zit op dood spoor CONGRES EN PRATEN MET OLIEREUS Anti-apartheids- beleid Waddinxveen H3 KA Gewenste resultaten zijn uitgebleven Waddinxveen is zeer actief Gouwestem ook weer van start Goudse Waddinxveense mensen in het nieuws Open D-tournooi Be Fair-tennis ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag, van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Aarden wal is nog in discussie Schouwburg Nieuwsblad Onafhankelijk P. BOUTHOORN A - 22450 Stuur ’n motie Contract Kritiek Zaak van het rijk Bezwaren Verkeer Advertentie Congres ECHTE BAKKER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 2 AANNEMERS- 5 BEDRIJF 5 MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN J ALLES OP HET GEBIED VAN J NIEUWBOUW, J VERBOUWEN sONDERHOUDSWERK K TEL. 01828-18625 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 F j ALPHENSE AVONDSCHOOL In september starten we met nieuwe cursussen: Praktijkdiploma Boek houden in 10 mnd. met Computerboekh. MBA in 10 maanden Middenstand Weekblad voor addinxveen WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1987 43e JAARGANG - No. 2040 Door BERT WOUDENBERG 1 Intussen heeft een delegatie van het EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Al sinds vorig najaar zijn B. en W. met de vaste brandstoffenleverancier Boot Oliehandel BV in Alphen aan den Rijn in discussie over de rol van Shell in Zuid-Afrika. Er zijn over en weer brie ven gestuurd en er hebben gesprekken plaats gevonden, maar in het gemeente huis is men er geen steek mee opgescho ten. JAAP V.D. BERG VVD GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!! f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - Zoals zovele ver enigingen gaat ook het Christelijk Wad- dinxveens Mannenkoor ”De Gouwes tem’:: volgende week weer van start. Voor maar weinig verenigingen zal de eerste helft van het nieuwe seizoen zo veel activiteiten met zich brengen als voor het mannenkoor. Reeds op 5 sep tember a.s. nauwelijks drie weken na de eerste repetitie, wordt een concert ge geven in de monumentale ’’Oude Kerk’:in Delft ten bate van het blinde ninstituut ’’Bartimeus’::. Eind septem ber wordt meegewerkt aan een concert in Woubrugge en in oktober werkt het mannenkoor mee aan de ’’Waddinx veense Kunstdagen”. Daarna staat in november een uitvoering in de Goudse St. Janskerk op het programma. Nog voor het einde van het jaar zullen ver volgens maar liefts vier kerstconcerten worden verzorgd, in Waddinxveen en daarbuiten, in samenwerking met een Barokensemble. Voor de zangers van ”De Gouwestem’ dus meteen al weer volop activiteit. Het bestuur ziet het nieuwe seizoen dan ook met het volste vertrouwen tegemoet. Met de uitstekend geslaagde uitgaans dag naar Urk als afsluiting van het vori ge seizoen nog vers in het geheugen, moet iedereen wel weer vol vuur zijn om te starten. De gezellige repetities op maandagavond zijn echt iets dat je in de vakantie gaat missen. Natuurlijk zijn ook enthousiaste nieuwe leden van harte welkom. Voor hen nog maar eens tijd en plaats van de wekelijkse repeti ties: elke maandagavond om 19.45 uur in de aula van de scholengemeenschap ”De Wadde” aan de Sniepweg te Wad dinxveen. Laat u niet weerhouden door drukke werkzaamheden of andere beslomme ringen, maar gun uzelf een avond ont spanning en volop zangplezier. Voor geïnteresseerden is er de eerste avond gratis koffie. IR. KAREL WARMENHOVEN VVD WADDINXVEEN-Het college van Burgemeester en Wethouders is ook buiten de gemeentegrenzen in de weer om lokale besturen een zo krachtig mogelijke vuist tegen de verderfelijke en mensonwaardige apartheidspo litiek van Zuid-Afrika te laten maken. Niet alleen de leefbaarheid en het uitzicht zijn aspecten die bij het maken van de twee zuilenkunst werken en de daar tussen liggende aarden wal als verbindingselement aan de orde zullen komen, ook de verkeersveiligheid is in het geding. In een eerste reactie gaven bijvoor beeld het PvdA-raadslid Charles Wijnen en het VVD-raadslid Maria Wientjens-van der Velden al te kennen beducht te zijn voor de af leiding van de weggebruikers waar- voór met name de zuil bij de Be- ijerinckiaan zou kunnen gaan zor gen. WADDINXVEEN - Er moet door de gemeente nog een definitief be sluit genomen worden over een glooiende aarden wal als verbin dend element tussen de twee aan de Dreef te maken grote stenen zui lenkunstwerken van de Amster damse beeldend kunstenaar Her man Makkink. Voor de uitvoering van zijn idee’én heeft de gemeente hem al toestem ming gegeven, zij het dat er een al ternatief ontwerp moet komen voor het stuk tussen de kruispunten van de Zuidplaslaan en de Be- ijerincklaan. Met het project is in totaal zo’n anderhalve ton ge moeid. Dit voorjaar was al op een informa tiebijeenkomst voor Zuidplasbe- woners in het gemeentehuis geble ken dat de twee kunstwerken het voordeel van de twijfel konden krijgen, maar dat het aardlichaam de nodige voeten in de aarde zou hebben als het er ooit zou komen De wal wordt namelijk honderden meters lang, loopt op uit de vijver bij de Beijkerincklaan naar de Jan Ligthartschool bij de Zuidplaslaan en is op somminge punten meer dan anderhalve meter hoog. ”Te gevaarlijk voor kinderen die er op gaan spelen en niet goed voor het uitzicht van de daar wonende mensen”, oordeelden de bezoekers van de informatiebijeenkomst vrij unaniem over het ’’dijkje”, waarop gras zal gaan groeien. Ook werd ge vreesd dat de verbinding een gelief de plek voor hondepoep zou gaan worden. Waddinxveense gemeenteraadsleden hebben intussen ook op individuele wij ze Shell opgeroepen zich terug te trek ken uit Zuid-Afrika. Dat gebeurde met gemeentebestuurders uit 275 andere ge meenten in een dit voorjaar in NRC Handelsblad geplaatste advertentie ter ondersteuning van een internationale campagne, die in Nederland wordt ge organiseerd door de NOVIB, de Werk groep Kairos, Pax Christi Nederland en het Komitee Zuidelijk Afrika. In de advertentie stonden de namen van wethouder Paul van Schie (CDA), de CDA-raadsleden Jan Hielema en G. van den Berg (die van Herman Heller en Dirk Westerduin ontbraken) en van de voltallige PvdA-fractie: wethouder drs. Martin Kraaijestein, Bep Vermeij, Jettie Bonsel-Snelleman, Charles Wij nen en Marie Boere. Met z’n achten beweerden ze dat mede door de aanwezigheid van grote con cerns uit Europa en de Verenigde Sta ten - en Shell er daar één van - in Zuid- Afrika het apartheidsregiem in stand wordt gehouden. Vandaar het klem mende beroep op de directie van Shell om alle banden met het blanke apart heidsregiem te verbreken. Nu Waddinxveen met Boot Oliehandel BV, waar men tot in 1994 aan vast zit, DRS. MARTIN KRAAIJESTEIN niet verder komt valt te bespeuren dat B. en W. een wat anoniemere weg bui ten de gemeentegrenzen aan het volgen zijn. Een apartheidscongres in Den Haag en een gezamelijk gesprek met Shell zijn zaken die minder dicht binnen het eigen gezichtsveld liggen. Wellicht wordt dat de manier om het gemeente lijk anti-apartheidsbeleid enigzins bo ven water te houden. drijf is aangegaan wijzen wij met grote verontwaardiging van de hand”) doen steeds meer inwoners zich afvragen waar de gemeente eigenlijk mee bezig is. Waddinxveen heeft, samen met Den Haag, Amsterdam, Groningen en Arn hem, 70 anti-apartheidsgemeenten uit genodigd een op zaterdag 24 oktober in Den Haag te houden anti-apartheids- congres bij te wonen, terwijl het Gou- wedorp ook deel uitmaakt van een groep van 44 gemeenten die met de Shell-directie over de rol van dit bedrijf in Zuid-Afrika een hartig woordje wil spreken. Het anti-apartheidscongres wil berei ken dat de Nederlandse gemeenten hun krachten gaan bundelen tegen het Zuid- afrikaanse apartheidsregiem. mede-ini- tiatiefnemer Waddinxveen wil dat de anti-apartheidsgemeenten een eenheid gaan vormen, die één lijn trekt tegen over bedrijven en organisaties, welke contacten blijven houden met een door een blank bewind geleid Zuid-Afrika. PvdA-raadslid Charles Wijnen prijst de Waddinxveense opstelling, die daaren tegen bij PCW-raadslid Kees Senneker grote verbazing heeft gewekt. Hij keek ervan op dat het Gouwedorp tot de groep anti-apartheidsgemeenten zou behoren. Volgens wethouder drs. Martin Kraai jestein (PvdA) zullen op het gemeente lijk congres tegen apartheid ook ge meentebestuurders uit Engeland en Amerika en zwarte Zuidafrikaanders het woord voeren. Den Haag betaalt de organisatiekosten, maar kan rekenen op een bijdrage van 500,van Wad dinxveen. De groep anti-apartheidsge meenten bestaat volgens hem uit ge meentebesturen die uitspraken over Zuidafrikaanse regeringsbeleid hebben gedaan. Het initiatief voor een gesprek met Shell is genomen door Leiden. Hierbij hebben Waddinxveen en 42 andere ge meenten zich aangesloten. De brief is namens deze groep gemeenten verzon den aan de voorzitter van het Comité van directeuren van de Koninklijk Shell Groep in Den Haag. Daarin wordt ge vraagd om een gesprek over de betrok kenheid van Shell bij Zuid-Afrika en over de visie van dit bedrijf op de be- ’éindiging van de apartheidspolitiek Shell heeft inmiddels toegestemd in zo’n gesprek, dat dit najaar zal worden gehouden. In een voorgesprek zijn de gemeenten akkoord gegaan met een aantal Shell-voorwaarden, zoals geen bekendmakingen over de datum van het gesprek en alleen met afgevaardigden van (4 van de 44) gemeenten. PvdA-Wethouderdrs. Martin Kraaijes tein zei, reagerend op de voorkeur van CDA-fractievoorzitter Gerrit van den Berg voor een zo openbaar mogelijk ge sprek, dat de besprekingen met Shell op zichzelf al een moeizaam gebeuren zijn. ”Ik heb liever een gesprek onder deze voorwaarden met een openbare inte grale publikatie ervan daarna dan niets’::. landelijke Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) al een gedachtenwisseling met Shell-vertegenwoordigers achter de rug. Geconstateerd werd dat het Zuid- Afrikabeleid van deze oliereus inder daad aan het veranderen is, maar de vraag is of er wel genoeg verandert. Voor Shell staat echter vast dat een economische boycot niet de oplossing is om het zicht in Zuid-Afrika ontwikke lende menselijk drama te keren en om de uitblijvende gewenste veranderingen af te dwingen. Trouwens: desinvesteren in Zuid-Afrika is onzin, Shell helpt juist de zwarte bevolking. Van staatssecretaris De Graaff-Nauta (Binnenlandse Zaken) weten we dat ze het onjuist vindt als gemeenten beslui ten om geen zaken meer te doen met be drijven die banden hebben met Zuid- Afrika en besluiten geen Zuidafrikaan se produkten meer te kopen. Dergelijke besluiten kunnen een aver echtse uitwerking hebben op het door het rijk met zorg gevoerde beleid ten aanzien van Zuid-Afrika. De regering vindt het dus ongewenst dat gemeenten maatregelen nemen tegen Zuid-Afrika, een standpunt dat in de Waddinxveense gemeenteraad alleen wordt gedeeld door de viermansfractie van de PCW en twee leden, (ir. Karei Warmenhoven en Jaap van den Berg) van de VVD. Uit de gemeenteraad is bekend dat de ’’buitenlandse politiek’:: van Waddinx veen van meet af aan is bekritiseerd door de viermansfractie van PCW (HKV/SGP/GPV/RPF). Ook VVD- fractievoorzitter ir. Karei Warmenho ven en zijn partijgenoot Jaap van den Berg hebben zich vorig jaar al, toen PvdA, CDA en óók de VVD hun hand tekeningen zetten onder het beleidspro gramma, gedistantieerd van de Zuid- Afrika-paragraaf. Beide VVD-gemeenteraadsleden heb ben zich overigens in de afgelopen tijd nog kwader gemaakt over het gemeen telijke anti-apartheidsbeleid, dat zij een zaak vinden voor de rijksoverheid. Die boosheid is niet nieuw, want die kwam ook al naar buiten tijdens de vo rig najaar gehouden begrotingsdebat- ten aan het Raadhuisplein. De aanpak van B. en W. deed Karei Warmenhoven toen af als een ’’publiciteitsstunt over de rug van een bedrijf’, waarvoor hij de kwetsende woorden ’’lafhartig” en ’’goedkoop” gebruikte. Een duidelijke woordkeuze die VVD- raadslid Maris Wientjens-van der Vel den en WD-wethouder Karei van Soest beslist niet zeiden te willen delen en die uiteindelijk zou worden terugge nomen om een crisis in liberale kring en binnen de raad te voorkomen. De woor den waren namelijk door het college op gevat als een ’’motie van wantrouwen”. Vooralsnog zetten B. en W. het contact met Boot Oliehandel BV - die weigert met Shell te breken - voort te zetten al heeft het "gevoerde overleg thans nog niet tot besluitvorming in het college ge leid”, zo wordt in gemeentehuistaai ge zegd. PvdA-raadslid Charles Wijnen kondig de in maart al aan dat zijn partij zonodig met voorstellen zou komen als Boot BV dwars blijft liggen. D’66-raadslid Wim de Wit brak toen in dezelfde gemeenteraadsvergadering de staf over de traagheid van handelen van B. en W. rond Boot BV. Hij vond dat het college niet de indruk wekte serieus bezig te zijn. Zijn oplossing: Neem in de raad een motie aan en stuur deze naar de Zuidafrikaanse regering. "Een naief voorstel”, betoogde PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijestein toen. Voor alle duidelijkheid: Zonder ergens op bedacht te zijn of aan te denken sloot de gemeente overigens in 1984 een nieuw contract met Boot Oliehandel BV voor de levering van motorbrand stoffen op de gemeentewerf aan de Noordkade. Dit contract werd nota bene aangegaan voor tien jaar. De ondergrondse tanks en het pompeiland zijn eigendom van Boot BV, die deze aan Waddinxveen in bruikleen heeft gegeven. En het Al- phense bedrijf levert uiteraard alleen Shell-produkten. WADDINXVEEN - Van zaterdag 15 t/ m 22 augustus organiseert Tennisver eniging Be Fair weer haar jaarlijkse open D-tournooi. Uit de wijde omgeving hebben vele ten nissers en tennissters de weg naar het tennispark aan de Sniepweg weer ge vonden. In de bekende gezellige sfeer zullen dit jaar opnieuw bijna 200, vaak spannende partijen worden afgewerkt. Hoewel er sprake is van een zeer zorg vuldige aanpak, die de nodige tijd vergt, hebben de contacten met Boot BV - een volle dochter van Shell - nog niets posi tiefs opgelevérd, zodat er niet getornd kan worden aan het spijkerharde con tract dat het Alphense bedrijf met de gemeente heeft. De gemeente wil dat Boot BV binnen het contract een oplos sing zoekt voor de Waddinxveense be zwaren tegen de nauwe relatie van het bedrijf met Shell en Shell-produkten. Het aan de kaak stellen van de rol van Shell in Zuid-Afrika vloeit wat de ge meente betreft voort uit het in de zomer van 1986 opgestelde beleidsprogramma 1986-1990 waarin onder meer staat dat ’’leveranciers aan Waddinxveen die economische betrekkingen hebben met Zuid-Afrika geinformeerd worden dat handhaven van deze betrekkingen con sequenties kan hebben voor hun relatie met de gemeente’::. De actie rond Boot Oliehandel BV moet worden gezien als een eerste sig naal, waarvan het college van B. en W. hoopt dat het meehelpt aan de bewus twording van de Waddinxveense bevol king ten aanzien van de apartheid. Maar het getouwtrek, de felle discus sies, de gekozen wijze van aanpak, de recente brandstichting bij het Alphense bedrijf door de landelijke actiegroep RARA en de reactie van B. en W. daar op (”De suggestie dat er een verband bestaat tussen de brandstichting en het gesprek dat Waddinxveen met dit be- GOUDA - In deze week zal bij de abon nementhouders van de Goudse Schouwburg het nieuwe programma voor het seizoen 1987/1988 in de brie venbus vallen. In de week van 17 augustus zal dit blad huis aan huis in Gouda en alle randge meenten (waaronder ook Waddinx veen) worden verspreid. Behalve dat er komend seizoen natuur lijk weer veel nieuwe voorstellingen op het programma staan, hebben we ook voor aanvang van een flink aantal voor stellingen een theaterdiner op het pro gramma staan, waar men nu al voor in kan schrijven. WADDINXVEEN - Na deze zomer zal moeten worden uitgemaakt wel ke kant het op moet met het nu een j aar oude anti-apartheidsbeleid van de gemeente Waddinxveen. Tot nu toe zijn gewenste resultaten uitgebleven, neemt de irritatie over Zuid-Afrika-aanpak in en buiten de gemeenteraad alleen maar toe en kunnen er forse vraagtekens worden gezet achter de vraag of de Waddinxveners door dit gemeentelijk handelen een stuk be wuster zijn geworden van de ’’schrijnende apartheidspolitiek in Zuid- Afrika als groot maatschappelijk vraagstuk’::, het belangrijkste doel van Waddinxveen. De Waddinxvener DRS. RUDOLPH SNOEKER (29) heeft het bestuur van de Orde Nederlands Instituut van Re gisteraccountants gevraagd om inschrij ving in het accountantsregister. In dit register staat inmiddels wel als registe raccountant ingeschreven de Waddinx vener DRS. EKKE CLEMENS VAN VLIET (24). Het briljanten echtpaar W. VAN DER HEIJDEN-VERSTRAATEN uit Hui ze Souburgh heeft 2 kinderen, 7 klein kinderen en 3 achterkleinkinderen, zo heeft de bruidegom ons in aanvulling op de berichtgeving van vorige week in on ze krant laten weten. KARIANNE KRAAIJESTEIN (16), geslaagd MAVO-leerlinge van de Prof. Kohnstammschool, heeft de 27e plaats bereikt bij het door de Alliancp Francai- se in Parijs gehouden Concoiirs Euro- péan 1987. Hiervoor stuurde middelba re scholieren uit 20 landen een in de Franse taal geschreven opstel in. Zij no digde in een brief een willekeurige Franse schoolklas uit voor een bezoek aan Nederland. Haar prestatie werd tij dens een bijeenkomst in Utrecht be loond met een pakket Franse boeken. Aan mevrouw E. HAMOEN-DE MIK te Waddinxveen, medewerkster bij de administratie van de dienst van openba re werken en bedrijven, is op eigen ver zoek eervol ontslag verleend. Aan de heer P.E. SPEK te Waddinx veen, medewerker op de afdeling Alge mene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie, is op eigen ver zoek met ingang van 1 mei 1987 eervol ontslag verleend. Aan de heer C. BAZEN te Waddinx veen, werkzaam ter gemeentesecreta rie. afdeling Sociale Zaken, is ingaande 1 juni 1987 eervol ontslag verleend in verband met zijn benoeming in dienst van de gemeente Mijdrecht. IR. WILLEM DE BOER heeft mee gedaan aan het KRO-tv-spelletje Cij fers en Letters. De aan de De Genestet- laan wonende projectleider bij NKF Kabel BV aan de Noordkade is een ent housiast lid van de sportclub Antilope. In de uitzending werd hij door presenta tor Bob Bouma aan de tand gevoeld. De secretaris/penningmeester van de lokale omroep RTW is geworden JAN B. BORGER. Hij neemt de plaats in van mevrouw H. VISSER. De heer Borger woont aan het Sweelinckhof en was tot in 1986 gemeenteraadslid voor de VVD. Mevrouw A. DE LANGEN-RIP is door de gemeenteraad benoemd tot lid van de gemeentelijke commissie soci- aal-cultureel werk, terwijl mevrouw D. ANGENENT-BENNEMEER werd aangewezen tot plaatsvervangend lid. De commissie sociaal-cultureel werk staat onder voorzitterschap van PvdA- wethouder drs. M. Kraaijestein. De Waddinxveense gemeente-ambte- naar H.G. SCHOLTS (afdeling Alge mene Zaken en Ruimtelijke Ordening) vertrekt naar de gemeente Woubrugge, waar hij in dezelfde sfeer een baan heeft aangenomen. Hij is twaalf en een half jaar aan het Raadhuisplein werkzaam geweest. Eerder vertrok gemeente ambtenaar E.S. TEN CATE van dezelf de afdeling naar dezelfde gemeente. De volgende maand 19 jaar wordende PETER RIETVELD vertrekt op zijn verjaardag voor een vijf maanden lange zwerftocht door Afrika. Hij maakt deel uit van een groep van 19 Nederlanders die gezamenlijk een verbouwde en ver nieuwde Amerikaanse legertruck naar het Keniase Nairobi zullen rijden op ini tiatief van een echtpaar uit Lisse. Om de reis mee te maken legde de voor zijn MMO-examen gezakte Waddinxvener zo’n vierduizend gulden op tafel voor brandstof, voedsel en visa. Peter Riet veld heeft dit geld met karweitjes bij el kaar gescharreld. Volgend jaar april gaat hij in militaire dienst. TINY RIBBENS is in het bestuur van de afdeling Waddinxveen van het Chris- ten-Democratisch Appel (CDA) opge volgd door MR. TRUDY BLOKDIJK, die al deel uitmaakte van het CDA-acti- viteitenteam. Zoals bekend wordt het CDA-Waddinxveen thans geleid door IR. BERNHARD KOECKHOVEN, welke functie twee jaar is waargenomen door de vice-voorzitter blijvende WIL LEM WATERREUS Van het CDA- bestuur maken verder deel uit D. GERTS (secretaresse), A. LAFEBER (penningmeester), S. ZUIDAM, J.P. VAN BERKEL, J.C. OUDIJK (CDJA) en M. BARKAT (campagne- team). Het bestuur van de samenwerkings school voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg heeft het tijdelijk dienstver band van R. OLSDER verlengd tot 1 ja nuari 1988. In het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Waddinxveen heeft bestuurslid J.C. RUSSCHER (KW-singel 56) de plaats ingenomen van de afgetreden en niet herkiesbare penningmeester A.G. VIS SER (Ch. de Bourbonstraat 18), die 14 jaar die functie heeft bekleed. Namens de Koningin Beatrixschool is van het bestuur deel gaan uitmaken mevrouw H. JOLING-HENDRIKS (Graanak ker 86)De vijf scholen van deze vereni ging hebben 850 leerlingen. Tel. 01820-15132 Lxl NVM 1 of 2 jaar met examen- garantie gratis doorstu deren als U zakt Boekhouden basisken nis Engels, Frans, Duits,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1