Waddinxveens Ondernemers Centrum deze zomer gereed I*vd A-voorzit I er plotseling weg Plaat RTW schokt C. de Bas slaat paal Kerngroep ARBO B.V. ROVER 800 SHOW K ”de kSröë hoek”: w Waddinxveen Tien organisaties organiseren 1 mei-viering Verontschuldigingen van lokale omroep Inkoopcombinatie vestigt zich in bedrijvenpark Coenecoop GOED WERK- TELEFOON Elly van Wichen in het zilver Rover-show bij De Kouwe Hoek Job Creation op manifestaties in Gouda en ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 5 Van bedrijfsruimte 50procent bezet, van kantoorruimte 34 procent Nieuwsblad Onafhankelijk 3995 Hindernissen Drukte ESCORT BRAVO TOONT Z’N CONCURRENTEN HOE HET HOOPT ♦speciale striping *getint glas *achterbank in 2 delen neer te klappen *aerodynamisch smetteloos witte wieldeksels *5 versnellingen make-up spiegel *2 van binnenuit verstelbare buitenspiegels Nieuwe arbeidsplaatsen Ruimtelijke Ordening Opstandi ngsfeest ALS WIJ HET ECHTE BAKKER Heel Nederland vlagt! 210 Cm‘ 77 vx tang /77fé^ 7 I HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Nr B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Let op:,compleet met wimpel t.w.v. 16,95 /BkSïL I Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 22 APRIL 1987 N Ti De drukte en de spanning van de radio- De grondverkoop kwam aan de orde in IX). 23 TM MA.27APRIL. ♦kunststof bumpers Werk voor een beter leven is dan ook N00RDKA0E 16 WADDINXVEEN TEL01828-10170 I f ROVER a WADDINXVEEN - De PvdA-afdeling Waddinxveen zit zonder voorzit ter. Eerste vrouw Sonja Rinsma blijkt om persoonlijke redenen haar be stuursfunctie binnen de partij te hebben beëindigd. Ze was in 1985 de af getreden eerste man Arie Slinger als plaatselijk partijvoorzitter opge volgd. rwis/was op achterruit GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!! EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 uitzending zorgden ervoor dat alle be trokkenenen zaterdag pas later in de ga ten kregen dat er een verkeerde keuze was gemaakt. Daarop bood RTW-hoof- dredacteur Bert Westerman direct zijn excuses aan de heer Stellaard aan. Hij had zich weliswaar geërgerd aan de ka rakterloze muziekkeuze - waarin hij niet tevoren was gekend -, maar toonde zich bereid de verontschuldigingen te accepteren. Tegenover ons deed hij het gebeuren af met een "kinderziekte” en een "bedrijfsfout". De lokale omroep RTW wil er voor zorgdragen dat de in de wekelijkse uit zendingen van "Rondom de hefbrug" te draaien muziek voortaan nog beter zal zijn afgestemd op het eventueel bespro kene. Dat voornemen was er al - weken lang werd de rubriek kerkelijk nieuws gevolgd door een wat klassieke plaat -, maar hiervan werd kortgeleden afge stapt. mensen. Dit najaar is de verhuizing uit Zoetermeer gepland. De Keurgroep geldt in ons land als de grootste voor- raadhoudende inkoopcombinatie. WADDINXVEEN - De telefoonnum mers 14261 (Adrie v.d. Akerboom) en 16284 (Nelly Geluk) kunnen volgende week dinsdag 28 april de hele dag ge beld worden voor artikelen (theedoe ken, onderzetters en zakdoeken)van de Derde Wereld-stichting Goed Werk. 80 miljoen gulden en levert uitsluitend meubel-bouwpakketten aan de detail handel. Met de nieuwe vestiging in Waddinxveen ligt het in de bedoeling verder te gaan kijken dan de huidige uit gebreide Randstad. landen onder de aandacht van het Ne derlandse publiek brengt. Volgens de socialisten is het een succes volle gedachte geweest om op de leden vergaderingen steeds een bepaald the ma bij de kop te pakken. Eerder werd het milieu-beleid besproken, op don derdagavond 11 juni zal het gaan over het thema brugerlijke ongehoorzaam heid. Gewenst blijft een actief kernenbeleid. De Dorpstraat moet verder worden ont wikkeld. Het gemeentebestuur stelt een nota centrumontwikkeling op. Hierin moet aandacht geschonken worden aan samenvoeging van Brugcentrum en Pas sage, het aantrekken van bijzondere- en aantrekkelijke winkelvoorzieningen en een centrale plaats voor de weekmarkt. Voor de dagelijkse levensbehoeften dienen voldoende winkels in de wijken aanwezig te zijn. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Rood-wit-blauwe vlag, van goed wasbare Supralon 100 x 150 cm. oranje wimpel 175 cm I. wit gelakte vlaggestok met oranje knop 5 T- - T Ud NVMy 42e JAARGANG - No. 2024 SOUHMMKIMaMHI De stichting ’’Goed Werk” heeft haar landelijke kantoor in Amerongen. Er is een werkgroep in Waddinxveen van 5 zeer gemotiveerde mensen. Goed Werk heeft contacten in Bagla Desh, India, Nepal, Tailand, Haiti en andere landen. het motto waaronder de stichting ’’Goed Werk” de producten van werk- creërende projecten uit ontwikkelings- WADDINXVEEN - Nog voordat de grote zomervakantie aanbreekt zul len de eerste nieuwe ondernemers zich kunnen vestigen in de eerste be drijfshal van de Stichting Waddinxveens Ondernemers Centrum, die in het Waddinxveense bedrijvenpark "Coenecoop” in aanbouw is. Het plotselinge vertrek van Sonja Rin sma, die bij de gemeenteraadsverkie zingen op de 1 le plaats van de kandida tenlijst stond en aan de Zuidkade woont, werd vorige week donderdag avond tijdens een ledenvergadering van de PvdA in het buurtcentrum De Boog aan de C.Huijgenslaan meegedeeld. WADDINXVEEN - In de tweede J volle week van mei zal het Wad- dinxveen Job Creation Project zich laten zien op werkmanifestaties in Waddinxveen en Gouda. i Job Creation is op dinsdagavond 12 1 mei om zeven uur aanwezig op de praktische informatie-avond voor i startende ondernemers in Het 1 Trefpunt aan de Stationsstraat in Waddinxveen. Dit is de tiende startersavond die de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland in de Goudse streek zal houden. Op deze avond zullen de bezoekers zo veel mogelijk een antwoord krijgen op het beginnen van een eigen be drijf. Job Creation is voorts aanwezig op de Banenmarkt, die het Geweste lijk Arbeidsbureau Gouda en om streken op donderdag 14 mei zal houden in het bedrijfspand van Ho- bo-Faam BV aan de Antwerpse- weg in Gouda. Op beide manifestaties presenteert het Waddinxveen Job Creation Project zich als een uniek initiatief waar het gaat om kosteloze begelei ding bij het ontwikkelen van nieu we bedrijfsactiviteiten in Waddinx veen. Job Creation, met als projectleider J.A. de Gruijl, is gevestigd in ge bouw ”de Staring” aan de Starin- giaan 21 (kamer 22), 2741 GC Waddinxveen. De kantooruren zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. De telefoon nummers zijn 12097/12885. Zuidelijke Dwarsweg 1 B Waddkuveen 10)01828-17713 Ream 39-41 Gouda Tel.0182O-22332 Het is hoognodig, aldus de PvdA, dat er openbaar vervoer komt naar en van de St. Victorwijk. Met het oog op de ver keersveiligheid (30 km/u) is een nota verkeersveiligheid noodzakelijk. \w I voerd in opdracht van de Stichting Wad dinxveens Ondernemers Centrum, die op 19 november 1986 werd opgericht. De stichting is een samenwerkingsver band van de gemeente Waddinxveen, het Gewestelijk Arbeidsbureau Gouda en omstreken en het bedrijfsleven met als doel het creëren van nieuwe econ omische bedrijvigheid in kleinschalige startende ondernemingen in Waddinx veen. De startende ondernemingen zullen in opdracht van de stichting twee jaar des kundige begeleiding van het Waddinx veen Job Creation Project ontvangen. De kosten van deze begeleiding zullen gedragen worden door de Stichting Waddinxveens Ondernemers Centrum, die daartoe een contract heeft gesloten met Job Creation BV in Den Haag. De plaat die wegens het taalgebruik door de landelijke omroepen NCRV en EO al jaren niet op de draaitafel wordt gelegd, was door Gemma van Walsum - die voor de RTW de wekelijkse muziek keus doet - gekozen als onderbreking van het lange gesprek met de hervorm de Waddinxvener. WADDINXVEEN - Gisteravond is El ly van Wichen van het buurtcentrum De Boog in het zonnetje gezet omdat ze 12'/2 jaar zeer actief is voor het sociaal- cultureel werk in Waddinxveen-Noord. Ze is in De Boog (voorheen t Ketel huis) de spil waar alles om draait. (Foto: Sjaak Noteboom). Volgens het Waddinxveen Job Creation Project, dat nieuwe bedrijfsactiviteiten in Waddinxveen kosteloos begeleidt en ontwikkelt, is van de beschikbare be drijfsruimte in de nieuwe hal al 50 pro cent bezet en van de beschikbare kant oorruimte 34 procent. De reeds verhuurde ruimte is bestemd voor één startende ondernemer en drie uitbreidende jonge bedrijven. In de I. 350 vierkante meter omvattende be drijfshal zijn op de begane grond be drijfsruimten tegen soepele huurvoor waarden verkrijgbaar die variëren van 100 tot 300 vierkante meter, in hoogte verschillend van 4 tot 6 meter. De kant oorruimten op de eerste verdieping va riëren van 20-55 vierkante meter. Het begeleiden van ondernemers die zich in het Waddinxveense Onderne mers Centrum willen vestigen is één van de activiteiten van het Waddinxveen Job Creation Project. Projectleider J. A. de Gruijl en zijn mensen, die kant oor houden in gebouw ”de Staring” aan de Staringlaan 21 (tel. 12097/12885), ondersteunen echter ook die onderne mers die elders in Waddinxveen een nieuw bedrijf willen beginnen of die nieuwe activiteiten willen ontwikkelen binnen of buiten hun bestaand bedrijf. Het op 1 oktober 1986 van start gegane Waddinxveen Job Creation Project heeft als doelstelling om binnen twee tot vier jaar tenminste 125 nieuwe arbeids plaatsen te creëren in Waddinxveen. Een deel van deze arbeidsplaatsen kan in het Ondernemers Centrum in '’Coe necoop” worden gerealiseerd. Dit cen trum omvat een stimulerende huisves ting met centrale dienstverlening Het Job Creation Project wordt uitge- Job Creation is een zelfstandige com merciële onderneming, die het creëren van nieuwe bedrijfsactiviteiten als een vak apart beschouwd. Daarin hebben de mensen van Job Creation een jaren lange ervaring. De aanpak van het Job Creation-team is eenvoudig en doeltref fend. Met kennis, ervaring en contacten worden mensen die graag een eigen be drijf beginnen geholpen alle praktische hindernissen te overwinnen. Het Waddinxveense Ondernemers Centrum in "Coenecoop” is een uiter mate belangrijk gegeven in het Wad dinxveen Job Creation Project. De eer- WADDINXVEEN - Bij garagebedrijf De Kouwe Hoek aan de Zuidelijke Dwarsweg wordt tot en met komende maandag 27 april een Rover 800-show gehouden. De Rover 800 wordt gekenschetst als het begin van een hele nieuwe Rover- traditie. Op het eerste gezicht een inge togen verschijning, uitgebalanceerd, zakelijk en vooral beheerst. Een auto die opvalt door zijn nuchterheid en het doordachte concept. Een concept, waarin niets aan het toeval is overgela ten. De PvdA in Waddinxveen stelt dat op het gebied van de ruimtelijke ordening voor tot een goede samenwerking voor wonen, werken en recreëren te komen met aanpalende gemeenten. Uitgifte van grond vindt in beginsel plaats in erfpacht. Vindt toch verkoop plaats, dan beraadt de gemeente zich op de wenselijkheid van verkoopvoor waarden: anti-speculatiebeding, recht op terugkoop, verkoop aan ingezete nen. Tevens moet de gemeente aktief inspelen op de mogelijkheden die de wet biedt op het terrein van het voor keursrecht van gemeenten bij grondver koop. WADDINXVEEN - De aan de Jan Dorrekenskade-Oost wonende C. de Bas (63), voorzitter van de Coöperatie ve Vereniging Keurgroep 1970 U.A. in Zoetermeer, slaat op woensdagmiddag 6 mei de eerste paal voor het nieuwe be drijfspand van deze inkoopcombinatie voor zelfstandige doe-het-zelf-detaillis- ten op het bedrijvenpark Coenecoop. Het bedrijfspand, dat naar eigen ont werp was in een half jaar tijd zal worden gebouwd door het Moerkapelse bouw bedrijf J.G. Bakker BV, omvat 3.100 vierkante meter: 2.500 vierkante meter magazijn en 600 vierkante meter kant oor- en toonzaalruimte. De lengte is 63 meter en de breedte 40 meter. De bouw- en inrichtingskosten bedra gen twee miljoen gulden. Bij de Keur groep 1970 U.A die 85 leden telt met ruim 100 vestigingen, werken een 15-tal Dat gebeurde door Leo van Velzen, vi- ce-voorzitter van het PvdA-bestuur. Hij zal de functie van voorzitter waarnemen totdat de Waddinxveense socialisten op donderdag 11 juni een nieuwe eerste man of vrouw zullen kiezen. Gegadig den voor deze functie kunnen tot maan dag 1 juni kandidaat worden gesteld via het secretariaat, Henegouwerweg 51, tel. 16108. Op de laatste partij vergadering spraken de 30 PvdA-leden over het onderwerp ruimtelijke ordening. Het was een vrij technische benadering van dit onder werp aan de hand van inleidingen van de Pvda-raadsleden Bep Vermeij en Charles Wijnen. De wetgever heeft aan het gemeentebe stuur belangrijke taken opgelegd op het terrein van de ruimtelijke ordening en van de volkshuisvesting. De wetgeving op het gebied van de ruimtelijke orde ning is nog erg jong. Ze is gestart vanuit de Volkshuisvesting via de Woningwet en het Stratenplan. De Wet op de Ruimtelijke Ordeningen het Besluit op de Ruimtelijke Ordening - die beiden in werking zijn getreden op 1 augustus 1965 - geven de regels welke in acht moeten worden genomen bij het verdelen van de ruimte. De Wet en het Besluit zijn in 1985 ingrijpend gewij zigd. De ’’nieuwe” Wet en het ’’nieu we” Besluit zijn per 1 juli 1986 voor de gemeenten in werking getreden. ste paal voor deze eerste bedrijfshal - de bedoeling is dat er daarvan twee zullen komen - werd op 25 september 1986 ge slagen door mr. S. Patijn, commissaris van de Koningin in de provincie Zuid- Holland. De stichtingskosten hiervan bedragen 1,4 miljoen gulden. Van zo wel de provincie Zuid-Holland als van de gemeente Waddinxveen zijn finan ciële bijdragen afkomstig. De bedrijfshal wordt gerealiseerd door de bouwcombinatie Rewa Holland BV uit Waddinxveen. Dit bedrijf kocht vo rig voorjaar daarvoor van de gemeente Waddinxveen de benodigde grond (2.640 vierkante meter) voor 356.400,-. HOOFDREDACTEUR: In het interview ging het over de werk zaamheden van de centrale kerkeraad van de Centrale Hervormde Gemeente, het overlegorgaan van vijf Waddirfx- veense kerken, het hervormde jeugd werk en de betekenis van het Opstan- digsfeest dat Pasen is. De heer Stellaard sprak van een ’’gewel dig feest voor de kerken” en vond het jammer dat bij de mensen Kerstmis meer leeft dan Pasen, waarop hij de Bij beltekst ’’Want Gij zijt duur gekocht” (en betaald)” van toepassing verklaar de. In die sfeer, die nog werd ondersteund door het draaien van de door de heer Stellaard gekozen Paasfantasie met ach ter het orgel Jan van Weelden en aan de piano Loek van Leeden, werd zonder dat iemand daar acht op had geslagen ”Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet” van Bennie Neijman uitgezon den. Samen kompleet êfa, voor een feestprijs van A X Bk doe het zelf WADDINXVEEN - De lokale omroep RTW heeft scriba (secretaris) C. Stellaard van de Centrale Hervormde Gemeente haar verontschuldigin gen aangeboden voor het draaien van Bennie Neijman’s omstreden plaat "Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet” tijdens een interview met hem in de rechtstreekse uitzending van Paaszaterdag. De jubilerende Elly van Wichen van het buurtcentrum De Boog. Foto: Sjaak Noteboom). Dit is het bedrijfspand dat Keurgroep ’70 in het bedrijvenpark Coenecoop gaat bouwen. De bouwtijd van dit twee miljoen gulden kostende pand is een half jaar. Het ontwerp is van bouwer J.G. Bakker BV, Moerkapelle. (Tekening: J.G. Bakker, Moerkapelle). de gemeenteraad van 17 december vo rig jaar. De raadsleden besloten toen aan de Keurgroep 1970 3.584 vierkante meter grond te verkopen voor de prijs van ƒ437.480,-. De Keurgroep heeft een jaaromzet van I I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1