Vakantiegangers droppen 30 konijnen en 100 kippen PTT wil snel gaan bouwen Per saldo 11 bedrijven erbij N3 KA In het dierenparkje in het Warnaarplantsoen Behoorlijke groei W’veen Beroofd Oud-WTC-man bij Rehorst BV Nederlandse zanger maakt grandioze come-back Ook bijenvolk in het dierenparkje Roberto Jacketti the Scooters A.H.G. v.d. Wiel commissaris in sporthal Victorkerk schrapt één viering ELKRANT I WADDINXVEEN Toch nog reactie op afsluiting spoorovergang Nieuwsblad Onafhankelijk P. BOUTHOORN j ’n rv Lieveling Parkeerplaatsen 1.700 auto’s Grondaankoop Uitbreiding Arbeidsplaatsen Nieuw leven Geopend WOENSDAG 22 JULI 1987 1 5 ECHTE BAKKER GERT HUIZER ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 AANNEMERS- BEDRIJF MERCURIUSWEG 6 3 WADDINXVEEN ALLES OP HET 3 GEBIED VAN 2 NIEUWBOUW, i VERBOUWEN 2 onderhoudswerk:: TEL. 01828-18625 [2 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 23 JULI is uw KEURSLAGER terug van vakantie g] KEURSLAGERIJ Groensvoorde6 Waddinxveen Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 1 eekblad voor addinxveen George Baker heeft hier z’n thuisbasis EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 WADDINXVEEN - In een jaar tijd, en dan vooral in de vakantie periode, worden door anoniem blijvende Waddinxveners tiental len kippen en konijnen in het ge niep achter de hekken van het die renparkje in het Warnaarplantsoen gedropt. Op die manier ontdoen ze zich dan van hun dieren. WADDINXVEEN - De PTT is van plan een fors ogende besteldependan- ce te gaan bouwen op het stuk braakliggende grond aan de Stationsstraat bij de hoek met de Jan Dorrekenskade-Oost. De gemeente Waddinxveen verleende daarvoor op 14 april van dit jaar de bouwvergunning aan het Staatsbedrijf der PTT. De Waddinxvener vertrok eind vorig jaar bij het WTC wegens een diepgaand verschil van mening over het te voeren beleid. Hij was vanaf oktober 1985 di recteur van het centrum, waarvoor hij in 1978 het idee lanceerde. Het heeft hem zeer gedaan ’’zijn" Wereldhan delscentrum, dat met een vroeg ontbijt door koningin Beatrix werd geopend, los te moeten laten. ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda V Tel. 01820-15132 t V' k. X 43e JAARGANG - No.2037 ”En dan gaat het al gauw om 30 konij nen en 100 kippen per jaar”, weet be heerder T. Berkouwer (54), die daar over zaterdag repte voor de microfoon van de lokale omroep RTW. Elders in dit Weekblad voor Waddinx veen: ’’Bewoners Stationstraat niet blij met PTT-pand" George Baker scheidde intussen na een huwelijk van 20 jaar ook van zijn vrouw en ontmoette na een eenzame periode de Waddinxveense Blanche Remeeus, met wie hij zich liet foto- WADDINXVEEN - De aan de Weide- zoom wonende A.H.G. van der Wiel is benoemd tot commissaris van Beheer maatschappij Rehorst BV, Waddinx veen. Dat blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland. WADDINXVEEN - De populaire groep Roberto Jacketti the Scooters geven dinsdagavond 11 augustus om half tien een concert in de sporthal ”de Sniep” aan de Sniepweg. In het voorprogramma en in de pauze wordt de muziek verzorgd door een discotheek. De toegangsprijs bedraagt ƒ15,-. Het concert wordt georganiseerd door Rotaract Waddinxveen en de opbrengst gaat naar de Stichting Ter Ondersteuning Poliobestrij- ding (STOP). De voorverkoop start morgen, donderdag 23 juli. In Waddinxveen zijn kaarten verkrijgbaar bij het benzinestation Mobil (Chopin- laan), het postkantoor (Kerkweg- Oost) en bij Albert Heijn (KW- plein), donderdagavond en zater dag)- plaats kunnen krijgen is nog een punt van nader overleg. Zo staat er bijvoorbeeld in het gemeen- teraadsprogramma van de Partij van de Arbeid 1986-1990 dat het Warnaar plantsoen moet worden uitgebreid met een heemtuin en een kinderboerderij. Beide punten hebben ook de voorkeur van de VVD in het gemeenteprogram- ma 1986-1990 ”Als Waddinxveen je lief is...”, zij het dat toen nog voor het be vorderen van de recreatie- en naturedu- catie werd gedacht aan een bijenstal in het Gouwebos. Voor het plaatsen van een aantal speel toestellen bij de ingang van het War naarplantsoen aan de Jan Dorrekenska de-Oost legde de gemeenteraad eind 1985 zevenduizend gulden op tafel. Bij de plek werd eind vorig jaar door de af deling Waddinxveen van de Nederland- sche Tafelronde een betonnen picknick tafel met stoelen geplaatst. Het nieuwe PTT-pand moet het post kantoor aan de Kerkweg-Oost ontlas ten en de werkzaamheden in de depen dance aan de Kerkstraat overhevelen. De besteldependance krijgt een publie ke voorkant en een afgeschermde be- drijfskant aan de achterzijde. De PTT-wagens zullen naar het pand gaan en komen via het NS-terrein, waar - als de daar nu nog gevestigde duiven sportvereniging De Sperwer zou gaan verhuizen - 23-35 extra langparkeer- plaatsen voor treinreizigers kunnen worden aangelegd. Voor het pand komen 12 kortparkeer- plaatsen, terwijl er allerlei maatregelen zullen worden getroffen om parkeerhin- der te kunnen voorkomen in de directe omgeving en om de verkeersveiligheid te waarborgen, want in de buurt bevindt zich tenslotte de hervormde Eben Ha- ëzerschool aan de Jan Dorrekenskade- Oost. Aan de voorkant komt verder een heg om de ’’visuele hinder” van het pand een beetje te beperken. De besteldependance wordt voorzien van 500 postbussen, waarvan er onge veer 300 (het huidige aantal) in gebruik zullen zijn. Deze worden meestal ’s morgens voor negen uur geleegd. Bij de PTT-Waddinxveen werken 35 mensen, van wie gemiddeld 25 gelijktijdig in dienst zijn, ’s Nachts zijn 5 PTT’ers in touw. De containerauto komt viermaal per nacht: om 22.30,00.30, 02.30 en om 04.30 uur. WADDINXVEEN - De bij zijn vriendin Blanche Remeeus aan de Prins Bernhardlaan wonende Neder landse zanger George Baker (Hans Bouwens) heeft met zijn George Ba ker Selection een gouden plaat gekre gen voor de lp Santa Lucia. Tegelijkertijd zag zijn nieuwe lp Viva America, waarvan de single ook al een groot succes is, het licht. Het fees tje rond de gouden lp was op een boot op het Ijsselmeer georganiseerd door zijn platenmaatschappij CNR. De waardering van het publiek is een hart onder de riem van de weer hele maal in de showbusiness teruggekeer de George Baker en zijn vernieuwde ’’Selection”, waarvan nu deel uitma ken Georde The, Jan Hop, Nelleke Brozoskowski, Peter Goeman en Elly Bloothoofd. Hun manager is de Vo- lendammer Jaap Buys. De Nederlandse zanger, die de lieve ling van het publiek is gebleven, had in 1969 zijn eerste hit met Looking Back. Una Paloma Blanca werd een ongekende wereldhit en wordt nog al tijd overal en door iedereen gebracht, zoals door Slim Whitman, Heino, Freddy Quinn en James Last. Van zijn eigen versie verkocht George Ba ker drie miljoen exemplaren. Drie en een half jaar geleden had de PTT al in principe overeenstemming be reikt met de toenmalige grondeigena ren. Om de bouwerij mogelijk te maken werd door de gemeenteraad op 1 maart 1984 een eerste voorbereidingsbesluit voor de bestemingsplannen ’’Stations straat” en ’’Waddinxveen herziening 1953” genomen. De betreffende grond had namelijk de bestemming ’’plant soen en berm” en ’’spoorwegdoelein- den met bijbehorende bebouwing”. De in de raadscommissie voor de ruim telijke ordening en de woningbouw ge presenteerde bouwplannen ontmoetten daarna allerlei opmerkingen gelet op het kloeke karakter ervan. Met name de toenmalige VVD-fractie gaf te kennen het geheel als een nogal fors uitgevallen bouwwerk te ervaren. WADDINXVEEN/GOUDA - Waddinxveen behoort met Bodegraven, Nederlek en Nieuwerkerk aan den IJssel tot de gemeenten in de Goudse streek waar een behoorlijke groei van het aantal ondernemingen valt te constateren. Dat meldt de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het bedrijvigheidsover- zicht van de regio Midden-Holland over het tweede kwartaal van dit jaar. Per saldo kreeg Waddinxveen er tussen april en mei 11 bedrijven bij. Er was we liswaar een toename van 26 bedrijven, waarvan 19 nieuw en 7 van buiten het district, doch er verdwenen er weer 15 Vorig jaar zomer spraken PvdA, CDA en VVD met elkaar af dat de huidige dierenvoorziening in het Warnaarplant soen enige uitbreiding krijgt en dat de openstellingstijden zouden worden ver ruimd. Welke andere voorzieningen in het Warnaarplantsoen daarnaast een De George Baker Selection moest weer van de grond af aan beginnen. Maar de naam was bij het publiek goed in het oor blijven liggen. Toch had George Baker zich zes jaar lang teruggetrokken op het Spaanse plat teland. Hij wilde toen rust na 12 jaar de wereld doorgetrokken te hebben. WADDINXVEEN - Rector Th. Hul spas beëindigt zijn hulp aan het pasto raat van de rooms-katholieke St. Vic- torparochie in Waddinxveen. Per 6 sep tember is hij benoemd tot pastoor van Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp. De St. Victorparochie zal in de eucha ristieviering van zaterdag-avond 15 au gustus om zeven uur in de Ontmoetings- kerk plechtig afscheid nemen van de priester. Als gevolg van zijn vertrek zal de wekelijkse eucharistieviering op za terdagmiddag om vijf uur in de St. Vic torkerk komen te vervallen. ”Het is heel vervelend: het priesterte kort wordt voelbaar”, aldus pastoor C.J. van der Voort over dit besluit. ’’Vier eucharistievieringen door één priester in één weekeinde is niet ge wenst, omdat de eucharistie een gewij de, sacramentele viering is, die, als het niet strikt nodig is, niet als een routine mag worden gehouden”. Overigens meent de St. Victorparochie dat gezien het aantal kerkgangers in het weekeinde één viering minder verant woord genoemd kan worden. Over het schrappen van de eucharistieviering in de St. Victorkerk is diep nagedacht en hebben zich verschillende commissies en besturen gebogen. Aan een woord en communiedienst ter vervanging is na beraad afgezien. graferen voor de populaire weekblad pers en de Privé-pagina van Henk van der Meyden in de De Telegraaf. Over de ontmoeting met Blanche ver trouwde hij dezer dagen dit Amster damse dagblad toe: ”lk had op dat moment geen behoefte aan een relatie. Ik zat nogal in de put. Ik wist dat ik zo niet door kon leven. Toen kwam Blanche. Eerst leuke ge sprekken. Toen boeiende, en daarna gesprekken, waarin ik mezelf bloot gaf en vertelde wat me dwars zat en hoe ik me echt voelde”; ”Ze ving me op, luisterde naar me en stimuleerde mij weer te gaan compo neren. Ze is een heel intelligente vrouw die zelf ook veel heeft meege maakt. Ook zij was getrouwd ge weest, verkeerde in een vacuüm. Sa men hielpen wij elkaar. En samen begonnen wij dat nieuwe leven". door opheffing (11) en door vertrek (4). Het aantal arbeidsplaatsen in het be drijfsleven in geheel Midden-Holland is, volgens mutaties in het handelsregis ter (in- en uitschrijvingen) in het tweede kwartaal met 309 toegenomen. Een toename die te danken is aan de komst van een bedrijf met tussen de 50 en 100 werknemers en de groei van het aantal bedrijven met 1 t/m 4 arbeids plaatsen De groei van het aantal onder nemingen is iets groter dan in het eerste kwartaal (toen 105 en nji 127). De branches met de grootste toename betreffen de voor dit gebied traditionele groeisectoren: groothandel, exploitatie van onroerend goed en zakelijke dienst verlening. De groei blijkt vooral te zijn veroorzaakt door de inschrijving van niéuwe ondernemingen. Het district Midden-Holland omvat de gemeenten: Bergambacht, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, Driebruggen, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Ne derlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouder kerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Woerden en Zevenhui zen. Volgens de Wet Handelsregister zijn in geschreven: alle ondernemingen, die in Nederland zijn gevestigd, een filiaal of bijkantoor hebben, dan wel vertegen woordigd worden door een handelsa gent, die gemachtigd is tot het sluiten van overeenkomsten dan wel behoren aan een in Nederland gevestigde recht spersoon of vennootschap. De inschrij vingen moeten plaats vinden bij iedere Kamer in welker gebied de onderne ming gevestigd is. Niet ingeschreven zijn die ondernemin gen welke aan een publiekrechtelijk li chaam behoren, die waarin uitsluitend landbouw of visserij door een natuurlijk persoon als enig eigenaar wordt bedre ven en ten slotte die waarin uitsluitend straathandel in de vorm van venten wordt uitgeoefend door de ondernemer of leden van zijn gezin. Ook uitgezon derd zijn de vrije beroepsbeoefenaren, voorzover niet in de vorm van een recht spersoon georganiseerd. Het nieuwe PTT-pand zal verrijzen aan de Stationsstraat waar nu al per etmaal 1.700 motorvoertuigen doorrijden en die een functie heeft voor het doorgaan de verkeer. De grond is daar destijds door het Staatsbedrijf der PTT aange kocht vanwege de centrale ligging. De besteldependance krijgt geen loket functie, want daarvoor zal het publiek naar het postkantoor aan de Kerkweg- Oost moeten blijven gaan. De PTT wil zo snel mogelijk met de bouw van de nieuwe besteldependance beginnen. Overigens wordt dat al een paar jaar beweerd. In de winter van 1983/1984 betoogde de PTT (chef Nieuwbouw van de Centrale Afdeling Gebouwen van de Centrale Directie van de PTT) al het voornemen te heb ben over te willen gaan tot hét bouwen van een besteldependance bij het NS- station. Met de bouw van dit pand op de voor malige houtopslagplaats - ook wel be kend als het terrein-Vermeulen - ging de gemeente direct al akkoord op voor waarden dat overeenstemming zou wor den bereikt op een aantal verkeerstech nische, civiel-technische en stedebouw- kundige punten. De heer Van der Wiel is de ontslagen di recteur van het door hem op poten ge zette Wereldhandelscentrum (WTC) in Amsterdam en was kortgeleden nog ge wikkeld in een juridische strijd om een behoorlijke afvloeiingsregeling met de Friesch-Groningsche Hypotheekbank (FHG) en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), de aandeelhou ders van de Beheermaatschappij We reldhandelscentrum WADDINXVEEN - Op, het station in Gouda is een Waddinxvener beroofd van zijn portemonnee waarin 150 gul den zat. De man liep daar na midder nacht toen hij werd aangesproken door een vijftal jongens, van wie er één de portemonnee afpakte. De gemeentepo litie van Gouda zoekt nog naar ze. Andere hits waren Little Green Bag, Fly Away Little Paraguaya en Sing a song of Love. Met Windflower werd een andere muzikale richting ingesla gen, maar de grote successen van toen bleven achterwege, hoewel er toch nog 20.000 van werden verkocht. In 1983 verscheen een vernieuwde George Baker Selection op de Neder landse podia en niet zonder succes: het verblijf in Spanje werd beëindigd, er kwamen nieuwe hits en twintig op tredens per maand zijn geen uitzon dering meer. De bijna 17 jaar in Waddinxveense ge meentedienst werkende Esdoornlaan- bewoner heeft uiteraard voor het ge drag van deze ^addinxveners, die op een gemakkelijke wijze van hun leven de have afwillen voordat ze met vakan tie gaan, niet zoveel goede woorden over. Kippen en konijnen die vroeger door de kinderen mee naar huis mochten wor den genomen komen soms na verloop van tijd weer op die manier terug. Men ziet dan geen kans meer zelf voor de die ren te blijven zorgen. Het Warnaarplantsoen, genoemd naar Waddinxveens oud-burgemeester A. Warnaar Jzn. (1947-1958), ontstond in de jaren zestig. Elke middag is het die renparkje tussen drie uur en half vijf ge opend voor ouders en hun kinderen. Ze mogen dan de dieren aanraken en voederen. Er zijn soms wel drie- tot vierhonderd mensen. Doordeweeks zijn het meestal moeders met hun kroost, in het weekeinde komen ook de vaders langs. Er is voorts sprake van schoolbezoek. Nieuw in het dierenparkje is een volk bijen (50.000 tot 100.000 exemplaren). Ze hebben er nu ook een plaats gevon den tussen de dwerggeiten, Egyptische geiten, het Vietnamees hangbuikzwijn, de brandganzen, Engelse schapen, kip pen, konijnen, kalkoenen, pauwen, herten en mandarijneenden. Kinderen met eczeem worden er effectief met gei- temelk behandeld. WADDINXVEEN - De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland heeft toch nog geprotes teerd tegen de afsluiting voor het auto verkeer, sinds vrijdag, van de spoor wegovergang in de Moordrechtse Noordringdijk ter hoogte van ’t Weegje. De provincie en de NS besloten hiertoe over te gaan, omdat het vrachtverkeer de regels bleef overtreden en uit gemak zucht in onvoldoende mate weigerde de aangegeven omleidingsroute te volgen. De protestbrief van de Goudse Kamer is gezonden aan het college van Gede puteerde Staten en is een reactie op de brief waarin de sluiting van de spoor wegovergang voor het autoverkeer werd aangekondigd zodra de Coene- coopbrug voor het autoverkeer zou worden opengesteld en daarvan was vo rige week woensdag sprake. ”Wij betreuren het zeer dat u tot deze maatregel, die geldt tot aan het gereed komen van de spoortunnel ter plaatse, heeft moeten besluiten. Volgens de ons ter beschikking staande informatie zal de tunnel in het najaar gereed zijn. Voor de aanleg van de aansluitende we gen zou dan nog een maand nodig zijn,” aldus de Kamer van Koophandel. ’’Gezien het belang van de verbinding, met name voor het bedrijfsleven in Waddinxveen-Zuid, dringen wij er bij u op aan zo snel mogelijk na het gereed komen van de tunnel de toeleidingswe- gen te realiseren, zodat het verkeer nog voor de winter van de vernieuwde ver binding gebruik kan maken. Wij -ver trouwen erbp dat u, gezien het econ omisch belang, alle prioriteit zult geven aan bovengenoemde werkzaamheden”. Beheerder Teunis Berkouwer in het dierenparkje in het Warnaarplant soen bij een bijenvolk, de nieuwe aanwinst van het dierenparkje.(Foto: Sjaak Noteboom). UdNVM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1