in Ook brigadiers met vakantie I 1 k "DIT KAN MAAR EEN KEER PER SEIZOEN” NU KOPEN IS ZES WEKEN PROFITEREN. DAMESMODE KINDERMODE HERENMODE LA LINGERIE Verbakel mode „Reeuwijk Omstreken” DIT IS GEEN OPRUIMEN. Honderdjarige ’’Souburgh” JRSdEEI IS BlgglULLLU. B. en W. Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid VANAF DONDERDAG 2 JULI WORDT HET DIJ VERBAKEL MODE ÉÉN WEEK LANG EEN "GEKKENHUIS” over brand bij Boot BV ELKRANT WADDINXVEEN ’’Legale publieke discussie mag niet ontaarden in geweld” Nieuwsblad Onafhankelijk ONDERLINGE BRANDVERZEKERING DEZE AKTIE GELDT VOOR DE GEHELE ZOMERKOLLEKTIE BIJ ELKE VOLLE F100.- KONTANTE AANKOOP terug in zomer- voordeelcheques waarmee II f 50,- bespaart op Uw eerstvolgende aankoop. De cheques zijn te besteden tot 15 augustus a.s. PRIMA NIEUWE AARDAPPELEN (DORÉ) CEES KROES SS aan cheques Bij 1100.- aankoop voor aan cheques I KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 ALLEENWONENDE OUDEREN: NOORDEINDE 130 TEL. 01727-5218 Zuidkade 6 2741 JA Waddinxveen Tel.: 01828-14000* Donderdag koopavond B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 U ontvangt de zomer-voordeelcheques op dezelfde dag van de kontant betaalde aankoop. De gekochte goederen kunnen niet worden geruild. ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Opmerkelijk I Bij 1500,- aankoop voor ^ebestedenop^ Legaal •rkollektie bijALLE_W Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 ECHTE BAKKER r L/v-W V Weekblad voor Waddinxveen 43e JAARGANG - No. 2034 Gemeente verwijt media aantijgingen bill f50. AUTO EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 WADDINXVEEN - Ze zullen weer even uit het Waddinxveense straatbeeld verdwijnen, de jeugd- en volwassen ver- keersbrigadiers die viermaal op een dag Waddinxveense jongeren en ouderen helpen bij het oversteken. Vlak voordat de zomer-vakanties aan breken werden de contactpersonen van de Waddinxveense verkeersbrigades door CDA-wethouder P.F.J. van Schie in het gemeentehuis ontvangen om met hen te praten over het dagelijkse ver- Voor het komend schooljaar heeft de rijkspolitie Waddinxveen bij wijze van instructie een dia-serie samengesteld om in beeld te brengen hoe verkeersbri- gadiers moeten werken. In een gesprek gaven de coördinatoren te kennen dat de Kerkweg-Oost, de Oranjelaan en de Kanaalstraat de drukste oversteekpun- ten zijn. Ervoor werd gepleit bij de Willem de Oranjeschool een zebrapad aan te leg gen. Binnenkort zal de Oranjelaan ter plaatse worden geasfalteerd. Wilt u graag elke dag even opgebeld worden of alles goed met u is? Evt. ook tijdelijk. Neemt u dan kontakt op met: DE RODE KRUIS TELEFOONCIRKELS A. Ravensbergen-Demmenie Tel. 01828-18058 HOOFDREDACTEUR: Mevrouw Verstoep-Buijs woont sinds vorige maand in Souburgh, na daar ove rigens al een jaartje tijdelijk te zijn ver bleven. De in Hazerswoude geboren Waddinxveense heeft steeds iedereen verbaasd met haar kwiekheid en onder nemendheid. Tot op hoge leeftijd ging zij jaarlijks mee met de bejaardenreis van het Comité Bejaardenreis Wad dinxveen. In de geschiedenis tan Huize Souburgh is mevrouw Verstoep-Buijs de vijfde honderdjarige. Ook de directie van dit verzorgingstehuis voor ouderen zal de ze bijzondere verjaardag niet onge merkt voorbij laten gaan. WADDINXVEEN - Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan heeft vol gende week dinsdag 7 juli een in opmer kelijk goede gezondheid verkerende 100-jarige: mevrouw T. Verstoep- Buijs, die tot voor kort aan de Dorp straat woonde. Trijntje Verstoep-Buijs viert een dag lang haar verjaardag temidden van ne ven en nichten, Souburgh-bewoners en anderen. "Wij als familie zijn dankbaar en blij dat zij dit in zo’n goede gezond heid mag vieren en wensen haar ook voor de toekomst God's zegen toe”, al dus de familieleden van de honderdjari ge, die zelf kinderloos is gebleven. WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen heeft ver ontwaardigd afstand genomen van de aantijgingen en suggesties die in de pers zijn gedaan alsof de brandstichting bij Boot Oliehandel/Van Stave ren Marion Gas BV in Alphen aan den Rijn te maken zou kunnen hebben met de Shell-Zuid-Afrika-discussie in dit Gouwedorp. val zijn”. Ook de Shell-woordvoerder noemde een en ander ’’verrekte toeval- ■ig”- De actiegroep RARA, die voor een half miljoen gulden schade aanrichtte en Al phen aan den Rijn op het nippertje aan een grote ramp liet ontsnappen, zegt zelf de aanslag te hebben gepleegd we gens "de collaboratie van Shell met het apartheidsregime in Zuid-Afrika". Shell heeft een meerderheidsbelang in het Alphense olie- en gasbedrijf. De brief van B. en W. aan de raad is in zoverre opmerkelijk dat alleen wordt ingegaan op de in de media gelegde ver banden tussen de aanslag en de Wad dinxveense Zuid-Afrika-discussie. Er wordt echter geen melding van gemaakt hoe de politie en de justitie over een dergelijk verband denken of wat onder zoek daarnaar zou hebben opgeleverd. De vraag of er sprake is van een verband blijft voor wat B. en W. betreft onbe antwoord. De brief gaat alleen in op het aspect dat er geen verband zou moeten zijn. Vooralsnog is dat overigens nog niet gebleken, maar ook daarvan maakt het college geen melding. EET WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad dinsdagavond 30 ju- ni een brief gestuurd over de door de actiegroep RARA (Revolutionaire Anti Racisme Actie) vorige week vrijdagmorgen gestichte brand bij Boot Oliehandel BV/Van Staveren Marion Gas BV in Alphen aan den Rijn, die een half miljoen gulden schade aanrichtte en had kunnen uit draaien op een grote ramp. De tekst van deze brief luidt: ”Van verschillende zijden is ons om een reactie gevraagd op kranteberich- ten omtrent de brandstichting bij Boot Oliehandel BV te Alphen aan den Rijn. Naar aanleiding hiervan willen wij als volgt reageren. Ons college spreekt zijn afschuw uit over de brandstichting bij Boot Olie handel BV en keurt deze ten strengste af. Wij zijn van oordeel dat geweldda dige acties als de onderhavige de zaak van de bestrijding van de apartheid in Zuid-Afrika beslist geen goed doen en de activiteiten van tallozen in ons land, die zich deze bestrijding op vreedzame wijze ten doel stellen, ern stig benadelen. Verder willen wij opmerken dat de omstandigheden dat in een democra tische samenleving het beleid van een bepaald bedrijf, in dit geval Shell, on derwerp is van discussie, er naar ons oordeel nimmer toe mag leiden dat een volstrekt legale publieke discus sie ontaardt in gewelddadig optreden ,cn illegale actie, In persberichten - waarbij wij met na me doelen op de artikelen in Rijn en Gouwe van 27 en 30 juni - wordt de suggestie gewekt dat er verband be staat tussen de brandstichting bij Boot Oliehandel en het gesprek dat wij met dit bedrijf - ter uitvoering van het beleidsprogramma 1986-1990 - zijn aangegaan over de commerciële relatie van dit bedrijf met de gemeen te. Dit gesprek wordt, zoals bekend, ge voerd in het kader van de bewustwor ding en meer in het bijzonder de be strijding van apartheid in Zuid-Afri ka. De rol van Shell in Zuid-Afrika, waarvan Boot Oliehandel BV een dochteronderneming is, komt daarbij ook aan de orde. Gelet op het terzake bepaalde in het beleidsprogramma hebben wij Boot BV in oktober 1986 reeds schriftelijk gevraagd of men binnen het met de gemeente gesloten contract een op lossing zag om aan onze bezwaren te gen de nauwe relatie van de fa. Boot met Shell en Shell-produkten tege moet te komen. Het nadien hierover nog met Boot gevoerde overleg heeft thans nog niet tot besluitvorming in ons college geleid. De suggestie welke in vorengenoem de kranteberichten wordt gewekt wij zen wij met grote verontwaardiging van de hand. Wij achten het nadruk kelijk niet in het belang van het de mocratisch functioneren van onze sa menleving dat dit soort aantijgingen wordt gedaan. Voorts willen wij erop wijzen dat Waddinxveen slechts één van de vele gemeenten in Nederland en daarbui ten is, die op enigerlei wijze een eigen bijdrage trachten te leveren in de be strijding van de verwerpelijke apart heid”. Het college, dat zijn afschuw uitspreekt over de brandstichting in Alphen aan den Rijn en deze ten stelligste afkeurt, vindt dat in een democratische samenle ving een volstrekt legale publieke dis cussie over het beleid van een bepaald bedrijf, in dit geval Shell, nimmer mag ontaarden in gewelddadig optreden en In een dinsdagavond naar de gemeente raad gestuurde brief zetten B. en W. zich af tegen de media die een verband hebben gelegd tussen de door de lande lijke actiegroep RARA (Revolutionai re Antie Racisme Actie) vorige week vrijdagmorgen vroeg gepleegde aanslag bij het Alphense bedrijf in Shell-pro dukten en sinds vorig jaar ondernomen pogingen van Waddinxveen om Boot Oliehandel BV afstand te laten nemen van de Shell-betrokkenheid in Zuid- Afrika. keerswerk en hen met een presentje te belonen voor het oversteekwerk. Dit cadeautje hebben alle brigadiers overi gens tegemoet kunnen zien. In Waddinxveen zijn acht brigade-over- steekplaatsen. Zéven hiervan zijn com- binatiebrigades, zodat bij het helpen van een veilige oversteek zowel ^oude ren als jongeren zijn betrokken. Alleen op de Kerkweg-Oost functioneert een ouderbrigadè. Bij dit werk zijn 180 leer lingen, 100 ouders en zeven coördinato ren betrokken. illegale actie. B. en W. laten overigens in het midden of daartussen in dit geval verband bestaat of kan bestaan. Direct na de aanslag, die was gemeld aan de VPRO en een aantal kranten, schreef de Volkskrant dat de actiegroep "met de brandstichting heeft ingespeeld op de beroering die onlangs in Alphen aan den Rijn ontstond toen de gemeen teraad van het naburige Waddinxveen besloot de betrekkingen met Boot Olie te verbreken, gezien de opstelling van Shell". Het Dagblad van Rijn en Gouwe repte over een ’’mogelijk verband met protest Waddinxveen”, een verband waarmee de politie en Shell rekening zouden hou den. In een commentaar zei deze Alphense krant zelfs dat deze verbindende factor "niet kan worden uitgesloten". ’’Terwijl de discussie in Waddinxveen nog gaande is slaan de vlammen bij Boot uit het dak. Dit kan toch geen toe- Verkeersbrigadiers in actie bij de Willem van Oranjeschool aan de Oranjelaan. Rechts het nieuwe bord ”Ver- keersbrigade”, dat de weggebruikers moet attenderen op de helpende handen van ouderen en jongeren bij het over steken. (Foto: Sjaak Noteboom). 1250'. WOENSDAG 1 JULI 1987 De in Huize Souburgh wonende honderdjarige mevrouw T. Verstoep- Buijs. Foto: Sjaak Noteboom). GERT HUIZER £CHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354~ Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J Tel. 01820-15132

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1