Australische kwam gewoon met de trein Film Net nu ook in W’veen GEBR. BROER Zo helpt Team Job Creation „Reen wijk Omstreken” UIT MOEDER... Verbakelmode tw Starters en uitbreiders Waddinxveens ONDERLINGE BRANDVERZEKERING HEROPENING Vluchtelingen werk zoekt kamer voor vrouw Tweede dag inschrijving bejaardenreis Progressief Zangkoor? Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 ’’Waddinxveen heeft boter op haar hoofd met de Zuidplas” Nieuwsblad Onafhankelijk PIET 50 JAAR! ALVAST BEDANKT VOOR HET GEBAK. JE COLLEGA’S. I WADDINXVEEN - Het Waddinx veense deel van de polder Achterof mag niet door Boskoop bebouwd gaan worden. Fopspeen Emigreren Hindernissen Teleurgesteld Op de hak z-f "Y ALS WIJ HET I 1! Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 WADDINXVEEN - Het Waddinxveen Job Creation Project schept ide ale voorwaarden om mensen die een eigen bedrijf willen beginnen koste loos te ondersteunen en te begeleiden. BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Zie verder advertentie elders in dit blad. ECHTE BAKKER 5 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 11 I F" "71 ET” F D 10 Mei Moederdag. Ga er moar eens recht voor zitten, want u wordt weer I F" /III I volop 'n de bloemetjes gezet. En uw Moederdag kan helemaal niet meer stuk, J L_ I I als u een komplimentje krijgt dat u er zo stralend uitziet in die vlotte kombinatie. Gekocht bij Verbakel Mode - uw eigen mode-adresje als het gaat om AAK I XI F vriendelijke prijzen en prachtige kollekties dames-, heren-, kindermode en l J I i lingerie. En 't voordeel is, u hoeft in die drukke dagen voor Moederdag de Z—Xm/ II X I— I— benauwde binnenstad niet in. Bij Verbakel Mode is volop parkeerruimte k - k en de kinderen gaan graag mee voor de leuke I C I I 11/ f i 11 L I J speelhoek. Bovendien kunt u tijdens het winkelen even I I J I "7 pouzeren met een heerlijk kopje thee of koffie. Dat ritje N I \*s I I i I— I naar Waddinxveen wordt zo echt de moeite waard! I I i— i i x-'v p>. pk Verbakel mode. Daar weten ze wat gezellig winkelen is..! B I WOENSDAG 6 MEI 1987 u Geen Boskoopse huizen in Waddinxveense polder I De Waddinxvener Rob Lapaer, die er een wereldreis van anderhalf jaar I EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 WADDINXVEEN - Op het Waddinxveense kabelnet (en dat van het daaraan gekoppelde net van Moerkapelle) is nu ook Film Net te ontvan gen. De start van de abonneetelevisie in dit Gouwedorp gebeurde van daag - woensdag 6 mei - in hotel-restaurant-café De Unie aan de Ker- kweg-Oost. GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 daarmee 8,16 of 24 uur abonnee-televi- sie per dag geboekt. Het is dóódsimpel, men bepaalt het eigen programma en de prijs. De socialistische fractie stond overigens alleen in die mening. Vanuit het Bos koopse CDA kwam een ongewoon scherpe reactie van BPos die teleurge steld opmerkte dat hiermee de kansen op nieuwbouw in de polder Achteraf voorlopig wel verkeken zijn. Pos viel scherp uit naar de (provinciale) PvdA-fractie met de woorden: ”Ik hoop dat deze fractie ons ook eens vertelt Ud NVM HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 42e JAARGANG - No. 2026 waar we in de toekomst dan wel moeten bouwen. Men vergeet blijkbaar dat Boskoop een extra contingent krijgt tot het jaar 2000. Eerst gingen de plannen voor de Middelburgsepolder al niet A. van Doorn (SGP/RPF) overtrof al len in scherpte. Hij concludeerde, door spekt met wat oud zeer, dat zelfs met drie wethouders de lobbykunst van het college niet is verbeterd, hetgeen al eer der gebleken zou zijn toen Boskoop een nieuwe politiepost moest bepleiten. Van Doorn: ”Met een grote mond krijg je je zin. Het college is te zacht geweest of gebruikte de juiste tactiek niet”. Ook de gemeente Waddinxveen kreeg een veeg uit de pan omdat, zo zei Van Doorn, deze gemeente boter op haar hoofd heeft. "Waddinxveen bouwt zelf de polder Zuidplas vol maar heeft er be zwaar tegen als Boskoop in de polder Achterof wil bouwen. Ik vind ook de brief van de provincie unfair. Het was bestuurlijk vriendelijker geweest als er eerst eens contact was gezocht. Ik kan niet bewijzen wat er in het informele contact is gebeurd maar weet wel dat we schaak zijn gezet en ook schaakmat ge zet zullen worden. Moeten we dan het hele dorp volproppen en alle kwekeri jen dan maar weg? Gaat de provincie dat ook subsidiëren want men kent onze financiële situatie. Het kind Boskoop heeft een fopspeen in de mond gekre gen”, aldus een felle Van Doorn. van contacten met externe adviseurs, door ondersteuning bij het vinden van geschikte bedrijfsruimte, door te onder steunen bij alle startproblemen die nu eenmaal bij een nieuw bedrijf of bij uit breiding voorkomen en door het geza menlijk evalueren van bedrijfsresulta ten en waar nodig behulpzaam zijn bij het bij sturen van het beleid; actieve on dersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Projectleider J.A. de Gruijl van het 'Waddinxveen Job Creation Pro ject. (Foto: Sjaak Noteboom). Onder aanvoering van projectleider J.A. de Gruijl (59). een oud-zakenman die weet wat er in het bedrijfsleven te koop is, worden de meest ideale voor waarden geschapen om een nieuw be drijf te beginnen of uit te breiden. De ruimte daarvoor kan gevonden wor den in het in aanbouw zijnde Waddinx veense Ondernemers Centrum in het bedrijvenpark Coenecoop, maar ook andere vestigingsmogelijkheden in dit Gouwedorp - want dat is een voorwaar de - zijn denkbaar. WADDINXVEEN - Gelet op het succes van het PvdA-koor ”De Rooie Keeltjes” heeft de socialisti sche wethouder drs. Martin Kraai- jestein (kunst en cultuur) vrijdag avond tijdens de 1-mei-viering in De Bonkelaar iedereen opgeroe pen het initiatief tot oprichting van een Waddinxveens Progressief Koor te ondersteunen. ”Er zijn al veel koren binnen onze gemeente, maar zeker aan een pro gressief koor is duidelijk behoef te”, aldus de wethouder. Een ieder die deel wil nemen aan dit Wad dinxveens Progressief Koor (in op richting) kan contact opnemen met Peter Hermens (Prinses Irene- straat 9, tel. 10663). In ieder geval kan ”De Rooie Keel tjes” terugzien op een succesvol optreden tijdens de gezamenlijk op bescheiden wijze gevierde 1-mei- viering in De Bonkelaar. Zowel ou de als nieuwe nummers werden ten gehore gebracht. Het koor werd muzikaal begeleid door welzijn- sambtenaar Cees Seelen op de pi ano. Eén van de nieuwe nummers, die tijdens de viering van de Dag van de Arbeid voor het publiek ten ge hore werd gebracht, was het lied ’’Waddinxveen”, welke werd ge zongen op de melodie ’’Omdat ik zoveel van je hou” uit ”De Jan tjes”. In dit lied worden het uitgaansle ven (dat er niet is), het gebrek aan een echte dorpskern (zelfs in meer dan 750 jaar kreeg Waddinxveen ’t nog niet voor elkaar een echte dorpskern te creëren), de kleine verschillen van mening in de ge meenteraad, de 12 tv-zenders (wat een geluk in Waddinxveen) en de hoge plaatselijke belastingen en ta rieven op de hak genomen. Bezongen worden verder WD- wethouder Karei van Soest (die in het Gouwebos rondloopt met een poepgrijper die kan grijpen, klop pen, vegen en zuigen), CDA-wet- houder Paul van Schie (hij gaat meer wandelpaden door het dorp aanleggen en auto’s weren) en PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijestein (een vent geweldig goed en reuze fijn). Moraal van het Rooie Keeltjes-lied ’’Waddinxveen”: ”Je bent niet groot, ’n dorp blijf je altijd, maar hier te wonen doen we zonder spijt en ik zal niet zo gauw verhuizen omdat ik best wel van je hou door en was de Achterofse polder het alternatief. De afgevaardigden worden bedankt voor deze stunt”. Zijn fractiegenote T. van Eek richtte een woord van kritiek tot de collegeta- fel. Nog niet zo lang geleden is nog van uit de raad gevraagd om de Boskoopse zaak in Den Haag te bepleiten. Dat is door de voorzitter weggewuifd met de woorden dat dit standpunt in Den Haag genoegzaam bekend is. ”De brief van Waddinxveen heeft blijkbaar meer in druk gemaakt. Ik denk dat we maar eens heel hard moeten gaan werken aan de Haringkavel”. In gebouw ”de Staring” aan' de Starin- glaan zit van maandag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur (tel. 12097/12885) het Job Creation Team klaar om star tende en uitbreidende ondernemers te helpen alle praktische hindernissen goed te nemen. Het Waddinxveen Job Creation Project kan goed helpen door niet alleen te ad viseren maar ook daadwerkelijk te hel pen, door tot 2 jaar na de start te bege leiden, door de haalbaarheid van ideeën te toetsen en het mede helpen opstellen van ondernemersplannen, door kre diet- en subsidie-aanvragen voor te be reiden en te begeleiden, door het leggen heeft opzitten, met zijn Australische echtgenote Helen Rysavy, die in Tsjechoslowakije werd vastgehouden. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Morgen - donder dag 7 mei - wordt in Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan de tweede inschrijfdag gehouden voor deelname aan de jaarlijkse bejaardenreis Wad dinxveen. Deze inschrijving is van 14.00-15.00 uur. 8 uur-abonnement: één club (of MC, of RC of NC) - /32,75/maand, 16 uur-ab onnement: twee clubs (uit MC, RC of NC) - /39,75/maand en 24 uur-abonne ment: alle drie clubs (MC, RC en NC) - /44,50/maand. Als entreegeld voor abonnee-televisie in Nederland wordt een éénmalig be drag van ƒ75,- in rekening gebracht. De waarborgsom voor de Satbox-decoder bedraagt eveneens ƒ75,-. Men ontvangt deze waarborgsom echter retour na af loop van een abonnementsperiode van tenminste een jaar en nadat de Satbox is teruggeleverd. Overigens betalen 65- plussers géén entreegeld wanneer zij zich op Film Net abonneren. Het Centrale Computersysteem van Film Net regelt de levering van het be stelde aantal uren bij de abonnee. Dat schakelt automatisch via de kabelnetten de programmablokken, waarop men zich heeft geabonneerd. De Satbox kan echter ook toegang verlenen tot toe komstige satelliet-stations, die via Ne derlandse kabelnetten worden ver spreid. Men kan zich bij de Film Net-dealer in laten schrijven als abonnee. Daar kan men de Satbox Decoder direkt meene men en zelf aansluiten. Vanaf dat mo ment kan men Film Net 24 ontvangen. De Film Net-dealer voor Moerkapelle en Waddinxveen is: firma Groen Aar- hof. De Aarhof 10, 2406 BT Alphen a/d Rijn. De Satbox Decoder is vanaf nu bij de Film Net-dealer verkrijgbaar. Men dient dan uiteraard daar het entreegeld en de waarborgsom te voldoen en een legitimatiebewijs (rijbewijs of pas poort) mee te nemen. De provinciale staten van Zuid-Holland hebben de plannen van het kwekers- dorp om Waddinxveens grondgebied te annexeren doorkruist, dit tot grote te leurstelling van de Boskopers tot genoe gen van de Waddinxveense bestuur ders, die zich steeds tegen een kleiner grondgebied hebben verzet. Over het groen blijven van de polder Achterof is tijdens een discussie in de provinciale staten door de PvdA-fractie een motie ingediend, die met steun van de WD de eindstreep haalde. Hiermee blijft de polder Waddinxveens grondge bied, al staat er nog wel een achterdeur tje op een kier. Verder is de stichting weer op zoek naar de volgende zaken: lange gordijnen, Vloerbedekking, één 2-persoonsbed plus matras,, een 1-persoons matras, eethoek, radio, tv, keukenspullen, ser vies plus bestek, lampen en schemer lampen en een traphekje. Voor meer informatie: Han Erath, tel. 18796 en Aty van Weelden, tel. 13836. Film Net overhandigde daar een oor konde en een Satbox-decoder aan de colleges van B. en W. van Waddinxveen en Moerkapelle. Het Film Net-produkt "Film Net 24” heeft verandering gebracht in het alom bekende Hilversumse patroon. Niet al leen begon Film Net direct vanaf de start in ons land vroeg in de middag met het uitzenden van speelfilms en televi- sie-series, maar ook kan men met ’’Film Net 24” zich in drie blokken van elk 8 uur (of in iedere combinatie van blok ken) abonneren. ’’Film Net 24” maakt ook als eerste in Nederland (en zelfs in Europa) een eind aan al die verschillende aanvangstijden van de televisieprogramma’s. Voortaan kan de klok erop gelijk gezet worden: Film Net begint steeds op elk oneven uur met de uitzending van een nieuwe speelfilm: van’s ochtends 07.00 uur tot de volgende morgen om dezelfde tijd. Men kan daarbij kiezen - of dus een combinatie maken - uit drie van zulke blokken, de 3 Film Net Clubs: Morning Club (07.00 tot 15.00 uur) biedt vanaf de vroege morgen tot drie uur ’s namiddags speelfilmprogramma’s voor alle leeftijden; Royal Club (15.00 tot 23.00 uur) is een gevarieerd programma met nieuwe speelfilms, Film-festivals en klassieke films - in ieder genre; Night Club (23.00 tot 07.00 uur) is een programma voor volwassen kijkers met een frivool accent, maar bovendien met thrillers, actie- en horrorfilms tot aan de volgende morgen. Men kan abonnee worden van één, twee of alle drie de Film Net Clubs en de eigen combinatie samenstellen: als 8 uur-abonnement, 16 uur-abonnement of het complete Film Net 24. Er wordt Maar in het huis van de heer en me vrouw J.G. Eapaer aan de Willem de Rijkelaan was het gisteren feest. Ze hadden op foto’s en op een videoband al gezien hoe hun nieuwe schoondochter er uit zag, maar van een kennismaking was het tot nu toe nog niet gekomen. Helen Rysavy vond het een hele erva ring rond te lopen in de woonplaats van haar avontuurlijke man en stelde het Hollandse eten op prijs. De hele zomer blijft ze met haar man in Waddinxveen. In het najaar gaat het tweetal terug naar Australië om zich daar een bestaan op te bouwen. Rob Lapaer denkt dat in dit verre land zijn toekomst ligt. Hij zal er dan ook graag naar toe emigreren. Hij heeft tenslotte al ervaren hoe het leven en werken in dit land is. Hiermee is voorlopig een eind gekomen aan de discussie of in de toekomst al dan iet nieuwbouw gepleegd moet worden in de poldere ten westen van Boskoop, grenzend aan de Hoogeveenseweg. Het op provinciaal niveau genomen besluit bleek een bittere pil voor de meerder heid van de gemeenteraad van Bos koop. Alleen de PvdA-fractie in het kwekers- dorp deed niet mee aan het ach-en-wee gejammer. "Het lijkt erop”, aldus frac tievoorzitter A. v.d. Kolk, ”of men op provinciaal niveau ons verkiezingspro gramma heeft uitgevoerd en daar voe len we ons best gestreeld mee. Overi gens is er niets aan de hand, er staat im mers in het besluit dat een verkorte grenswijzigingsprocedure mogelijk is wanneer dit nodig mocht zijn. Maar dan moeten we wel goed beslagen ten ijs ko men. Beter dan nu is gebeurd. We hebben al vaker aangeklopt om een lijstje waarop staat wat en waar nog in de toekomst kan worden gebouwd. Daarna kunnen we altijd nog eens in Den Haag aankloppen”. De Waddinxveense bejaardenreis wordt dit jaar gehouden op woensdag 3 juni. De deelnamekosten bedragen 40 gulden per persoon. De derde en laatste inschrijfdag is woensdag 13 mei van 14.00-15.00 uur in het Anne Frank-cen- trum, waar vandaag - woensdag 6 mei - ook een inschrijfdag is gehouden. WADDINXVEEN - Met de trein kwam dinsdagmorgen de Australische Helen Rysavy (24) uit Tsechoslowakije in Waddinxveen aan en kon ze eindelijk kennis maken met haar schoonouders, die ze nog nooit had gezien. De echtge note van wereldreiziger Rob Lapaer (24) was in het vaderland van haar moe der vorige week blijven steken, omdat meegekregen spaarbankboekjes van haar daar wonende oma niet op haar naam stonden. Met uiteindelijk een boete van zo’n tweehonderd gulden mocht de jonge vrouw, die op 30 augustus vorig jaar op Christmas Island in de Indische Oceaan in het huwelijk trad met de technisch te kenaar die Waddinxveen in september 1985 al had verlaten voor een wereld reis, weer het land uit. Ze had niet kun nen vermoeden dat haar bezoekje aan haar grootmoeder met zoveel strubbe lingen gepaard zou gaan. WADDINXVEEN - De Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen en omstreken zoekt dringend voor een vrouwelijke, iets oudere vluchtelinge een kamer met gebruik van keuken en douche. Zuidkade 6. Waddinxveen, Tel. 01828-14000. Elke donderdag koopavond Weekblad voor Waddinxveen AUTO

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1