Interesse Ruzie ontaart reparatie. voor kantoren in Zuidplas Grondverkoop wooncentrum komt eraan Woonwagens moeten bij woonwijk een plek krijgen Schade aan uw auto vereist deskundige V in schietpartij k- Nieuw PTT-gebouw kan er in de loop van 1988 staan FKRIDk Jeugdsport- dagen WSE in Nijkerk Meer milieu taken W’veen af gestoten Kerkdiensten in Zuidplas Waddinxveens bedrijfsnieuws POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Dronken man Geduld Restaurant Kat niet in brand gestoken KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 Inbeslaggenomen Teleurgesteld Woonwagens Aanrijdingen Dader bekend Inbraken en diefstallen Tussen 2 en 3 augustus is vanaf de Kie- vitsdreef een personenauto ontvreemd. Het gaat om een witte Opel Rekord voorzien van het kenteken BB-98-PN. Vanuit een winkel aan de Nesse zijn op 3 augustus geld, cheques en kenteken- delen ontvreemd. Deze bescheiden za ten in een polstasje dat onbeheerd op de le etage in een winkella lag. Broodnodig Grondverkoop Milieumarkt J I lü,r Sfocwa A. P. van Neslaan 1 2771 DE Boskoop Telefoon 01727-48864283 Beheerder: C. W. Dufais Elke zondag geopend voor Diners a la carte GLASBEEK Autoschade reparatiebedrijf Noordkade 24 2741EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk 1 t WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1987 huurwoningen in het Brugcentrum. A. Raad van State is niet tegen besteldependance keerslicht te wachten toen de hefbrug omhoog ging. Hierop wilde deze be stuurder teruggaan richting Boskoop en keerde op de Henegouwerweg. Juist op dat moment kwam uit de richting Bos koop een andere auto aanrijden. De be stuurder moest uitwijken om een aanrij ding te voorkomen en belandde daarbij naast de weg. De auto werd hierbij to taal vernield. De bestuurder heeft zich onder doktersbehandeling moeten stel len. De kerende automobilist reed door. Zijn identiteit is bekend en zal door de politie worden verhoord. Op 6 augustus vond een aanrijding plaats op de kruising Kanaalstraat en de Stationsstraat. Een bromfietser ver leende geen voorrang aan een op de Ka naalstraat rijdende auto. Hij werd ge- schep en is voor onderzoek overge- Tegen een 39-jarige Alphenaar wordt proces-verbaal opgemaakt omdat de man in de vroege uurtjes van 9 augustus luidruchtig aan auto’s stond te romme len op de J.W. Frisoweg. Op het ver zoek van de politie zich rustig te houden en zich te verwijderen ging de man niet in en pleegde vervolgens enig verzet bij zijn aanhouding. De man bleek onder invloed. De man is na verhoor heenge zonden. De loop duurt 20 minuten. Op het veld is een parcours uitgezet, dat zoveel mo gelijk gelopen moet worden. Bij elke doorkomst wordt een paraaf gegeven. De minimum-inzet om te sponsoren be draagt een dubbeltje per ronde. Dit geld kunnen de deelnemers bij familie, kennissen en vrienden bij elkaar zien te krijgen. Met het via de mini-sponsorloop op te halen bedrag wordt de bus betaald, die is gehuurd voor de heenreis naar Nij kerk. Voor de terugreis zijn er genoeg auto’s beschikbaar. De politie heeft bij een inval in een wo ning aan de Peter Zuidlaan een stereo- installatie inbeslaggenomen. Tegen de bewoonsters is proces-verbaal opge maakt. De politie had de bewoonsters al diverse malen gewaarschuwd voor het veroorzaken van geluidsoverlast. Dat geldt ook voor de nog aan de Hu manistische Bouwstichting Bejaarden huisvesting te verkopen grond in het Brugcentrum. Beide voorstellen daar toe werden van de agenda van de mei- WADDINXVEEN - In het gebied achter de Tweede Bloksweg en de Tuinbouwweg zal worden gestreefd naar het maken van een nieuw en gro ter woonwagencentrum. De omwonenden verzetten zich daar fel tegen, maar de in Waddinxveen verblijvende woonwagenbewoners willen niets anders. vergadering van de gemeenteraad voor nader overleg afgevoerd. een brief met bezwaren binnengeko men van de in de buurt wonende Wad- dinxvener J.H. v.d. Welle. De raad heeft besloten dit schrijven door B. en W. te laten af doen. Een 23-jarige Waddinxvener is door de politie Waddinxveen, op verzoek van de Dienst Luchtvaart, met zijn auto staande gehouden. De man had op Rijksweg A12 gereden met een snelheid van ongeveer 180 km per uur, waarbij hij ook tweemaal rechts inhaalde. Te gen de man wordt proces-verbaal opge maakt. J. HONKOOP is adjunct-directeur ge worden van het architectenbureau Stuurman Partners BV aan de Brug weg. Hij is al sinds 1961 aan dit mede door de heren T.W. Verweij en R. van der Velden geleide bureau verbonden. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland zijn een aantal wijzi gingen rond MEUBEL INDUSTRIE WADDINXVEEN BV, WADDINX VEEN, aangegeven. Het gaat hier om de statuten, de handels- en vennoot- schapsnaam die Wildheem Holding BV is geworden, de statutaire zetel (nu: Heemskerk) en de omschrijving van het bedrijf: beheersmaatschappij, met als maatschappelijk kapitaal ƒ200.000,-, waarvan geplaatst/gestort ƒ35.000,-. Bij J. VENEMA BV, WADDINX VEEN is Leiderdorper A.N. Alderlief- ste benoemd tot procuratiehouder, zo blijkt uit een wijziging in het handelsre gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. De Waddinxvener J. VERSCHUT is uitgetreden als directeur van P.A. Schreuder BV, Gouda, zo blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. De nevenvestiging van K. EDELMAN BV, REEUWIJK, aan de Tweede Bloksweg in Waddinxveen is voortgezet door de heer K. de Redelijkheid. Dat blijkt uit een wijziging in het handelsre gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. De omschrijving van het bedrijf UNIE- FRIS BV, WADDINXVEEN, is aan gevuld met im- en export van zuivelpro- dukten, zo meldt het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland. De besprekingen over dit bouwplan tus sen het Raadhuisplein en de Jan Dorre- kenskade-Oost zijn bijna afgerond. Ten opzichte van het oorspronkelijke bouw plan is de situering van het woongebied ten oosten van het gemeentehuis laat stelijk enkele meters in noordelijke richting - naar het Raadhuisplein dus - opgeschoven, waardoor de huidige be- bouwingsgrenzen worden overschre den. omvang. Bekeken wordt of met een wellicht aangepast woonwagencentrum een nieuwe bestemmingsplanprocedure wordt aangevangen. In de laatste gemeenteraadsvergadering werd nog besloten te voorzien in wette lijk geregelde huisvestingsmogelijkhe- den van woonwagenbewoners. Drie ge zinnen willen van de gemeente een nieuwe woonwagen huren omdat zè nu wonen in slechte trekwagens. Omdat betrokkenen geen lening kun nen krijgen voor het kopen van een nieuwe caravan biedt de gemeente de helpende hand door de woonwagens zelf aan te schaffen en deze door de plaatselij ke woningbouwverenigingen aan hen te laten verhuren. niet afgesloten deur wist men in het bin- bracht naar het Bleulandziekenhuis. Op de Juliana van Stolberghlaan ter hoogte van het benzinestation gebeurde op 7 augustus een aanrijding. Een van de parkeerplaats komende auto ver leende geen voorrang aan twee brom fietsers. Beide bromfietsers wisten de auto te ontwijken doch één van de WADDINXVEEN - Vrijdag 14 en za terdag 15 augustus worden er door het jeugdbestuur van de rooms-katholieke sportvereniging WSE pupillen-sportda- gen gehouden op de kampeerboerderij ’’Elzenhoeve” in Nijkerk. Een nieuw onderdeel van deze tweedaagse daar is een mini-sponsorloop. Het interieur van een Cency-winkel, waarvan er 35 in Nederland zijn. (Foto: Sjaak Noteboom). voorzijde wordt een dichte haag ge plaatst en met doorlopende trottoirs zal de veiligheid van schoolkinderen in de buurt zoveel als maar mogelijk is wor den gewaarborgd. Mr. Schilthuis nam eerst van deze aan passingen kennis, alvorens zij een be sluit nam over het door mevrouw R. de Bruijn-Vis, mevrouw C. Sliedrecht- Lindhout en de families L. Hartman, M. v.d. Graaf, P. v.d. Berg, D. Zuidam WADDINXVEEN - De Centrale Her vormde Gemeente is van plan volgende maand in de woonwijk Zuidplas te be ginnen met kerkdiensten op zondag morgen. Dit zou dan kunnen gaan gebeuren in de gemeenschapsruimte van de hervormde Rehobothschool. Deze kerkdiensten Omwonenden hebben zich steeds tegen de gekozen lokatie verzet, maar het rijksbeleid - aldus de gemeente - richt zich juist op integratie van woonwagen centra in woonwijken. Verdere ontwik kelingen worden daarom afgewacht. moeten de voorloper worden van een in deze woonwijk neer te zetten kerkge bouw. In het schoolgebouw houdt de hervorm de gemeente al geregeld ontmoetings- avonden voor nieuwe Zuidplas-lidma- ten. De opgelopen vertraging zou overigens niet alleen te maken hebben met de be- stemmingsplanproblematiek, maar ook met het gegeven dat het gewenste woonwagencentrum veel meer geld kost dan de gemeente van het rijk krijgt. Dat komt door de ligging en de OP 3 augustus vond een aanrijding plaats op de kruising Perkstraat en de Staringlaan. Een bromfietser verleende geen voorrang aan een automobilist op de Staringlaan. De bromfietser liep een gebroken arm op. Een Hagenaar belandde op 5 augustus met zijn auto tegen de vangrail van Rijksweg A12. Oorzaak hiervan was een klapband. Het blbef bij plaatscha- de. Op de Kruising Beijerincklaan en de IJ- sermanweg vond op 8 augustus een aan rijding plaats. Een op de Bijerincklaan voorgesorteerde auto wilde linksaf de IJsermanweg oprijden en werd hierbij vanachteren aangereden. Door de klap schoot de aangereden auto door op een tegemoetkomende auto. Twee bij de aanrijding betrokken voertuigen moes- t-r_ 1 stuurder zich onder doktersbehandeling cv-ruimte moest stellen. Op de Henegouwerweg, nabij de hef- Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opspóren en repareren. Met een veilig© suto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk. Zeker is dat de woonwagenbewoners nog een paar jaar geduld moeten heb ben voordat ze naar de Tweede Bloks weg kunnen verhuizen, een nieuwe woonplek waartegen omwonenden zich met hand en tand zullen verzetten. Dat kan een vertraging opleveren van drie jaar. Over deze zaak heeft burgemeester C.M. van der Linden met een delegatie van woonwagenbewoners. Eerder dit jaar blokkeerden ze met hun wagens en spandoeken het kruispunt Sniepweg- Esdoornlaan-Dreef uit ongenoegen over het lange uitblijven van een verhui zing naar een nieuw en groter centrum. Een in een internaat geplaatste Wad dinxvener heeft bekend dat hij verant woordelijk is geweest voor de diefstal van een portemonnaie uit een bood schappentas in de winkel van Albert Heijn. De jongeman griste de portem onnaie uit de tas van een klant die juist de winkel verliet. Superdrogist CENCY BV, die in Wad dinxveen een vestiging heeft in het win kelcentrum ”de Passage”, heeft het 50- jarig bestaan gevierd. Bij die gelegen heid kreeg het Reeuwijkse echtpaar C. van Weel-Blijenburg het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt, omdat ze samen een halve eeuw leiding hebben gegeven aan de nu 35 vestigin gen tellende zelfstandige drogisterijke ten. De hoofdvestiging van Cency BV zit in Vlaardingen. Bij Cency werken ruim 280 mensen. De directie wordt ge vormd door J. Anderson, J. den Hoedt en C. van Holten nu het bejaarde Reeu wijkse echtpaar de leiding heeft overge dragen. UITZENDBUREAU OLYMPIA BV, ’s-GRAVENHAGE, gevestigd in Zoe- termeer onder de handelsnaam Uit zendbureau Olympia BV, heeft in Wad dinxveen een nevenvestiging geopend in het winkelcentrum Groensvoorde. Olympia is een uitzendbureau van kant oorpersoneel, zo meldt een nieuwe inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. Dit geldt te vens voor UITZENDBUREAU OLYMPIA TECHNICA BV, ZOE- TERMEER, dat zich in dezelfde neven vestiging bezig houdt met een uitzend bureau voor technisch personeel Voor het nieuwe woonwagencentrum, ter vervanging van de volle tijdelijke en illegale standplaats aan de Dreef (sinds 1979) en het veel te kleine centrum aan de Onderweg, moét het bestemmings plan Landelijk Gebied West opnieuw worden herzien, maar de procedures daarover kunnen lopen tot aan de Kroon. Bovendien is de grond er nog in particuliere handen. De aan de Kerkweg-Oost gevestigde BV Internationale en Nationale Techni sche Adviesgroep INTA heeft zich ook gevestigd in het World Trade Center in Rotterdam. INTA is specialist in het ta xeren en inspecteren van bouwkundige projecten, fabrieksinstallaties, machi nerieën, elektrische- en elektronische apparatuur en bedrijfsinventarissen. Ook regelen ze schade aan deze activa en van goederen en bedrijven. N WADDINXVEEN - De politie van Waddinxveen heeft op donderdag 6 'augustus 1987 omstreeks 11.00 uur twee inwoners van Waddinxveen en Zoetertneer aangehouden in verband met hun betrokkenheid bij een .schietpartij op de Sniepweg te Waddinxveen. De schietpartij vond rond '10.50 uur die dag plaats en ging vooraf door een woordenwisseling tussen •de Waddinxveense verdachte en een andere bewoner van de Sniepweg. Deze woordenwisseling liep zo hoog op dat over en weer klappen werden uitgedeeld. Ook is in de vechtpartij gebruik gemaakt van een uitbeenmes. Tenslotte wist de verdachte zich te onttrekken aan de vechtpartij en haal de uit zijn huis een geladen pistool. Hij schoot direct op zijn opponent die hij wonder boven wonder miste. De gewaarschuwde politie was vrij kort na de schietpartij ter plaatse en heeft de schutter aangehouden. De Zoe- termeerder werd aangehouden omdat hij het gebruikte wapen in de bos sages rond de Sniepweg had verstopt. Het wapen werd later door een speurhond teruggevonden. Beide verdachten zijn ingesloten en worden door de politie verhoord. Vanuit een woning aan de Souburgh- laan zijn op 4 augustus twee portefeuil les ontvreemd. In de portefeuilles be vond zich geld en cheques. Mogelijk is men in de woning kunnen komen door gebruik te maken van een valse sleutel. In de nacht van 6 op 7 augustus zijn on bekenden in het zwembad geweest. Een .bank werd verplaatst en lege flesjes ■werden in het bassin gegooid. Via een _ri_.j- menbad te komen. Hier werden diverse 'kamers en kasten doorzocht waarbij izo’n 200,- aan geld werd buitge- maakt. .Na terugkeer van vakantie ontdekte een ■bewoner van de Groenezoom dat men 'vermoedelijk getracht had in te breken ■in zijn woning. Hij trofop de achterdeur bromfietsers is'behandeld door een arts ^braaksporen aan. Men is niet binnen en doorverwezen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. WADDINXVEEN - Er bestaat belang stelling voor de bouw van kantoren op het braakliggende stuk grond bij de Dreef-Sniepweg-Beijerincklaan in de woonwijk Zuidplas. In dit gebied wil Bi belot-restaurateur T. Ververs eveneens een nieuw restaurant gaan neerzetten. Om deze bouwplannewn ruimtelijk mo gelijk te maken heeft de gemeenteraad daarvoor de benodigde planologische besluiten genomen. Het restaurant komt langs de Limaweg bij de Dreef en het Snieppad. Het gemeentebestuur heeft het eigen stedebouwkunduge bureau van ir. W. Wissing opdracht gegeven het bestem mingsplan Zuidplas 1980 in die buurt te herzien, omdat nu nog wordt uitgegaan van woningen ter plaatse, terwijl op de hoek Dreef/Beijerincklaan in de oude situatie een garagebedrijf was toege staan. Wat het garagebedrijf betreft is sprake geweest van Opel-dealer Van Velde BV. Bij de gemeenteraad is over de kanto ren- en restaurantbouw bij de Dreef wel HANDELSONDERNEMING MATZE BV, WADDINXVEEN, heeft blijkens een wijziging in het han delsregister van de Kamer Van Koop handel en Fabrieken de statuten gewij zigd. Een fietser reed op 7 augustus tegen een voor een kapperszaak gestalde fiets op de Zuidkade. Als gevolg hiervan raakte zij een juist uit tegenovergestelde rich ting naderende auto. In de avonduren van 7 augustus werd een doorrijden na aanrijding gepleegd op de Overtoom. Een fietser die ko mende van de Kanaaldijk richting Overtoom reed werd ter hoogte van het speeltuintje aan de Molenring geschept door een bromfiets. De bromfietser reed door. Een dag later vond wederom een door rijden na aanrijding plaats. Ditmaal op het parkeerterrein van Albert Heijn. Een geparkeerde auto werd hierbij aan gereden, terwijl de tegenpartij niets van zich liet horen. Op 8 augustus werd op de Beethoven laan een op straat liggende man aange troffen. Hij lag naast zijn bromfiets en verklaarde ten val te zijn gekomen door een langsrijdende auto met caravan. De identiteit van laatstgenoemde is niet be kend geworden. De man is overge bracht naar het Bleulandziekenhuis en daar ter observering opgenomen. In dit Internationale Jaar van het Milieu 1987 houdt de gemeente in september een milieumarkt op het Raadhuisplein. Het onderwijs zal hierbij nauw worden betrokken. De thema’s zullen afval en groen zijn. Het milieujaar is voor de gemeente ook aanleiding om te wijzen op het belang van ecotainers, het realiseren van een "milieu-bollenparkje” voor de geschei den opvang van afvalstoffen, het aan de weg timmeren met de ’’oliebollen” op de gemeentewerf aan de Noordkade en een grotere bewustwording. Ook de agrarische sector zal niet verge ten worden. Zo is er een regionale actie voor de inzameling van landbouwplas tic. In de tuinbouw wordt dit afval via de coöperatieve veilingen verzameld en vernietigd. De Waddinxvener HEIN SCHILDT is lid geworden van het managementteam van reclamebureau RDH Kommunika- tie aan de Veerstal in Gouda. RDH Kommunikatie is een klein, actief en creatief bureau, waar Hein Schildt is binnengetreden met zijn reclame- en marketingervaring. en J. van Es gevraagde. De omwonen den hebben teleurgesteld op de afwij zing vanuit Den Haag gereageerd. Zij vinden dat de besteldependance met 500 postbussen wel degelijk voor over last gaat zorgen in de na de bouw van het winkelcentrum ”de Passage” in 1975 toch al drukker geworden Sta tionsstraat, waar nu al 1.700 motorvoer tuigen per etmaal doorrijden. Omdat er in de PTT-besteldependance (die het postkantoor aan de Kerkweg- Oost moet gaan ontlasten en de gehuur de vestiging aan de Kerkstraat overbo dig moePmaken) ook ’s nachts wordt ge werkt acht men een verstoring van de nachtrust niet denkbeeldig. In het hoofdpostkantoor aan de Ker kweg-Oost heeft directeur N.J. Anker verheugd gereageerd op het wegnemen van de laatste beletselen om met de Om een bouwvergunning te kunnen verlenen heeft de gemeenteraad ermee ingestemd het door de provincie gedeel telijk goedgekeurde, doch nog niet on herroepelijk geworden, bestemmings plan Brugcentrum 1982 voor het betref fende deel te herzien. Voor de woningbouw is een grote hoe veelheid verontreinigde grond afgegra ven en afgevoerd. Hiermee was onge veer anderhalve ton gemoeid, maar daarvoor in ruil bestaat de zekerheid dat hier niets meer in de grond zit dat er niét mag zitten. De stichtingskosten van het wooncen trum gaan in de richting van 4,5 miljoen gulden. Over de garantie van de rente en aflossing van een af te sluiten geldle ning moet de gemeenteraad nog een be sluit nemen. Staatsraad mr. A.P. Schilthuis heeft be sloten niet in te gaan op de bezwaren te gen de nieuwbouw, mede omdat de ge meente allerlei maatregelen heeft ge troffen om de gevreesde extra overlast zoveel mogelijk te beperken. Die tege moetkomingen zijn in een besluit vast gelegd. Er komen voor het pand 12 kortpar- keerplaatsen, op het NS-terrein - waar over de PTT-wagens naar en van de be steldependance zullen gaan rijden - kunnen 23-35 extra langparkeerplaat- sen voor treinreizigers komen, aan de ^braaksporen aan. Men is niet binnen ■kunnen komen. 'De afgelopen week zijn er drie fietsen ^ontvreemd. Het gaat om twee dames fietsen en om een herenfiets. De fietsen jstonden gestald op de beide stations te Waddinxveen. ‘Twee Giro-rekeninghouders hebben de afgelopen week weer diefstallen gemeld 'van hun toegezonden Girobetaalkaar ten. De Girokaarten werden door hen 'niet ontvangen. Eerder al hadden zich diverse Girorekeninghouders zich bij 'de politie gemeld waarbij eveneens de Girobetaalkaarten ontvreemd waren. In alle gevallen werden de Girokaarten legen de maximaal inbare bedragen ver zilverd. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven AUTO LEASE SERVICE BV, WAD DINXVEEN. Omschrijving bedrijf: het leasen van-, de in- en verkoop van een de handel in auto’s en soortgelijke vervoermiddelen enz. Het maatschap pelijke kapitaal bedraagt ƒ200.000,-, waarvan geplaatst/gestort ƒ40.000,-. Directeur is M. van Velde uit Bergam bacht. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen zal bekijken of er meer milieutaken afgestoten kunnen worden naar het Milieubureau Midden-Holland van het intergemeentelijke samenwer kingsorgaan, waarvan ook deze ge meente lid is. Wethouder K.W.Th. van Soest heeft dat gezegd in de raadscommissie voor de volksgezondheid en milieuzaken. Daar kwam ook aan de orde dat in de door de gemeente af te geven bouwver gunningen ook hinderwetaspecten mee genomen worden. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het Staatsbedrijf der PTT kan van start gaan met de bouw van een besteldependance aan de Stationsstraat bij het.NS-station. Zeven omwonende gezinnen hebben het namelijk bij de Raad van State niet voor elkaar gekregen dat de door het gemeentebe stuur afgegeven bouwvergunning en de van het provinciaal bestuur af komstige verklaring van geen bezwaar geschorst zouden worden. De bouw kan nu in de loop van 1988 gereed zijn. bouw van het nieuwe PTT-pand bij het NS-station te kunnen beginnen. De nieuwbouw is ideaal gelegen en broodnodig gezien het nijpende ruimte gebrek in het dorpshart. Bovendien kan er eindelijk eens doelmatiger worden gewerkt en wordt heen en weer rijden tussen Kerkweg-Oost en Kerkstraat overbodig, want de besteldienst en de postbussen zijn dan op één punt gecon centreerd. Het Waddinxveense hoofdpostkantoor, dat al een keer is verbouwd en uitge breid en dat opnieuw grondig onder handen genomen zal worden als de be steldependance is gebouwd (de hoof dingang komt dan weer aan de voorkant in plaats van aan de zijkant achter), om vat de kantoren en agentschappen in Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle en Zevenhuizen. Hier werken in totaal 85 PTT’ers, die wekelij ks een kwart mil joen uit Den Haag afkomstige poststuk ken verwerken. WADDINXVEEN - De gemeenteraad moet nog steeds het stuk grond aan de Amsterdamse Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisves ting verkopen voor het neerzetten van een wooncentrum met 39 premie- Naar aanleiding van de persberichten Snelheid omtrent een in brand gestoken katje heeft zich een bewoner van de Stations straat gemeld. Deze verklaarde dat hij ten worden afgesleept, terwijl een be- op 31 juli gestommel had gehoord in de A van zijn woning. Toen hij ging kijken zag hij een katje wegschie ten. Hij rook toen een schroeilucht en brug, vond op 5 augustus een aanrijding vond katteharen. Het katje is nog onder plaats. Een uit de richting Boskoop ko- behandeling bij een dierenarts te Gou- mende bestuurder stond voor het ver- da.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 15