Rabobank heeft twee primeurs bestrijding Toch vernielingen in de luilaknacht Oud-eerste burger bij bejaarden V, b A 1 ELKRANT Gepresenteerd op politieke bij eenkomst in Het Trefpunt Weg met gif- in plantsoen r KA WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Nachtkluis en ”gea” Nieuwsblad Onafhankelijk W'veense situatie Alternatieven r Financieel Gelduitgifte Vlaggemasten Speelobject Tekst en uitleg Kenmerken van het plan I II i ECHTE BAKKER HEEFT U EEN JARIGE, JUBILARIS, BRUIDSPAAR ETC. IN FAMILIE- OF KENNISSENKRING? VOOR SLECHTS 10,— KUNT U HEN FELICITEREN VIA HUN EIGEN T.V. BEL VOOR INFORMATIE 01828-14788 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 UW PERSOONLIJKE FELICITATIE OP TELEVISIE? ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 t I CDA-jongeren komen met ’n eigen jeugd werkplan Oud-burgemeester C.A. van der Hooft temidden van de Waddinxveense Korbis-korfbal's jeugd heeft zaterdagmorgen getracht zoveel mogelijk bewoners van de wijk Zuidplas wakker te AUTO EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 cember 1975 eerste burger van dit Gou- wedorp. Het werd door de deelnemers aan de bejaardenreis bijzonder op prijs gesteld dat het Comité Bejaardenreis Waddinxveen een ontmoeting met de nu ook bejaarde oud-burgemeester in het programma had opgenomen. Deze geste werd ook door de heer Van der Hooft op prijs gesteld. Hij verzette er zijn vakantie in Zwitserland met een paar dagen voor en reisde mee naar het vroegere Nederlandse Elten en zat daar aan de lunch aan. De meeste onkosten betreffen de loon kostensubsidies die worden betaald aan Weekblad voor Waddinxveen Uit de nota blijkt dat biologische be- heersmethoden effect hebben en niet duurder zijn dan chemische onkruidbe- strijding. Voorbeelden van biologisch beheer zijn onder andere het planten van bodembedekkers of het aanbren gen van boomschors tussen jonge be planting, gevolgd door een aangepast maaibeheer, en het aanpassen van het in te planten sortiment. Op plaatsen waar de maatregelen in eerste instantie duurder zijn dan spui ten, lopen in latere jaren de kosten sterk terug omdat de behoefte aan onkruid- bestrijding daar afneemt. Spiksplinternieuw voor Waddinxveen en omgeving is de door de Rabobank bij de ingang van het vernieuwde bankge bouw aan de Kerkweg-Oost geplaatste gelduitgifte-automaat. Met deze automaat kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week geld worden op- GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda V Tel. 01820-15132 LjdNVM 43e JAARGANG - No. 2031 In de luilaknacht werden bij het Konin gin Wilhelminaplein twee vlaggemasten afgebroken en aan de Nesse moest een 3e vlaggestok het ontgeldenBij de her vormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan werden 3 afgebroken vlag- gestokken in het gras aangetroffen. Op diverse plaatsen in de gemeente WADDINXVEEN - Zonder vernielingen is Waddinxveen toch ook lui lak 1987 niet doorgekomen. Waar de rijkspolitie vorig jaar nog volledig verrast door een golf van vandalisme, ditmaal bleef alles een beetje bin nen de perken, wellicht door het alternatieve programma in het zwem- badcomplex dat 400 jongeren trok. Wegens gebrek aan belangstelling gin gen daar echter een aantal programma-onderdelen (autoslopen, kussen gevechten en touwtrekken) niet door. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Weekblad voor Waddinxveen r u WOENSDAG 10 JUNI 1987 Naar aanleidingen van een aantal onno dige vernielingen in de nacht van vrij dag 5 op zaterdag 6 juni hield de Wad dinxveense rijkspolitie in totaal 21 min derjarige jongeren aan, die door hun ouders van het bureau aan de Mozart- laan gehaald moesten wordenMaar na tuurlijk niet eerder nadat de jongelui over hun daden aan de tand waren ge voeld. Waddinxveen werden een aantal ver nielingen gepleegd zoals het uittrappen van lantaarnpalen, het besmeuren van een personenauto en twee voordeuren en het ingooien van een ruit van een wo ning en van een school in de Zuidplas. Het dak van een bushaltehokje aan de Sniepweg werd in brand gestoken. In het voetgangerstunneltje nabij de Nesse onder de hefbrug werden enkele auto banden met benzine in brand gestoken. Uit een auto werd een plaid ontvreemd en bij het zwembad werd een fiets weg genomen en werd een andere fiets ver nield. Ook werden twee verkeerszuilen omver getrokken. Er werden door de Waddinxveense po litie totaal 21 personen, het merendeel jeugdige Waddinxveners, aangehou den. Een groep van 10 jongeren werd nabij de cirkelflat aangehouden terzake t WADDINXVEEN - De christen-democratische jongerenorganisatie in Waddinxveen, het CDJA, heeft een naar de Waddinxveense situatie sa mengesteld jeugdwerkplan tegen langdurige werkloosheid opgesteld. Dit plan, dat dinsdagavond op een politieke bijeenkomst in Het Trefpunt, is gepresenteerd, zal dezer dagen in een definitieve vorm worden gegoten en naar het college van B. en W. worden gestuurd. WADDINXVEEN - De volgende week woensdagmiddag 17 juni te her openen hoofdvestiging van de Rabobank ’’Waddinxveen” aan de Ker- kweg-Oost heeft twee primeurs: een landelijke in de vorm van een heel bijzondere nachtkluis en een regionale voor wat betreft de gelduitgifte- automaat (gea) bij de entree van de bankhal, die nu ook gemakkelijker vanaf het parkeerterrein Beukenhof te bereiken is. Eb het bezit van molotov-cocktails (flessen ge,vuld met benzine). Twee van de kna pen waren in het bezit van een lucht drukpistool en een nunchakuwapen (zogenaamde wurgstokjes). De goede ren zijn inbeslaggenomen. Op het parkeerterrein bij het zwembad werd een minderj arige op heterdaad be trapt bij een poging een geparkeerde vrachtauto open te breken. In de Es- doornlaan werd een jeugdige Waddinx- vener aangehouden toen hij doende was een lantaarnpaal uit te trappen. DEN HAAG - De gemeente Waddinx veen krijgt van de provincie Zuid-Hol- land een nota die aangeeft op welke vriendelijke wijze het openbaar groen kan worden onderhouden. Dit milieu vriendelijk groenbeheer wordt vanuit Den Haag van harte gestimuleerd. In de nota van de provincie ligt de na druk op het vervangen van chemische onkruidbestrijding door natuur- en mi lieuvriendelijke onderhoudsmethoden. Hierdoor ontstaan in bijvoorbeeld re creatiegebieden, wegbermen en sloot kanten meer mogelijkheden voor de in heemse flora, vogels, insecten en ande re dieren. Bovendien verdient het na tuur- en milieuvriendelijke onderhoud uit het oogpunt van volksgezondheid veruit de voorkeur. bejaarden, die vorige week woensdag op reis waren. Foto: Bert Wouden berg). maken, s Middags speelde de oudste korfbaljeugd een straatkorfbalwedstrijd tegen Korbis 1(Foto: Sjaak Note- boom). veen behoeft de te vergoeden loonkos ten niet volledig als extra kosten te be schouwen. Omdat het jongeren betreft die vanaf 18 jaar als regel een RWW-uitkering en voor die tijd in aanmerking komen voor een kinderbijslagregeling, zijn de finan ciële lasten over het geheel genomen veel beperkter. Tien procent van de RWW-uitkering komt ten laste van de gemeente. Wan neer de betreffende jongere een baan krijgt in het kader van het jeugdwerk plan, bespaart de gemeente deze 10%. Als bijvoorbeeld wordt uitgegaan van een uitwonende jongere van 19 jaar, dan betekent dat op jaarbasis voor de gemeente een globale onkostenpost van 10% van 13.000,-. Daar uitgegaan wordt van een loonkostensubsidie van 4.100,-, welke voor 50% 2.050,-in dit voorbeeld) gefinancierd wordt door de gemeente, betekent dit dat de ge meente nog maar 750,- (2050-1300) hoeft bij te financieren. Dit bedrag zou gevonden moeten wor den in lokale werkgelegenheidsfond- sen. De resterende helft komt voor re kening van de provincie en de arbeids voorziening, waarbij ieder 25% uit de daarvoor gevormde werkgelegenheids- fondsen kan bijdragen. Nieuw voor geheel Nederland is de nachtkluis van de Rabobank. Deze nachtkluis zit buiten aan de westzijde van het bankgebouw. De Waddinx veense zakenman kan met deze kluis op elk gewenst moment - ook ’s avonds of’s nachts en in het weekeinde - gebruik maken van deze veilige en zekere voor ziening. De nachtkluis is vanuit de auto bereik baar en bedienbaar. De geldcassettes waarmee wordt gewerkt zijn voorzien van de electronische snufjes. Als er een cassette is gedeponeerd komt er vanzelf een andere tevoorschijn. Een sleutel is niet meer nodig. Van de 75 langdurig werkloze jongeren in Waddinxveen zijn er 56 tussen 23 en 30 jaar oud. Het CDJA gaat er in de na volgende berekening van uit dat deze groep door toepassing van het plan in zijn geheel een baan krijgt. De 10% besparing op de RWW-uitke ring bedraagt voor de gemeente onge veer 1900,- per persoon op j aarbasis Dat is dus een totale besparing van 106.400,-. De totale loonkostensubsidie bedraagt voor deze groep 56 x 7.800,- is 436.800,-. Hiervan komt 50% voor re kening van de gemeente; dit is in dit re kenvoorbeeld dus 218.400,-. De net to kosten bedragen in dit eerste jaar voor de gemeente Waddinxveen dus 112.000.-(218.400- 106.400). ’’Wanneer wij er vanuit gaan dat het dienstverband van al de betreffende jongeren met een jaar wordt verlengd, ontstaan er inverdieneffecten ten gun ste van de Waddinxveense gemeentebe groting die het project bijna geheel kos tendekkend maken”, aldus het Wad dinxveense CDJA. Het gebruik van chemische middelen is nog niet in alle gevallen helemaal stop te zetten; de nota noemt daarom ook een aantal middelen dat min of meer aan vaardbaar wordt geacht in die gevallen waarin alternatieven ontbreken. De provincie zal bij het eigen beheer van openbaar groen de nota als richtlijn hanteren. De provinciale districten heb ben het gebruik van chemische bestrij dingsmiddelen de afgelopen jaren al aanzienlijk beperkt. Waar mogelijk zal het natuur- en milieuvriepdelijk onder houd worden uitgebreid. genomen. De komende maanden zal een gastvrouw van de Rabobank de cliënten wegwijs maken met dit appa raat, dat het mogelijk maakt ook tijdens de sluitingstijden de beschikking over contant geld te kunnen krijgen. Is de bank gesloten dan kan men de voordeur van het voorportaal van de bankhal openen door gebruik te maken van een pasje, dat ook als een elektroni sche sleutel kan fungeren. Als men de pas even in de sleuf van de elektronische kaartlezer steekt gaat de buitendeur open. Over het geld opnemen met de gelduit gifte-automaat is veel te vertellen. De gastvrouw van de Rabobank is de ko mende tijd bij het apparaat aanwezig om alle gevraagde tekst en uitleg te ge ven. Bovendien is er een folder beschik baar hoe het apparaat precies werkt. Hoeveel geld er met de gelduitgifte- automaat kan worden opgenomen hangt af van de stand van het maximum bedrag dat per week met de bankpas op genomen kan worden. Eenmaal per week wordt het op te nemen bedrag weer aangevuld tot het maximum, mits het saldo van de rekening toereikend is. Ook cliënten van andere banken heb ben onder bepaalde voorwaarden toe gang tot de gelduitgifte-automaat van de Rabobank Waddinxveen. Voor het opnemen van geld op deze moderne wijze heeft men niet alleen een pas nodig, maar moet ook een zoge noemde PIN-code worden ingetoetst. Daarmee is een dubbele beveiliging be reikt. De PIN-code is een strikt per soonlijk nummer. Het Waddinxveense jeugdwerkplan is op Waddinxveen geënt door CDJA- voorzitter Hans Oudijk en CDJA-se- cretaris Lex Gerts. Beiden maakten dankbaar gebruik van het materiaal dat hiervoor voorhanden was van de CNV- jongerenorganisatie en het landelijke CDJA. Begin 1987 waren er in Waddinxveen 233 jongeren werkloos. Van deze 233 jongeren (van 16 tot 30 jaar) zijn er 75 langer dan één jaar zonder baanOp de ze groep richt zich het CDJA-jeugd- werkpjan. ”Een groep jongeren die zonder verde re maatregelen waarschijnlijk blijvend werkloos zal zijn. Ons inziens kan de bestrijding van de werkloosheid het be ste op het gemeentelijke niveau worden aangepakt. Het jeugdwerkplan is be doeld als handreiking voor de gemeente Waddinxveen, die hier uiteraard flexi bel mee kan omgaan”, aldus de jeugdi ge CDJA-plannenmakers. Jongeren krijgen een arbeidsplaats - zo stelt het plan - die voor een periode varr de werkgever. De gemeente Waddinx- minimaal één jaar gegarandeerd wordt. Het betreft dan een normale arbeids plaats. Hem wordt een arbeidscontract aangeboden van minimaal p2 uur met eventueel daarbinnen of daarnaast mo gelijkheden tot scholing. Het betreft hier nieuw te creëren arbeidsplaatsen. De gemeente Waddinxveen draagt zorg - zo willen de CDJA’ers - voor toetsing van de door de onderneming aangedra gen arbeidsplaats. De eventuele scho ling wordt geregeld in overleg tussen de werkgevers, het arbeidsbureau en de jongeren. De scholing kan zowel plaats vinden binnen het bedrijf als bij een ex tern scholingsinstituut. Het gaat om arbeidsplaatsen in het be drijfsleven. Daaronder verstaat het plan alle sectoren, behalve de overheid en de gesubsidieerde sector. Het betreft zowel bestaande als nieuwe bedrijven en organisaties, waar voor indiening ge durende tenminste één jaar geen sprake is geweest van collectieve of stelselmati ge ontslagen. Het gaat voorts im arbeidsplaatsen waarvoor jongeren volgens de geldende CAO-normen, dan wel het minimum jeugdloon of minimumloon betaald worden. Het is de bedoeling dat het col lege van B. en W. van Waddinxveen bij bedrijven in de eigen gemeente pro beert deze arbeidsplaatsen te werven. WADDINXVEEN - De Waddinx veense bejaarden hebben vorige week woensdag genoten van de 55e bejaar denreis, die hen naar het Westduitse El ten, Kleef en Emmerich bracht. Op weg naar dat reisdoel, en na de kof fie met gebak in Rhenen, ontmoetten de Waddinxveense ouderen oud-burge meester C.A. van der Hooft (76). Deze stond hen met zijn echtgenote vanaf het terras van hun woonhuis in Doorwerth toe te zwaaien. De heer Van der Hooft was tot 31 de- Ook op het Waddepad en nabij de Groensvoorde werden twee knapen aangehouden wegens door hen gepleeg de vernieling. Vier knapen waren bezig een speelobject bij een school in de Zuidplas omver te gooien. Het object was uit zijn ankers gelicht. De aange houdenen werden overgebracht naar het bureau aan de Mozartlaan. Rond 04.00 uur werden 3 knapen aan gehouden, nadat zij nabij de Kerkweg- West verkeersmateriaal hadden ver nield. Niet alleen het interieur, maar ook de entree van de hoofdvestiging van de Rabobank "Waddinxveen" aan de Kerkweg-Oost onderging een verandering. Bovendien werden de buitenmuren schoongemaakt. (Foto: Sjaak Noteboom). i#* Cffll Kabelkrant 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1