Waddinxveen heeft Socialist is tegen fontein Bende vernielt en rooft voor 80 mille 23 arbeidsplaatsen ’’Kunstdagen wil sponsors Burgemeester in de Zuidplas Voor werkloze jongeren van 16-20 jaar Kaartje van de gemeente Rijkspolitie verhoorde al 15 jongeren opent vijf speelterreinen Nog geen 3e Wereldkoffie in raadhuis KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Overgang ’t Weegje vrijdag dicht Cheque voor Kunstdagen 1987 Nieuwsblad Onafhankelijk I ,NS f Él BJF'j. Financiën Stichting Sinds april Mentor Apparatuur Zorg Geschenk Werkgroep ■I ECHTE BAKKER AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 I KEURSLAGER terug van vakantie rg KEURSLAGERIJ k Groensvoorde 6 Waddinxveen Hg WADDINXVEEN ‘ns Weekblad voor addinxveen WOENSDAG 15 JULI 1987 43e JAARGANG - No. 2036 Directeur H. P. Barth reikt burgemeester de cheque uit aan burgemeester C. M. van der Linden, terwijl mede-di- PvdA’er zei met zorg over de Rabo-fon- tein in het Weekblad voor Waddinx veen gelezen te hebben. Natuurlijk sprak hij zijn voldoening uit over dit ge schenk, maar zijn reserves hadden te maken met de kennelijk uitgekozen lo- katie. Hij herinnerde eraan dat er vroeger een fontein in het Warnaarplantsoen had gestaan, maar dat was er een van kleine re afmetingen, die van ouderdom in on bruik raakte. De socialist bracht in het midden dat de Rabo-fontein ook gevolgen kan hebben voor de ijsclub Nooit Gedacht, die ’s winters bij vriezend weer een ijsbaan op de Petteplas uitzet, en voor de hengel- sportvereniging Waddinxveen, die het water voor de vissers pacht. Het argument dat de fontein ook goed kan zijn voor de zuurstof van het water werd door hem bestreden, want de Pet- EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Uit die gedachte is er door de gemeente raad een krediet op tafel gelegd en een garantieverlening en werd op 19 febru ari van dit jaar de Stichting Waddinx- Dat gebeurde in de trouwzaal waar de eerste 6 sleutels werden aangereikt aan de nieuwe bewoners van de twee-onder- één-kap-woningen aan het Machtelderf en het Herbarenerf in de wijk Zuidplas. Hier heeft Van der Heijden 32 wonin- Van deze diefstallen en inbraken von den er 70 plaats in Waddinxveen, 41 in Boskoop, 3 in Alphen aan den Rijn, 1 in Zoetermeer, 1 in Leiden, 7 in Gouda en 2 in Reeuwijk. gen in aanbouw, die volgens de burge meester het aanzicht van de wijk bijzon der hebben verbeterd. Bovendien zorgt het project van doorstroming. Inmid dels heeft Van der Heijden in Waddinx veen al 200 woningen gebouwd. GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!!^/' f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda V Tel. 01820-15132 Dit zal dan ook van gemeentewege zo veel mogelijk worden gestimuleerd, o.a. door de jongeren een reis- en/of on kostenvergoeding in het vooruitzicht te stellen wanneer de door de jongeren te Ud NVM? teplas beschikt over 8 a 9 procent zuur stofrijk water. Elke twee maanden wordt dat door de hengelsportvereni- ging gemeten. Deze redenen gaven hen aanleiding B. en W. te verzoeken gelegenheid te bie den om over de Rabo-fontein en de plaats daarvan te kunnen spreken. ”Je hoeft niet altijd blij te zijn met wat je krijgt”, aldus de heer Boere. HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - De openstel ling van de Coenecoopbrug voor het autoverkeer js voor het college van Burgemeester en Wethouders aanleiding geweest het Waddinx- veense bedrijfsleven met een speci aal gemaakt kaartje te wijzen op een betere bereikbaarheid van Waddinxveen en de hier gevestigde bedrijven. De gemeente hoopt dat de bedrij ven hun klanten en leveranciers zullen willen wijzen op de nieuwe vaste oeververbinding over de Gouwe in Waddinxveen Zuid. Op het gemeentelijke kaartje staan al le Waddinxveense bedrijfsterrei nen aangegeven: Coenecoop, Mer- curiusweg en Staringlaan/Noord- kade. WADDINXVEEN - De Waddinxveense-rijkspolitie is een jeugdbende op het spoor gekomen die in Waddinxveen en omgeving voor ruirrr ƒ80.000.- vernielde en ontvreemde bij 135 inbraken en diefstallen. Vijf- WADDINXVEEN - De spoorweg overgang in de Noordringdijk bij 't Weegje gaat komende vrijdagmid dag al dicht voor een periode van zo'n half jaar. De sluiting - een strafmaatregel van de Nederlandse Spoorwegen en het provinciaal be- Zoals eerder bericht gaat het in de eer ste volle week van oktober om het op treden van het Koninklijk Zweeds Ka merorkest, een drijvende pyramide met muzikale sessies in de Petteplas, een or gelconcert, een kooravond, een popmu- ziekevenement, drie exposities, een kindertheaterproduktie en een door de gemeente Waddinxveen te houden sym posium. tien verdachten tussen de 18 en 25 jaar oud (één is er minderjarig) zijn al door de politie aan de tand gevoeld. Het onderzoek naar meer verdachten en helers wordt voortgezet. volgen scholing extra kosten met zich meebrengt. Bovendien zal er aan die jongeren die op de werkplek goed en met inzet heb ben gefunktioneerd een getuigschrift - worden uitgereikt, waarvan een positie ve invloed uit zal gaan bij latere sollici taties. Inmiddels heeft ook het bedrijfsleven in Waddinxveen toegezegd om te zijner tijd zorg te dragen voor de nöodzakelij- ke doorstroming van deze jongeren naar de marktsector. veense kunstdagen opgericht. In het be stuur van deze stichting hebben zitting W.G. van Baarle (voorzitter), P.A. Herrpeng(secretaris)mr. A. Morijn (penningmeester), mevrouw A.M. Paar-de Vries, mevrouw B. Prins-van den Boomgaard, N.J. Vavier en B.J. Woudenberg. De stichting heeft ten doel het stimule ren van de belangstelling voor zowel professionele- als amateuristische kunstbeoefening en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijde lings verband houdt of daartoe bevor derlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. WADDINXVEEN - Burgemees ter C.M. van der Linden heeft van middag - woensdag 15 juli - in deze vakantieperiode de inmiddels in de woonwijk Zuidplas aangelegde speelterreinen voor de jeugd offi cieel in gebruik genomen. De feestelijke handeling vond plaats op het speelterrein aan de Kievitdreef. De jeugd van Zuidplas werd gevraagd de handeling bij te wonen. Het ontwerp van de speelterreinen is vervaardigd door de gemeentelij ke dienst Openbare Werken en - Bedrijven. Omwonenden van de speelterrei nen aan de Eksterdreef, Grutto- dreef, Kievitdreef, Haverakker en Graanakker en de bewonersvereni- ging Zuidplas zijn in de gelegen heid gesteld om hun mening over de ontwerpen kenbaar te maken. Velen hebben daarvan gebruik ge maakt. Het ontwerp is uitgevoerd door Hoveniersbedrijf H. van Vliet te Waddinxveen. De totale kosten van aanleg hebben ca. ƒ125.000,- bedragen. In april van dit jaar startte de rijkspoli tie al met het nu vergevorderde onder zoek naar aanleiding van een inbraak in de sporthal aan de Sniepweg die in okto ber 1986 plaatsvond en waarbij voor ƒ6.000,- aan drank, snoep en rookarti kelen werd buitgemaakt. In de afgelopen vier maanden werden 15 personen aangehouden en verhoord in verband met verdenking van diefstal of heling van ontvreemde goederen. De verdachten zijn allen woonachtig in Waddinxveen of Boskoop. Tijdens het onderzoek werden 135 strafbare feiten opgelost: 14 inbraken in kantines c.q. verenigingsgebouwen, 12 inbraken in winkels, 5 inbraken in scho len, 9 inbraken in schuren/kelderboxen, 17 kleinere diefstallen, 2 diefstallen van auto’s, 7 diefstallen vanuit auto’s, 14 in braken in bedrijven, 42 diefstallen van fietsen, 2 diefstallen van bromfietsen, 1 brandstichting en 10 inbraken en inslui pingen in woningen. Voor de 23 arbeidsplaatsen in het kader van de tijdelijke voorziening gemeente lijke werkgelegenheidsinitiatieven heeft de gemeente Waddinxveen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid een aanvraag ingediend. Met deze tijdelijke voorziening wordt het van rijkswege mogelijk gemaakt ge meentelijke initiatieven in het kader van de aanpak van de jeugdwerkloos heid te ondersteunen. Om voor subsidie in aanmerking te ko men moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Onder andere moet het gaan om extra arbeidsplaatsen, ge creëerd in de collectieve sector, die zon der subsidie niet gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast geldt de voorziening alleen voor werkloze jongeren in de leeftijd scategorie van 16t/m 20 jaar. Deze jon geren wordt een arbeidsplaats aangebo den van 19 uur per week gedurende ten minste 6 maanden, tegen een beloning, die gelijk is aan het minimumloon dat geldt voor een jóngere omgerekend naar 19 uur. Voor de jongeren (waaronder nog veel schoolverlaters) is het noodzakelijk dat er op de werkplek gezorgd wordt voor een goede begeleiding. Door per ar beidsplaats een mentor aan te stellen, die de begeleiding vanuit de werksitu atie op zich neemt, en tot wie de jongere zich met vragen of moeilijkheden kan wenden, kan hieraan worden voldaan. Daarnaast laat de tijdelijke voorziening de mogelijkheid open dat jongeren bij voorkeur aansluitend op hun werk zaamheden een verdere opleiding of aanvullende cursus volgen. Burgemeester en Wethouders zijn voorstanders van een dergelijke combi natie van werk en scholing, waardoor een jongere zij n of haar positie op de ar beidsmarkt belangrijk kan verbeteren. De Waddinxveense Kunstdagen komen op een bijzonder moment want deze maand is er een definitief einde geko men aan de Beeldende Kunstenaars Re geling, de BKR. Na 31 jaar is er een punt gezet aan wat door sommigen een unieke regeling werd genoemd en door anderen een lauwe geestdodende voor ziening. In plaats van de BKR komt er een marktgericht en zakelijk kunstbe leid, waarvoor minister mr. drs. L.C. Brinkman van Welzijn, Volksgezond heid en Cultuur (WVC) zestig miljoen wil uittrekken. De opheffing van de BKR heeft onmis kenbaar in het land tot een explosie van activiteiten geleid. Schilders en beeld houwers ontpoppen zich als onderne mer, verkoper en stuntman. Een storm loop op de galeries is mogelijk daarvan weer het gevolg. in de Petteplas zal zijn gemaakt en zal kunnen spuiten. Over dit geschenk zullen B. en W. in de gemeenteraadsvergadering van augustus een voor stel doen. Dat kondigde burgemeester C.M. van der Linden aan naar aanleiding van een vraag van PvdA-gemeenteraadslid M. Boere in de laatste raadsvergadering. De socialist is namelijk niet gelukkig met een fontein in de Petteplas, die hij het liefst wil laten zoals die is. De Rabo-fontein werd op 17 juni in de vernieuwde hoofdvestiging van de Ra bobank aan de Kerkweg-Oost symbo lisch overhandigd door bankvoorzitter A. Oudijk aan Waddinxveens eerste burger, die vergezeld was van PvdA- wethouder drs. M. Kraaijestein. Hoewel de heer Van der Linden in zijn bedankje duidelijk maakte dat het ge schenk - zoals gebftrikelijk - nog moest worden geaccepteerd door de gemeen teraad, zei hij geen moeite te hebben met een Rabo-fontein in de Petteplas. Integendeel, hij was blij met dit kostba re geschenk, waaraan ook de wethou der - met wie hij overleg had gepleegd gelet op het gestelde over de Petteplas in het beleidsprogramma - zijn instem ming kon betuigen. De Rabo-fontein omvat 13 stralen, die tot een hoogte van tien meter kunnen spuiten. De waterstralen zijn steeds af wisselend instelbaar. Het geheel - zo zijn althans de plannen - wordt 's avonds verlicht met 8 schijnwerpers. De fontein moet de 82-jarige band tussen de Rabo bank ’’Waddinxveen” en de Waddinx veense bevolking onderstrepen. den gegeven van een speciaal bureau, zodat mag worden verwacht dat ook het Waddinxveense bedrijfsleven zal willen meebetalen aan een ex plosie van kunstactiviteiten. Al in oktober vorig jaar kwam de ge meenteraad op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders over de brug met een krediet van ƒ16.000,- en een garantie van ƒ6.298,- voor de or ganisatie van deze voor Waddinxveen uniek wordende kunstmanifestatie. In de gemeentelijke Nota Kunst en Cul tuur stond al dat er eigenlijk een kunst markt zou moeten komen om de com municatie inzake de kunsten te stimule ren, een ontmoeting van professionele en amateuristische kunstbeoefening moet worden gehouden en dat gewerkt dient te worden aan een veelheid van kunstuitingen waarmee het publiek in een korte tijdsspanne kan worden ge confronteerd. WADDINXVEEN - Waddinxveen heeft 23 arbeidsplaatsen beschikbaar voor tijdelijk werk. De werkloze.jongeren van 16-20 jaar die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen maken daarna kans op een baan bij het Waddin’^ecnse bedrijfsleven, waarmee daarover afspraken zijn ge maakt. In ongeveer 60% van deze gevallen bleek aangifte bij de politie te zijn ged aan. Er werd voor ruim ƒ80.000,- ver nield en buitgemaakt aan diverse goe deren, zoals snoep, sigaretten, dran ken, geluidsapparatuur, compact-disc, videoapparatuur, sportkleding, boor machines, buitenboordmotor, diverse autoradio’s, een computer en diverse kratten bier. Een zeer klein gedeelte van de buit is achterhaald en kon aan de WADDINXVEEN - Het zit er nog niet in dat deze zomer al de door de Rabobank ’’Waddinxveen” aan de gemeente geschonken Rabo-fontein WADDINXVEEN - In het Wad dinxveense gemeentehuis wordt nog geen ’’zuivere koffie” uit de Derde Wereld-landen gedronken. Het is wel geprobeerd de ambtena ren aan de smaak hiervan te laten wennen, maar vooralsnog wordt die koffie daar niet smakelijk ge noeg gevonden. Dit in tegenstelling tot de Tweede Kamer waar na het zomerreces overgegaan zal worden tot het schenken en drinken van Derde Wereldkoffie. Na een uitgebreide smaaktest bleek dat men die ”soli- dariteitskoffie" smakelijker vond dan de tot nog toe gebruikte koffie. Solidaridad, de interkerkelijke ac tiegroepering voor Latijns Ameri ka, had op deze verandering aange drongen en hoopt nu dat ”dit goede voorbeeld in ’s lands vergaderzaal” navolging zal krijgen. De koffie- consumptie van het Binnenhof be draagt 1400 kg. per jaar. De koffie zal worden geleverd doorde SOS-Wereldhandel, die in koopt bij kleine boeren in de Derde wereld. Hij is over het algemeen iets duurder dan normale koffie. Dit wordt veroorzaakt door de ho gere prijs die de boer voor zijn kof fie krijgt. Burgemeester en Wethouders zijn van mening dat, uit oogpunt van werkloos heidsbestrijding onder jongeren, alsme de vanwege de bestaande personeelste korten in de diverse instellingen, inge haakt moet worden op de mogelijkhe den die deze maatregel biedt. De organisatie en coördinatie van de verschillende activiteiten ten behoeve van dit werkgelegenheidsproject zijn in handen gelegd van een gemeentelijke werkgroep (werkgroep economische zaken). Inmiddels zijn alle instellingen in dé col lectieve sector in Waddinxveen omtrent deze maatregel geïnformeerd en zijn er vanuit de instellingen in totaal 23 ar beidsplaatsen aangemeld, waarvan 11 aanmeldingen afkomstig zijn uit de ge meentelijke organisatie. Bovendien zijn alle jongeren behorend tot de doelgroep persoonlijk benaderd en geïnformeerd over dit werkgelegen heidsproject en is vastgesteld of zij hie rin belangstellen en gemotiveerd zijn om hieraan deel te nemen. WADDINXVEEN - Deze zomer werkt de Stichting Waddinxveense Kunstdagen verder aan het programma voor deze spectaculaire kunstda gen van 2-10 oktober en de financiering daarvan. De sponsoring is in han- Dit kaartje heeft de gemeente Waddinxveen gemaakt om aan te geven hoe snel via de nieuwe Coenecoopbrug het bedrijvenpark Coenecoop bereik baar is en waar de andere bedrijfsterreinen (Zuid 1 aan de Mercuriusweg en Noord aan de Noordkade en de Staringlaan) liggen. Directeur H. P. Barth reikt burgemeester de cheque uit aan burgemeester C.M. van der Linden, terwijl mede-di- recteur H. van der Heijden toekijkt. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het Woerdense aannemingsbedrijf Van der Heijden/ Arwon BV heeft burgemeester C.M. van der Linden een cheque van ƒ1.500,- overhandigd in voor de in oktober te houden Waddinxveense Kunstdagen. eigenaren worden teruggegeven. Naast één 17-jarige jongen waren de meeste aangehoudenenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. De diefstallen werden meestal gepleegd onder invloed van al cohol en/of wat soft drugs. Van de op brengst werd veelal drank gekocht. Er was hier geen sprake van bendevor ming. In wisselende combinaties ging men op het dievenpad. Tegen allen is in middels proces-verbaal opgemaakt. Het onderzoek wordt voortgezet. r i boden vrachtverkeer toch van deze route gebruik bleef maken - valt twee dagen na de ingrbuikname van de Coenecoopbrug over de Gouwe. De Noordringdijk in Moordrecht (provinciale weg Q 3-24) zal bij de spoorwegovergang - om precies te zijn - vanaf vrijdag 17 juli 8.00 uur voor het gemotoriseerde verkeer zijn gesloten. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen de spoor wegovergang wei blijven gebrui ken. Tijdens deze afsluiting zullen de Nederlandse Spoorwegen de spoorbanen ondertunnelen en aan sluitende wegen maken. De werk zaamheden zullen vermoedelijk tot eind 1987 duren. De omieidings- route zal met borden worden aan gegeven. NOORD ZUID 1 Utrecht Moerkapelle Gouda Den Haag |A12 Rotterdam A20 Gouda Moordrecht Gouwe- Aquaduct Amsterdam Leiden Alphen a. d Rijn Boskoop BEDRIJVENPARK 'I COENECOOP ZUID 2 I Coenecoopbrug L ‘Zi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1