki Brown, Steve Jerome en Gordon Neville. GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HETH Het rad van avontuur draaide op de ba zar elk heel en half uur met schitterende prijzen. De hele dag door konden jong en oud genieten van 25 verschillende spelletjes, koffie met koek, limonade en hot dogs. Vele mensen gingen op de fo to in een prachtige antieke sportwagen of maakten buttons voor een habbe- krats. lade paaseieren te verkopen aan het winkelend publiek. pettist Wim van der Vliet, ter onder steuning voor de liederen in het paasge- deelte en de bas/baritonsolist Pieter Vis. Dirigent Pieter Stolk van ”Vox Jubi lans” heeft de muzikale leiding van de avond. De Delftse predikant drs. A. de Reuver verzorgt een meditatie en zal de avond openen en sluiten. Een boeiend en afwisselend programma is er voor de ze avond samengesteld, met koorwer ken van o.a. Bach, Stanton, Shelly en de dirigenten Pieter Stolk en Jan Mul der. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 - W-1 'K Lid NVM Op Paaszaterdag zal de lokale omroep RTW (101.1 Mhz FM op de kabel) aan sluitend aan het programma ’’Rondom de hefbrug” van 12.00 tot 14.00 uur een moderne versie uitzenden van de Mat- theüs Passion. De presentatie is in han den van hoofdredacteur Bert Wester man. Het betreft het lijdensverhaal van Jezus De Hervormde Gemengde Zangvereni ging Vox Jubilans, welke overigens donderdagavond vanuit De Doelen op de EO-televisie te zien en te horen is, geeft op de avond van Paaszaterdag om acht uur het jaarlijkse Passie- en Paas- concert in de St. Janskerk te Gouda. Voor deze avond bestaat ieder jaar weer grote belangstelling. Dit jaar werken naast het grote koor met zijn ruim 160 leden, mee: het jeugd koor van Vox, dat deze avond voor het eerst optreedt o.l.v. de nieuwe dirigent Jan Mulder; diens oom, de bekende Kampense organist Klaas Jan Mulder voor de orgelbegeleiding; de Goudse cellist Joris Boon, die de koren bege leidt in de lijdensliederen en de trom- R W.WTJJNXVEEN \v WADDINXVEEN - Er is enige vorm van - oppervlakkige - bodemverontrei niging geconstateerd op het stuk braak liggende grond achter de Zuidkade in het Brugcentrum. De verontreiniging, zo is in de raads commissie voor de ruimtelijke ordening meegedeeld, is het gevolg van een vroe gere lekkende olietank. Een lichte in greep is nodig om de vieze bodem weer schoon te maken. K Pa in» i Huw jlljk i frsf Zo hebben we Pij-.oorbeeld de Amalia van Solmsstraat, de Anna van Buren- straat, de Anna van Hannoverstraat, de Anna Paulownastraat, de Anna van Saksenstraat en de Charlotte de Bour- bonstraat. Moeilijk valt te verdedigen dat zij allen aan eigen verdiensten hun straat in de Oranjewijk danken. Niet hun verdiens ten, maar het feit dat zij echtgenote van prins Willem de Eerste waren was reden voor hun vernoeming door Waddinx- veens vroege vaderen. Dat de vorstinnen Wilhelmina (Kon. Wilhelminaplein, Kon. Wilhelminasin- gel, Wilhelminakade), Juliana (Juliana- straat) en Beatrix (Prinses Beatrixlaan) vernoemd zijn, legt vast het wonder van vrouwelijke staatshoofden, ook in een tijd dat vrouwelijke volksvertegen woordigers witte raven waren. Beatrix is trouwens vernoemd omdat ook haar drie zussen in Waddinxveen een straatnaam hebben gekregen (Prin ses Irenestraat, Prinses Margrietstraat, Prinses Marijkestraat; een naam die nimmer in die van Christine is veran derd). WADDINXVEEN - De flat aan de Jus tus van Effenlaan is te koop. Van de be legger heeft de gemeente tenminste een aanbod tot koop gekregen. De mogelijkheid tot aankoop van de Justus van Effenlaan kwam aan de orde in de raadscommissie voor de ruimtelij ke ordening en zal daar in een volgende vergadering verder worden besproken aan de hand van stukken, die aan de commissieleden ter hand zullen worden gesteld. De voorgestelde vrouwennamen zijn Mina Drucker (oprichtster Vrije Vrou wen Vereniging), Aletta Jacobs (voor vechtster vrouwenkiesrecht), Marga Klompé (eerste vrouwelijke minister), Etta Palm (emancipatie voorvechtster), Roosje Vos (oprichtster naaistervereni- ging ’’Allen één”), Anna de Waal (eer ste vrouwelijke staatssecretaris) en Freeke van der Torren (eerste vrouwe lijk Waddinxveens gemeenteraadslid). Achter deze namen komt het woordje ’’hoeve” te staan. Het sieren van straten met vrouwenna men is in dit Gouwedorp herhaaldelijk bepleit. Dat gebeurde onder meer in het Weekblad voor Waddinxveen in 1982 (rubriek Rondom de hefbrug) en in 1986, terwijl in die tussentijd ook ge meenteraadsleden en Waddinxveense vrouwenorganisaties geregeld de wens hebben geuit om voorvechtsters van de vrouwenemancipatie in zijn algemeen heid ook in Waddinxveen te eren door straten naar hen te vernoemen. WADDINXVEEN - De woonwijk Zuidplas krijgt een vrouwenwijk. B. en W. hebben aan de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad de namen van zeven vrouwen voorgelegd, die de herinnering aan de strijd van vroeger voor vrouwenbelangen en -emancipatie in Wad dinxveen levendig moeten houden. door tHi WOt’ 01 N Ir» Warbiu Ï1K. 'ssüwn cii kw Op Tweede Paasdag zijn de meubel toonzalen in Waddinxveen geopend. De openingstijden zijn van 10.00-17.00 uur. De negen geopende meubeltoon zalen timmeren die dag aan de weg met verrassende lente-kortingen. Knipsel uit het Weekblad voor Waddinxveen van 1986. Zuidplas krij gt Pruisische invasie van 1787 een rol als dubbelspion, terwijl ze ook nauwe rela ties onderhield met politici en revoluti onairen, evenals met de raadspensiona ris Van de Spiegel en het stadhouderlijk paar. Na 1791 zat ze herhaaldelijk ge vangen. Roosje Vos, opgegroeid in een wees huis, vond haar werkterrein voor een belangrijk deel daar waar de Internati onale Vrouwendag uit ontstond: de strijd van de naaisters tegen de lange werkdagen. Zij richtte de naaistersver- eniging "Allen één” op en organiseerde cursussen op het gebied van vakkennis (noodzakelijk door de oprukkende con- fectieindustrie) en de algemene ontwik keling. Roosje Vos kwam - toen in 1919 het vrouwenkiesrecht er door kwam - in de Provinciale Staten van Friesland. Anna de Waal (1906) was in 1953 de eerste vrouwelijke KVP-staatssecreta- ris van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen in het tweede ministerie- Drees. Ze kwam ook in het derde minis- terie-Drees terecht, maar trad in 1957 af wegens reorganisatie van de departe mentale taakverdeling, waardoor het hele onderwijsgebied onder verant woordelijkheid van de minister kwam te vallen. Freeke Tietia van der Torren-Veendorp (1897-1984) was het eerste vrouwelijke Waddinxveense gemeenteraadslid. Ze overleed drie jaar geleden en werd in Westerwaal begraven. De geboren Groningse maakte namens de VVD niet alleen deel uit van de gemeenteraad, maar zat voor de liberalen ook in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Voor de Waddinxveense samenleving heeft ze in maatschappelijk en politiek opzicht veel betekend. Ze stond aan de wieg van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening en was zeer actief voor de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen in en buiten Waddinxveen. Haar verdiensten werden bekroond met het Ridderschap in de Orde van Oranje- Nassau. HEB JE DAT GEKOCHT..?" i.nxvccr. drager. tegen «tfcu AJ.kr; u,< ZniTv<s> :éc:f t« - <«t<l< a»r>r pK- WADDINXVEEN - Op het school plein van de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool aan de Lin- dengaarde is vrijdagmiddag 2.000,- overhandigd voor het Lima-ontwikke- lingsproject van de Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking Waddinxveen. HOOFDREDACTEUR; EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 De zeven voor Waddinxveen gekozen vrouwennamen zijn maar een greep. In het Weekblad voor Waddinxveen noemden wij vorig jaar zomer ook nog de namen van Mina Kruseman, Betsy Perk, Jeltje de Bosch Kempér, Gesina van der Molen en Joke Smit. Ook zij hebben voor de vrouwenbeweging hun grote verdiensten. In dit Gouwedorp dragen reeds zo’n 16 straten de naam van een vrouw. De laat ste vrouwennaam die in 1983 bijna ver noemd was was die van Machteld, maar ze verdween weer van het toneel omdat haar naam en die van anderen uit de op- richtingstijd van Waddinxveen (1233) zo moeilijk te spellen waren. Een aantal Waddinxveense straten is dus al genoemd naar vrouwen, al heb ben ze geen rol gespeeld in de feministi sche golf van rond de eeuwwisseling en in de vrouwenbeweging van na de Tweede Wereldoorlog of die door woorden en daden een vooranstaande plaats in ons land verkregen. In het winkelcentrum ”de Passage” zul len zaterdag 18 april twee Paashazen rondlopen en honderden kaarseieren uitdelen tussen 13.30 en 16.00 uur. De Paashaas bracht een aantal jaren ge leden al eens een bezoek aan het win kelcentrum de Passage. Gezien het ent housiasme wat toen werd ontmoet is be sloten nogmaals naar Waddinxveen te komen. Van 10-12 uur en van 13.30- 16.00 uur zijn de Paashazen aanwezig. Ook het winkelcentrum Brug heeft drie dagen een Paashaas op bezoek. Deze loopt op donderdagavond, vrijdagmid dag en zaterdag de hele dag op de Ker- kweg-Oost, Zuidkade en Nesse choco- Vrijdag (Goede Vrijdag) is de week markt in de Willem de Zwijgerlaan ge opend van 11.00-17.00 uur. De markt kooplieden hebben deze dag speciale Paasaanbiedingen Klaas Jan Mulder zal naast de begelei ding van zowel koor- als samenzang op het grote Moreau-orgel van de kerk nog improviseren en samen met de trompet tist te beluisteren zijn in een sonate van Telemann. Een volledig programmaboekje, met al le teksten van de te zingen liederen en wat tevens dient als bewijs van toegang, is a 5,- verkrijgbaar op de avond zelf, aan de kosteringang van de kerk. Kin deren t/m 12 j aar hebben gratis toegang. In de speeltuin van de speeltuinvereni ging Oranjewijk aan de J.W. Frisoweg kunnen zaterdagmorgen 18 april om tien uur Paaseieren worden gezocht door kinderen van 2-12 jaar. Voor de ouderen is er een verloting met kleine prijzen en een surprise voor alle kinde ren. Om twee uur is er een bingo voor kinderen tot 15 jaar. Op de modeshow verschenen 40 leerlin gen in prachtige creaties. Er was een bloemen- en plantenboek met zoveel keus, dat veel mensen met een mooie plant of bos bloemen naar huis gingen ’s Middags trok schooldirecteur B.J. Vroegop de hoofdprijs van de verloting: een prachtige fiets. Deze kwam in het bezit van Marco Bosgra, die het lot had gekocht van Maarten Eijkenaar. Hij kreeg een cadeaubon. Ook de winnaars van de raadspelletjes (geluksgetallen 36 en 74, steengewicht 9715 gram, 543 knikkers en poppennaam Rozemarijn) krijgen aardige prijzen. Dit geld is de helft van de netto-op- brengst van de zaterdag voor een week in de school gehouden bazar, die officie el werd geopend door leerlingen van de groepen 1-4. De andere 2.000,- wordt in het schoolfonds gestopt voor de aan schaf van computerlesmateriaal. De school kan terugzien op een zeerge- slaagde bazar, waar honderden mensen zich vijf uur lang hebben bezig gehou den met allerlei attracties, zowel vóór als achter de kraampjes. Alle leslokalen en de gemeenschapsruimte waren door de bazar in gebruik genomen. Op deze plek in het Brugcentrum stond voorheen het bedrijfspand van Baan’s Meubelen, welke meubelfabriek en toonzaal is verhuisd naar het Van Schaik Berghuis-pand aan de Zuidka de. Voor de vrijgekomen ruimte zijn plan nen ontwikkeld om de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaar den (HSHB) er een wooncentrum voor ouderen te laten bouwen. Over de vormgeving van dit centrum, waartegen omwonenden aanvankelijk bezwaar maakten gezien het forse ka rakter ervan, begint langzamerhand eensgezindheid te groeien. Met de ’’flauwe kap” stemden de commissiele den in ieder geval in. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgif te van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van: het oprichten van een complex van 39 gestapelde woningen in het Brugcentrum, gelegen tussen het Raadhuisplein en de Jan Dorrekenska- de-Oost. Dit verzoek kan slechts worden ingewil ligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aangezien het bouwplan in strijd is met de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan: Brugcentrum (Het ’’oude” plan, vastge steld in 1966), en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de gevraagde vrijstelling te verlenen, genoemde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ont vangst van die verklaringen de gevraag de bouwvergunning te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behoren de stukken, waaronder bouw- en situ atietekeningen, in het gemeentehuis ter inzage met ingang van donderdag 16 april gedurende 14 dagen. J AUTO jaas rD R EST Au RAn T dAlób Passage 210, 2741 GS Waddinxveen. Telefoon: 01828-16695. Ben' 'W.'ëtrtfe geméentelljké commis sie straatnamen zijn van mening dat thans aan deze wens tegemoet moet worden gekomen, daar Zuidplas voor lopig de laatste mogelijkheid hiertoe biedt. De zeven namen zijn uit de bus gekomen met in achtneming van de ge bruikelijke richtlijnen inzake de straat- naamgeving en de richtlijnen van de PTT. Wilhelmina Elizabeth Drucker (1847- 1925) - naar haar is de actiegroep Dolle Mina genoemd - richtte in 1889 de Vrije Vrouwen Vereniging op en stond in 1894 aan de wieg van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Bij haar cre matie werd ze door 15 dames met dub bele namen begeleid. Alette Henriette Jacobs (1854-1929) deed in 1878 haar artsenexamen en was daarmee de eerste afgestudeerde vrouw in ons land. Ze streed voor de emanci patie van de vrouw en speelde een be langrijke rol in de beweging voor vrou wenkiesrecht, ook internationaal. Haar ideeën waren sociaal, politiek en paci fistisch. Margaretha Albertina Maria Klompé (1912-1986) was oud-Tweede-Kamerlid (1948-1956 en 1963-1966). Ze werd in 1956 Neerlands eerste vrouwelijke mi nister en had de portefeuille Maat schappelijk Werk (1956-1963) en Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1966-1971), In 1974 werd ze mi nister van Staat. Met het oog op Pasen ’87 WADDINXVEEN - Diverse acti viteiten in Waddinxveen maken duidelijk dat Pasen ’87 op komst is. Voor de kinderen is het Paasvakan tie, de kerken houden speciale diensten (de hele week werken de hervormde Immanuëlkerkgemeen- te en de Gereformeerde Kerk al dagelijks samen in korte avond diensten) en het verenigingsleven haakt ook in met op Pasen afge stemde initiatieven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1