Radiopiraat zoekt het toch hogerop Hele dag feest rond 100-jarige Burgemeester wijst Ikea op Coenecoop Pk Zweeds warenhuis zoekt nog een plek in Randstad Mevrouw Trijntje Verstoep-Buijs Plastic over aardappelafval P.F.J. v. Schie blijft vice- voorzitter van Midden-Holland Kwaliteit jeugdorkest Concordia Karwei voor nieuw gemaal bijna klaar Anjerfonds schenkt 6.500,- aan Cormula’s allemaal geslaagd! Hartelijk Gefeliciteerd met jullie diploma. PRIMA NIEUWE AARDAPPELEN (DORÉ) CEES KROES NOORDEINDE 130 TEL. .01727-5218 ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Tal van belangrijke besluiten zijn op komst Nieuwsblad Onafhankelijk CDA z NISSAN Acquisitie Betaald Woonarcade Commissies Huis afgebroken Onheus en grof Magneetfunctie 'j a c B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 ECHTE BAKKER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 KITTY - MARJAN - ARTHUR - BERRY - MARTIJN - PETER - ROBERT - RODERIK - VINCENT Een prettige vakantie toegewenst! AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 r al I Weekblad voor Waddinxveen 43e JAARGANG - No. 2035 WOENSDAG 8 JULI 1987 De Coenecoopbrug ligt klaar om door het autoverkeer in gebruik genomen te worden. Dat gebeurt dan ook zon- nen uitrichten. I. WADDINXVEEN/GOUDA burgemeester C.M. van der Linden voor de d AUTO Mevrouw Verstoep, die midden in de oorlog (1943) haar man verloor, heeft de hele dag aanloop gekregen. Op ver zoek van de familie was het bezoek ver spreid, zodat de 100-jarige daaraan alle aandacht en energie kon besteden. In hotel-café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost gebruikte ze met 21 ne ven en nichten de voor haar aangerichte feestmaaltijd. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft dinsdag mevrouw Trijntje Verstoep-Buijs in Huize Souburgh aan de Prins Bern- hardlaan hartelijk gefeliciteerd met haar 100e verjaardag. Hij bracht voor de krasse en nog goed bij de tijd zijnde Waddinxveense een bos bloemen mee. HOOFDREDACTEUR: hebben voor de toekomstige inrichting van Waddinxveen. JAN HIELEMA CDA De gemeente Waddinxveen voert nu zelf de acquisitie voor Coenecoop, om dat de contracten daarvoor met Jones Lang Wootton uit Rotterdam en de der enige officieel vertoon op woensdag 15 juli en met feestelijk gedruis op vrijdag 21 augustus. (Foto: Sjaak Note- boom). PAUL VAN SCHIE CDA Hopman Groep BV in Zoetermeer ge ruisloos zijn afgelopen. Het oog is op Ikea gevallen omdat van het provinciaal bestuur van Zuid-Hol- land een vestiging van dit bedrijf in Delft niet mag doorgaan en omdat het laatste woord over een alternatieve lo- katie in Rotterdam nog niet is gespro ken. zijn ouders en zijn vrienden destijds on heus en grof zijn bejegend door de Waddinxveense politie en de controle- ambtenaren van de PTT. WADDINXVEEN - Anjerfonds Zuid- Holland heeft aan de Stichting Drum band ’’Cormula’s” een bijdrage van ƒ1.500,- toegekend voor de aanschaf van instrumenten en een bijdrage van ƒ5.000,- voor de aanschaf van unifor men. GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!! T Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Huiswerkcursus TON KEGGE Nieuwstraat 61 2771 XH Boskoop Tel.: 01727-3987 TEL. 01828-18625 LxlNVM WADDINXVEEN - Als het aan burgemeester C.M. van der Linden ligt wordt met de volgende week woensdag 15 juli zonder officieel vertoon voor het autoverkeer open te stellen vernieuwde Coenecoopbrug over de Gouwe de ’’Loper” uitgelegd voor een vestiging van het Zweedse woon- Felicitaties en bloemen van i L. 100-jarige mevrouw Trijntje Verstoep-Buijs. (Foto: Sjaak Noteboom). atief daartoe is al twee jaar geleden ge nomen door Rehorst Bouw BV, Hop man Exploitatie Gebouwen BV en ar- chitrectenbureau Stuurman Partners BV. Het voorzitterschap van Midden-Hol land is een betaalde baan, die 1 tot 1,5 dag in de week in beslag neemt. De vice- voorzitter krijgt, evenals de overige drie leden van het dagelijks bestuur, een vergoeding die neerkomt op ongeveer ƒ15.000,-. Dat is de helft van het bedrag dat de voorzitter krijgt. De leden van het algemeen bestuur krij gen een reis- en verblijfkostenvergoe ding van ƒ67,50 per vergadering. rolstoelkamer aanbieden, maar sinds een maand is mevrouw Verstoep-Buijs officieel inwoonster van het verzor gingstehuis, dat nu vijf honderdjarigen heeft gekend. De mede-bewoners boden de vitaal sterke 100-jarige een terrasstoel aan en die werd natuurlij k direct door de j arige Waddinxveense in gebruik genomen. En zo kwam een einde aan een dag feestvieren. zou de komst van het Zweedse woonwa- renhuis een magneetfunctie kunnen uit oefenen op de komst van andere bedrij ven naar het van oudsher door de meu belindustrie en -verkoop gekenmerkte Waddinxveen. Meubeltoonzalen en meubelfabrikan ten kennen hier al het samenwerkings verband Stichting Meubelstad Wad dinxveen, maar van het op één ’’plein” bij elkaar brengen van deze bedrijven - zoals in Leiderdorp vorm heeft gekre gen - kon tot nu toe geen sprake zijn. WADDINXVEEN - Onderwijzerszoon Gert Voogd (20) van het Sweel- inckhof gaat door om zijn gelijk te proberen te halen bij de Haagse rech ter, hoewel de arrondissementsrechtbank van Rotterdam hem en zijn vrienden eerder al schuldig verklaarde aan het illegaal zenden. WADDINXVEEN - De grote zamervakantie is dan wel grotendeels beg onnen, de Waddinxveense politiek is al bezig de borst nat te maken voor een reeks belangrijke beslissingen die komend najaar genomen zal moe ten worden. Zowel van PvdA- als van CDA-zijde is daarop al gewezen. Wad- dinxveens CDA-wethouder P.F.J. van Schie (54) blijft vice-voorzitter van het intergemeentelijk overlegorgaan Mid den-Holland, want de algemene raad wees de Goudse PvdA-fractievoorzitter drs. P. Schwegler aan als nieuwe eerste man. Hij vervangt de naar Papendrecht ver trokken burgemeester van Moordrecht, drs. R. Bandell. Schwegler kreeg27 van de 43 uitgebrachte stemmen. Naar Van Schie gingen 16 stemmen, voornamelijk van het CDA en klein rechts. De nieu we voorzitter verkreeg de steun van PvdA,D’66en VVD. Voor het gerechtshof in Den Haag zal moeten blijken in hoeverre de aangetas te gevoelens van de studerende Wad- dinxvener, die nu technicus is bij de lo kale omroep RTW, juist blijken te zijn. Hij geeft volmondig toe dat er sprake was van verboden zenden, maar vind nog altijd dat de manier waarop destijds daaraan een einde is gemaakt de toets van de kritiek niet kan doorstaan. Van daar dat zijn advocaat het alsnog hoger op gaat zoeken bij het gerechtshof in de residentie. De Waddinxveners zullen in de meeste gevallen van de raadsdiscussies op de hoogte komen via dè krant. Maar ook de uitgebreide commissievergaderingen zijn uitstekende mogelijkheden om ”in de keuken” kennis te maken met datge ne wat de politiek voor iedereen aan het klaar stomen is. Feit is dat Waddinxveen een uitermate belangrijk najaar voor de boeg heeft. Iedereen is benieuwd hoe de te nemen beslissingen zullen uitvallen en wat zij bij de Waddinxveners individueel en bij groepen van de bevolking zullen kun- warenhuis Ikea op het nu nog beter bereikbare bedrijventerrein Coene coop. In Coenecoop staat nog wel de bouw van een woonarcade op het program ma, een gebundelde presentatie van produkten die de Waddinxveense fabri kanten en handelaren in de wooninrich- gaat, tingssfeer te bieden hebben. Het initi- WADDINXVEEN - Als de bouw- vakantie aanbreekt moeten de werkzaamheden aan en bij de He- negouwerweg in de richting Bos koop voorbij zijn. Dan staat daar een nieuw polderge maal van het waterschap De Gou- welanden, is er onder de Henegou- werweg naar de Gouwe een nieuwe uitstroomkoker aangelegd en is ter plaatse de oeverbescherming ver stevigd. Van de werkzaamheden heeft het verkeer in de afgelopen maanden hinder ondervonden, want ver keerslichten regelden het gebruik van één rijstrook. Het karwei heeft De Gouwelanden in samenwerking met de provincie Zuid-Holiand uitgevoerd. Er moest een nieuw gemaal komen omdat het nu gesloopte in slechte staat verkeerde. Samen met een ander gemaal aan de Middelburg- seweg wordt het water van de pol ders Middelburg en Tempel op peil gehouden. WADDINXVEEN - Ook Waddinx veense aardappelverbouwers zijn door het Landbouwschap aangeraden voor taan voorzichtig te zijn met hun aardap pelafval. De hopen moeten van schim mel gevrijwaard worden door ze met plastic af te dekken of met bestrijdings middelen te behandelen. Waddinxveen wacht Ik een druk najaar De hoogbejaarde Waddinxveense, die deze leeftijd deelt met een andere eeu- welinge, is een in Hazerswoude geboren boerendochter. Daarna verhuisde ze naar Benthuizen, maar sinds haar hu welijk woont ze in Waddinxveen. Tot voor twee jaar woonde ze zelfstandig in haar inmiddels afgebroken woning aan de Dorpstraat. Huize Souburgh kon haar - ondanks een grote wachtlijst van ouderen - een plaat sje in de ziekenzaal en vervolgens in de EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Vandaar dat voor een groot deel van Zuid-Holland de verordening Bestrij ding Phytophtora Infestans van kracht is geworden. Vooral de akkerbouwers hebben belang bij deze verordening omdat de klachten over de groene uit loop op aardappelafval toenamen. Bij warm en vochtig weer groeien de uitlopers als kool en daarop voelt de schimmel Phytophtors Infestans zich bijzonder thuis. PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein maakte vrijdagavond na de onthulling van het kunstwerk bij de ingang van de openbare bibliotheek aan de Van Mec klenburg Schwerinlaan van de gelegen heid gebruik er op te wijzen dat nu al het een en ander gezegd zou kunnen wor den over alles wat na de zomer besloten zal moeten worden. Maar om de vakan tiegevoelens niet te zeer te belasten zag hij daar maar van af. Hij herinnerde de aanwezigen er wel al aan de centrumontwikkelingen (grotere Passage aan de westkant door afbraak van de Kruiskerk, Het Trefpunt en het Groene Kruis-gebouw), de zwembad- problematiek (sluiting van het buiten bad of het uitbreiden van het overdekte bad tot een zwembadparadijs), de be zuinigingsoperatie (waarbij ook het so- ciaal-cultureel werk niet ontzien zal kunnen worden) en het accommodatie- beleid (waar moet wat worden gehuis vest, zoals een eventueel nieuw onder komen voor de streekmuziekschool). Over al deze zaken hebben de gemeen teraadsleden al de nodjge informatie ge kregen. Een aantal daarvan is al bedis cussieerd, maar de definitieve beslissin gen moeten nog worden genomen. Feit is in ieder geval dat besluitvorming daarover verstrekkende gevolgen zal Ook in het CDA-bulletin schrijft frac tievoorzitter J.A. Hielema dat er na de zomer belangrijke besluiten genomen moeten worden. "Hoewel het af en toe lijkt of het in politiek Waddinxveen no gal rustig is, kan je nu wel stellen dat er sprake is van een stilte voor de storm”, aldus de christen-democraat. Evenals wethouder Kraaijestein rept hij over het centrumplan (’’Wellicht ver gaande beslissingen, die voor vele CDA’ers ook persoonlijk diep ingrij pend zullen zijn”), het zwembad ("Zwemparadijs of niets”), het accom- modatiebeleid (’’Belangrijke koppeling met het centrumbeleid en het centrum- Zuidplas-plan”) en de meerjarenra ming (”Hoe blijven we hetzelfde doen met minder middelen”?). Dat blijkt uit mededelingen van Wad dinxveense eerste burger, die Ikea al te lefonisch en schriftelijk heeft benaderd door de aandacht te vestigen op het 23 hectare omvattende bedrijfsterrein met de verrassend lage prijs van ƒ135,- per vierkante meter exclusief btw. In de zomer van 1985 werd hij door de Waddinxveense rijkspolitie en de Radio Controle Dienst van de PTT op hard handige wijze met de net bestaande Ra dio Centraal uit de lucht gehaald. Als straf raakte hij 15.000 gulden aan appa ratuur kwijt en kreeg hij 750 boete. Bovendien zou bij de inval onnodig al lerlei spullen in zijn zolderkamer zijn vernield. Dat uit de lucht halen van Ra dio Centraal op de zondagavond van de 23e juni trok twee jaar geleden de nodi ge belangstelling omdat de politie in grote sterkte dit karwei klaarde. Gert Voogd meent nog altijd dat hij, Intussen probeert burgemeester Van der Linden, in gedachte het spreek woord dat als twee honden vechten om een been de derde er mee heen j Ikea te interesseren voor het al sinds 1983 bouwrijpe Coenecoop. Nu de zes jaar buiten gebruik geweest zijnde voormalige rijkswegbrug, die of ficieel in gebruik genomen zal gaan wor den op vrijdag 21 augustus, Coenecoop in het oosten nog beter toegankelijk maakt, richt het gemeentebestuur nu de aandacht op een uitvalsweg aan de west kant. Deze zou op de Tweede Bloksweg moeten uitkomen, zodat er een ideale aansluiting op de rijksweg A 12 (Ut- recht-Den Haag) ontstaat. Ikea weet inmiddels dat men zich ook in Waddinxveen zou kunnen vestigen. De Nederlandse leiding van het bedrijf laat echter niet meer los dan dat Coenecoop één van de alternatieve lokaties zou kunnen zijn, want er is de benodigde 30.000 vierkante meter beschikbaar en de lokatie kan redelijk consumentvrien- delijk worden genoemd voor wat be treft de bereikbaarheid en de zichtbaar heid ervan. Volgens burgemeester Van der Linden WADDINXVEEN - Het jeugdorkest van de Waddinxveense harmonie Con cordia heeft kwaliteit en toekomst. Zo luidde de beoordelingsrapporten die behaald werden op de Play-Inn voor jeugdorkesten en ensembles georgani seerd door muziekvereniging Crescen do Nieuwveen. Het eerste optreden van 30 jeugdige muzikanten die in een kort tijdbestek een muzikaal verdienstelijk niveau be haalden. Onder leiding van dirigent Gerrit de Knegt werden drie stukken ten gehore gebracht: Air, Only Love en Two Russian Folksongs.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1