Verbakel mode DONDERDAG -JÉNDAG - VOORDEELDAG iïérnd~~~ 2,5% Om Waddinxveen aan een groter winkelcentrum "de Passage” te helpen Geschenk aan bevolking bij heropening Open huis Jan Ligthartschooi ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Onafhankelijk Nieuwsblad Dertien stralen KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 Plan Woning Positief P rob lemen Spreekuren *r 1 ALPHENSE AVONDSCHOOL In september starten we met nieuwe cursussen: Praktijkdiploma Boek houden in 10 mnd. met Computerboekh. MBA in 10 maanden Middenstand ECHTE BAKKER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 AANNEMERS- •- BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 C WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN nieuwbouw, VERBOUWEN t ONDERHOUDSWERK 2 TEL. 01828-18625 V B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - Voor een groter winkelcentrum ”de Passage” zullen de gereformeerde Kruiskerk (1925), Het Trefpunt (1950) en het Groene Kruis-gebouw (1951) moeten worden gesloopt. Hiervan zou vóór 1989 sprake kunnen zijn. OP ONZE COLLECTIE MODE- El SPORTKLEDING 10-50% KORTING MARCHANT MODE - SPORT ZIJDE BOSKOOP TEL. 01727-4025 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 25% voordeelkorting op alle dames-, heren-, kindermode en La Lingerie!! I Het is niet elke dag vaderdag. Vandaar dat u nu bij ons een hele serie leuke en vooral ook kwalitatieve kadosuggesties vindt. Want ook voor vaderdag hebben we precies wat u zoekt. Weekblad voor Waddinxveen 43e JAARGANG - No. 2032 WOENSDAG 17 JUNI 1987 Sloop Kruiskerk en Het Trefpunt gebeuren gevoegd kunnen worden. Dit is de aan burgemeester C. M. van der Linden door Rabobank-voorzitter A. Oudijk aangeboden montagefoto Rabo-fontein Sociaal in Petteplas raadsman gemeente lloskoop Durpwiraut 20 hl 101727) 25 20 J l i AUTO EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 dijk en zijn echtgenote M. Oudijk-van den Berg. Nieuw is dat voor de uitbreiding van de Passage niet meer gekeken wordt naar het gebied tussen het winkelcentrum en de hefbrug langs de Kerkweg-Oost, maar naar de plek waar ook al in de ja- ren vijftig en zestig aan een groots win kelcentrum werd gedacht als Waddinx veen zou mogen uitgroeien naar 40.000 inwoners. Om de gedachten te bepalen over de in vulling van de bij de Passage te trekken ruimte hebben Rehorst Bouw BV en ar chitectenbureau L. Roggeveen BV uit particulier initiatief een plan ontwik keld dat uitgaat van een parkeerkelder, een warenhuis op de beganegrond en een zalencentrum op de eerste verdie ping. Het geheel is rond een aantrekkelijk plein gesitueerd met terras en een le vendige aankleding omdat het gebied ook na sluitingstijd de aandacht moet 1 of 2 jaar met examen- garantie gratis doorstu deren als U zakt Boekhouden basisken nis Engels, Frans, Duits, Spaans inl. 01720-22450 GERT HIIIZER ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda VTel. 01820-15132 Zuidkade 6, Waddinxveen Tel. 01828 14000 Elke donderdag koopavond. Ud NVMZ Rabo-fontein omvat 13 stralen, die tot een hoogte van tien meter zullen spui ten. De waterstralen zijn steeds afwisse lend instelbaar. Het geheel wordt 's- avonds verlicht met 8 schijnwerpers. De aanbieding van de Rabo-fontein vond plaats in de bankhal van het hoofdkantoor van de Rabobank ’’Wad dinxveen”. De officiële opening was, te midden van een groot aantal genodig den, in handen van voorzitter A. Ou- HOOFDREDACTEUR: Dat is het door het college van Bur gemeester en wethouders van Waddinxveen overgenomen advies van het Rotterdamse bureau Kol- pron om dit Gouwedorp aan een écht winkelhart te helpen. De Pas- sage-nieuwe-stijl krijgt er 5.000 vierkante meter winkelruimte bij en heeft als consequentie dat de be staande buurtwinkelcentra in tact kunnen blijven. van de in de Petteplas te Waddinxveen te plaatsen Rabo-fontein. De Rabo-fontein is niet alleen een nieuw ontspanningselement voor de in het centrum van Waddinxveen gelegen Petteplas - een zichtbare herinnering aan het historische veentijdperk -, maar is ook een hulpbron voor zuurstofrijk viswater ter plaatse. Daarnaast wordt de Petteplas met het spuitende water verfraaid. De door Trevi Fonteinen en Waterspe- len BV uit Oud-Loosdrecht te plaatsen WADDINXVEEN - Waddinxveen krijgt een sociaal raadsman of - vrouw. Daartoe hebben B. en W. besloten, zo hebben ze de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad meegedeeld. De soci aal raadsman komt er op initiatief van PvdA, CDA en VVD, die daarover vorig jaar zomer al afspraken maakten, zij het dat toen nog werd gespro ken over een gemeentelijk ombudsman of -vrouw. WADDINXVEEN - Komende zater dag houdt de openbare Jan Ligthart schooi aan de Sperwerhoek in de wijk Zuidplas van 10.00-11.00 uur open huis. Niet alleen de ouders, die hun kinde ren) als nieuwe leerling hebben aange meld zijn welkom, maar ook die ouders die nog zoekende zijn naar een geschik te basisschool. Alle leerkrachten zullen op deze och tend aanwezig zijn om mensen eventu eel rond te leiden door de school en in te lichten over de leermethode die ge bruikt wordt. De leerkrachten zijn bereid om op alle vragen betreffende het basisonderwijs antwoord te geven. Goed nieuws voorvader. Niet alleen voor vader, maar het hele gezin kan deze dag haar voordeel doen...! Verbakel Mode geeft donderdag 18 juni a.s. één hele dag lang 25% korting op alle kollektie dames-, heren-, kindermode en La Lingerie. Wrijf even uw ogen uit, want u leest 't inderdaad goed: Zo’n voordeeltje wilt u toch niet mislopen.:? Wees er op tijd bij, want het gaat storm lopen bij Verbakel Mode! s,. U kunt bij ons terecht van 9.00 tot 21.00 (tussen 12.30- 13.30 en 18.00- 19.00 uur sluiten we een uurtje) De fontein werd op symbolische wijze overhandigd aan burgemeester C.M. van der Linden van Waddinxveen. Hij ontving een per buizenpost aangevoer de montagefoto van de Rabo-bankfon- tein, die over een aantal weken met me dewerking van de gemeentelijke dienst van Openbare Werken en -Bedrijven zal worden aangelegd. Het bestuur van de Rabobank ’’Wad dinxveen” heeft voor het laten maken van een fontein gekozen om de gehele bevolking te laten meedelen in de nieu we fase, die de bank van ’::geld en goe de raad” is ingegaan met het vernieuw de en volledig op de cliënt afgestemde hoofdkantoor aan de Kerkweg-Oost in Waddinxveen. In het beleidsprogramma 1986-1990 is dan ook het voornemen vastgelegd dat de gemeente een eigen beleid zou gaan ontwikkelen, dat is gericht op de hulp bij verwijzing, begeleiding en/of advise ren bij problemen van haar inwoners. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid, dat binnenkort wordt overgegaan tot het aanstellen van een sociaal-raadsman of - raadsvrouw, die deze werkzaamheden zal gaan verrichten. Die plek ten westen van de Passage heeft alles mee. De toegang is goed, er liggen veel gemeentelijke eigendom men en er zijn geen drukke verkeers aders te passeren als de Juliana van Stol- berglaan en de Kanaalstraat. In dit gebied kocht de gemeente vier maanden geleden van mevrouw M.F.B. Albada Jelgersma-Buenk de woning Passage 9 voor 225.000,-, zodat pro jectontwikkelaars daar geen kans kre gen. In het gebied tussen Stationsplein en Passage blijft gewoon gevestigd de fa briek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV. Dit complex kan in tact blij ven, omdat het pas is voorzien van een nieuw kantoorgedeelte, een doelmati ger werkwijze heeft gekregen en geen enkele overlast veroorzaakt ligt verhui zing niet voor de hand. In een verre toe komst zou deze plek wél bij het winkel- kunnen vasthouden. Aan de noordkant van de Passage is ruimte voor een grondlaag winkels tussen en in de ter plaatse staande flats. Het Waddinxveense gemeentebestuur denkt heel positief over de haalbaarheid van de Passage-nieuwe-stijl aan de westkant. Er zouden positieve reacties zijn binnengekomen uit kringen van be leggers en warenhuizen. Hoe hard die belangstelling werkelijk is zal overigens nog moeten blijken. Vooralsnog zal de politiek het eens moeten worden over de nieuwe mars richting om de Passageblik van het oos ten te verleggen naar het westen, zodat een beetje toegroeien van het hoof dwinkelcentrum naar het aanloopcen- trum Brug nu helemaal van de baan is. Na de zomer zullen de raadscommis- De problemen, die aan de sociaal- raadsman kunnen worden voorgelegd kunnen liggen op velerlei gebieden, zo als sociale wetgeving, allerlei subsidie regelingen en specifieke sociale proble men met betrekking tot schuldsanerin gen en schuldregelingen. De sociaal-raadsman zal tevens gaan functioneren als een soort vraagbaak en aanspreekpunt met betrekking tot de vele wetten, regelingen en voorschrif ten, waarmee de burger in aanraking kan komen en waar men geen weg mee weet. Dit hoeft niet altijd betrekking te Vader mag gezien worden. hebben op gemeentelijke zaken, doch ook op de door andere instanties uit te voeren wetten en regelingen. Samen met de cliënt zullen de mogelijk heden worden nagegaan, waarbij zal worden getracht deze optimaal te be nutten. In het kort komt het hierop neer, dat de sociaal-raadsman een start maakt met het zoeken naar oplossingen voor de problematieken van de indivi duele burgers. De nieuwe functionaris zal zijn of haar plaats krijgen binnen de afdeling Soci ale Zaken, hetgeen echter niet zal in houden, dat deze zich zal gaan bezig houden met het bijstandsmaatschappe- lijk werk of het verstrekken van uitke ringen. Om de bereikbaarheid te vergroten en de contacten wat makkelijker te laten plaatsvinden, worden overwogen om de spreekuren niet alleen in het gemeente huis te laten plaatsvinden, maar ook op V andere plaatsen in Waddinxveen (bijv. in wijkgebouwen). /oiigens- en niamieninode ^^^^^^Optimale zorg bij hel uitzenden var^H Personeel op Techmsch/tekenkamer r industrieel/agransch Medisch en Administratief gebied Bootstraat 7. 2771 DL Boskoop. Tel 01727-2424 Dorpsstraat lila. 2991 CC Barendrecht. Tel 01806-11888 Havenstraat 7b. 3861 VS Nijkerk. Tel 03494-56964 sies, de gemeenteraad en de afdeling Waddinxveen van het Koninklijk Ne derlands Verbond van Ondernemingen (KNOV) zich gaan buigen over de ge schetste mogelijkheden om van het win kelcentrum de Passage een volwaardig hoofdwinkelcentrum te maken. Er zul len daarna gesprekken worden gevoerd met de eigenaren van de Kruiskerk, Het Trefpunt en het Groene Kruisgebouw. In het gemeentehuis verwacht men dat deze gesprekken niet zo moeilijk zullen verlopen, want de lasten van de leeglo pende Kruiskerk zijn bijzonder hoog. Het Trefpunt - waar 11 verenigingen on derdak hebben - is na 37 jaar ook weer eens aan een nieuwe opzet toe en het Groene Kruis-gebouw is voor de activi teiten van de kruisvereniging Gouwe- IJssel te klein, zodat al is uitgewekep naar kantoorruimte aan de Nesse. WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van de vanmiddag - woensdag 17 juni - heropende hoofdvestiging van de Rabobank ’’Waddinxveen" aan de Kerkweg-Oost heeft de voorzitter van het bankbestuur, de heer A. Oudijk, de Waddinxveense bevolking een fontein geschonken, die een plaats zal krijgen in de Petteplas. nrj - -r f,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1